Склад та структура оборотних активів, напрямки їх оптимізаціїСторінка3/6
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6

Для досягнення високих результатів своєї діяльності підприємство ставить перед собою такі основні цілі та завдання [24]:

– збільшити свою долю на ринку шляхом поставок компресорного обладнання і іншої продукції на рівні світових стандартів, задовольняти потреби замовників в продукції високої якості;

– забезпечити капітальні нужди виробництва і задовольняти інвесторів прибутків від продажу, при цьому справедливо винагороджуючи працівників і постачальників;

– використовувати кожну можливість експорту своєї продукції і таким чином стати визнаним лідером ринку промислового обладнання не тільки в Україні, а й в Росії та СНД;

– мати переваги у своєму бізнесі;

– прагнути до імпорту тільки високоякісних комплектуючих, як для компресорів, так і для інших видів продукції;

– зменшити долю кредитних засобів фінансово-господарської діяльності підприємства;

– використовувати сучасні технології і застосовувати сучасні методи планування виробництва і управління персоналом.

Стратегією організації являється:

– прагнення до розширення і збільшення статутного фонду;

– збільшити свою долю на ринку постачальників компресорів;

– розроблювати і застосовувати інновації в компресоробудуванні;

– збалансувати структуру постачань, сформувавши клієнтську сітку.

Враховуючи потребу в енергозберігаючих технологіях, підприємством вперше в Україні розроблено та освоєно виробництво нового покоління обладнання – гвинтових компресорних установок з високими показниками економічності і надійності.

Розроблений типорозмірний ряд гвинтових повітряних компресорних установок охоплює діапазон по продуктивності від 0,5 до 100 м3/хв. при тиску нагнітання 7-35 кгс/см2.

Крім того, підприємство виробляє [43]:

– поршневі компресорні установки спеціального призначення;

– стаціонарні та пересувні;

– спеціальну кульову арматуру для роботи в агресивних середовищах;

– теплообмінну апаратуру; компресори роторні;

– водокільцеві насоси.

Товариство також здiйснює поставку запасних частин виробничих систем електронного контролю роботи компресорного обладнання. Продукцiя підприємства реалiзується на ринку України та за її межами (країни СНД – Росiя, Бiлорусь, Казахстан, Грузiя, а також В’єтнам, Iндiя, Китай, Польща) [24].

Основними конкурентами на ринку України є «Мелiтопольський компресорний завод», на ринку ближнього зарубiжжя компресорний завод «Арсенал» (Росiя).

Для виробництва продукцiї Товариство закуповує комплектуючi застини у вiтчизняних виробникiв та iмпортує обладнання з Польщi, Германiї, Iталiї, Китаю, Кореї [24].

Розрахунок основних фінансово – економічних показників діяльності підприємства (таблиця 2.1) проводився на основі даних річної фінансової звітності за період 2010 –2012 рр., яка наведена у додатках В, Г.


Таблиця 2.1 – Основні фінансово–економічні показники діяльності ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» за 2010–2012 рр.

Показник

Рік

Відхилення, 2012 р. до 2010 р.,

+/–


Темп приросту, 2012 р. до 2010 р.

%


2010

2011

2012

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

81888,00

132648,00

142046,00

60158,00

73,46

Валовий прибуток, тис. грн.

10083,00

27460,00

31798,00

21715,00

215,36

Чистий прибуток, тис. грн.

496,00

8910,00

2947,00

2451,00

494,15

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

31865,50

30213,50

35351,00

3485,5,00

10,94

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

63976,00

89954,00

94560,00

30584,00

47,81

Власні оборотні кошти

20 931,00

44 564,00

25 189,00

4258,00

20,34

Щодо організаційної структури підприємства, то Вiдповiдно до Статуту Публiчного акцiонерного товариства «НВАТ «ВНДIкомпресормаш» правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю.

Правлiння на чолi з Головою Правлiння , пiдпорядкованi Загальним зборам та Наглядовiй Радi.

Структура апарату управлiння Товариством, який очолює Голова правлiння, передбачає [24]:

– заступника голови правлiння з виробництва, якому пiдпорядкованi вiддiл iнформацiйних технологiй, складськi господарства, випробувальна лабораторiя, механосбiрний цех, головний технолог, вiддiл наладки, доводки та експлуатацiї компресорного обладнання;

– головного iнженера, який контролює дiяльнiсть вiддiлу експлуатацiї будiвель, вiддiлу енергетики, медпункту, вiддiлу механiки, бюро НТI та документацiї, вiддiлу розробки;

– заступника голови правлiння з економiки, який очолює планово-економiчний вiддiл та вiддiл працi;

– заступника голови правлiння з якостi, якому пiдпорядковується вiддiл стандартизацiї та метрологiї, ОТК та вiддiл дослiдження металiв та сплавiв;

– секретаря-референта;

– головного бухгалтера, який контролює дiяльнiсть фінансово-бухгалтерського вiддiлу;
ПАТ «НВАТ ВНДІкомпресормаш»


Механозбиральний цех

Конструкторсько-технологічні підрозділи

Дослідницькі лабораторії

Організаційно-управлінські підрозділи • До складу цеху входять наступні дільниці:

  • слюсарно-збиральна;

  • механічна;

  • запірної арматури;

  • заготівельна;

  • гальванічного покриття;

  • підготовки виробництва;

  • станків з ЧПУ;

  • по ремонту КУ;

  • ПДБ;

  • теплообмінного обладнання;

  • металоконструкцій.

  • по роботі з поршневими, гвинтовими, відцентровими компресорами та рідинно-кільцевими вакуумними насосами;

  • технологічні підрозділи по вакуумній пайці, гальванічним покриттям, переробці пластинчастих мас та гуми;

  • механічній обробці деталей та складання виробів.

  • вакуумної пайки;

  • дослідження матеріалів;

  • діагностики компресорного обладнання;

  • тертя, зносу та мастильних матеріалів;

  • дослідження та випробування компресорного обладнання;

  • відділ теплообмінної апаратури;

  • відділ сервісного обслуговування.

  • департамент матеріально-технічного забезпечення;

  • юридичний департамент;

  • фінансово-аналітичний відділ (відділ цін, КРУ);

  • відділ кадрів;

  • бухгалтерія;

  • відділ продажу;

  • адміністративно-господарчий відділ;

  • канцелярія;

  • відділ системного адміністрування;

  • склад ТМЦ.


Рисунок 2.1 – Організаційно-управлінська структура ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» [14]


Також до структури апарату управління входять заступник голови правлiння з загальних питань, комерцiйний директор, якому пiдпорядкованi вiддiли збуту та вiддiлу по роботi з дилерами.

У складi структури АТ наявнi такi управлiнськi вiддiли:

– служба охорони працi;

– вiддiл кадрiв;

– тендерний вiддiл;

– юридичний вiддiл;

– вiддiл декларування, якi теж пiдпорядкованi Головi правлiння.

На кожного з апарату управлiння покладенi вiдповiднi обов язки , та пiдпорядкованi вiддiли та виробничi структури, якi забезпечують безперервну дiяльнiсть Товариства. Фiлiї та дочiрнi пiдприємства вiдсутнi.

Схематично організаційно-управлінська структура підприємства зображена на рисунку 2.1.

Отже, для досліджуваного підприємства притаманна лінійно-функціональна структура, в основу якої покладено принцип розподілення повноважень і відповідальності за функціями та прийнятті рішень по вертикалі. Позитивним є те, що дана структура дозволяє організувати управління за лінійною схемою, а функціональні підрозділи допомагають лінійним керівникам у вирішенні відповідних управлінських функцій.

2.2 Аналіз фінансового стану ПАТ «НВАТ ВНДІкомпресормаш»

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів [21,22].

Аналіз фінансового стану підприємства почнемо з горизонтального та вертикального аналізу його балансу на основі даних річної фінансової звітності за 2010-2012 рр. (додаток Д).

Представлені у таблиці Д.1 додатку Д дані дозволяють зробити наступні висновки. Загальна сума активів підприємства збільшилась на 51261 тис. грн. Збільшення загальної суми активів відбулося зокрема за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку. Сума оборотних активів підприємства збільшилася на 46224 тис. грн. або на 61,4 %. Це збільшення відбулося головним чином за рахунок дебіторської заборгованості. Відзначимо також, що на величина короткострокових заборгованостей збільшилася на 77,2%.

Вертикальний аналіз балансу ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (додаток д,таблиця Д.2).

Дані таблиці 2.3 дозволяють стверджувати, що частка оборотних активів підприємства становить приблизно половину активів компанії, причому з кожним роком вона зростала, окрім незначного зменшення на кінець 2012 р. Обсяги основних засобів зменшуються, незважаючи на придбання нового обладнання. Частка короткострокових заборгованостей залишається незначною і не зазнає істотних змін. Власний капітал компанії перебуває на рівні 30-40 % від загальної суми його пасивів, що говорить про підвищений рівень ризикованості компанії стати банкрутом.

Проведемо оцінку ліквідності підприємства. Аналіз ліквідності передбачає аналіз ліквідності балансу та аналіз ліквідності підприємства. Ліквідність балансу – це ступінь покриття боргових зобов’язань підприємства його активами, строк перетворення яких в грошові кошти відповідає строку погашення платіжних зобов’язань. Аналіз ліквідності балансу здійснюється на основі порівняння активів, згрупованих за ступенем ліквідності із зобов’язаннями (пасивами), об’єднаними за термінами їхнього погашення. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконується наступна умова: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. Невиконання будь – якої із нерівностей свідчить про те, що ліквідність балансу не є абсолютною. Ліквідність підприємства – здатність підприємства перетворювати свої активи в грошові кошти для покриття зобов’язань.

Аналіз ліквідності здійснюється шляхом розрахунку наступних коефіцієнтів: коефіцієнту абсолютної ліквідності; коефіцієнту швидкої ліквідності; коефіцієнту покриття; чистого оборотного капіталу.

Проведемо аналіз ліквідності балансу ПАТ «НВАТ ВНДІкомпресормаш». Спочатку згрупуємо активи товариства за ступенем ліквідності (таблиця 2.2). Аналізуючи склад і структуру активів підприємства за ознакою ліквідності можна зробити наступні висновки, що серед активів за останній 2012 рік діяльності ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» значну частку займають швидко ліквідні активи, які також займали найбільшу питому вагу у 2010-2011 рр., а саме – 48,6 % і 52,2 % відповідно. Натомість високоліквідні активи займають найменшу питому вагу (1,1 % у 2010 р., 3,6 % у 2011 р., 2,1% у 2012 р.). Така ситуація є негативною для підприємства, оскільки воно може погасити лише мізерну суму боргів.

Друге місце в структурі активів займають повільно ліквідні активи. За період, що аналізується сума повільно ліквідних активів збільшилася на 18411 тис. грн. Дана тенденція, що склалася на підприємстві з переваженням швидко ліквідних активів є позитивною.Таблиця 2.2 – Групування активів за ступенем ліквідності ПАТ «НВАТ ВНДІкомпресормаш» за 2010–2012 рр., тис. грн.

Види активів

Рік

Відхилення (+,–) за рік

2010

2011

2012

тис. грн.

%

2011

2012

2011

2012

Високоліквідні (А1)

1 036,0

4 536,0

3 046,0

3 500,0

- 1490,0

437,8

67,2

Швидколіквідні (А2)

45 344,0

65 740,0

71 146,0

20 396,0

5 406,0

145,0

108,2

Повільноліквідні (А3)

28 908,0

36 960,0

47 319,0

8 052,0

10 359,0

127,9

128,0

Важколіквідні (А4)

17 994,0

18 666,0

23 032,0

672,0

4 366,0

103,7

123,4

Разом

93 282,0

125 902,0

144 543,0

32 620,0

18 641,0

8,1

4,3

Для перетворення даного виду активів необхідно близько місяця, щоб розрахуватися зі своїми зобов’язаннями, що в свою чергу покращує платіжну дисципліну підприємства.

Наступним кроком проаналізуємо структуру пасивів за ступенем ліквідності, що наведено в таблиці 2.3.

Провівши аналіз структури зобов’язань підприємства за терміновістю оплати можна сказати, що протягом 2010-2012 рр. найбільшу питому вагу займали короткострокові пасиви до складу яких входять короткострокові кредити банку, поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями, векселі видані, доходи майбутніх періодів, які становлять 56,3%, 47,6% і 51,8% відповідно.

Після короткострокових значну частку займають постійні пасиви - від 41,7% у 2010 р. до 32,6 % у 2012 р. Найменшу питому вагу мають найбільш термінові пасиви протягом всього досліджуваного періоду.Таблиця 2.3 – Групування пасивів за терміновістю оплати ПАТ «НВАТ ВНДІкомпресормаш» за 2010-2012 рр., тис. грн.

Види зобов’язань

Рік

Відхилення (+,–) за рік

2010

2011

2012

тис. грн.

%

2011

2012

2011

2012

Найбільш термінові (П1)

1 796,0

2 787,0

21 507,0

991,0

18 720,0

155,2

771,7

Короткострокові (П2)

52 561,0

59 885,0

74 815,0

7 324,0

14 930,0

113,9

124,9

Довгострокові (П3)

-

15 395,0

1 155,0

15 395,0

-14 240,0

-

7,5

Постійні (П4)

38 925,0

47 835,0

47 066,0

8 910,0

- 769,0

122,9

98,4

Разом

93282,0

125902,0

144543,0

32 620,0

18 641,0

135,0

114,8

Якщо порівнювати 2012 рік діяльності підприємства з попередніми роками, то сума короткострокових пасивів збільшилася на 22254 тис. грн. або на 42,3%, в порівнянні з 2010 р. за рахунок зменшення банківських кредитів на суму 11210 тис. грн. Цікава ситуація щодо довгострокових пасивів, так як у 2010 р. взагалі були відсутні будь-які довгострокові зобов`язання. Проте у 2011 р. їх частка становила 12,2% у загальній структурі пасивів, а у 2012 р. – лише 0,8%.

Аналізуючи всю структуру пасивів спостерігається збільшення зобов’язань підприємства на кінець 2012 р. на 51261 тис. грн., в основному за рахунок збільшення найбільш термінових пасивів на 19711 тис. грн.

Надалі зіставимо відповідні показники для аналізу ліквідності балансу ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (таблиця 2.4).

Як свідчать дані таблиці 2.4 баланс підприємства був абсолютно ліквідним лише у 2011 році. В інших же досліджуваних періодах була протилежна ситуація.

Зокрема ситуація у 2010 і 2012 рр. була дещо негативною, так як короткострокові пасиви не покривали найтерміновіші зобов`язання (А1< П1), тобто не виконується умова мінімальної ліквідності.

Таблиця 2.4 – Аналіз ліквідності балансу ПАТ «НВАТ ВНДІкомпресормаш» за 2010-2012 рр.

Співвідношення між активами і пасивами

Рік

2010

2011

2012

А1 і П1

А1 < П1

А1 > П1

А1 < П1

А2 і П2

А2 < П2

А2 > П2

А2 < П2

А3 і П3

А3 > П3

А3 > П3

А3 > П3

А4 і П4

А4 < П4

А4 < П4

А4 < П4

Щодо третьої групи активів і пасивів, то як у 2010 р., так і в 2012 р., то дані вказують на перспективну ліквідність, тобто прогноз платоспроможності підприємства.

Так як впродовж всього періоду повільно ліквідні активи переважали над довгостроковими зобов`язаннями, важко ліквідні, навпаки, – були менше постійних зобов`язань, то підприємство не в змозі покрити свої довгострокові пасиви і позикові засоби, продавши важко реалізовані активи. Це можна зробити лише за рахунок повільно реалізованих активів.

Проаналізуємо ліквідність підприємства (таблиця 2.5).

Таблиця 2.5 – Показники ліквідності та платоспроможності ПАТ «НВАТ ВНДІкомпресормаш» у 2010-2012 рр.

Показники

Рік

Нормативне значення

Відхилення, 2012 р. до 2010 р. ,+/–,

2010

2011

2012

Коефіцієнт покриття

1,41

1,71

1,26

>1

1,5 – 1,7 (вітч.)-0,15

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,85

1,12

0,77

0,6–0,8

-0,08

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,01

0,07

0,03

>0 (збільшення)

0,02

Чистий оборотний капітал, тис. грн.

20930,00

44557,00

25189,00

>0 (збільшення)

4259

Перший з розрахованих нами показників – коефіцієнт покриття – важливий показник платоспроможності підприємства. Він визначається співвідношенням усіх поточних активів (за вирахуванням витрат майбутніх періодів) до короткострокових зобов’язань і характеризує достатність оборотних коштів підприємства для погашення своїх боргів протягом року.

Як свідчать дані таблиці 2.4 даний індикатор зменшився протягом досліджуваного періоду на 0,15 та в 2012 році склав 1,26. Так як нормативне значення повинно бути від 1,5 до 1,7, то робимо висновок, що даний коефіцієнт відповідав встановленому нормативу лише в 2011 році, а саме на 1 грн. поточних зобов`язань припадало 1,71 грн. поточних активів.

Наступний коефіцієнт швидкої ліквідності також за період з 2010-2012 рр. зменшився, а саме на 0,08 в порівнянні з 2010 роком. Загалом, на відміну від попереднього показника, він ураховує якість оборотних активів і є більш суворим показником ліквідності, оскільки при його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи, виражає здатність підприємства розраховуватись з кредиторами в найближчому майбутньому – близько 1 місяця (повернення дебіторської заборгованості або її реалізація).

Протягом 2010-2012 рр. даний коефіцієнт перевищував нормативне значення – від 0,6 – 0,8 і тільки в 2012 р. наблизився до нього, що є позитивною тенденцією для підприємства.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності – показник, що характеризує ту частину короткотермінових фінансових зобов’язань підприємства, яка може бути сплачена за рахунок першокласних ліквідних активів (грошових коштів та їх еквівалентів), тобто спроможність підприємства негайно погасити свою короткотермінову кредиторську заборгованість. Теоретичне оптимальне значення цього показника повинно бути більше 0, окрім цього він також збільшився у 2012 р. на 0,02 в порівнянні з 2010 р.

Чистий оборотний капітал збільшився на 25189 тис. грн., що зокрема свідчить про спроможність підприємства сплачувати за поточними зобов`язаннями та розширювати свою діяльність.

Охарактеризувати майновий стан підприємства допоможуть такі показники як коефіцієнт зносу основних засобів, коефіцієнт оновлення основних засобів, коефіцієнт вибуття основних засобів. Розрахунки продемонструємо за допомогою таблиці 2.8.

Таблиця 2.6 – Аналіз майнового стану ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» за 2010-2012 рр.

Показники

Рік

Відхилення за рік

2010

2011

2012

2011

2012

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,48

0,49

0,51

0,004

0,02

Коефіцієнт оновлення основних засобів

0,03

0,07

0,03

0,05

0,003

Коефіцієнт вибуття основних засобів

0,20

0,02

-

-0,18

-

Дані таблиці 2.6 свідчать про те, що на підприємстві прослідковується негативна ситуація, так як знос основних засобів з року в рік зростає. При цьому коефіцієнт оновлення основних засобів знизився, а коефіцієнт вибуття основних засобів у 2010 перевищував коефіцієнт оновлення.

Для покращення ситуації необхідно більше уваги приділяти стану основних засобів на підприємстві, адже від цього залежить фінансовий стан підприємства в цілому.

Надалі розрахуємо показники рентабельності ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш».

Дані таблиці 2.7 дають змогу стверджувати, що всі показники рентабельності протягом 2010-2012 рр. збільшилися. Зокрема рентабельність активів – на 0,01. Тобто рентабельність активів вказує на те, що на 1 грн. вкладених активів підприємство отримало 0,02 грн. чистого прибутку на кінець досліджуваного періоду.

Рентабельність власного капіталу вказує, що на кожну гривню, вкладену у виробництво підприємство отримало у 2012 р. 0,06 грн. чистого прибутку, що свідчить про дещо негативну тенденцію, проте даний показник збільшився впродовж всього період. Найбільш позитивним для підприємства дане значення було у 2011 р.

Таблиця 2.7 – Основні показники рентабельності діяльності ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» за 2010-2012 рр.

Показники

Рік

Відхилення за рік, +/-

2010

2011

2012

2011

2012

Рентабельність сукупних активів

0,01

0,08

0,02

0,08

-0,06

Рентабельність власного капіталу

0,01

0,21

0,06

0,19

-0,14

Валова рентабельність продажів

0,14

0,23

0,25

0,01

0,02

Рентабельність діяльності

0,01

0,08

0,02

0,07

-0,05

Рентабельність діяльності ПАТ «МНВО ім. М. В. Фрунзе» у 2010 р. – 1 %, у 2012 р. – 2 %. Це означає, що у 2010 році на одну гривню чистого доходу від реалізації підприємство отримало 0,01 грн. чистого прибутку, а у 2012 р. – 0,02 грн. Отже, як бачимо рентабельність підприємства є катастрофічною, що вимагає негайних дій з боку управління акціонерним товариством.

За допомогою відносних показників проаналізуємо фінансову стійкість підприємства (таблиця 2.8).

Перший із обчислених показників коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів характеризує структуру фінансових ресурсів підприємства. Можна спостерігати негативну тенденцію, так як всі показники більше за 1, тобто залучених коштів більше, ніж власних.

Коефіцієнт використання фінансових ресурсів (усього майна) дає змогу визначити, за який період одержаний прибуток може компенсувати вартість майна. Нормативного числового значення для цього коефіцієнта немає, позитивним вважається збільшення цього коефіцієнта по відношенню до попереднього періоду.

Коефіцієнт автономії (коефіцієнт концентрації власного капіталу) характеризує частку коштів, вкладених власниками підприємства в загальну вартість майна. Нормативне значення даного показника більше 0,5, що на ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» не дотримується, в 2010 році коефіцієнт мав значення 0,42, а в 2011 р. його значення зменшилося до 0,32, тобто це є результатом збільшення позикових коштів.

Таблиця 2.8 – Відносні показники фінансової стійкості ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» за 2010-2012 рр.

Показник

Рік

Відхилення 2012 р. до 2010 р., +/–

2010

2011

2012

Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів

1,40

1,63

2,05

0,65

Коефіцієнт використання фінансових ресурсів (усього майна)

0,01

0,08

0,03

0,02

Коефіцієнт автономії (платоспроможності)

0,42

0,38

0,32

-0,09

Коефіцієнт ефективності використання власних коштів

0,02

0,21

0,09

0,07

Коефіцієнт ефективності використання власних коштів показує скільки прибутку дає 1 грн. власних коштів. Теоретично, нормальним значенням цього коефіцієнта є значення не менше 0,4. Як бачимо нормативне значення не досягається в жодному із досліджуваних періодів, тобто якщо на 1 грн. прибутку у 2010 р. припадало 0,02 грн., то у 2012 р., – 0,09. Найбільшим значення даного показника було у 2011 р.

Проаналізуємо показники ділової активності ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (таблиця 2.9). Дані таблиці 2.9 дозволяють стверджувати, що всі показники ділової активності мають негативну тенденцію, тобто свідчать про зниження ефективності використання підприємством наявних ресурсів. Також збільшилися періоди обертання дебіторської і кредиторської заборгованості. Зокрема збільшення тривалості циклу обертання дебіторської заборгованості пов`язані насамперед з системною кризою неплатежів виробничими підприємствами України та внаслідок фінансової кризи в цілому.

Таблиця 2.9 – Показники ділової активності у 2010-2012 рр.Показник

Рік

Нормативне значення

Відхилення 2012 р. до 2010 р., +/–

2010

2011

2012Коефіцієнт оборотності активів

0,81

0,68

0,55

Збільшення

-0,26

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

1,92

1,71

1,56

Збільшення

-0,36

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

2,25

2,15

1,65

Збільшення

-0,6

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

1,68

2,30

1,86

Збільшення

0,18

Тривалість обертання дебіторської заборгованості

160,00

167,44

193,60

х

33,6

Тривалість обертання кредиторської заборгованості

214,29

156,52

193,55

х

-20,73

Підсумовуючи, можна сказати, що ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» має нестійкий фінансовий стан, тобто фінансування запасів і витрат забезпечується всіма джерелами. Проведений розрахунок відносних показників фінансової стійкості засвідчив високий рівень залежності ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» від зовнішніх джерел фінансування і, як наслідок, спостерігається брак власного капіталу.

2.3 Аналіз складу, структури оборотних активів ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та основних показників ефективності їх використання

Аналіз оборотних активів ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» необхідно здійснювати з метою забезпечення такої організації, яка б дала можливість ефективно їх використовувати. Зазначений аналіз будемо здійснювати за такими напрямками:

– аналіз складу та структури оборотних активів;

– аналіз оборотності оборотних активів за звітний період;

– аналіз виробничих запасів і дебіторської заборгованості;

– аналіз грошових коштів на підприємстві.

Склад та структуру оборотних активів розглянемо за допомогою таблиці 2.10.

Таблиця 2.10 – Склад та структура оборотних активів ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» за 2010-2012 рр.Стаття

Рік

Відхилення

2012 р. до 2010 р.2010

2011

2012

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

+/–

%

Виробничі запаси

5951,00

7,90

23287,00

21,72

11461,00

9,43

5510,00

1,53

Незавершене виробництво

16877,00

22,42

4432,00

4,13

14225,00

11,71

-2652,00

-10,71

Готова продукція

5807,00

7,71

9148,00

8,53

20374,00

16,77

14567,00

9,05

Товари

272,00

0,36

86,00

0,08

1259,00

1,04

987,00

0,67

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

39094,00

51,93

59100,00

55,12

61753,00

50,82

22659,00

-1,11

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

з бюджетом

788,00

1,05

1141,00

1,06

-

-

-

-

за виданими авансами

4724,00

6,27

3832,00

3,57

8559,00

7,04

3835,00

0,77

із внутрішніх розрахунків

66,00

0,09

160,00

0,15

-

-

-

-

Продовження таблиці 2.10Стаття

Рік

Відхилення

2012 р. до 2010 р.2010

2011

2012

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

+/–

%

Інша поточна дебіторська заборгованість

287,00

0,38

531,00

0,50

834,00

0,69

547,00

0,31

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

956,00

1,27

4304,00

4,01

233,00

0,19

-723,00

-1,08

в іноземній валюті

80,00

0,11

232,00

0,22

2813,00

2,32

2733,00

2,21

Інші оборотні активи

385,00

0,51

976,00

0,91

-

-

-

-

Усього

75287,00

100,0

107229,0

100,0

121511,0

100,0

46224,00

-

З приведених даних таблиці 2.10 видно, що за звітний період по підприємству відбувся ріст оборотних активів на 46224 тис. грн., при тому що зростання відбувалося кожного року. Збільшення оборотних активів відбулося внаслідок зростання обсягів виробничих запасів, готової продукції, товарів, дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами, іншої поточної дебіторської заборгованості, грошових коштів в іноземній валюті. Одночасно зменшилася сума по незавершеному виробництву, грошових коштах в національній валюті.

В структурі оборотних активів найбільшу питому вагу займає дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, проте її частка в загальній структурі оборотних активів на кінець досліджуваного періоду дещо зменшилася і склала 50,82 %, тоді як у 2010 р. вона становила 51,93 %.

В звітному періоді на 9,05 % зросла частка готової продукції та на 1,53 % виробничі запаси. Цікавим є те, що у 2011 р. виробничі запаси становили 21,72 % у загальній структурі оборотних активів. На кінець 2012 р. була відсутня дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом та із внутрішніх розрахунків, інші оборотні активи.

Для визначення ефективності використання оборотних активів на підприємстві за аналізований період, розрахуємо у таблиці 2.11 показники наведені раніше в підрозділі 1.3.

Таблиця 2.11 – Показники ефективності використання оборотних коштів ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» за період з 2010 по 2012 рр.Показник

Рік

Відхилення 2012/2010

2010

2011

2012

+/–

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

1,77

1,58

1,14

-0,63

Період одного обороту оборотних активів, днів

205,8

231,5

321,0

115,2

Коефіцієнт завантаження (навантаження) оборотних активів

0,56

0,63

0,88

0,32

Коефіцієнт ефективності використання оборотних активів

1,96

2,82

2,18

0,22

Аналізуючи дані таблиці, можна стверджувати, що коефіцієнт оборотності оборотних активів показує кількість оборотів за рік. Чим більше оборотів здійснюють оборотні активи, то ефективніше вони використовуються. У базовому 2010 році даний коефіцієнт становив 1,77, а вже в 2012 році – 1,14, тобто відбулося зменшення майже на 36 %, що негативно позначилося на діяльності підприємства.

Тривалість обороту оборотних активів показує тривалість одного обороту оборотних активів в днях. Бачимо, що мінімальна тривалість одного обороту зафіксована в 2010 році – 205,8 дня, а максимальна у 2012 – 321 день.

Загалом за аналізований період тривалість одного обороту збільшилася на 56 %. Коефіцієнт завантаження оборотних активів показує скільки оборотних активів авансовано в 1 грн. реалізованої продукції. Чим менше оборотних активів припадає на 1 грн. реалізованої продукції, тим краще вони використовуються. Дані таблиці показали, що протягом аналізованого періоду найефективніше оборотні активи використовувалися у 2010 році, де коефіцієнт становив – 0,56, а максимального значення набув у 2012 році – 0,88. В цілому ефективність використання оборотних активів зменшилася, адже розмір коефіцієнта зріс у 2012 році порівняно з 2010 року на 0,32, що є негативним, проте він залишається меншим за 1, що можна оцінювати як позитивним явищем.

Коефіцієнт ефективності використання оборотних активів характеризує ефективність використання оборотних активів і в динаміці повинен збільшуватися, що й ми можемо прослідкувати, а саме значення даного коефіцієнта з року в рік зростало і у 2012 р. досягло значення 2,18.

Наступним кроком проаналізуємо виробничі запаси та дебіторську заборгованість ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш».

Так як найбільшу питому вагу у структурі оборотних активів займає дебіторська заборгованість, то звичайно що слід провести детальний аналіз її динаміки та основних показників стану дебіторської заборгованості. Як уже було з`ясовано раніше найбільшу питому вагу займає дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги.

За даними бухгалтерської звітності можна визначити низку показників, що характеризують стан дебіторської заборгованості (таблиця 2.12).

Таблиця 2.12 – Показники стану дебіторської заборгованості

Показник

Рік

Відхилення, (+/–) 2012 р. до 2010 р.

2010

2011

2012

Коефіцієнт відволікання оборотних активів

0,60

0,60

0,59

-0,01

Середній період інкасації дебіторської заборгованості

200,40

178,21

182,82

-17,58

Кількість оборотів дебіторської заборгованості за визначений період

1,82

2,05

2,00

0,18

Розраховані нами показники відповідають встановленим нормативам.

Тобто можна сказати досліджуване підприємство ефективно здійснює управління дебіторською заборгованістю, але для покращення її стану в майбутньому можливо застосовувати ряд шляхів для поліпшення управління оборотними активами. Коефіцієнт відволікання за аналізований період зменшився на 0,01. Тобто можна простежити позитивну тенденцію для діяльності підприємства і управління його дебіторською заборгованістю.

Середній період інкасації дебіторської заборгованості зменшився майже на 17,58 днів, що також є позитивним явищем для підприємства.

Кількість оборотів дебіторської заборгованості за аналізований період зросла з 1,82 у 2010 році до 2,0 у 2012 році, що говорить про ефективне управління дебіторською заборгованістю підприємством за даний період.

Основні показники, які дозволяють проаналізувати ефективність використання виробничих запасів наведені в таблиці 2.13.

Дані таблиці 2.13 дозволяють зробити наступні висновки. В цілому як свідчить баланс підприємства за 2010-2012 рр. сума запасів збільшилася на 18412 тис. грн. Це може вказувати на зростання виробничого потенціалу підприємства, прагнення за рахунок вкладень у виробничі запаси захистити грошові активи підприємства від знецінення під впливом інфляції або нераціональність обраної господарської стратегії, унаслідок чого значна частина поточних активів іммобілізована в запасах, ліквідність яких може бути незначною.

Таблиця 2.13 – Показники ефективності використання виробничих запасів ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» у 2010-2012 рр.Показник

Рік

Відхилення, 2012 р. до 2010 р., +/–

2010

2011

2012

Коефіцієнт обіговості виробничих запасів

2,21

2,43

2,00

-0,21

Коефіцієнт закріплення виробничих запасів

0,45

0,41

0,50

0,05

Тривалість одного обігу виробничих запасів

164,92

149,94

182,65

17,73

Коефіцієнт готової продукції

12,75

12,83

6,20

-6,55

Розраховані нами показники дозволяють стверджувати, що в середньому протягом періоду, що аналізується запаси підприємства поповнювалися біля 2 разів, про що свідчить коефіцієнт обіговості виробничих запасів.

Коефіцієнт закріплення виробничих запасів свідчить, що на 1 грн. чистого прибутку у 2010 р. припадало 0,45 грн. матеріалів, а вже у 2012 р. даний показник збільшився до 0,5 грн.

Збільшення тривалості обігу на 17,73 дні свідчить про зменшення швидкості обіговості та збільшення середніх залишків виробничих запасів.

Коефіцієнт готової продукції зменшився, що в основному спричинене збільшенням суми готової продукції по відношення до чистого доходу від реалізації продукції внаслідок збільшення попиту на неї.

Останнім етапом аналізу оборотних активів ПАТ «»НВАТ «ВНДІкомпресормаш» є аналіз грошових коштів. Для визначення ступеню участі грошових коштів в оборотних активах підприємства проаналізуємо основні показники, наведені в таблиці 2.14, формули для розрахунку яких запропоновані в підрозділі 1.3. Так як коефіцієнт участі грошових коштів в оборотних активах в динаміці збільшується, то це негативно характеризує роботу підприємства.

Таблиця 2.14 – Основні показники стану грошових коштів ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» у 2010-2012 рр.

Показник

Рік

Відхилення, 2012 р. до 2010 р., +/-

2010

2011

2012
Коефіцієнт участі грошових коштів в оборотних активах

0,01

0,03

0,04

0,02

Середній період обороту грошових коштів

3,70

8,09

10,70

7,00

Кількість оборотів грошових коштів

98,60

45,14

34,12

-64,48

Якщо в досліджуваному періоді зменшується період обороту грошових коштів в порівнянні з минулим періодом, що це свідчить про прискорення оборотності грошових коштів і є позитивним в роботі підприємства. Нажаль, цього не можемо сказати про дане підприємство.

Зменшення кількості оборотів грошових коштів з 98,6 днів до 34,12 в періоді, що аналізується в порівнянні з минулим періодом свідчить про неефективне використання грошових коштів.

Підсумовуючи вищенаведене можна сказати, що ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» входить до складу концерну Укрросметал. Це спеціалізоване підприємство з виробництва компресорного устаткування призначеного для роботи з різними середовищами і в різних кліматичних умовах.

Аналіз фінансового стану підприємства вказує на те, що ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» має нестійкий фінансовий стан, тобто фінансування запасів і витрат забезпечується всіма джерелами. Проведений розрахунок відносних показників фінансової стійкості засвідчив високий рівень залежності ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» від зовнішніх джерел фінансування і, як наслідок, спостерігається брак власного капіталу.

В структурі оборотних активів найбільшу питому вагу займає дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, проте її частка в загальній структурі оборотних активів на кінець досліджуваного періоду дещо зменшилася і склала 50,82 %.

Хоча досліджуване підприємство ефективно здійснює управління дебіторською заборгованістю, але для покращення її стану в майбутньому можливо застосовувати ряд шляхів для поліпшення управління оборотними активами. За показниками стану грошових коштів можна стверджувати, що підприємство також неефективно їх використовує.

РОЗДІЛ 3

НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш»

3.1 Управління дебіторською заборгованістю як один із напрямів оптимізації оборотних активів ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш»

Оскільки при наявності зумовлених конкуренцією складностей в збуті підприємства вимушені продавати продукцію, використовуючи форми наступної оплати, то існування дебіторської заборгованості є природним явищем фінансово-господарської діяльності підприємства. Як свідчить господарська практика загалом на українських підприємствах, понад 80 % загального обсягу дебіторської заборгованості припадає на товарну, що робить її основним об’єктом управління. Таке відволікання коштів з обігу призводить до виникнення фінансових труднощів і становить загрозу для фінансової безпеки підприємств [2]. Якщо на рівні окремого підприємства перевагу дебіторської заборгованості можна розглядати як позитивну тенденцію з позиції майбутніх надходжень коштів, то на загальногосподарському рівні – як серйозну проблему для грошового обігу.

Разом із тим дебіторська заборгованість – це відволікання з господарського обороту коштів підприємства, яке супроводжується непрямими втратами його доходів, пов’язаними з тим, що:

– чим «старшою» є заборгованість, тим важче її стягнути з боржника, тим менше дохід від інвестування коштів в дебіторську заборгованість;

– борги дебіторів можуть знецінюватись через інфляцію.

Крім того, наявність дебіторської заборгованості характеризує стан розрахункової дисципліни і серйозно впливає на фінансову стійкість підприємства. До нестабільності фінансового стану підприємства може призводити недотримання договірної та фінансової дисципліни і, як наслідок, зростання безнадійної дебіторської заборгованості.

Для оцінки економічної доцільності утворення дебіторської заборгованості ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» може використовуватися коефіцієнт ефективності інвестування коштів в дебіторську заборгованість, який розраховується за такою формулою [5,6]:


(3.1)
де – сума ефекту, отриманого від інвестування коштів в дебіторську заборгованість, грош. одн.,

– додатковий прибуток підприємства, отриманий за рахунок наданого кредиту, грош. одн.,

– поточні операційні витрати, пов`язані з організацією кредитування покупців, обслуговуванням дебіторської заборгованості, грош. одн.,

– сума прямих фінансових витрат від неповернення боргу покупцям, грн.
Як видно з вище наведеної формули, отримання позитивної величини коефіцієнту ефективності інвестування коштів в дебіторську заборгованість, тобто позитивного ефекту від кредитування покупців продукції, робіт та послуг підприємством, можливе лише у випадку додержання наступного співвідношення, яке являє собою традиційний критерій оптимальності кредитної політики підприємства щодо реалізації товарів, робіт, послуг:
(3.2)
На базі такого традиційного підходу, побудованого виключно на врахуванні прямих доходів та витрат підприємства від утворення дебіторської заборгованості, сформовані й інші детерміновані моделі, що дозволяють розрахувати оптимальний обсяг дебіторської заборгованості на підставі кількісних показників, що відбивають дію основних чинників, які його визначають. Головним фактором, що безпосередньо впливає на формування витрат із обслуговування дебіторської заборгованості та величину додаткових доходів, які отримуються внаслідок її утворення, є обсяг реалізації, тобто товарооборот підприємства [6].

В свою чергу рівень товарообороту та продажів в кредит, насамперед, залежать від типу кредитної політики підприємства. Отже, при визначення можливої суми фінансових коштів, що інвестуються в дебіторську заборгованість, рекомендується враховувати такі кількісні параметри, що характеризують умови обраного підприємством типу кредитної політики, обсяг реалізації продукції в кредит, середній термін надання кредиту, середній період прострочення платежів, коефіцієнт співвідношення собівартості і ціни продукції.

При цьому розрахунок оптимального обсягу дебіторської заборгованості на рік здійснюється за такою формулою [6]:
(3.3)
де– обсяг реалізації продукції в кредит, грн.;

– коефіцієнт співвідношення собівартості і ціни продукції, одн.;

– середній період надання кредиту покупцям, дні;

– середній період прострочення платежу покупцями, дні.
Дана модель є не досить адекватною та обґрунтованою,оскільки в ній не прослідковується безпосередній зв’язок результатів розрахунків з будь-яким із можливих критеріїв ефективності кредитної політики.

Для досягнення максимального економічного ефекту від кредитної політики, слід орієнтуватися на певний інтегрований показник ефективності функціонування підприємства як цілісної фінансово-економічної системи.

З цією метою може використовуватися детермінована модель Д. Корсакова, в основу якої покладена ідея максимізації рентабельності капіталу (r), яка характеризує величину прибутку, що припадає на одну грошову капіталу, інвестованого в активи підприємств:
(3.4)
де I – валовий прибуток підприємства без врахування дебіторської заборгованості, грош. од.;

k – норма прибутку, яка визначається, як співвідношення валового прибутку до чистого доходу від реалізації, одн.;

С – активи підприємства без врахування вкладень в дебіторську заборгованість, грош. одн.;– середній період обороту активів підприємства, дні.
(3.5)
де D – загальний обсяг продажів,

Di – обсяг продажів i-ому дебітору, грош. одн.;

n – кількість покупців.

(3.6)
де Т – середній термін обороту дебіторської заборгованості,

Ті – середній час відстрочки платежів і-го дебітора, дні.


Збільшення дебіторської заборгованості буде вигідним підприємству лише за умови, що нарощення продажів в кредит призводитиме до зростання рентабельності активів. Математично додержання цієї умови забезпечується, якщо похідна має позитивне значення. Провівши відповідне диференціювання виразу (можна отримати) наступну нерівність для знаходження оптимального обсягу дебіторської заборгованості [25,26]:
(3.7)
Визначимо граничний термін обороту дебіторської заборгованості за даними річної фінансової звітності ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» за 2012 р.

Таблиця 3.1 – Вихідні дані для оптимізації обсягу дебіторської заборгованості підприємства за критерієм зростання рентабельності

Показник

Значення

1

Норма прибутку, %

25,17

2

Валовий прибуток підприємства без урахування дебіторської заборгованості (валовий прибуток, скоригований на частку активів без урахування дебіторської заборгованості в загальному обсязі активів), тис. грн.

18212,96

3

Активи підприємства без урахування дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, тис. грн.

82790,00

4

Тривалість обороту активів підприємства, дні

385,25

5

Тривалість обороту дебіторської заборгованості, дні

193,61

6

Чистий дохід від реалізації базисного періоду, тис. грн.

126358,00

7

Середній темп приросту доходів від реалізації, %

22,79

Граничний період обороту дебіторської заборгованості для даного підприємства становить:


днів
Оскільки фактичний період обороту дебіторської заборгованості склав 193,6 дні та є довшим за розрахований граничний його рівень, то нарощення дебіторської заборгованості є вигідним даному підприємству з позиції підвищення рентабельності. При цьому, якщо плановий одноденний чистий дохід від реалізації становитиме 77,82 тис. грн., борги дебіторів під підприємством не повинні перевищувати 45444,23 тис. грн.

Таким чином, наведена модель є ефективним засобом обґрунтування управлінських рішень щодо доцільності збільшення або скорочення продажів з відстрочкою платежу. Воно дозволяє оптимізувати обсяги продажів за групами покупців з різними строками сплати купленої продукції та максимізувати рентабельність активів.

В основу оптимізування обсягів дебіторської заборгованості підприємства може бути закладена ідея оптимального скорочення оборотності дебіторської заборгованості. В даній моделі оптимальний обсяг дебіторської заборгованості визначається за формулою:
(3.8)
де – тривалість обороту для необхідного приросту грошових коштів, дні;

ЧД – чистий дохід, тис. грн.


Розрахуємо оптимальний обсяг дебіторської заборгованості за моделлю оптимізації строків оборотності за даними таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Вихідні дані для оптимізації обсягу дебіторської заборгованості підприємства з метою забезпечення поточної платоспроможності

Показники

Значення

1

Коефіцієнт абсолютної платоспроможності

0,03

2

Поточні зобов`язання, тис. грн.

96322,00

3

Тривалість обороту дебіторської заборгованості, дні

193,61

4

Чистий дохід від реалізації базисного періоду, тис. грн.

126358,00

5

Середній темп приросту доходу від реалізації, %

70,8

Отже, показник, розрахований за формулою 3.9 буде дорівнювати:


.
Дана модель дозволяє визначити оптимальний обсяг дебіторської заборгованості, необхідний для забезпечення поточної платоспроможності підприємства. Однак її використання не орієнтоване на підтримку фінансової стійкості підприємства, його платоспроможності в довгостроковій перспективі, оскільки в ній не контролюється збалансованість між обсягами і термінами обороту активів в цілому і окремих їх складових та джерела їх формування.

На нашу думку можливість забезпечення такої збалансованості найбільш повно реалізується в показнику тривалості фінансового циклу підприємства, що уможливлює його використання з метою оптимізації обсягів дебіторської заборгованості.

Під фінансовим циклом прийнято розуміти період, який починається з моменту оплати постачальникам за матеріали (погашення кредиторської заборгованості), і завершується в момент отримання коштів від покупців за відвантажену продукцію (погашення дебіторської заборгованості):
(3.9)
де ТФЦ – тривалість фінансового циклу підприємства,

ТОТМЗ тривалість обороту товарно-матеріальних запасів, дні,

ТОДЗтривалість обороту дебіторської заборгованості, дні,

ТОКЗ – тривалість обороту кредиторської заборгованості, дні.
Отже, за базовий показник оптимізаційної моделі, який поєднує кредитну політику із змінами якості фінансового стану підприємства, приймемо саме фінансовий цикл. Чим менше тривалість фінансового циклу підприємства, тим краще його фінансовий стан. Одним із важелів поліпшення фінансового стану підприємства є скорочення фінансового циклу при збереженні певного балансу між рахунками дебіторів і кредиторів. При цьому критичною в процесі оптимізації бажаних змін дебіторської заборгованості буде ситуація, в якій тривалість обороту кредиторської заборгованості є меншою за загальну суму тривалості обороту товарно-матеріальних цінностей і дебіторської заборгованості. Тобто підприємство має контролювати забезпечення наступного співвідношення:
(3.10)
Звідси максимально припустима величина дебіторської заборгованості підприємства з врахуванням, що тривалість обороту дебіторської заборгованості є добутком її середньорічних обсягів одноденного чистого доходу від реалізації, може бути знайдена за формулою [6]:
(3.11)
Для планування дебіторської заборгованості на наступний період пропонується визначити максимальну припустиму планову величину дебіторської заборгованості за умови дотримання незмінності тривалості виробничого циклу, подовження періоду погашення зобов`язань перед кредиторами підприємства та не позитивності тривалості фінансового циклу.

Незмінність виробничого циклу зумовлюється необхідністю забезпечення збалансованості інтенсивності зростання запасів і продажів.

За умови жорсткого контролю підприємства за обсягами своїх поточних зобов`язань з метою створення умов для посилення його платоспроможності, зростання терміну оборотності кредиторської товарної заборгованості буде відповідати швидкості зростання обсягів реалізації продукції.

Таким чином, якщо очікується зміна чистого доходу від реалізації в плановому періоді, то максимально припустима планова величина дебіторської заборгованості, може бути визначена за формулою [6]:


(3.12)
де – чистий дохід від реалізації в базовому (передплановому) періоді, грош. одн.,

m – плановий коефіцієнт зростання чистого доходу від реалізації, одн.
Таблиця 3.3 – Вихідні дані для оптимізації обсягу дебіторської заборгованості підприємства для забезпечення перспективної платоспроможностіПоказник

Значення

1

Чистий дохід від реалізації базисного періоду, тис. грн.

126358,00

2

Тривалість обороту товарної кредиторської заборгованості, дні

217,85

3

Тривалість обороту товарно-матеріальних запасів, дні

160,42

4

Середній темп приросту доходу від реалізації, %

70,8

Таким чином, оптимізація дебіторської заборгованості підприємств, крім максимізації прибутковості прийнятої кредитної політики, повинна бути спрямована на розв`язання конкретних фінансово-економічних проблем підприємства, зокрема, забезпечення належної поточної і перспективної платоспроможності, нарощення власного оборотного капіталу, поступового відновлення та накопичення запасів високоліквідних активів. Розрахуємо плановий оптимальний обсяг дебіторської заборгованості для того ж самого підприємства (таблиця 3.3).З врахуванням наведених вище вихідних даних, максимальна припустима середньорічна вартість дебіторської заборгованості для даного підприємства становитиме:
тис. грн.
На рисунку 3.2 зобразимо відповідність оптимальних обсягів дебіторської заборгованості цілям підприємства.

Рисунок 3.2 – Залежність оптимальних обсягів дебіторської заборгованості від цілей фінансової політики підприємства

Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що не існує єдиного обсягу боргів дебіторів перед підприємством, оптимального за всіма зазначеними критеріями.

Їх рівень буде варіювати залежно від наявних фінансово-економічних проблем, на розв`язання яких спрямовані інструменти кредитної політики.

Отже, для отримання оптимального рівня дебіторської заборгованості підприємства на рівні 45444,23 тис. грн. з метою зростання рентабельності активів пропонуємо наступні заходи:

– провести інвентаризацію дебіторської заборгованості та списати однозначно безнадійну дебіторську заборгованість;

– якщо виникають проблеми з одержанням грошей, то необхідно вимагати заставу на суму, не меншу, ніж сума на рахунку дебітора;

– використання арбітражних судів для стягнення боргів при наявності

порук чи гарантій;

– продаж рахунків дебіторів факторинговій компанії чи банку, що надає факторингові послуги, якщо це вигідно;

– страхування кредитів для захисту від значних збитків за безнадійними боргами.

Найбільш відомим інструментом інкасації дебіторської заборгованості

є надання знижок за швидку оплату продукції.

Багато підприємств використовують цей інструмент для прискорення повернення дебіторської заборгованості, однак роблять це інтуїтивно, без серйозних розрахунків, допускаючи при цьому помилки.

Застосування механізму знижок за швидку оплату доцільне лише постійним клієнтам при суровому дотриманні ними платіжної дисципліни за термінами та сумами.

Отже, фінансовий механізм оптимізації дебіторської заборгованості підприємства повинен бути побудований таким чином, щоб не допустити випадків несплати заборгованостей покупцями, з одного боку, а з іншого - залучити нових покупців.

3.2 Управління грошовими потоками за допомогою застосування прийомів фінансового моделювання і прогнозування

Внаслідок нестійкого фінансового стану багатьох підприємств у сучасних умовах особливе місце відводиться дослідженню саме грошових потоків. Фінансове моделювання і прогнозування руху грошових потоків суб’єкта господарювання дає можливість ефективного аналізу складних ситуацій, пов’язаних із прийняттям стратегічних рішень.

Враховуючи надзвичайно важливу роль грошових потоків у підтриманні фінансової могутності суб’єкта господарювання, забезпеченні результативності його діяльності, внесемо деякі пропозиції щодо забезпечення їх ефективного управління.

Фінансове моделювання в управлінні грошовими потоками забезпечує вирішення таких питань:

– дає змогу імітувати грошові потоки планової діяльності, щоб передбачити та оцінити майбутній фінансовий стан суб’єкта господарювання;

– відображає джерела утворення та витрачання грошових коштів;

– забезпечує послідовну аналітичну роботу, створюючи хороші умови для оперативного керівництва та прийняття зважених рішень у разі виник-

нення непередбачуваних обставин [1]

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка