Систематизований бюлетень нових надходжень квітень – травень 2012 рСторінка2/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.51 Mb.
#798
1   2   3

Педагогічні науки

13.00.04 Теорія і методика професійної освіти


Котикова, О. М. Теоретико-методичні основи психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук / О. М. Котикова ; наук. конс. Л. І. Даниленко ; Житомир. держ. ун-т ім. і. Франка. – Житомир, 2012. – 36 с.

Державне управління

25.00.02 Механізми державного управління


Чернятін, А. С. Державне регулювання інвестиційної привабливості АПК на регіональному рівні в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління / А. С. Чернятін ; наук. кер. М. А. Латинін ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Х., 2012. – 20 с.

Наукові та навчальні видання

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Науково-дослідна робота


Громадське життя Харківщини за 20 років незалежності України : зб. тез Форуму, 27–28 верес. 2011 р. – Х. : Магістр, 2012. – 304 с.

Х.е(4УКР)л0 / Г 87          філ. №1, №2, ч.з. №1, хр, н/абДержава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2012. – Вип. 55. – 720 с.

Х0 я54 / Д 36          ч.з. №1, н/абЗаконодавство України: проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів XI міжнар. наук.-практ. конф., 28 січ. – 1 лют. 2010 р. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – 614 с.

Х062.031 / З-19          хрМолодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. аспірантів, студ. та молодих науковців / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ , 2012. – 412 с.

Х.е(4УКР)л0 / М 75          хрНаука–2010: проблеми та перспективи розвитку : тези виступів та доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф., Черкаси, 22-23 квіт. 2010 р. Т. 2 / Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту. – Черкаси : СУЕМ, 2010. – 180 с.

Х.е (4Укр)л0 / Н 34          хрОсобистість. Суспільство. Право : зб. наук. ст. та тез наук. повідомл. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю Полт. юрид. ін-ту. Полтава, 15 берез. 2012 р. / НУ «ЮАУ ім. Я. Мудрого», НАПрН наук України , Полтав. юрид. ін-т, НДІ держ. буд-ва та місц. самовряд. – Х. : Точка, 2012. – 578 с.

Х.е(4УКР)л0 / О-75          хр, ч.з. №1, н/аб, філ. №1, №2, Крим., Полт. ф-тиПраво і держава в дослідженнях молодих науковців : матеріали V Всеукр. наук.-прак. конф. студ., аспірантів та молодих науковців, присвяч. 10-річчю Міжнар. гуманітар. ун-ту, 23 берез. 2012 р., м. Одеса. – О. : Фенікс, 2012. – 312 с.

Х.е(4УКР)Л0 / П 68          хрПравове життя сучасної України : матеріали міжнар. наук. конф. проф.-виклад. складу, присвяч. 15-річчя Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад." та 165-річчю Одес. шк. права, 20-21 квіт. 2012 р. – О. : Фенікс, 2012. – Т. 2. – 496 с.

Х.е(4УКР)л0 / П 68          хрРеформування сучасної правової системи : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих учених / Донец. нац. ун-т. – Донецьк : Друк-Інфо, 2009. – Т. 1. –260 с.

Х062 / Р 45          хрУкраїна в нових реаліях: політичні, економічні та правові орієнтири розвитку : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до 90-річчя навч. закладу, 17 трав. 2011 р. / Держ. подат. служба України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України, НДІ фін. права. – К. ., 2011. – 486 с.

Х.е(0)л0 / У 45          хрЮридическая наука как основа правового обеспечения России (Кутафинские чтения) : прогр. междунар. науч.-практ. конф., 28-29 нояб. 2011 р. / Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М. : МГЮА, 2011. – 23 с.

Х.е(0)л0 / Ю 70          хр


Юридична освіта


Коломоєць, Т. О. Організаційно-правові засади управління юридичною освітою в Україні : монографія / Т. О. Коломоєць, М. П. Мартинов. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – 280 с.

Х.р(4Укр) / К 60          хрОсташова, В. О. Правове самовиховання студентської молоді в умовах формування громадянського суспільства в Україні : монографія / В. О. Осташова ; Полтав. держ. аграрна акад. – Полтава : РВВ ПДАА, 2012. – 169 с.

Х.х / О-76          хрРобоча програма виробничої практики : для студ. 4 курсу Ін-ту підгот. слідчих кадрів для МВС України за спец. "Правознавство" / НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого" . – Х., 2012. – 23 с.

Х.р(4Укр)32 / Р 58           навч. від., н/аб, ч.з. №2, філ. №1Робоча програма ознайомчої практики : для студ. 2 курсу Ін-ту підгот. слідчих кадрів для МВС України за спец. "Правознавство" / НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого". – Х., 2012. – 9 с.

Х.р(4Укр)32 / Р 58          навч. від., н/аб, ч.з. №2, філ. №1


Теорія держави і права


Гетьман, Є. А. Кодифікація законодаства України: загальна характеристика, особливості, види / Є. А. Гетьман ; НАПрН України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. – Х. : Право, 2012. – 192 с.

Х062.030 / Г 44          хр, код.Оніщенко, Н. М. Соціальний вимір правової системи. Реалії та перспективи : монографія / Н. М. Оніщенко, Н. М. Пархоменко ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К. : Юрид. думка, 2011. – 175 с.

Х062.06 / О-58          хр, ч.з. №1, н/абПроцюк, І. В. Поділ державної влади в умовах різних форм державного правління : монографія / І. В. Процюк ; НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого". – Х. : Право, 2012. – 584 с.

Х061.03 / П 84          хр, н/абРоссийский ежегодник теории права / под ред. А. В. Полякова. – СПб. : ООО "Универ. изд. консорциум "Юрид. кн." : Изд. дом СПбГУ, 2008–2010.

№ 1. 2008. – 2009. – 872 с.

№ 2. 2009. – 2011. – 760 с.

№ 3. 2010. – 2011. – 872 с.

Х062 я4 / Р 76          хр

Серьогіна, С. Г. Форма правління: питання конституційно-правовової теорії та практики / С. Г. Серьогіна ; НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого". – Х. : Право, 2011. – 768 с.

Х061.03 / С 33          хр, н/абТеорія держави і права : посіб. для підгот. до держ. іспитів / за ред. О. В. Петришина. – Х. : Право, 2012. – 192 с.

Х0 я7 / Т 33          ч.з. №1, №2, філ. №1Черданцев, А. Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции : монография / А. Ф. Черданцев. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2012. – 320 с.

Х062 / Ч-45          хрЧувакова, А. М. Юридические факты, фактические составы и их дефекты : монография / А. М. Чувакова ; под. ред. Ю. Н. Оборотова ; Одес. нац. юрид. акад. – Одеса : Феникс, 2009. – 112 с. – Библиогр.: с. 99-109

Х062.073 / Ч-82          хр, н/аб


Історія держави і права


Стрєльникова, І. Ю. Організаційно-правові засади функціонування зовнішньополітичного відомства в УСРР (1917-1929) : монографія / І. Ю. Стрєльникова ; НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого". – Х. : Право, 2012. – 200 с.

Х2(4Укр)621 / С 84          хр, н/аб


Конституційне право


Авакьян, С. А. Конституционно-правовой статус политических партий в России : учеб. пособ. / С. А. Авакьян. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2011. – 320 с.

Х620.2я73-1 / А 18          хрВерховна Рада України шостого скликання / Верховна Рада України ; голова ред. кол. В. О. Зайчук. – К. : Парлам. вид-во, 2012.

Т. 15 : П'ята сесія, 2–23 груд. 2009 р. : стеногр. звіт. – 720 с.

Т. 16 : П'ята сесія, 13–22 січ. 2010 р. Позачергова сесія, 28 січ. 2010 р. : стеногр. звіт. – 408 с.

Х620.611.22(4УКР) / В 36          хрЗакон України про Регламент Верховної Ради України. Закон України про комітети Верховної Ради України : станом на 21 лют. 2012 г. : відповід. офіц. тексту. – Х. : Право, 2012. – 192 с.

Х620.611.22(4УКР) / З-19          ч.з. №1, ч.з. № 2Конституційне право України : посіб. для підгот. до іспиту / за заг. ред. Ю. Г. Барабаша. – Х. : Право, 2012. – 304 с.

Х620 я7 / К 65          ч.з. №1, №2Конституційно-правовий статус людини: можливості удосконалення в Україні. колект. моногр. / НАПрН України, НДІ ін-т держ. буд-ва та місц. самовряд ; гол. ред. П. М. Рабінович. – Л. : Вид. ЛОФБ "Медицина і право", 2012. – 180 с. – (Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. Серія I. Дослідження та реферати ; вип. 24).

Х620.32 / К 65           хрКонституція України. Конституція Автономної республіки Крим. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 96 с.

Х620.12(4УКР) / К 65          хр, ч.з. № 1, № 2, н/аб, філ. №1, Крим. ф-тКонституционно-правовые основы народовластия в России и Украине : сб. науч. тр. / НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого", Рос. акад. правосудия. – Х. : Право, 2012. – 296 с.

Х620.2 / К 66          хр, н/абКонституция Автономной республики Крым : науч.-практ. ком мент. / Ф. М. Вениславский [та ін.] . – Харьков : Факт, 2012. – 527 с.

Х620.12(4УКР-6КРМ) / К 65          ч.з. №1Кузь, О. М. Виборчі технології в модерному електоральному процесі США та України : монографія / О. Кузь. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2012. – 256 с.

Х620.5 / К 89          хрПрава людини в Україні – 2011 : доп. правозахис. орг. / за ред. Є. Ю. Захарова. – Х. : Права людини, 2012. – 352 с.

Х620.32 / П 68          хрПроблемы современной конституционалистики : учеб. пособ. / ред. М. Ф. Орзиха. – К. : Юринком Интер, 2012. – 368 с.

Х620 / П 78 ч.з. №1, ч.з. №2

Суржинський, М. І. Інститут громадянства України: конституційно-правовий аспект : [монографія] / М. І. Суржинський ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К. : Наук. думка, 2011. – 216 с. – (Проект "Наукова книга – 2011" (Молоді вчені)).

Х620.31 / С 90          хр


Адміністративне право


Адміністративне право. Загальна частина : навч. посіб. / за заг. ред. : О. Ю. Битяка, В. В. Зуя. – К. : Одіссей, 2012. – 240 с.

Х621 я7 / А 31          хр, ч.з. № 1, № 2, н/аб, філ. № 1, № 2, Крим., Полт. ф-тиБаровська, А. В. Оптимізація структури керівних документів державної політики (на прикладі інформаційної сфери) : аналіт. доп. / А. В. Баровська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2011. – 88 с.

Х621.011-8 / Б 25          хрБіла-Тіунова, Л. Р. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства України : монографія / Л. Р. Біла-Тіунова, К. В. Бондаренко, В. Р. Кравець ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О. : Фенікс, 2011. – 214 с.

Х621.011.11 / Б 11          хрДемократичний цивільний контроль над сектором безпеки: актуальні джерела. – К. : Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння, 2011. – 428 с.

Х621.162 / Д 31          хр, н/аб, філ. №1Державна митна служба України: історія та сьогодення : ілюстрований атлас / заг. ред. І. Г. Калєтнік. – К., 2011. – 176 с. – (Обличчям до людей. До 20-річчя митної служби України)

Х621.165.203.1-1я6 / Д 36          хрДоступ громадськості до генеральних планів міських населених пунктів України : зб. матеріалів за результатами проекту "Через доступ до генеральних планів – до містобудування без корупції". – Луганськ : СПД Рєзніков, 2011. – 264 с.

Х621.143 / Д 70          хрЗакон України про міліцію. Закон України про оперативно-розшукову діяльність. Закон України про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України. Статут патрульно-постової служби міліції України : станом на 23 лют. 2012 р. : відповід. офіц. тексту. – Х. : Право, 2012. – 192 с.

Х621.163(4УКР)-32 / З-19          ч.з. № 1, № 2Іншин, М. І. Правове регулювання службово-трудової діяльності державних службовців як особливої категорії зайнятого населення України : навч. посіб. / М. І. Іншин ; Держ. НДІ МВС України. – Х. : ФІНН, 2010. – 672 с.

Х621.022 / И 74          ч.з. № 1, філ. № 1Ківалов, С. В. Проходження служби в органах прокуратури: адміністративно-правове регулювання : монографія / С. В. Ківалов, С. І. Нечипоренко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О. : Фенікс, 2011. – 186 с.

Х629.11 / К 38           хр, н/абКонтроль и управление: актуальность парламентского контроля над сектром безопасности и его реформированием : сб. ст. по фундамент. аспектам парламент. контроля над сектором безопасности : пер. з англ. / Г. Борн, Ф. Флури [и др.]. – Брюссель : Женева : К., 2011. – 170 с.

Х621.162 / К 65          хрКонтроль та управління: актуальність парламентського контролю над сектором безпеки та його реформуванням : зб. ст. з фундамент. аспектів парламент. контролю над сектором безпеки : пер. з англ. / Г. Борн, Ф. Флурі та [ін.]. – Брюссель : Женева : К., 2011. – 162 с.

Х621.162 / К 65          хр, н/абКузьменко, О.В. Курс адміністративного процесу : навч. посіб. / О. В. Кузьменко ; Нац. акад. внутр. справ України. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 208 с.

Х621.011-93 / К 89          ч.з. № 1, №2, н/аб, філ. № 1, № 2, Крим., Полт. ф-тиКурс адміністративного права України : підручник / за ред. В .В Коваленко. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 808 с.

Х621 я7 / К 93          хр, ч.з. №2, філ. № 1, № 2, Крим., Полт. ф-тиОрганізаційно-правові основи адміністративної діяльності органів внутрішніх справ. Управлінська неюрисдикційна діяльність ОВС з надання деяких адміністративних послуг : законодавчі та інші нормативно-правові акти / уклад. О. Г. Фролова. – Х. : Вид. ФіС, 2012. – 144 с.

Х621.163.1 / О-64          хр, ч.з. № 1, № 2, н/аб, філ. № 1, № 2, Крим., Полт. ф-тиПисаренко, Н. Б. Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення) : монографія / Н. Б. Писаренко, В. А. Сьоміна ; НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого". – 2-ге вид., зі змінами та доповн. – Х. : Право, 2012. – 136 с.

Х621.074 / П 34          хр, н/абПроцесуальний примус в адміністративній відповідальності : монографія / В. К. Колпаков [та ін.] – Х. : Харків юрид., 2011. – 416 с.

Х621.033 / П 84          хр, ч.з. №1, н/абСудова практика Вищого адміністративного Суду України. 2011 / Вищ. амін. суд України ; за заг. ред. І. Х. Темкіжева. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 304 с.

Х621.074 / С 89          н/абУсеінова, Г. С. Юридична складова системи управління фінансово-економічною безпекою підприємства : монографія / Г. С. Усеїнова. – Х. : НТМТ, 2011. – 130 с.

Х621.163 / У 74          хр

Уряди незалежної України = Governments of independent Ukraine / [Н. В. Маковська, Н. О. Топішко, Т. С. Андрійчук, Н. С. Мартинець ; упоряд. О. Г. Бажан ; за заг. ред. Н. К. Дніпренко ; пер. : І. І. Зеленська, С. О. Майданевич. – 2-ге вид. – К. : Мистецтво, 2010. – 48 с. – укр., англ.

Х621.011.10 / У 73          хр, н/аб


Інформаційне право


Законодавство про інформацію і рекламу : (станом на 20 трав. 2010 р.). – Х. : Вид. Цапко Д. М., 2010. – 190 с.

Х621.153 / З-19          ч.з. № 1


Фінансове право


Андрієвський, К. В. Спеціальні податкові режими : монографія / К. В. Андрієвський ; НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого". – Х. : Право, 2011. – 160 с.

Х622.210 / А 65          хр, ч.з. № 1, н/абБюджетний кодекс України : станом на 27 берез. 2012 р. (відповід. офіц. тексту). – Х. : Право, 2012. – 152 с.

Х622.1 -324 / Б 98          ч.з. № 1, № 2Гордін, О. Я. Правове регулювання бюджетного відшкодування в Україні : монографія / О. Я. Гордін. – Х. : ФІНН, 2010. – 160 с.

Х622.02 / Г 68          хр, н/абКучерявенко, М. П. Податкове право України : підручник / М. П. Кучерявенко ; НДІ держ. буд-ва та місц. самовряд. – Х. : Право, 2012. – 528 с.

Х622.2я73 / К 95          ч.з. № 1, № 2Музика-Стефанчук, О. А. Органи публічної влади як суб'єкти бюджетних правовідносин : монографія / О. А. Музика-Стефанчук ; НАПрН України , Держ. податк. амін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІн-т фін. права, Хмельн. ун-т упр. та права. – Хмельницький, 2011. – 384 с.

Х622.11 / М 89          хрПринципы финансового права : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 19-20 апр. 2012 г. / НУ "ЮАУ им. Я. Мудрого", НАПрН України. – Харьков : Право, 2012. – 320 с.

Х622 / П 76          хр, н/аб


Цивільне право


Жилінкова, І. В. Актуальні питання спадкового права України : матеріали до семінару / І. В. Жилінкова. – Х. : Ксилон, 2009. – 148 с.

Х623.8 / Ж 72          хр, ч.з. № 1, № 2, філ. № 1, № 2, н/аб, Крим. ф-т

Страницы Харьковской цивилистики : в 3 ч. / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, Юрид. ф-т, Каф. гражд.-прав. дисциплин. – Х., 2010.

Ч. 1 : История развития кафедры гражданско-правовых дисциплин ХНУ имени В. И. Каразина. – 216 с.

Ч. 3 : Доктора Харьковской цивилистической школы. – 360 с. : фот.

Х623 -1 / С 83          хрЦивільне право України (традиції та новації) : монографія / за заг. ред. : Є. О. Харитонова, Т. С. Ківалової, О. І. Харитонової ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад". – О. : Фенікс, 2010. – 700 с.

Х623 / Ц 57          хр, ч.з. № 1, н/аб


Господарське право


Вінник, О. М. Корпоративна форма державно-приватного партнерства: проблеми правового забезпечення на тлі зарубіжного досвіду : монографія / О. М. Вінник. – Суми : МакДен, 2012. – 204 с.

Х623.90 / В 11          хр, н/аб, ч.з. № 1, філ. № 1, №2, Крим. ф-т


Сімейне право


Жилинкова, И. В. Брачный договор / И. В. Жилинкова. – изд. 5-е, перераб. и доп. – Харьков : Ксилон, 2009. – 174 с.

Х624.32 / Ж 72          хр, н/аб, ч.з. № 1, філ. № 1, № 2, Крим., Полт. ф-тиСімейне право : підручник / НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого" ; за заг. ред. : В. І. Борисової, І. В. Жилінкової. – Х. : Право, 2012. – 322 с.

Х624я7 / С 37          хр, ч.з. № 1, № 2, н/аб, Крим., Полт. ф-ти, філ. № 1, № 2Сімейний кодекс України : станом на 15 лют. 2012 р. – Х. : Право, 2012. – 104 с.

Х624 -324 / С 11          ч.з. № 1, № 2


Земельне право


Індивідуальна робота з навчальної дисципліни "Земельне право України" : метод. поради та завдання (відповідно до вимог ECTS) / НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого" ; уклад. : М. В. Шульга, Т. В. Лісова, І. В. Кирєєва. – Х., 2012. – 18 с.

Х625 р / И 60          хр, навч. від., ч.з. № 1, № 2, н/аб, Каф. аграр. пр., філ. № 1, № 2Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. Водний кодекс України. Повітряний кодекс України. Закон України про охорону навколишнього природного середовища / голова редкол. В. Г. Гончаренко. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 320 с.

Х625.6 / Л 63          ч.з. № 1Настечко, K. O. Оформлення прав на земельні ділянки : монографія / K. O. Настечко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 240 с.

Х625.0 / Н 32          хр, н/аб, філ. № 1, № 2Сидор, В. Д. Земельне законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / В. Д. Сидор. – К. : Юрид. думка, 2011. – 312 с.

Х625-32(4УКР) / С 34          хр, н/аб, ч.з. № 1, філ. № 1, № 2


Екологічне право


Заржицький, О. С. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти) : монографія / О. С. Заржицький. – Д. : НГУ, 2012/135. – 200 с.

Х625.8 / З-34          хрПравове регулювання екологічної безпеки в Україні : навч. посіб. / А. П. Гетьман [та ін.] ; НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого". – Х. : Право, 2012. – 296 с.

Х625.80 я7 / П 68          хр, ч.з. №1, н/аб, ч.з. № 2, філ. № 1, № 2


Трудове право


Застосування законодавства про працю: Судові рішення Верховного Суду України (2001-2010. Роз'яснення судової практики / за заг. ред. А. Г. Яреми. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 752 с.

Х627 / З-36          хр, ч.з. № 1, код.Кодекс законів про працю України. Постанови пленуму Верховного Суду з питань трудового права : станом на 27 лют. 2012 р. – Х. : Право, 2012. – 160 с.

Х627-324 / К 57          ч.з. № 1, № 2


Право соціального забезпечення


Законодавство України про пенсійну реформу : станом на 15 жовт. 2011 р. – К. : Істина, 2011. – 304 с.

Х627.6 / З-19          ч.з. № 1, № 2, філ. № 1

Право соціального забезпечення України : навч. посіб. (з урахув. новел пенсійної реформи) / за заг. ред. П. Д. Пилипенка. – К. : Істина, 2012. – 232 с.

Х627.6я7 / П 68          ч.з. № 1, філ. № 1, № 2Право соціального забезпечення України. Практикум : навч. посіб. / за заг. ред. П. Д. Пилипенка. – К. : Істина, 2012. – 288 с.

Х627.6я7 / П 68          ч.з. № 1, філ. № 1, № 2


Кримінологія


Агапов, П. В. Основы теории регламентации ответственности и противодействия организованной преступной деятельности : монографія / П. В. Агапов. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та МВД России, 2011. – 328 с.

Х628.37 (4РОС) / А 23          хрАктуальні проблеми кримінологічної політики в Україні (з нагоди 35-річчя створення кафедри кримнілогії та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ) : матеріали міжвуз. наук.-теорет. конф. (25 квіт. 2012 р.) / Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2012. – 252 с.

Х628.3 / А 43          хрБоротьба з корупцією : підручник / кер. авт кол. Є. Д. Скулиш. – К. : Наук.-вид. від. Нац. акад. СБ України, 2010. – 336 с.

Х628.38 / Б 83          хрМихайлов, О. Є. Кримінологія : навч. посіб. / О. Є. Михайлов, А. В. Горбань, В. В. Міщук. – К. : Знання, 2012. – 565 с. – (Вища освіта XXI століття)

Х628.3я7 / М 69          ч.з. № 1, № 2Питання сучасної наркополітики України: права людини та доступ до лікування / Одеська правозахисна група "Верітас". – Х. : Права людини, 2011. – 94 с.

Х628.372 / П 35          хр, н/абСучасні стратегії запобігання і протидії злочинності в Україні (пам'яті професора Івана Миколайовича Даньшина) : матеріали X міжвуз. наук. студент. конф. з кримінології та кримінально-виконавчого права (М. Харків, 25 лист. 2011 р.). / НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого ; за заг. ред. В. В. Голіна ; ред. кол. А. П. Гетьман [та ін.] . – Х., 2012

Ч. 1 : Теоретичні засади української кримінології. – 155 с.

Ч. 2 : Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності в Україні. – 158 с.

Х628.3я4 / С 91          хр, н/аб, ч.з. № 1Трофімов, С. А. Правове регулювання антитерористичної діяльності в Україні : монографія / С. А. Трофімов ; НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого. – Х. : Право, 2012. – 240 с.

Х628.371 / Т 76          н/аб, хр


Кримінально-виконавче право


Галузин, А. Ф. Теория и практика пенитенциарной безопасности личности, общества, государства / А. Ф. Галузин . – М. : [б. и.], 2012. – 224 с.

Х628.4 / Г 16          хр, н/абМалиновский, И. А. Ссылка в Сибирь / И. А. Малиновский. – Острог : Изд. Нац. ун-та "Острож. акад.", 2012. – 92 с.

Х628.402.9 / М 19          хр, н/аб


Система судових органів


Адвокатура в Україні : наук.-практ. комент. Закону України "Про адвокатуру" ; міжнар.-прав. стандарти адвокат. діяльності ; організація адвокатури / Акад. адвокатури України ; авт.-упоряд. : Т. В. Варфоломєєва, С. В. Гончаренко . – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 400 с.

Х629.08 / А 28          ч.з. № 1Закон України про судоустрій і статус суддів : станом на 21 берез. 2012 р. : відповід. офіц. тексту. – Х. : Право, 2012. – 184 с.

Х629.01-32 / З-19          ч.з. № 1, № 2Мурадьян, Э. М. Суд. Источники. Принципы. Решения / Э. М. Мурадьян, Б. А. Тулинова. – М. : Междунар. ун-т в Москве, 2011. – 316 с.

Х629.01 / М 91          хрНовітня концепція реформування судової влади України : навч. посіб. / Чорномор. держ. ун-т ім. П. Могили ; за наук. ред. О. А. Кириченко. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2010. – 60 с.

Х629.01я73 / Н 73          ч.з. № 1Правила поведінки працівника суду і Коментар. – К. : Держ. судова адмін. України, 2010. – 39 с.

Х629.01 / П 68          хр, ч.з. № 1, н/аб, філ. № 1, № 2Синеокий, О. В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики : учеб. пособие / О. В. Синеокий ; Запорож. нац. ун-т. – изд. 2-е, испр. и доп. – Харьков : Право, 2012. – 520 с.

Х629.08я7 / С 38          ч.з. № 1, № 2Усеінова, Г. С. Адвокатура УСРР 1921–1929 років : монографія / Г. С. Усеїнова. – Х. : НТМТ, 2012. – 151 с.

Х629.08-1 / А 28          хрУсеінова, Г. С. Становлення та розвиток судової системи України 1921–1919 років. Історико-правовий аналіз / Г. С. Усеїнова. – Х. : НТМТ, 2012. – 275 с.

Х629.01 -1 / У 74          хр


Цивільний процес


Господарський процесуальний кодекс України : станом на 15 берез. 2012 р. : відповід. офіц. тексту. – Х. : Право, 2012. – 96 с.

Х629.221-324 / Г 72          ч.з. № 1, № 2Гражданский процесс : учебник / под ред. Н. М. Коршунова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. – 431 с. – (Юриспруденция для бакалавров).

Х629.2(4РОС)я7 / Г 75          ч.з. № 1Данилов, Е. П. Справочник адвоката: консультации, защита в суде, образы документов / Е. П. Данилов. – М. : Юрайт, 2012. – 726 с. – (Профессиональная практика).

Х629.211.7 / Д 18          хрМасюк, В. В. Презумпції та преюдиції в цивільному судочинстві : монографія / В. В. Масюк. – Х. : Право, 2011. – 208 с.

Х629.214.2 / М 32 хр, н/абПроверка судебных постановлений в гражданском процессе стран ЕС и СНГ : [монография] / З. Х. Баймолдина, К. В. Гусаров, В. В. Комаров [и др.] ; под ред. Е. А. Борисовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2012. – 768 с.

Х629.215 / П 78          хр

Тертишніков, В.І. Цивільний процес України : навч.-практ. посіб. / В. І. Тертишніков. – Х. : Юрайт, 2012. – 424 с.

Х629.2я73 / Т 35          ч.з. № 1


Кримінальний процес


Верхогляд-Герасименко, О. В. Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу : монография / О. В. Верхогляд. – Х. : Юрайт, 2012. – 216 с.

Х629.372.207.16 / В 36          хр, н/аб, філ. № 1, № 2, Крим., Полт. ф-тиЗеленецкий, В.С. Доследственный уголовный процесс / В. С. Зеленецкий, Л. Н. Лобойко. – Донецк : Схід. видав. дім, 2012. – 397 с.

Х629.371 / З-48          хр, н/абЗразки основних кримінально-процесуальних документів досудового провадження : практ. посіб. / В. В. Рожнова, Ю. І. Азаров, В. Г. Фатхутдінов. – вид. 2-е, допов. та переробл. – К. : Вид. Паливода А. В., 2009. – 188 с.

Х629.341.5 / З-89          ч.з. № 1Лапкін, А. В. Роль прокурора в забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого у кримінальному судочинстві України : монографія / А. В. Лапкін ; НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого. – Х. : Право, 2012. – 264 с.

Х629.312 / Л 24          хр, н/абМакаренко, Є. І. Теорія та практика встановлення й затримання осіб, якими учинено злочин : монографія / Є. І. Макаренко ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Д. : Ліра, 2011. – 468 с.

Х629.35 / М 15          хрТунтула О. С. Сутність і класифікація де-факто процесуальних дій та форми представлення, оцінки і використання доказів в антикримінальному судочинстві : навч. посібник : у 2 т. / О. С. Тунтула, Є. В. Кириленко, Т. О. Коросташова ; Чорном. держ. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011.

Т. 1 : Основна частина. – 124 с.

Т. 2 : Додатки. – 448 с.

Х629.37я73 / Т 84          ч.з. № 1Удалова, Л. Д. Суб'єкти кримінально-процесуального доказування : навч. посіб. / Л. Д. Удалова, О. В. Рибалка . – К. : КНТ, 2012. – 160 с.

Х629.34 я7 / У 28          хр, ч.з. № 1, н/аб


Криміналістика


Журавель, В. А. Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції : монографія / В. А. Журавель ; НАПрН України , Ін-т вивч. пробл. злочинності . – Х. : Апостіль, 2012. – 304с.

Х629.43 / Ж 91          хр, н/аб, ч.з. № 1Коновалова, В. Е. Избранные труды = Вибрані твори / В. Е. Коновалова ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Апостіль, 2012. – 528 с.

Х629.4 / К 64          хр, н/аб, філ. № 2Патрелюк, Д. А. Розслідування незаконних заволодінь транспортними засобами, вчиненних неповнолітніми : монографія / Д. А. Патрелюк. – Д. : ФОП Лопатніков С. Г., 2012. – 221 с.

Х629.431.2 / П 20          хрСовременное состояние и развитие криминалистики : совмест. рос.-укр. проект : сб. науч. тр. / под ред. : Н. П. Яблокова, В. Ю. Шепітько. – Харьков : Апостиль, 2012. – 260 с.

Х629.4 / С 56          хрШинкаренко, І. Р. Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності : навч.-посіб. / І. Р. Шинкаренко, І. О. Шинкаренко ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Д. : ДДУВС, 2011. – 328 с.

Х629.429я7 / Ш 62          ч.з. №1


Судова статистика. Судова бухгалтерія


Документи первинного обліку : навч. посіб. / НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого ; уклад. : І. О. Христич, О. В. Ткачова. – Х. : Право, 2012. – 108 с. + Повнотекст. док.

Х629.6 я7 / Д 63          хр, ч.з. № 1, № 2, н/аб, філ. № 1, № 2, Крим., Полт. ф-ти


Судова психологія


Будіянський, М. Ф. Кримінальна психологія : навч. посіб. / М. Ф. Будіянський. – Вид. 3-є. – О. : Фенікс, 2011. – 382 с.

Х629.8я7 / Б 90          хр


Філософія держави і права


Філософія і право : тези доп. VII Всеукр. студент. наук. конф. (18 квіт. 2012 р.) / НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого, Каф. філософії. – Х., 2012. – 165 с.

Ю666.7 / Ф 54          хр, ч.з. № 2, н/аб, філ. № 1, № 2, Крим., Полт. ф-ти


Держава і право зарубіжних країн


Головко, Л. В. Тезисы к проекту концепции правовой политики Кыргызской республики / Л. В. Головко. – Бишкек, 2011. – 40 с.

Х891 (5КЫР) / Г 61          хрЄвропейська Хартія регіональних мов або мов меншин: сьогодення і перспективи : матеріали круглого столу, м. Київ, 16 лист. 2010 р. / упоряд. В. Г. Алексєєв. – Х. : Факт, 2010. – 160 с.

Х620.4 / Е 24          хрМеханізми співпраці правоохоронних органів в процесі виявлення та розcлідування злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми / дослідж. підгот.: М. Елефанте, Л. Ільковець. – К. : American Bar Association, 2010. – 39 с.

Х881 / М 55          хр, ч.з. №1, філ. № 1, № 2Онищенко, Г. В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом : монографія / Г. В. Онищенко. – К. : Алерта, 2012. – 268 с.

Х831.14 / О-58          хрСміх, В. В. Кримінальна відповідальність за порушення права особи на правову допомогу : [монографія] / В. В. Сміх. – К. : Атіка-Н, 2012. – 200 с.

Х881.9(4УКР)128 / С 50          хр, ч.з. №1, н/абТурецкий, Н. Н. Законодательная ветвь власти Казахстана : монография / Н. Н. Турецкий. – Алматы : Норма-К, 2011. – 336 с.

Х806.2(5КАЗ) / Т 87          хрКаталог: BIBLIOTEKA -> SAIT -> BULLETEN2012
BULLETEN2012 -> Систематизований бюлетень нових надходжень (сбнн) (вересень – жовтень 2012 р.) Зміст
BULLETEN2012 -> Систематизований бюлетень нових надходжень лютий – березень 2012 р
BULLETEN2012 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2012 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2012 -> Систематизований бюлетень нових надходжень січень 2012 р


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка