Склад та структура оборотних активів, напрямки їх оптимізаціїСторінка4/6
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6
.

Модель управління грошовими потоками суб’єкта господарювання є

індивідуальною для кожного підприємства, оскільки бере до уваги специфіку

його фінансово-господарської діяльності та конкретні умови зовнішнього і

внутрішнього середовища її реалізації [1].

Здійснимо аналіз ефективності грошових потоків ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» на основі даних річних звітностей (таблиця 3.4).

Для цього в додатку Е подамо вхідні та вихідні грошові потоки підприємства за 2010-2012 рр.Таблиця 3.4 – Показники оцінки ефективності грошових потоків ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресомаш» за 2010-2012 рр.

Показники

Формула

2010

2011

2012

Коефіцієнт ліквідності з урахуванням залишків грош ових коштівкоштів0,0008

0,0002

0,0001

Коефіцієнт ліквідності грошових коштів-1,0040

-1,0626

-1,0242

Коефіцієнт ефективності грошового потоку-0,0040

-0,0265

0,0066

Коефіцієнт достатності чистого грошового потоку0,0359

0,1833

-0,2488

Коефіцієнт рентабельності чистого грошового потоку96,8750

252,5510

-201,7112

Коефіцієнт рентабельності грошових коштів отриманих
0,3816

6,3068

1,2973

Коеф іцієнт рентабельності грошових коштів витрачених0,3831

6,7028

1,3287

Коефіцієнт участі операційної діяльності у формуванні позитивного грошового потоку
142,6989

10,7269

-12,5677

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості2,2480

2,1500

1,6500

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості1,6810

2,3000

1,8600

Запропонуємо розроблену модель оптимізації грошових потоків для ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» («OCF-модель» (optimization cash flows). Ця модель є мультиплікативною моделлю з методом розширення факторної системи аналізу ефективності грошових потоків [11]. Вважаємо, що на рівень ефективності управління грошовими потоками впливають такі показники:

− коефіцієнт ліквідності грошового потоку (Клікв);

− коефіцієнт ефективності грошового потоку (Кеф);

− коефіцієнт достатності чистого грошового потоку (Кд);

− коефіцієнт рентабельності чистого грошового потоку (Крчгп);

− коефіцієнт рентабельності грошових коштів отриманих (Кргко);

− коефіцієнт рентабельності грошових коштів витрачених (Кргкв.);

− коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (Кодз).

Оскільки ефективність грошових потоків залежить від вище перелічених показників, то загалом їх вплив на показник ефективності грошових потоків можемо представити так:(3.13)
Сформована семифакторна модель інтегральної ефективності грошових потоків відображатиме тенденцію до зростання за умови зростання усіх перелічених показників [11]:
(3.14)
Розроблену «OCF-модель» застосуємо для оцінки ефективності грошових потоків ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» упродовж 2010-2012 рр. (рисунок 3.3).
E(OCF)2010 =0,0034, E(OCF)2011 = 126,9197, E(OCF)2012 = -1,0858

Рисунок 3.3 – Динаміка коефіцієнта ефективності грошових потоків ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» протягом 2010-2012 рр.

Спостерігання за динамічним рядом інтегрального показника ефективності грошових потоків Е (ОСР) дає змогу визначити прогнозні параметри ефективності грошових потоків за допомогою парної регресійної моделі.
у = А + Вt + Сt2 (3.15)
Невідомі параметри А, В та С обчислимо за методом Гауса [11].
(3.16)
де А, В, С – відповідно вільний коефіцієнт та коефіцієнти при факторі аргументів і;

п – кількість членів динамічного ряду; і - час (роки, в нашому випадку і = 1, 2, 3);

уt – коефіцієнт ефективності грошових потоків суб’єкта господарювання.
При підставленні вихідних даних величин інтегрального показника ефективності грошових потоків, система нормальних рівнянь матиме вигляд:

Після здійснених розрахунків отримаємо такі дані:

А =104,5801; В = -122,1951, С = 29,9590.

Результатом розв’язку системи рівнянь є таке прогностичне рівняння:у = 104,5801-122,1951t + 29,9590t2
Для обчислення прогнозних значень коефіцієнта ефективності за «ОСР-моделлю» в майбутньому, наприклад на наступні три роки (2013-2015 рр.), підставимо у прогностичне рівняння значення І, що дорівнюватимуть 4, 5, 6. Внаслідок математичних операцій отримаємо розрахункові прогнозовані величини інтегрального показника ефективності грошових потоків і зобразимо їх графічно (рисунок 3.3).
Е(ОСР )2013 = -95,1446, Е(ОСР )2014 = -242,5810, Е(ОСР )2015 = -449,9355.
Пропозиції вдосконалення управління грошовими потоками:

– підвищення ефективності вхідних грошових потоків шляхом зростання обсягів продажу продукції та розширення асортименту;

– активізація внутрішніх факторів управління вхідними грошовими потоками (лізинг, прискорені методи нарахування амортизації, прискорення інкасації дебіторської заборгованості, синхронізація вхідних і вихідних грошових потоків);

– підвищення конкурентоспроможності підприємства і продукції;

– впровадження режиму економії вихідних грошових потоків, зменшення виробничих витрат, модернізація виробництва, зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції;

– покращення системи внутрішнього фінансового контролю для попередження неефективного використання фінансових ресурсів [1].

Отже, фінансове моделювання управління грошовими потоками є інструментом, що дає можливість максимально об’єктивно спрогнозувати стан суб’єкта господарювання у майбутньому. Наприклад, фінансове становище досліджуваного суб’єкта господарювання ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» упродовж 2013-2015 рр. дещо погіршиться порівняно із 2010 р.

Рисунок 3.4 – Прогнозні значення показника ефективності грошових потоків ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» протягом 2010-2012 рр.

Одним із ефективних інструментів управління грошовими потоками вважається платіжний календар, який Служить для бюджетування руху наявних на підприємстві коштів і майбутніх фінансових потреб (тобто надлишку або нестачі коштів) і використовується як баланс на конкретну календарну дату.

Платіжний календар як надійний інструмент оперативного управління грошовими потоками підприємства дає змогу:

– оптимізувати та максимально можливо синхронізувати вхідний і вихідний грошовий потоки;

– забезпечити пріоритетність платежів підприємства за критерієм їх впливу на кінцеві результати його фінансової діяльності;

– забезпечити ліквідність грошового потоку підприємства.

Використання мультиплікативної моделі оцінки ефективності грошових потоків у практиці дає змогу виокремити найважливіші фактори впливу на їх ефективність та обчислити ступінь цього впливу. Збільшення рівня інтегрального показника ефективності грошових потоків ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» спричинили зміни в сторону збільшення таких показників: коефіцієнта ліквідності грошового потоку, коефіцієнта ефективності грошового потоку, коефіцієнта рентабельності чистого грошового потоку та ін. Здійснений факторний аналіз діяльності ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» дає змогу виявити причини та наслідки впливу окремих коефіцієнтів на показник ефективності грошових потоків, дослідити сильні та слабкі сторони суб’єкта господарювання у процесі акумулювання та витрачання фінансових ресурсів для провадження операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та забезпечення їх ефективного обігу.

РОЗДІЛ 4

ОХОРОНА ПРАЦІ В ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш»

4.1 Правові та організаційні основи охорони праці

Значення охорони праці полягає в сприянні росту ефективності суспільного виробництва шляхом безперервного вдосконалення і поліпшення умов праці, підвищення їх безпеки, зниження виробничого травматизму і профзахворювань. Соціальне значення охорони праці проявляється в зростання продуктивності праці, збереженні трудових ресурсів і збільшенні сукупного національного продукту.

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я та працездатності людини у процесі трудової діяльності [13].

Одним із обов’язків керівника, передбачених ст. 13 Закону України «Про охорону праці», є створення відповідних служб та призначення посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці. Такі служби створюються роботодавцем для організації заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням та аваріям у процесі роботи [39].

У якості об’єкту дослідження умов роботи, стану техніки безпеки й охорони праці обране приміщення планово-економічного відділу ПАТ «НВАТ ВНДІкомпресормаш» у зв’язку з проходженням переддипломної практики саме у даному відділі.

ПАТ «НВАТ ВНДІкомпресормаш» входить до складу концерну Укрросметал, а відповідно і система охорони праці підприємства також є складовою загальної системи (рисунок 4.1). Служба охорони праці (СОП) в ПАТ «НВАТ ВНДІкомпресормаш» була створена у 1999 році.

У колективному договорі передбачається забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на достатньому рівні, обов’язки сторін, а також комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам, визначають обсяги та джерела фінансування заходів.


Інженер по ОП ПАТ «НВАТ ВНДІкомпресормаш»
Служба охорони праці ПАТ «ПТМЗ»
Інженер по ОП ПАТ «АТП «Укрространс»
Служба ОП ПАТ «НВАТ ВНДІ Компресормаш»
Начальник служби охорони праці

Інженер по ОП ПАТ «Глухівський завод»
Інженер по ОП «Універмаг «Київ»
Інспектор по ОП ВАТ «МІКЕМ»
Інженер по ОП ПрАТ «КОРМЗ»
Інженер по ОП ВАТ «Главкомпресормаш С»
Інженер по ОП ВАТ «Укркомпресормаш С»

Рисунок 4.1 – Система охорони праці концерну «Укрросметал» [43]


Для дослідження діяльності СОП на підприємстві (в установі, організації) необхідно визначити її чисельний склад і співставити з фактичною кількістю. Розрахунки доцільно проводити відповідно до Типового положення про службу охорони праці. У п. 1.4 цього Положення зазначається, що СОП створюється на підприємствах з кількістю працюючих 50 і більше осіб. На підприємствах (у виробничих або науково-виробничих об’єднаннях) при чисельності працюючих від 51 до 500 чоловік таку службу повинен представляти один спеціаліст з охорони праці з інженерно-технічною освітою. В ПАТ «НВАТ ВНДІкомпресормаш» у складі служби є такий спеціаліст.

Під час проходження практики в ПАТ «НВАТ ВНДІкомпресормаш» з метою вивчення стану охорони праці було проведено аудит наявного переліку нормативно-правових актів існуючим вимогам (додаток Ж).

На підприємстві завжди слідкують за станом нормативних документів, їх якість на наявність постійно перевіряється, як внутрішніми так і зовнішніми аудиторами.

У таблиці 4.1 наведемо перелік витрат підприємства на охорону праці.

Таблиця 4.1 – Перелік витрат підприємства на охорону праці за період 2010-2012 рр.

№ пор.

Назва групи витрат

Назва виду витрат

Сума витрат, грн.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

1

Додаткові до страхових відшкодувань потерпілим унаслідок травм і професійних захворювань

 • тимчасова непрацездатність;

438


806


614


 • одноразова допомога, включаючи членів родини і утриманців загиблих;

-

-


-

-


-

-


 • відшкодування витрат лікувальним установам; • санаторно-курортне обслуговування;

-


-


-


 • витрати на соціальну допомогу інвалідам;

-


-


-


 • інші доплати

-

-

-

Продовження таблиці 4.1№ пор.

Назва групи витрат

Назва виду витрат

Сума витрат, грн.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2

Пільги і компенсації працюючим у важких і шкідливих умовах

 • додаткові відпустки;

73456

81095

92735

 • скорочений робочий день;

-

-

-

 • лікувально-профілактичне харчування;

-

-

-

 • видача молока чи інших рівноцінних продуктів;

78566

86932

97517,52

 • підвищені тарифні ставки, доплати за умови та інтенсивність праці;

65044

76513

88950

 • пенсії на пільгових умовах

-

-

-

3

Витрати

на профілактику травматизму і професійних захворювань

 • витрати на заходи з охорони праці за колективним

-

-

-

 • договором;

-

-

-

 • витрати на додаткові (до колективного договору) заходи з охорони праці;

-

-

-


 • витрати на заходи з охорони праці з інших джерел фінансування

-

-

-

4

Витрати на ліквідацію аварій і нещасних випадків на виробництві

 • вартість зіпсованого обладнання, будівель, інструментів;

4897

8544

18800

 • витрати на порятунок потерпілих, розслідування нещасного випадку;

-

-

-

 • виплати заробітної плати і доплати за час вимушених простоїв;

-

-

-

 • вартість ремонту частково зіпсованого обладнання, будівель, інструментів;

21013

50255

17200

 • вартість підготовки та перепідготовки працівників замість вибулих унаслідок загибелі чи інвалідності

8975

9926

12671,19

5 5

Штрафи та інші відшкодування

 • штрафи підприємства, організації за недотримання нормативних вимог з охорони праці;

221

25181

-
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка