Схвалено ЗатвердженоСкачати 199.64 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір199.64 Kb.
Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Схвалено Затверджено

Вченою радою Чернівецького ректор Чернівецького

національного університету національного університету

імені Юрія Федьковича, імені Юрія Федьковича

протокол № ____ ______________ С.В. Мельничук

від «___» ________________
Освітня програма

підготовки здобувачів другого (магістерського)

рівня вищої освіти

галузь знань 01 «Освіта»

спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура)

Чернівці - 2016

Освітня програма підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура).

Програма відповідає другому (магістерському) рівню вищої освіти та сьомому кваліфікаційному рівню за Національною рамкою кваліфікації.

Проектна група програми:
1. Федірчик Тетяна Дмитрівна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти;

2. Гончар Іван Лазарович – доктор педагогічних наук, професор кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання (сумісник);

3. Гнесь Наталія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання;

4. Цибанюк Олександра Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання.Гарант освітньої програми:

1. Палагнюк Тарас Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання для природничих факультетів.

.
Програму узгоджено:
Декан факультету

фізичної культури та

здоров’я людини доц. Зорій Я.Б.

Перший проектор проф. Петришин Р.І.1. Загальна характеристика освітньої програми
Мета освітньої програми - формування поглиблених світоглядних, мотіваційно-ціннісних орієнтацій і установок на збереження і зміцнення здоров'я, ведення здорового способу життя, оптимізації психофізичного стану людини, освоєння їм різноманітних рухових умінь і навичок, і пов'язаних з ними знань, розвитку рухових здібностей і високої працездатності; здобуття освіти в сфері фізичної культури, спорту, рухової активності, рекреації, пропаганді здорового способу життя, сфері послуг, туризму, сфері управління, науково-дослідної роботи, виконавчої майстерності; магістр зі спеціальності Середня освіта (фізична культура) готується до наступних видів професійної діяльності: педагогічна; рекреаційна; організаційно-управлінська; науково-дослідна; культурно-просвітницька.
Програмні компетентності (загальні):

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та застосовувати їх в практичній діяльності.

 • Здатність планувати та управляти часом.

 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

 • Здатність приймати обґрунтовані рішення.

 • Здатність працювати в команді.

 • Здатність освоювати та вдосконалювати рухові уміння і навички з різних видів рухової активності і спорту.

 • Здатність до підтримки загального рівня фізичної активності і здоров’я.

 • Здатність розуміти сутність і соціальну значущість своєї професії, виявляти до неї стійкий інтерес.


Програмні компетенції (фахові – відповідно спеціальності):

 • Здатність усвідомлювати витоки і еволюцію формування теорії фізичного виховання, медико-біологічні та психологічні основи і технологію розвитку рухових умінь і навичок та фізичних якостей, санітарно-гігієнічні основи діяльності у сфері фізичної культури і спорту.

 • Здатність до володіння педагогічними, медико-біологічними, інформаційними технологіями для формування здорового способу життя, розвиту рухових умінь і навичок, розвитку фізичних (рухових) якостей у представників різних груп населення і самостійної розробки методик і технологій для інтегрального гармонійного розвитку людини.

 • Здатність оволодівати базовими і новими видами фізкультурно спортивної діяльності.

 • Здатність вести документацію, що забезпечує процес навчання з фізичної культури в різних закладах.

 • Здатність здійснювати профілактику травматизму, забезпечувати охорону життя і здоров'я дітей.

 • Здатність самостійно проводити навчальні заняття з фізичної культури з дітьми дошкільного, шкільного віку та учнями в загальноосвітніх установах, освітніх закладах середньої та вищої професійної освіти, позакласну спортивно-масову роботу з учнями.

 • Здатність самостійно проводити заняття з в секції спортивного напряму, здійснювати профілактику травматизму.

 • Здатність виховувати в учнів соціально-особистісні якості: цілеспрямованість, організованість, працьовитість, відповідальність, громадянськість, комунікативність.

 • Здатність до аналізу, систематизації та оцінки педагогічного досвіду, здатність до розробки методики та технологій для розвитку рухових умінь і навичок та фізичних (рухових) якостей) на основі розуміння і застосування положень фізіології, морфології, біохімії, біомеханіки.

 • Здатність оцінювати фізичні здібності і функціональний стан учнів, адекватно вибирати засоби і методи рухової діяльності для корекції стану учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей.

 • Здатність до якісного оформлення педагогічних розробок в галузі фізичного виховання і спорту

 • Здатність здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, необхідної для постановки і вирішення професійних завдань, професійного та особистісного розвитку

 • Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології для вдосконалення професійної діяльності

 • Здатність будувати професійну діяльність з дотриманням правових норм

 • Здатність застосовувати основні закони природничо-наукових дисциплін у професійній діяльності, застосовувати методи теоретичного та експериментального дослідження в професійній діяльності

 • Здатність організовувати власну діяльність, визначати методи вирішення професійних завдань, оцінювати їх ефективність і якість


2. Перелік навчальних дисциплін освітньої програми

п\п

Назва дисципліни

К-сть креди-

тів

К-сть годин

К-сть аудиторних годин

К-ть годин на самостійне вивчення

Форма контролюПедагогіка і психологія вищої школи

3

90

30

60

ЕкзаменДілова іноземна мова

3

90

30

60

ЗалікМетодологія наукових досліджень у фізичній культурі

4

120

36

84

ЗалікФізичне виховання у ВНЗ різних рівнів акредитації

5

150

45

105

ЕкзаменЗарубіжні системи ФВ

4

120

36

84

ЗалікПрофесійна майстерність викладача ФК

4

120

45

75

ЕкзаменМенеджмент та маркетинг в освіті

3

90

30

60

ЗалікОрганізація та проведення спортивно-масової роботи в закладах освіти

4

120

30

90

ЕкзаменЦивільний захист та охорона праці в галузі

3

90

21

69

ЗалікРекреація у фізичній культурі різних груп населення

3

90

21

69

ЕкзаменІнноваційні технології у фізичній культурі

3

90

21

69

ЕкзаменНаукові засади здорового способу життя

3

90

24

66

ЕкзаменМагістерська робота

10

300


Загалом

52

1560

369

891
Вибіркова складовап\п

Назва дисципліни

К-сть кредитів

К-сть годин

К-сть аудиторних годин

К-сть годин на самостійне вивчення

Форма контролюСучасні інформаційні технології у фізичній культурі / Організаційно-правові основи ФК

3

90

21

69

ЗалікСучасні методи діагностики здоров'я / Рекреаційний туризм

3

90

21

69

ЕкзаменМоніторинг фізичної підготовки школярів / Рекреаційні ресурси регіонів України

3

90

21

69

ЗалікСучасні фіз.-озд. технології у ФВ /Фізіологічні основи кондиційного фітнес-тренування

4

120

36

84

ЕкзаменМед.-біологічні основи ФК/ Псих.-пед. технології підвищення працезд. у ФВ

3

90

24

66

ЗалікОснови оздоровчого харчування / Основи сучасної дієтології

3

90

24

66

ЗалікМетодика фізкультурно-оздоровчої роботи / Організація туристичних заходів та змагань

4

120

36

84

ЕкзаменСпецкурс / Лекторська майстерність

3

90

24

66

Залік

Загалом

26

780

207

573
Практична підготовкаВид діяльності

Кількість кредитів

Кількість годин

1

Асистентська практика

12

360

3. Визначення форм державної атестації здобувачів вищої освіти за освітньою програмою

Форми атестації здобувачів вищої освіти

Визначаються нормативні форми атестації здобувачів вищої освіти за конкретною спеціальністю.

Атестація здійснюється у формі: • публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи.

Вимоги до заключної кваліфікаційної роботи

Кваліфікаційна робота з теорії та методики навчання (за предметною спеціалізацією) та з організації освітнього процесу в середніх загальноосвітніх навчальних закладах і закладах позашкільної освіти виконується здобувачем ступеня магістра та захищається перед екзаменаційною комісією.

Кваліфікаційна робота – це підсумковий контроль рівня знань та умінь студента, які він повинен продемонструвати для підтвердження відповідності набутих ним компетентностей нормативним вимогам. Кваліфікаційна робота проводиться після завершення навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти відповідно до навчального плану. Кваліфікаційна робота може виконуватися як з окремої навчальної дисципліни так і з кількох навчальних дисциплін.Вимоги до публічного захисту (демонстрації) (за наявності)

Кваліфікаційна робота оприлюднюється на сайті підрозділу внз (у відкритому доступі), після перевірки на плагіат. За результатом успішного захисту, здобувач може отримати від екзаменаційної комісії рекомендацію для вступу в магістратуру за науково-освітньою програмою.

4. Очікувані результати навчання (загальні)

Знання

Інтегральні

 • Знає та вміє застосовувати на практиці основні положення теорії та методики фізичного виховання організації та проведення спортивно-масових заходів, щодо формування рухових умінь і навичок людей різних вікових груп, володіє інноваційними засобами інтегрального гармонійного (розумового, духовного і фізичного) розвитку людини.

Загальні

 • Володіє культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення.

 • Знає шляхи реалізації теоретичних знань в практиці роботи з представниками різних груп населення.

 • Знає основи планування роботи.

 • Знає зміст професіональної діяльності в галузі фізичного виховання і спорту.

 • Знає правила побудови речень, правила орфографії, стилістики для грамотного викладення своїх думок в усній і письмовій формі.

 • Вміє логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову іноземну мову.

 • Знає засоби розвитку креативності та шляхи впровадження в життя нових ідей.

 • Знає шляхи знаходження організаційно – управлінських рішень в нестандартних ситуаціях і готовий нести за них відповідальність; вміє використовувати нормативні правові документи в своїй діяльності.

 • Усвідомлює соціальну значимість професії в сфері фізичної культури, національні інтереси, цінність праці та служіння на благо Вітчизни, володіє високою мотивацією: до виконання професійної діяльності і підвищення свого культурного і професійного рівня.

 • Прагне до постійного саморозвитку, самовдосконалення та підвищення своєї кваліфікації і майстерності.

 • Шанобливо і дбайливо ставиться до історичної спадщини і культурних традицій, толерантно сприймає соціальні та культурні відмінності, здатний до діалогу з представниками інших культур і держав.

 • Усвідомлює рушійні сили і закономірності історичного процесу; роль насильства і не насильства в історії, місце людини в історичному процесі, політичної організації суспільства.

 • Вміє критично оцінювати свої достоїнства і недоліки, намітити шляхи і вибрати засоби розвитку достоїнств і усунення недоліків.

 • Знає принципи розвитку креативності та нестандартного мислення.

 • Знає основні положення і методи соціальних, гуманітарних та економічних наук при вирішенні соціальних і професійних завдань.

 • Знає принципи гармонійного співвідношення з навколишнім середовищем для запобігання його руйнування Знає світоглядні, соціально і особистісно значущі філософські проблеми процеси.

 • Знає закономірності здійснення професійної діяльності в умовах поновлення її цілей, змісту, зміни технологій.

 • Знає критерії оцінювання та забезпечення якості виконуваних робіт.

 • Знає шляхи здійснення пошуку, аналізу і оцінки інформації для вирішення професійних завдань на високому сучасному рівні.

 • Знає, як працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах, використовувати традиційні і інноваційні засоби комунікації в професійній області державною мовою.


5. Очікувані результати (фахові – відповідно спеціальності)

Спеціальні • Усвідомлює витоки і еволюцію формування теорії спортивного тренування, медико-біологічні та психологічні основи і технологію фізичного виховання представників різних вікових груп, санітарно-гігієнічні основи діяльності у сфері фізичної культури і спорту

 • Знає, як застосовувати на практиці основні вчення в галузі фізичної культури.

 • Володіє актуальними технологіями педагогічного контролю і корекції, засобами і методами управління станом людини.

 • Знає закони і принципи розучування рухових умінь і навичок, володіє теорією і методикою розвитку рухових умінь і навичок в базових видах рухової активності.

 • Знає основні теоретичні положення в галузі фізичної культури.

 • Знає вимоги до оформлення документації та основні закономірності побудови документів для здійснення навчального процесу в галузі фізичного виховання та спорту.

 • Знає правила профілактики травматизму та надання першої медичної допомоги; володіє основними методами захисту персоналу та населення від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих.

 • Знає закономірності розвитку фізичних (рухових) якостей в різних видах рухової активності.

 • Знає біологічні, соціальні, психологічні та ін. фактори збереження здоров’я

 • Знає біологічні, соціальні, психологічні, духовні фактори, що обумовлюють значущість професії фахівця в галузі фізичного виховання та спорту.

 • Знає основні закони природничо-наукових дисциплін у професійній діяльності, застосовувати методи теоретичного та експериментального дослідження в професійній діяльності.

Уміння

Інтегральні

 • Володіє педагогічними, медико-біологічними, інформаційними технологіями для формування здорового способу життя, розвиту рухових умінь і навичок, розвитку фізичних (рухових) якостей у представників різних груп населення і вміє самостійно розробляти методики і технології для інтегрального гармонійного розвитку людини.

Загальні

 • Вміє проводити дослідження на відповідному рівні.

 • Вміє здійснювати пошук, обробку та аналізу інформації з різних джерел.

 • Вміє вчитися і оволодівати сучасними знаннями для їх подальшої реалізації в практиці.

 • Вміє розподіляти час для вирішення завдань професійного та особистісного характеру.

 • Вміє довести значущість своєї професійної діяльності для суспільства.

 • Вміє логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову рідну мову.

 • Володіє одним з іноземних мов на рівні не нижче розмовного.

 • Вміє виявляти та реалізовувати ініціативу та підприємливість.

 • Вміє виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

 • Вміє працювати в колективі і команді, взаємодіяти з керівництвом, колегами та соціальними партнерами.

 • Вміє будувати міжособистісні співвіднощення в колективі на основі взаєморозуміння, взаємоповаги та пошуку оптимальних шляхів досягнення мети.

 • Вміє ставити цілі, мотивувати діяльність учнів, організовувати і контролювати їх роботу з прийняттям на себе відповідальності за якість освітнього процесу.

 • Володіє засобами саморозвитку, самовдосконалення, підвищення кваліфікації та професійної майстерності.

 • Вміє зберігати і розвивати культурні традиції, знаходими та зберігати історичну та культурну спадщину, передавати ці знання наступним поколінням

 • Вміє спілкуватися та працювати з представниками різних країн, культур, політичних та релігіозних поглядів.

 • Вміє бути критичним і самокритичним.

 • Вміє розробляти проекти та управляти їх реалізацією.

 • Вміє приймати рішення щодо профілактики травматизму та надання першої медичної допомоги.

 • Володіє навичками здійснення безпечної діяльності

 • Вміє діяти на основі принципів етики, моралі, свідомого ставлення до гармонійних співвідношень у суспільстві.

 • Вміє реалізовувати моральні зобов'язання по відношенню до навколишнього середовища і навколишньої природи на основі системи життєвих цінностей, сформованої на гуманістичних ідеалах.

 • Вміє брати на себе відповідальність за результати професійної діяльності; вміє самостійно визначати завдання професійного і особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати підвищення кваліфікації.

 • Вміє розробляти методики формування рухових умінь і навичок та розвитку фізичних (рухових) якостей у представників різних груп населення.

 • Вміє розробляти і застосовувати методики та технології для збереження та поліпшення здоров’я населення.

 • Вміє застосовувати та розробляти методики та технології для підвищення значущості професії фахівця з фізичного виховання серед населення.

 • Вміє оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

 • Вміє проводити пошук, аналіз і оцінку інформації в галузі фізичного виховання і спорту; вміє вирішувати професійні завдання на сучасному рівні, вміє проявляти наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

 • Володіє навичками використання інформаційних і комунікаційних технологій.

 • Вміє оперувати інформацією щодо правових положень в галузі професійної діяльності.

 • Вміє застосовувати основні закони природничо-наукових дисциплін у професійній діяльності, застосовувати методи теоретичного та експериментального дослідження в професійній діяльності.

Спеціальні (педагогічна, рекреаційна організаційно-управлінська,

науково-дослідна діяльність)

 • Спроможний розвивати педагогічну думку, методи педагогічного контролю і контролю якості навчання, актуальні дидактичні технології.

 • Володіє педагогічними, медико-біологічними, інформаційними технологіями для формування здорового способу життя, розвиту рухових умінь і навичок, розвитку фізичних (рухових) якостей у представників різних груп населення і вміє самостійно розробляти методики і технології для інтегрального гармонійного розвитку людини.

 • Володіє руховими уміннями і навичками в обраному виді спорту на рівні кваліфікованого спортсмена.

 • Володіє руховими навичками в базових видах спорту на рівні масових розрядів; вдосконалює руховий арсенал шляхом формування рухових умінь і навичок в інших видах спорту.

 • Вміє розробляти навчально-методичні матеріали (робочі програми, навчально-тематичні плани) на основі освітнього стандарту та зразкових програм з урахуванням виду освітньої установи, особливостей класу / групи та окремих учнів.

 • Вміє розробляти перспективні та оперативні плани і програми конкретних занять в сфері дитячо-юнацького спорту та зі спортсменами масових розрядів.

 • Вміє визначати цілі і завдання, планувати навчальні заняття, розробляти необхідну документацію для проведення занять з фізичної культури та спорту.

 • Здатний складати планувальну і звітну документацію, організовувати та проводити масові фізкультурні заходи та спортивні змагання.

 • Вміє практично використовувати документи державних і громадських органів управління у сфері фізичної культури.

 • Вміє розробляти оперативні плани роботи і забезпечувати їх реалізацію в первинних структурних підрозділах.

 • Вміє складати індивідуальні фінансові документи обліку та звітності у сфері фізичної культури, працювати з фінансово-господарською документацією.

Комунікація

 • Володіє прийомами спілкування і вміє використовувати їх при роботі з колективом займаються і кожним індивідуумом.

 • Володіє прийомами формування через засоби масової інформації, інформаційні та рекламні агентства громадської думки про фізичну культуру як частини загальної культури і факторі забезпечення здоров'я;

 • Здатний з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну стратегію з колегами, соціальними партнерами, учнями й вихованцями та їхніми батьками;

 • Організовує співпрацю учнів і вихованців та ефективно працює в команді (педагогічному колективі освітнього закладу, інших професійних об’єднаннях);

 • Здатний розуміти значення культури як форми людського існування, цінувати різноманіття та мультикультурність світу і керуватися у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу і співробітництва.

Автономія і відповідальність

 • Здатний вчитися упродовж життя і вдосконалювати з високим рівнем автономності набуту під час навчання кваліфікацію;

 • Здатний аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів;

 • Здатний створювати рівноправний і справедливий клімат, що сприяє навчанню всіх учнів, незалежно від їх соціально-культурно-економічного контексту.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка