Синтетичні та аналітичніСторінка1/3
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.59 Mb.
#16862
  1   2   3
№ 1 За ступенем узагальнення господарських засобів, джерел їхнього утворення та господарських процесів у поточному бухгалтерському облік рахунки поділяються на:

Синтетичні та аналітичні;

Активні та пасивні;

Активні, пасивні, активно - пасивні;

Сальдові та без сальдові.
№ 2Яка облікова формула бухгалтерського балансу?

Власний капітал = активи + пасиви;

Активи = власний капітал - зобов’язання ;

Власний капітал = активи - зобов’язання;

Активи = зобов’язання + власний капітал.
№ 3 Баланс є обов’язковою звітною формою аптеки. Вкажіть статті пасиву, зростання яких оцінюються негативно:

Оборотні активи;


Дебіторська заборгованість;

Кредиторська заборгованість;

Власний капітал.
№ 4 Що таке бухгалтерський баланс?

Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал;

Заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої призведе до зменшення ресурсів підприємства;

Ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких призведе до отримання економічних вигод в майбутньому;

Показники, які відображають на певну дату стан окремих видів господарських засобів та джерел їх утворення.
№ 5 Поточні зобов’язання класифікуються від терміну погашення на:

Тимчасові та відтерміновані;

Поточні та довгострокові;

Оборотні та необоротні;

Власні та позикові.

№ 6 У своїй діяльності аптеки використовують грошові кошти. Грошові кошти - це:

Власний капітал;
Найбільш ліквідна категорія активів;
Неліквідні активи;

Кошти, що спрямовують на діяльність, пов’язану з одержанням прибутку.

№ 7 За матеріалами звітності оцінюється ефективність роботи аптек. Оцінку змін вартості, складу та структури основного капіталу дають на основі:

Ι розділу активу;

Ι розділу пасиву;

ΙΙ розділу активу + ΙΙΙ розділу активу;

ΙV розділу пасиву.
№ 8 Одним із звітних документів аптеки є Баланс, який складається з активу і пасиву. Назвіть складові частини активу балансу аптеки:

Власні та позикові засоби;


Оборотні і позикові засоби;

Поза оборотні і позикові засоби;

Оборотні та необоротні засоби.

№ 9 Який з нижче перерахованих розділів відноситься до пасиву балансу?

Довгострокові зобов’язання ;

Необоротні активи;

Оборотні активи;

Витрати майбутніх періодів.

№ 10 Основні засоби - це

Транспортні засоби в аптеці, взяті в оренду;

Вкладення грошових коштів в нове будівництво і придбання основних засобів;

Будівлі, устаткування, транспорт, виробничий і господарський інвентар;


Вкладення більше 1 року в цінні папери інших підприємств.
№ 11 Одним із звітних документів аптеки є Баланс, який складається з активу і пасиву. Вкажіть, які зміни у пасиві оцінюються позитивно:

Зниження прибутку;

Зростання дебіторської заборгованості;

Зростання кредиторської заборгованості;

Зростання власного капіталу.
№ 12 Прибуток аптеки - це:

Розмір засобів, що надаються аптечному підприємству;

Сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати;

Товарообіг аптеки, що ділиться на витрати;

Грошові кошти, які прямують до амортизаційного фонду з інших джерел, передбачених законодавством.
№ 13 Основними документами бухгалтерського обліку є:

Документація;

Бухгалтерський баланс;

Бухгалтерські рахунки;

Бухгалтерські рахунки;

Бухгалтерські рахунки;

Все вище перераховане.

№ 14 Рахунки бухгалтерського обліку поділяють залежно від виду обліку на активні, пасивні та активно-пасивні. На активно-пасивних рахунках здійснюється :

Облік засобів та розрахунків з дебіторами;

Облік власного капіталу та розрахунки з кредиторами;

Розрахунки з дебіторами та кредиторами;

Облік позик банку та доходів і прибутку.


№ 15 Суму зобов’язань та власного капіталу називають:

Пасивами;

Активами;

Основними засобами;

Необіговим капіталом.
№ 16 Усі засоби господарства мають свої джерела утворення, які можна об’єднати у групи:

Оборотні і необоротні;

Фіксовані і нефіксовані;

Нормовані і ненормовані;

Власні та позикові кошти.

№ 17 До господарських засобів в аптеці відносять:

Основні фонди (засоби);

Оборотні кошти;

Основні засоби, оборотні кошти;

Власний і позиковий капітал.


№ 18 Бухгалтерський документ - це документ певної форми і змісту, що містить:

Інформацію про господарську операцію та юридично підтверджує факт її здійснення або розпорядження на право її проведення;

Інформацію про кількість товарно-матеріальних цінностей;

Інформацію про вартість оборотних і необоротних активів;

Інформацію про власний капітал аптечного підприємства.
№ 19 Як реєструються господарські операції в бухгалтерському обліку?

В систематичному порядку;

В хронологічному порядку;

В систематичному і хронологічному порядку;

В спеціальних рахунках.
№ 20 Структура плану рахунків узгоджена зі структурою фінансових звітів, яка встановлена відповідними П(С)БО. В 7 класі плану рахунків відображаються суми:

Витрат діяльності;

Доходів і результатів діяльності;

Поточних зобов’язань;

Необоротних активів.
№ 21 У якій частині активного рахунку відображають кінцеве сальдо?

Кредиті;


Дебеті;

Дебеті і кредиті;

Сальдо не відображають.
№ 22 Що таке метод бухгалтерського обліку?

Реєстрація на бухгалтерських рахунках;

Принцип господарської діяльності аптеки;

Комплекс способів і прийомів для реєстрації та аналізу діяльності аптек;

склад господарських засобів і джерел їх утворення.
№ 23 План рахунків узгоджується зі структурою фінансових звітів та складається з 9 класів. 0 - клас - позабалансові рахунки. Залишки активів відображаються на рахунках класів:

4 - 6;


5;

7 - 9;


1 - 3.
№ 24 Залежно від кількості кореспондуючих рахунків розрізняють прості і складні бухгалтерські проводки. Виберіть назви рахунків, які приймають участь в слідкуючій господарській операції: «Поступив від постачальника товар, на який здійснена торгова націнка» :

рах. «Постачальники», рах. «Розрахунки з підзвітними особами»;

рах. «Товар», рах. « Розрахунки з постачальниками», рах. «Торгова націнка»;

рах. «Розрахунки з підзвітними особами», рах. «Адміністративні витрати»;

рах. «Торгова націнка», рах. «Розрахунки з підзвітними особами».
№ 25 Під час службової наради виникло питання відносно фінансового стану аптеки, а саме суми боргів. В якому документі зовнішньої фінансової звітності надається дана інформація?

Баланс, сума ΙΙ і ΙΙΙ розділів Пасива;

Баланс, сума Пасива;

Баланс, сума Актива;

Звіт про фінансові результати.
№ 26 Баланс несе інформацію про:

Оборотні активи;

Фіксовані і нефіксовані активи;

Фінансовий стан підприємства на звітну дату;

Власний капітал.
№ 27 Для відображення господарських операцій та викликаних ними змін одночасно на двох рахунках в одній і тій самій сумі використовують:

Баланс;


Рахунок;

Оцінку;


Подвійний запис.
№ 28 Зобов’язання аптечного підприємства відображаються у балансі, якщо:

Його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення;

Його оцінка не може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому;

Існує ймовірність зменшення економічних вигод;

Погашення зобов’язання викликає погашення ресурсів підприємства.
№ 29 Які рахунки дебетуються, а які кредитуються, у результаті отримання аптекою з аптечного складу тари під товар на суму 9000 грн.?

Дебет рах. « Розрахунки з постачальниками та підрядчиками», Кредит рах. «Тара»;

Дебет рах. «Тара», Кредит рах. «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками

Дебет рах. «Основні засоби», Кредит рах. «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»;

Дебет рах. «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками», Кредит рах. «Каса».
№ 30 Яку інформацію можна отримати з ΙΙ та ΙΙΙ розділів Активу Баланса?

Суму оборотних засобів;

Суму власного капіталу;

Суму джерелу творення засобів;

Суму зобов’язань.
№ 31 План рахунків узгоджується зі структурою фінансових звітів та складається з 9 класів, 0-клас - позабалансові рахунки. Залишки пасивів відображаються на рахунках класів:

1 - 3;


7 - 9;

5;
4 - 6.


№ 32 Аналітичний облік дає інформацію щодо:

Конкретних постачальників і стан розрахунків з кожним із них;

Кредиторської заборгованості;

Дебіторської заборгованості;

Суми та кількості активів підприємства.
№ 33 До першого розділу активу, який у звітній формі балансу має назву «Необоротні активи», відноситься все, що досить довго зберігає первісну якість, а саме:

Грошові засоби, нематеріальні активи, довгострокові фінансові вкладення;

Основні засоби, нематеріальні активи, капітальні вкладення, довгострокові фінансові вкладення;

Товар, грошові засоби, капітальні вкладення, довгострокові фінансові вкладення;

Основні засоби, поточні та довгострокові зобов’язання, власний капітал.
№ 34 Який з перерахованих розділів належить до активу балансу?

Необоротні активи;

Власний капітал;

Довготермінові зобов’язання;

Поточні зобов’язання.
№ 35 Як зміниться результат активу і пасиву балансу аптеки, якщо з поточного рахунку аптеки погашена заборгованість постачальнику в сумі 3000 грн.?

Результат активу та пасиву збільшується на 3000 грн.;

Результат активу та пасиву не змінюється;

Результат активу та пасиву зменшується на 3000 грн.;

Результат активу збільшується, а пасиву зменшується на 3000 грн.
№ 36 Предметом бухгалтерського обліку є:

Активи та пасиви аптечного підприємства;

Зобов’язання та власний капітал аптечного підприємства;

Господарська діяльність підприємства;

Поточні та довгострокові зобов’язання.
№ 37 Господарський облік класифікується за характером його здійснення на:

Внутрішньогосподарський та статистичний;

Управлінський та фінансовий;

Управлінський та податковий;

Фінансовий та податковий.
№ 38 Рахунки за економічним змістом поділяються на рахунки господарських засобів, джерел засобів, господарських процесів. До рахунків джерел засобів відносять:

Рахунки довгострокових, поточних зобов’язань власного капіталу та забезпечення наступних витрат і платежів;

Рахунки необоротних активів, запасів;

Грошових коштів, довгострокових та поточних зобов’язань;

Забезпечення наступних витрат і платежів, залучених джерел.
№ 39 В аптеці проводиться економічний аналіз. Яку інформацію для його проведення можна отримати з даних пасиву балансу?

Про рентабельність;

Про коротко - і довгострокові кредити банку;

Про суму амортизації основних засобів;

Про суму дебіторської заборгованості.
№ 40 Бухгалтер проводить реєстрацію господарських операцій аптеки. Яка операція відображається по кредиту рахунку «Каса»?

Виручка аптеки;

Повернення грошей підзвітним особам;

Виручка дрібно роздрібної мережі;

Виплата заробітної плати.
№ 41 У якій частині пасивного рахунку відображають кінцеве сальдо?

Дебеті;


Кредиті;

Початкове сальдо в дебеті, а кінцеве в кредиті;

Дебеті і кредиті.
№ 42 Примітки до фінансової звітності розкривають інформацію про:

Облікову політику та пояснення інформації, наведеної у відповідних фінансових звітах;

Власний капітал;

Позикові кошти;

Зобов’язання.
№ 43 Журнально - ордерна форма є оптимальною паперовою формою обліку. Журнали відкриваються за кредитом низки бухгалтерських рахунків і їх підсумки заносяться до:

Балансу;


Звіту про фінансові результати;

Головної книги;

Звіту про власний капітал.
№ 44 Структура плану рахунків узгоджена зі структурою фінансових звітів, яка встановлена відповідними П(С)БО. В 9 класі плану рахунків відображаються суми:

Запасів;


Витрат діяльності;

Поточних зобов’язань;

Витрат за елементами.
№ 45 Як змінюється результат активу та пасиву балансу аптеки, якщо в її касу з поточного рахунку поступили гроші в сумі 1000 грн.?

Разом актив та пасив збільшується на 1000 грн.;

Разом актив та пасив зменшується на 1000 грн.;

Результат активу збільшується, а пасиву зменшується на 1000 грн.;

Разом актив та пасив не змінюються.
№ 46 Оборотні відомості ведуться за :

Синтетичними , аналітичними рахунками;

Активними рахунками;

Пасивними рахунками;

Активно-пасивними рахунками.
№ 47 При обчисленні кінцевого сальдо активного рахунку слід керуватися таким правилом:

Початкове сальдо і всі збільшення реєструються за кредитом рахунка, а всі зменшення - за дебетом;

Початкове сальдо і всі збільшення реєструються за кредитом, а залишок - за дебетом;

Початкове сальдо і всі зменшення реєструються за кредитом, а залишок - за дебетом;

Початковий залишок ( сальдо) і всі збільшення реєструють за дебетом рахунка, а всі зменшення - за кредитом.
№ 48 У бухгалтерському обліку за зовнішнім виглядом використовують такі облікові регістри: книги, журнали, відомості, картки, окремі листки, а за характером записів облікові регістри поділяють на:

Аналітичні і синтетичні;

Синтетичні та комбіновані;

Хронологічні, синтетичні, комбіновані;

Аналітичні, сальдові, без сальдові.
№ 49 Статутним фондом на аптечних підприємствах державної власності називають:

Розмір грошових коштів, наданих аптечному підприємству державою для виконання встановленого йому плану;

Сумарний підсумок внесків власників в аптечне підприємство;

Залишки готівкових грошових засобів в касі аптеки;

Залишки грошових засобів на поточному і валютному рахунках аптеки.
№ 50 Вкажіть показник, який відображається в активі балансу:

Виручка аптеки;

Залишкова вартість основних засобів;

Оптовий товарообіг;

Витрати на заробітну плату.
№ 51 Господарський облік класифікується за видами та характером здійснення. За видами він поділяється на:

Податковий, статистичний, бухгалтерський;

Управлінський, податковий, статистичний;

Оперативний, статистичний, бухгалтерський;

Фінансовий, податковий, статистичний.
№ 52 Інформацію поточного синтетичного і аналітичного обліку періодично узагальнюють по підприємству і роблять це за допомогою:

Аналітичних відомостей;

Розрахункових відомостей;

Накопичувальних відомостей;

Накопичувальних відомостей;
№ 53 У першій частині другого розділу активу під назвою «Запаси» обліковується все, що може переходити в іншу якість одноразово під час виготовлення чи продажу новоствореного продукту, а саме:

Товар, МШП, тара;

Основні засоби, нематеріальні активи, товар;

Основні засоби, товар, тара;

Нематеріальні активи, товар, тара.
№ 54 Що таке облікові реєстри?

Спеціальні форми, різні за зовнішнім виглядом, що використовуються для відображення різних господарчих операцій;

Спеціальні таблиці, призначені для відображення документально оформлених господарчих операцій в системі обліку , для накопичення та зберігання облікової інформації;

Бланки рахунків реєстрації, які використовуються для відображення різних господарчих операцій;

Спеціальні форми, зброшовані в одну палітурку.
№ 55 Який з перерахованих розділів відноситься до пасиву балансу?

Оборотні активи;

Необоротні активи;

Витрати майбутніх періодів;

Забезпечення майбутніх витрат і платежів.
№ 56 Обліковий процес в аптеках проходить в 4 етапи. На третьому етапі проводиться:

Відбувається використання облікової та звітної інформації для економічного аналізу;

Складання встановлених форм бухгалтерської звітності на підставі даних бухгалтерського обліку;

Здійснюється систематизація та групування облікової інформації;

Ведеться точне спостереження, вимірювання та реєстрація господарських операцій.
№ 57 Для розрахунку кінцевого сальдо ( Са2) активного рахунку використовують таку формулу:

Са2 = Дт оборотів + Кт оборотів - Са1;

Са2 = Дт оборотів - Кт оборотів - Са1;

Са2 = Са1 + Дт оборотів - Кт оборотів;

Са2 = Са1 + Кт оборотів - Дт оборотів.
№ 58 Які рахунки дебетуються, а які кредитуються у результаті оплати аптекою через Національний банк витрати по доставці товарів на суму 1400 грн.?

Дебет рах. « Витрати на виробництво», кредит рах. «Поточний рахунок»;

Дебет рах. «Каса», кредит рах. «Поточний рахунок»;

Кредит рах. «Витрати на виробництво», дебет рах. «Поточний рахунок»;

Кредит рах. «Поточний рахунок», дебет рах. «Розрахунки з постачальниками».
№ 59 Як називається кінцевий запис на рахунках?

Кредитом;

Дебетом;

Червоним сторно»;

Розноскою.
№ 60

Який з перерахованих розділів відноситься до пасиву балансу?

Необоротні активи;

Оборотні активи;

Витрати майбутніх періодів;

Власний капітал.


№ 61 Хто має право вести бухгалтерський облік на аптечному підприємстві:

Бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером.

Фахівець з бухгалтерського обліку який зареєстрований як підприємець, що здійснює підприємницьку діяльність без освіти юридичної особи.

Централізована бухгалтерська або аудиторська фірма на договірних початках

Вище перераховане.
№ 62 Обов’язковими реквізитами для первинних документів являються:

назва документу

дата і місце складання

найменування підприємства від ім’я якого складається документ

все вище перераховане.
№ 63 До складу господарського процесу входять:

процеси постачання

процеси виробництва

процеси реалізації

процеси постачання, виробництва, реалізації.
№ 64 В яких випадках, передбачених ПСБУ №6,може змінюватись облікова політика аптеки:

зміна встановлених вимог

зміна вимог органу, що затверджує положення бухгалтерського обліку

зміна облікової політики забезпечує більш достовірні відображення подій чи операцій у фінансовій звітності підприємства

все вище перераховане
№ 65 До якої групи вимірників відноситься тривалість робочого дня аптечних працівників?

Трудові


Грошові

Економічні

Натуральні
№ 66 Хто такий дебітор:

той, кому винні велику суму грошей

той, хто винен даному аптечному підприємству

той, хто намагається віддати борг аптечному підприємству

той, хто намагається забрати борг у аптечного підприємства
№ 67 Які вимоги пред'являються до господарського обліку?

Безперервність в часі

Швидкість ведення

Економічність і доступність

Всі разом.
№ 68 Що таке документація:

спосіб узагальнення і групування господарських засобів

письмове свідчення про здійснену операцію

спеціальні регістри для обліку засобів

синтетичні рахунки
№ 69 Хто несе відповідальність за неправильне оформлення документів:

адміністрація аптечного підприємства

бухгалтерія аптеки

особи, що склали і підписали даний документ

завідуючий аптекою
№ 70 Як називається ліва сторона балансу?

Кредит


Дебет

Сальдо


Актив
№ 71 У якій частині активного рахунку відображають зменшення сум?

У кредиті

В дебеті

В активі


В пасиві
№ 72 До основних фондів аптечного підприємства відносяться:

Основні засоби;

Нематеріальні активи;

Основні засоби і нематеріальні активи;

Готова продукція, яка знаходиться на складі.
№ 73 Хто такий кредитер:

той, кому винні велику суму грошей;

той, хто винен даному аптечному підприємству;

той, хто намагається віддати борг аптечному підприємству;

той, хто намагається забрати борг у аптечного підприємства.
№ 74 Господарські кошти за джерелами їх утворення і цільовому призначенню поділяються на:

особисті і запозичені;

господарські і негосподарські;

власні і запозичені;

підвідомчі і власні.
№ 75 Як називається ліва сторона балансу?

Кредит;


Дебет;

Сальдо;


Актив;
№ 76 Що таке бухгалтерські рахунки?

Спеціальні регістри;

Спеціальні записи;

Журнал обліку господарських операцій;

Прибуткові ордера.
№ 77 Де відображають збільшення суми в активному рахунку?

В активі;

В пасиві;

В кредиті;

В дебеті.
№ 78 До якої групи належать приміщення і споруди?

Товари;


Основні фонди;

Фонди;


Нематеріальні активи.
№ 79 Як називаються рахунки, з допомогою яких враховуються зміни джерел засобів?

Активними;

Пасивними;

Активно - пасивними;

Аналітичними.
№ 80 В якій частині активного рахунку відображається кінцеве сальдо?

Дебеті;


Кредиті;

Дебеті і кредиті;

Початкове сальдо в дебеті, кінцеве - в кредиті.
№ 81 Бухгалтерські проводки за кількістю використаних рахунків поділяються на:

Прості;


Прості і складні;

Реальні;


умовні і уточнюючі.
№82 Що відображається в активі?

Склад і джерела утворення засобів;

Джерела утворення засобів;

Цільове призначення засобів;

Склад, розміщення і використання засобів.
№ 83 З скількох розділів складається пасив балансу?
З 5 розділів;

З 3 розділів;

З 2 розділів;

З 4 розділів.


№ 84 В якій частині пасивного рахунку відображають збільшення сум?

В активі;

В пасиві;

В кредиті;

В дебеті.
№ 85 До якої групи належать грошові засоби в касі аптеки?

Основні засоби;

Товари;

Нематеріальні активи;Оборотні засоби.
№ 86 Зі скількох розділів складається актив балансу?

З 5 розділів;

З 3 розділів;

З 2 розділів;

З 4 розділів.
№ 87 Який з розділів відноситься до пасиву балансу?

Власний капітал;

Необоротні активи;

Оборотні активи;

Витрати майбутніх періодів.
№ 88 Права частина рахунку називається:

Сальдо;


Дебет;

Кредит;


Актив;
№ 89 Що відображається в пасиві?

Склад і розміщення засобів;

Основні засоби і необоротні активи;

Господарські засоби та їх джерела утворення;

Джерела утворення і цільове призначення господарських засобів.
№ 90 Що таке документація?

Спосіб узагальнення і групування господарських засобів;

Письмове свідчення про здійснену операцію;

Спеціальні регістри для обліку засобів;

Синтетичні рахунки.
№ 91 В якій частині пасивного рахунку відображають зменшення сум?

В кредиті;

В дебеті;

В активі;

В пасиві.
№ 92 До джерел грошових засобів в аптеці належить:

Фонди, цільове фінансування, прибутки;

Різні фонди;

Лише прибутки;

Лише цільове фінансування.
№ 93 Які рахунки називаються пасивними?

Рахунки, що показують зміни господарських засобів;

Рахунки, що показують зміни джерел засобів;

Рахунки, що показують зміни господарських засобів і джерел;

Рахунки, що показують зміни в балансі.
№ 94 В якій частині активного рахунку відображають зменшення сум?


Каталог: downloads -> pharmacy
pharmacy -> Методичні вказівки для самопідготовки з виконання самостійної роботи студента Модуль «Основи економіки фармації»
pharmacy -> Мед. І фарм. Товарознавство вхідний контроль заочн
pharmacy -> Методичні вказівки для самопідготовки з виконання самостійної роботи студента Модуль «Системи обліку у фармації»
pharmacy -> Модуль Загальна фармакологія. Лікарські засоби, які впли­вають на функції нервової системи та медіаторні процеси. Змістовий модуль Лікарська рецептура. Загальна фармакологія
pharmacy -> Тематичний план семінарських занять з фармацевтичної технології для провізорів-інтернів фармацевтичного факультету спеціальності „загальна фармація”
pharmacy -> Перелік питань для іспиту з фармацевтичної технології для провізорів-інтернів фармацевтичного факультету спеціальності „клінічна фармація”
pharmacy -> «Сучасний стан та перспективи виробництва вітчизняних лікарських препаратів»
pharmacy -> «Сучасний стан та перспективи виробництва вітчизняних лікарських препаратів»
pharmacy -> Тематичний план семінарських занять з фармацевтичної технології для провізорів-інтернів фармацевтичного факультету спеціальності „ клінічна фармація”
pharmacy -> Основи фітотерапії, її основні принципи. Правила складання рецептури зборів та чаїв. Стандартизація. Види аналітичної нормативної документації на лікарську рослинну сировину і фітозасоби. Складання і аналіз зборів. Актуальність теми


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал