Систематизований бюлетень нових надходжень квітень – травень 2012 рСторінка3/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.51 Mb.
1   2   3

Природничі науки


Котляр, А. М. Чистая вода – здоровье нации: проблемы и современные решения / А. М. Котляр. – Х. : Факт, 2010. – 160 с.

Б1 / К 73          хр


Країнознавство


Країнознавство : підручник / за ред. М. С. Дорошка. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2012. – 439 с. + 16 с. (карти). – (Вища освіта XXI століття)

Д89 / К 77          хр, філ. №1


Суспільні науки


Конфліктологія : навч. посіб. / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2012. – 128 с.

С55.7 я7 / К 65          хр, ч.з. №2Резнік, В.С. Легітимація приватної власності як концепт соціологічної теорії : монографія / В. С. Резнік ; НАН України, Ін-т соціології. – К., 2010. – 512 с.

С5 / Р 34          хр


Історія


Багалей, Д. И. История Слобожанщины XVII-начало XX века / Д. И. Багалей. – Харьков : Фолио, 2011. – 1311 с.

Т3(4УКР-4ХАР) / Б 14          ВРК"Пакти і Конституції" Української козацької держави : до 300-річчя укладення / НАН України, Ін-т історії України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; відп. ред. В. А. Смолій ; упоряд. : М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб. – Вид. факс. – Л. : Світ, 2011. – 440 с

Х2(4УКР)46-3 / П 13          хр


Етнографія


Українські традиції / упоряд. О. В. Ковалевський. – Х. : Фоліо, 2011. – 573 с. – (Перлини української культури).

Т5 (4УКР) / У 45          хр


Економіка. Економічні науки


Податок на прибуток підприємств : законодав. та нормат. акти, комент., роз'яснення фахівців, оглядовий лист / заг. ред. С. В. Буряк ; Держ. подат. служба України. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 312 с. – (Серія "Бібліотека платника податків" ; кн. 1).

Х622.232 / П 44          ч.з. №1Основи економічної теорії : підручник / НЮАУ ім. Я. Мудрого ; за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2010. – 448 с.

У01я73 / О 75          філ. №1, ч.з. №2


Політика. Політичні науки


Гражданское общество: инструкция по применению. Где и как искать поддержку / под ред. К. Глоушковой. – Х. : ФЛП Павленко А. Г. : ИД "ИНЖЭК", 2011. – 84 с.

Ф01 / Г 75          хр, н/аб


Цивільна оборона


Безпека життєдіяльності людини в регіонах України : матеріали III-ї студент. наук. конф., 19–20 квіт. 2012 р. / НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого", МАКБЕЗ. – Х., 2012. – 233 с. + прогр.

Ц69 / Б 40          хр, н/аб


Освіта. Педагогіка


Львівський національний університет ім. І. Франка – 350 (1661-2011). – Л. : Дизайн-студія "Папуга", 2011. – 48 с.

Ч48(4Укр) / Л 89          ДБВ


Книгознавство


Розмаїття культур: історія і соціально-комунікативна природа Книги : матеріали IV міжнар. наук.-практ. семінару (м. Харків, 12-15 квіт. 2011 р.) / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Балт. Міжнар. Акад. (Латвія), Акад. б-ка Ун-ту Латвії, ПНТУ ім. Ю. Кондратюка. – Х., 2012. – 290 с.

Ч611 / Р 64          н/аб


Бібліотечна справа


Від XIX до XXI століття. Трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12–14 жовт. 2011 р. : до 125-річчя Харків. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. П. Куніч. – Х. : РА "Іріс", 2011. – 368 с.

Ч73я4 / В 42          хрКлюев , В. К. Менеджмент ресурсного потенциала библиотеки : учеб.-метод. пособие / В. К. Клюев . – М. : Литера, 2011. – 112 с.

Ч734 я7 / К 52          н/абНаукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2011.

Вип. 31. – 701 с.

Вип. 32. – 416 с.

Я54 / Н 35          н/абУкраїнське бібліотекознавство в історичному вимірі : за матеріалами Міжнар. наук. читань з нагоди 105 річниці відділу бібліотекознавства : до 140-річчя від дня народж. Л. Б. Хавкіної / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. П. Куніч ; ред. Л. П. Незнамова. – Х. : Фоліо, 2012. – 156 с.

Ч73(4УКР-4ХАР)я4 / У 45          хрХарківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка (1886–2011) : кат. вид. б-ки та публікації про її діяльність : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. П. Куніч [и др.] . – Х., 2011. – 485 с.

Ч734(4УКР-4ХАР)я1 / Х 21          ДБВ


Мовознавство


Англійська мова : підручник : у 2 ч. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; за заг. ред. Л. В. Мисика. – К. : Ін Юре, 2012.

Ч. 1. – 368 с.

Ч. 2. – 448 с.

Ш143.21 я7 / А 64          каф. ин. яз. №1Середницька, А. Я. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. / А. Я. Середницька, З. Й. Куньч. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2012. – 215 с.

Ш141.4 я7 / С 32          хр, ч.з. №2, філ. №1, №2, Полт. ф-тУкраїнська наукова термінологія : зб. матеріалів наук.-практ. конф. "Українська наукова термінологія. Суспільні та гуманітарні науки" / НАН України. – К. : Наук. думка, 2010. – № 3. – 310 с.

Ш141.14 / У 45          хр


Літературознавство. Художня література (твори)


Єшкілєв, В. Усі кути Трикутника. Апокриф мандрів Григорія Сковороди / В. Єшкілєв. – К. : Академія, 2012. – 248 с.

Ш6(4УКР) / Е 96          хрСтаростенко, Т. Н. Эпоха великого царя глазами маленького классика / Т. Н. Старостенко. – Х. : НТМТ, 2012. – 162 с.

Ш5(4РОС) / С 77          хрЩербань, Д. І. З Саші, від криничок... : (спогади й не зовсім прокурорські роздуми) / Д. І. Щербань. – Х. : Майдан, 2012. – 352 с.

Ш6(4УКР) / Щ 61          хр, н/аб


Мистецтвознавство


Українська митниця – очима дітей : худож. альб. – К., 2011. – 96 с. – (Обличчям до людей. До 20-річчя митної служби України)

Щ14 / У 45          хр


Філософія


Дзьобань, О. П. Філософія інформаційних комунікацій : монографія / О. П. Дзьобань ; НАПрН України , НДІ прав. інформатики. – Х. : Майдан, 2012. – 224 с.

Ю667.1 / Д 43          хрФилософия права в России : история и современность : материалы третьих философ.-прав. чтений памяти акад. В. С. Нерсесянца / Ин-т государства и права Рос. акад. наук ; отв. ред. В. Г. Графский. – М. : Норма, 2009. – 320 с.

Ю666.7(4РОС) / Ф 56          хр


Логіка


Логіка і право : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених, Харків, 11 трав. 2012 р. / НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого". – Х. : ФО-П Корецька Л. О., 2012. – 240 с.

Ю4 / Л 69          хр, н/аб, ч.з. № 2


Довідкові видання


Державна митна служба України в особистостях, 1991–2011 : біогр. довід. – К., 2011. – 240 с. – (Обличчям до людей. До 20-річчя митної служби України)

Х621.165.203.1д / Д 36          хрМеханізми та правові норми участі громадськості в процесі прийняття рішень та доступу до правосуддя з питань, що стосуються довкілля : довід. для еколог. громадськості / за заг. ред. С. В. Размєтаєва. – Х. : ВПЦ "Контраст", 2011. – 168 с.

Х625.8 / М 55          ч.з. №1, №2, ДБВ


Видання на іноземних мовах


Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. / голова координац. ради І. О. Вакарчук. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – Т. 1 = Encyclopedia. Lwowski narodowy uniwersytet imenia Iwana Franki = Encyclopedia. Universitas leopoliensis nationalis nominis Ioannis Franko. – 716 с. : ілюстр.

Ч48(4УКР) / Э 68          ДБВ


Електронні ресурси

Матеріали на СD та DVD-ROM


Адміністративне право : проблем.-орієнтов. предмет. банк знань / Наук. б-ка НУ “ЮАУ ім. Я. Мудрого” ; уклад. М. Я. Жуковська ; ред. Н. П. Пасмор ; інж. оформл. Л. В. Кашаєва. – Х., 2012. – Вип. 1. – Електрон. опт. диск (1 DVD-ROM).

Х621 / А 28          н/абЕфективне запобігання та реагування на випадки насильства в сім'ї : метод. посіб. для тренерів з проведення тренінгів для дільничих інспекторів міліції / Прогр. рівних можливостей та прав жінок в Україні. – [б. м.] : [б. в.], [б. г.] – 1 ел. опт. диск (CD-ROM).

Х628.322 / Е 90          н/абКримінальне право : проблем.-орієнтов. предмет. банк знань / Наук. б-ка НУ “ЮАУ ім. Я. Мудрого” ; уклад. Л. В. Покусай ; ред. Н. П. Пасмор ; інж. оформл. Л. В. Кашаєва. – Х., 2012. – Вип. 3. – Електрон. опт. диск (1 DVD-ROM).

Х628.1 / К 82          н/абМіжнародні історико-правові конференції : матеріали доповідей / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – [б. м.] : Міжнар. ассоц. істориків права, 2012. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM).

Х2(4Укр) / М 11          н/абМіжнародні стандарти у сфері судочинства. – К. : Істина, 2012. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM).

Х629.01 / М 58          н/абМонографії вчених НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" з фонду бібліотеки (2008–2011 рр.) : інф.-бібліогр. дайджест / Наук. б-ка НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого" ; уклад. О. І. Самофал ; інж. оформ. Л. В. Кашаєва. – Х., 2012. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM).

Я1 / М 77          н/абПереліки тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 1995-2011 рр.) : розглянуті та схвал. від-нями Нац. акад. прав. наук України / Наук. б-ка НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого" ; уклад. М. Я. Жуковська ; інж. оформл. Л. В. Кашаєва. – Х., 2012. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM).

Х.р(4Укр)43 / П 27          н/абСерія відеофільмів "Знайомство з судом". – [б. м.] : USAID від амер. народу, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Х629.01 / С 32          н/абТрадиції і новації в інформаційному забезпеченні науки та освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. б-к ВНЗ III-IV рівнів акредитації (22-24 трав.). – Сімф., 2012. – 1 ел. опт. диск.

Ч73 / Т 65 н/абЦивільне право : проблем.-орієнтов. предмет. банк знань / Наук. б-ка НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого" ; уклад. В. В. Брагінська ; ред. Н. П. Пасмор ; інж. оформл. Л. В. Кашаєва. – Х., 2012. – Вип. 1. – Електрон. опт. диск (1 CD-ROM).

Х623 / Ц 57          н/аб


Повнотекстові документи


Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2003–2004, 2011.

2003. – № 1. – 272 с.

2003. – № 4. – 345 с.

2004. – № 4. – 262 с.

2011. – № 2. – 288 c.

2011. – № 3. – 328 с.

2011. – № 4. – 296 с.

Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / НДІ держ. буд-ва та місц. само вряд. НАПрН України . – Х. : Право, 2011. – Вип. 22. – 320 с.

Документи первинного обліку : навч. посіб. / НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого" ; уклад. : І. О. Христич, О. В. Ткачова. – Х. : Право, 2012. – 108 с.

Ежегодник украинского права : сб. науч. тр. / НАПрН Украины ; гл. ред. В. Я. Таций. – Х. : Право, 2011–2012.

2011. – № 3. – 296 с.2012. – №4. – 576 с.

Конституційна юрисдикція : підручник / НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого" ; за ред. : Ю. Г. Барабаша, А. О. Селівановв. – Х. : Право, 2012. – 168 с.

Методичні рекомендації для індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни "Аграрне право" (відповідно до вимог ECTS) : для студ. 5 курсу / НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого" ; уклад. : В. Ю. Уркевич, В. М. Корнієнко. – Х., 2012. – 22 с.

Перелік дисертаційних досліджень з проблем держави і права України : (бюлетень №1). – Х. 1995. – 48 с.

Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2011 р.) : розглянуті та схвалені відділеннями НАПрН України / НАПрН України ; упоряд. : Д. В. Лук'янов, Н. В. Бєлімова. – Х. : Право, 2012. – 312 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / НАПрН України, НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого", Ін-т вивч. пробл. злочинності. – Х. : Право, 2011. – Вип. 22 – 296 с.

Програма навчальної дисципліни "Кримінальне право України" : (напрям підготовки 6.030401 "Правознавство", галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр") / НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого" ; уклад. В. Я. Тацій [та ін.] . – Х., 2012. – 61 с.

Сімейне право : підручник / НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого" ; за заг. ред.: В. І. Борисової, І. В. Жилінкової. – Х. : Право, 2012. – 322 с.

Субъект преступления по советскому уголовному праву / В. С. Орлов. – М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1958. – 260 с.

Толкование советского уголовного закона / А. С. Шляпочников. – М. : Госюриздат, 1960. – 239 с.

Трудове право : підручник / НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого" ; за ред. В. В. Жернакова. – Х. : Право, 2012. 496 с.
___________________________________________________________________
Умовні позначення місця знаходження
хр – книгосховище

н/аб – абонемент наукової літератури

ДБВ – науково-бібліографічний відділ

ч.з. № 1 – читальний зал № 1

ч.з. № 2 – читальний зал № 2

ч.з. № 3 – читальний зал № 3

філ. № 1 – філія № 1 (вул. Динамівська, 4)

філ. № 2 – філія № 2 (вул. Пушкінська, 106)

код. – інформаційно-кодифікаційний відділ

ВРК – відділ рідкісних видань (вул. Пушкінська, 70)

навч. від. – навчальний відділ

Крим. ф-т – Кримський юридичний інститут

Полт. ф-т – Полтавський юридичний інститут
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка