Склад та структура оборотних активів, напрямки їх оптимізаціїСторінка6/6
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6

– придбання та монтаж систем контролю за станом повітряного середовища, сигналізації про підвищення гранично допустимих концентрацій пилу, шкідливих газів, а також небезпечних для здоров’я випромінювань в повітрі виробничих приміщень та інші аналогічні заходи, що випливають з аналізу причин на виробництві.

Загальні заходи щодо покращення умов праці:

– випуск інструкцій, пам’яток, листівок з техніки безпеки і виробничої санітарії;

– проведення цільового навчання з охорони праці працівників, спеціалістів, організація семінарів та оглядів-конкурсів з цих питань;

– оновлення кабінетів, кутків і вітрин-виставок з охорони праці;

– демонстрування навчальних кінофільмів з охорони праці.

ВИСНОВКИ


Аналіз публікацій стосовно питання тотожності понять оборотні кошти та оборотні активи довів, що все ж більшість науковців приходять до висновку, що ці терміни тотожні. Проте все ж деякі стверджують, що у зв’язку з різною економічною сутністю понять «оборотні активи», «оборотні кошти» слід відмовитися від ототожнення цих економічних категорій і визначитися з термінологію, в першу чергу , в економічних словниках.

Відмінність цих понять полягає в тому , що:

– склад оборотних коштів і оборотних активів не збігається;

– оборотні (мобільні) активи споживаються і витрачаються у процесі виробництва, тобто переносять свою вартість на готову продукцію; а оборотні кошти як найбільш ліквідні ресурси «не витрачаються і не споживаються», тому що вони авансовані у виробництво;

– тривалість періоду функціонування оборотних активів називається операційний цикл, оборотних коштів – кругообіг;

– вартісна величина оборотних коштів не може бути рівної величини оборотних активів;

– величина оборотного капіталу свідчить про те, наскільки основна діяльність підприємства забезпечена власними фінансовими ресурсами;

– оборотний капітал розкриває процес пошуку джерел фінансування оборотних активів.

Щодо класифікації оборотних активів, то нами було більш систематизовані основні класифікаційні ознаки і виявлено, що на сучасному етапі розвитку визначальними умовами господарювання є невизначеність та ризиковість і тому актуальності набуває така класифікаційна ознака оборотних активів як ризик.

Для детальнішого й ґрунтовнішого аналізу ризиковості оборотних активів ми вважаємо за доцільне розділити оборотні активи не тільки за рівнями ризику, але й за видами ризику на: оборотні активи, яким притаманний виробничий ризик, комерційний ризик, фінансовий ризик та інвестиційний ризик.

У структурі оборотних активів було розглянуто основні показники ефективності використання дебіторської заборгованості, грошових коштів та виробничих запасів.

У третьому розділі випускної роботи було досліджено напрямки оптимізації оборотних активів, а саме дебіторської заборгованості та грошових потоків.

Базою для проходження переддипломної практики був планово-економічний відділ ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», яке входить до складу концерну Укрросметал. Це спеціалізоване підприємство з виробництва компресорного устаткування призначеного для роботи з різними середовищами і в різних кліматичних умовах.

Аналіз фінансового стану підприємства вказує на те, що ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» має нестійкий фінансовий стан, тобто фінансування запасів і витрат забезпечується всіма джерелами. Проведений розрахунок відносних показників фінансової стійкості засвідчив високий рівень залежності ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» від зовнішніх джерел фінансування і, як наслідок, спостерігається брак власного капіталу.

В структурі оборотних активів найбільшу питому вагу займає дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, проте її частка в загальній структурі оборотних активів на кінець досліджуваного періоду дещо зменшилася і склала 50,82 %.

Хоча досліджуване підприємство ефективно здійснює управління дебіторською заборгованістю, але для покращення її стану в майбутньому можливо застосовувати ряд шляхів для поліпшення управління оборотними активами.

За показниками стану грошових коштів можна стверджувати, що підприємство також неефективно їх використовує.

Щодо стану охорони праці на підприємстві, то варто відзначити, що в ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» показники охорони праці відповідають майже всім параметрам, окрім площі та обсягів, зайнятих робочим місцем працівників планово-економічного відділу. Окрім санітарно-гігієнічні показники також відповідають усім параметрам.

Не зважаючи на низький рівень травматизму, а саме – 4 нещасних випадки за 3 роки та захворювань (2 професійні захворювання) все ж вважаємо за доцільне ретельніше слідкувати за всіма показниками з охорони праці, адже від нещасних випадків ніхто не застрахований.

Збереження трудових ресурсів і підвищення професійної активності працюючих відбувається завдяки покращення стану здоров`я і подовженню середньої тривалості життя шляхом покращення умов праці, що супроводжується високою трудовою активністю і підвищенням виробничого стажу.

Тому для підвищення продуктивності праці та зростання її ефективності, на підприємстві необхідно провести певні заходи, які цьому сприяють. До заходів щодо попередження захворюваності слід віднести наступні:

– обладнання систем вентиляції та аспірації, пристроїв, які вловлюють пил, і установок для кондиціювання повітря у приміщеннях діючого виробництва та на робочих місцях;

– влаштування нових або реконструкція наявних пристроїв для боротьби з шумом і вібраціями;

– влаштування перехідних тунелів, галерей в місцях масового переходу робітників по території підприємства, цеху, ділянки;

Заходи щодо попередження нещасних випадків:

– проведення обов’язкового попереднього, періодичного і позапланового медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, з небезпечними чи шкідливими умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі;

– додаткова механізація важких або шкідливих для здоров’я робіт;

– придбання та монтаж систем контролю за станом повітряного середовища, сигналізації про підвищення гранично допустимих концентрацій пилу, шкідливих газів, а також небезпечних для здоров'я випромінювань в повітрі виробничих приміщень та інші аналогічні заходи, що випливають з аналізу причин на виробництві.

Загальні заходи щодо покращення умов праці:

– випуск інструкцій, пам’яток, листівок з техніки безпеки і виробничої санітарії;

– проведення цільового навчання з охорони праці працівників, спеціалістів, організація семінарів та оглядів-конкурсів з цих питань;

– оновлення кабінетів, кутків і вітрин-виставок з охорони праці;

– демонстрування навчальних кінофільмів з охорони праці.

Безпечні умови праці впливають не тільки на здоров’я людини та її впевненість у завтрашньому дні, а й значною мірою віддзеркалюють ефективність та продуктивність праці, економію всіх тих засобів та фінансових ресурсів, які при нехтуванні охороною праці доводиться витрачати на відновлення працездатності постраждалих та підтримку тих, хто не може вже працювати.

Тому впровадження вищенаведених заходів у найбільш короткі терміни має позитивно вплинути на роботу підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств: навчальний посібник [для самост. вивчення дисципліни] / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. – [2-ге вид., випр. і доп.]. – К.: Знання – Прес, 2006. – 287 с.

 2. Барановська А. С. Оцінка ефективності дебіторської та кредиторської заборгованості / А. С. Барановська // – Вісник Сумського аграрного університету. – 2010. – №1. – С.51–55.

 3. Берехтіна Л. О. Економічна сутність оборотного капіталу підприємства / Л. О. Берехтіна // Держава і регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2006. – № 6. – С. 378 – 381.

 4. Білик М. Д. Фінансовий аналіз: навч. посіб. – 2–ге вид., без змін. / М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М. Пришуляк та ін. – К. : КНЕУ, 2007. – С. 132.

 5. Бондаренко О. С. Методика управління портфелем дебіторської заборгованості / О. С. Бондаренко //Актуальні проблеми економіки. – 2009.–№4.– С.17–24.

 6. Боярко І. М. Оптимізація дебіторської заборгованості підприємств /І. М. Боярко // – Економіка. Фінанси. Право. – 2010. №10. – С. 19.

 7. Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту: підручник / Є. Ф. Брігхем; пер. з англ. – К.: Молодь, 1997. – 1000 с.

 8. Гриньов В. М. Фінанси підприємств / В. М. Гриньова, В. О. Коюда. – 2е вид., перероб. та допов. – К.: Знання – Прес, 2004. – 424 с.

 9. Джеймс К. Ван Хорн Основи финансового менеджмента / Джеймс К. Ван Хорн, Джон, М. Вахнович. – 12-е изд.: Пер. с англ. –М.: ООО «И.Д. Вилямс». – 2008. – 1232 с.

 10. Добрянська М. В. Аналіз запасів виробничих підприємств і вироблення пропозиції щодо їх ефективного використання у ринкових умовах / М. В. Добрянська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – №22.7. – С.175.

 11. Жалко О. В. Факторна оцінка ефективності інвестиційних грошових потоків акціонерних товариств / О. В. Жалко // – Наука і економіка. – 2010. – №2(18). – С.42–47.

 12. Зви Боди Финансы / Зви Боди, Роберт Мертон. – М.: Вильямс, 2007. – 592 с.

 13. Зеркалов Д. В. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник / Д. В. Зеркалов. – К. : Основа, 2011. – 526 с.

 14. Кирик Г. В. Компрессорная техника концерна «Укрросметалл» в многоотраслевом хозяйстве Украины / Г. В. Кирик // Компрессорное и єнергетическое машиностроение. – 2009. – №3. – С. 15–20.

 15. Кірейцев Г. Г. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / Г. Г. Кирейцев. Видання третє і доповнене – Київ: «Центр навчальної літератури». – 2004. –531 с.

 16. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности / В. В. Ковалев – М.: Финансы и статистика, 1996. – 429 с.

 17. Кравченко О. С. Оборотні активи: сутність, особливості формування та місце в фінансово–економічному механізмі управління підприємством / О. С. Кравченко, Г. М. Іванова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – №5. – С.29.

 18. Кратченко А. С. Управління дебіторською заборгованість як фактор фінансової безпеки підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.znate.ru/docs/index–113568.html?page=24. – Назва з екрана

 19. Кузенко Т. Б. Управління дебіторською заборгованістю як фактор забезпечення фінансової безпеки підприємств / Т. Б. Кузенко, В. С. Сизова // Вісник економіки транспорту і промисловості, 2010. – № 29. – С. 124. –126.

 20. Кустріч Л. О. Підвищення рівня управління оборотним капіталом / Л. О. Кустріч // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 3. Т. 1.

 21. Марцин В. С. Надійність, платоспроможність та фінансова стійкість – основні складові оцінки фінансового стану підприємства / В. С. Марцин // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 7. – C. 26–30.

 22. Мосьондз О. Б. Аналіз фінансового стану підприємства: сутність і необхідність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1016. – Назва з екрана.

 23. Мулик Т. Нові підходи щодо класифікації оборотних активів / Т. Мулик, Г. Єкель, О. Панадій // Економічний аналіз. – 2010. – №6. – С.125.

 24. Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону праці». Станом на 01.01.2012 р./ За ред. Артеменко О. В. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2012. – 592 с.

 25. Некрасенко Л. А. Шляхи оптимізації дебіторської заборгованості підприємств / Л. А. Некрасенко // Економічний простір. – 2008. №12/2. С. 27–34.

 26. Новикова Н. М. Структурно-логічна модель управління дебіторською заборгованістю підприємств /Н. М. Новикова // – Актуальні проблеми економіки. – 2008 . –№1. – С.75–83.

 27. Оборотні активи за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://www.ukrstat.gov.ua/. – Назва з екрана.

 28. Онисько С. М. Фінанси підприємств: підручник / С. М.Онисько, П. М. Марич. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Л.: Магнолія. – 2010. – 367с.

 29. Основы финансового менеджмента : В 2 т. Т. 1 / И. А. Бланк. – К.: Ника –Центр, 1999. – 592 с. – (Библиотека финансового менеджера).

 30. Офіційний сайт ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vniikompressormash.com.ua/.– Назва з екрана.

 31. Поважний О. С. Особливості визначення сутності та складу поняття «оборотні активи» / О. С. Поважний // Економічний простір. – 2008. – №12. – С. 41–52.

 32. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств: підручник / А. М. . Поддєрьогін ; Мін-во освіти України. – К. : КНЕУ, 2008. – 571 с.

 33. Подольська В. О. Фінансовий аналіз [Текст] : навчальний. посібник / В. О. Подольська, О. В. Яріш. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 488с.

 34. Познаховський В. А. Облік та аналіз оборотних активів господарських товариств: автореф. дис. канд. економ. наук: спец. 08.06.04. – бухгалтерський облік, аналіз та аудит / А.В. Познаховський; Тернопільська академія народного господарства . – Т. : [Б. В.], 2009. – 22 С.

 35. Показники використання оборотних активів [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://posibnyky.vntu.edu.ua/ekonomika/65.htm. – Назва з екрана.

 36. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства: підручник / С. Ф. Покропивний; Вид. 2-е, перероб. і доп., КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2001. – 157с.

 37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»(Форма N 1) № 87 від 31.03.1999 р. з наступними змінами // Правова інформаційно-пошукова система «Інфодиск» (станом на 01.05.2009).

 38. Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс] : Закон від 16.07.1999 № 996 – XIV. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

 39. Про охорону праці [Електронний ресурс] : Закон від 14.10.1992 № 2694 – XII. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

 40. Річні звіти ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://smida.gov.ua. – Назва з екрана.

 41. Роштейн Л. А. Оборотные средства в промышленности: учебное пособие /  Л. А. Роштейн. – М.: ФиС, 1986. – 93 с.

 42. Семенюк Н. О. Узагальнення та удосконалення класифікації оборотних активів / Н. О. Семенюк // Економічний простір. – 2012. – №58. – С.243–249

 43. Укрросметалл: компрессор и компрессорная станция, агрегат сварочный, азотная установка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrrosmetall.com.ua. – Назва з екрана.

 44. Финансовий менеджмент: теория и практика:учебник / ред. Е. С. Стоянова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд- во «Перспектива», 2009.– 656 с.

 45. Чухно І. С. Методика аналізу дебіторської заборгованості підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/chuhno-is-metodika-analizu-debitorskoyi-zaborgovanosti-pidpriemstva/. – Назва з екрана.

 46. Шурпенкова  Р. К. Організація і методика економічного аналізу: навчальний посібник / Р. К. Шурпенкова, І. І. Демко. – К. : УБС НБУ, 2011. – 287 с.

 47. Шурпенкова   Р.  К.   Організація   економічного   аналізу на підприємстві / Р. К.   Шурпенкова // Вісник НБУ. – 2009. – № 6.– С. 38–45.
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка