Шляхи удосконалення професійної компетентності педагога – наставника обдарованої молоді АнотаціяСкачати 117.98 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір117.98 Kb.
Шляхи удосконалення професійної компетентності педагога – наставника обдарованої молоді

Анотація. У статті розглядаються питання, пов’язані з професійною підготовкою вчителів до роботи з обдарованими учнями в умовах сучасної школи. Аналізується стан готовності вчителів до здійснення відповідної діяльності. Пропонуються деякі поради стосовно організації роботи з обдарованими учнями.

Ключові слова: обдарованість, ознаки, вчитель, підготовка, компетенція, готовність, навчання, виховання, методи, стратегії, поради.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы подготовки учителя к работе с одарёнными детьми. Анализируется готовность учителей к осуществлению соответствующей деятельности. Предлагаются некоторые советы относительно организации работы с одарёнными учениками.

Ключевые слова: одарённость, признаки, учитель, подготовка, компетенция, готовность, обучение, воспитание, методы, стратегии, советы.

Створення умов, які забезпечуватимуть виявлення і розвиток обдарованих дітей, реалізацію їх потенційних можливостей, є одним із пріоритетних завдань сучасного суспільства. Потрібна серйозна просвітницька робота серед учителів, а також батьків для формування у них науково адекватних і сучасних уявлень про природу, методи виявлення і шляхи розвитку обдарованості. Складність вирішення цих завдань визначається наявністю широкого спектру підходів до вказаної проблеми, що часом суперечать один одному, в яких важко розібратися практичним працівникам і батькам.

Модернізація національної освіти в Україні визначила необхідність розвитку інтелектуального, духовного потенціалу українського народу, вихід вітчизняної науки і культури на світовий рівень. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема формування української еліти.

То ж виявлення розумової обдарованості (інтелектуальної чи творчої), спеціальних здібностей у дітей, їх розвиток і реалізація є однією з актуальних проблем на сучасному етапі розвитку педагогічної теорії та практики. Обдарованість – складне, багатогранне явище. Кожна обдарована дитина –   індивідуальність, що потребує особливого підходу.

Під час роботи з такими дітьми постійно виникають педагогічні й психологічні труднощі, обумовлені розмаїтістю видів обдарованості, зокрема віковою та прихованою, безліччю суперечливих теоретичних підходів і методів, варіативністю сучасної освіти, а також малою кількістю фахівців, професійно та особистісно підготовлених до роботи з обдарованим дітьми.

Проблема підготовки вчителя, здатного працювати з обдарованими дітьми, а особливо питання розвитку обдарованості самого вчителя, ще недостатньо досліджені як у теоретичному, так і у методичному аспектах, що суттєво позначається на практичній діяльності вчителів.Базовий компонент професійної кваліфікації педагогів для роботи з обдарованими дітьми складають:

а) загальна професійна педагогічна підготовка — наочні, педагогічні, психологогічні і методичні знання, уміння і навички;

б) основні професійно значущі особисті якості педагога.

Специфічний компонент професійної кваліфікації педагогів для роботи з обдарованими дітьми утворюють:

а) педагогічні та психологічні знання, уміння і навички, що є результатом активного засвоєння психології і педагогіки обдарованості (знання про обдарованість, її види, психологічні основи, критерії і принципи виявлення; знання про психологічні особливості обдарованих дітей, їх віковий і індивідуальний розвиток; знання про особливості професійної кваліфікації фахівців для роботи з обдарованими дітьми; знання про напрями і форми роботи з обдарованими дітьми, про принципи і стратегії розробки програм і технологій навчання обдарованих дітей; уміння і навички в області розробки і реалізації методів виявлення обдарованих дітей на основі ознак обдарованості; уміння і навички в області дидактики і методики навчання обдарованих дітей з урахуванням видів і особливостей обдарованості учнів, їх контингенту і конкретних умов навчання; уміння і навички педагогічного і психологічного консультування обдарованих дітей, їх батьків і інших членів сім'ї);

б) професійно-особова позиція педагогів, що дозволяє
не стільки успішно реалізовувати традиційний тип навчання (викладання) для обдарованих дітей, скільки успішно активізувати і розвивати дитячу обдарованість; не стільки управляти процесом навчання і контролювати його, скільки надавати тим, що вчаться, свободу вчитися;

в) професійно значущі особисті якості педагогів: високий рівень розвитку пізнавальної і внутрішньої професійної мотивації, емпатії; внутрішній контроль; висока й адекватна самооцінка; прагнення до особового зростання і так далі. [1, с.57] Ці якості спрацьовують ефективно лише в системі і тоді, коли підпорядковані найважливішій якості педагога — «бажанню жити в учневі».

Підготовка педагогів для роботи з обдарованими дітьми — її стратегія, вміст, форми і методи — повинна забезпечувати становлення і розвиток як базового, так і специфічного компонентів їх професійної кваліфікації. У процесі підготовки педагогів слід забезпечити формування не лише відповідних умінь, але і «шліфовку» якостей особи, необхідних для роботи з обдарованими дітьми.Специфіка такої підготовки фахівців повинна відповідати цілому ряду вимог:

1) професійно-особова позиція педагогів. З урахуванням психологічних, дидактичних і інших особливостей навчання і розвитку обдарованих дітей основною вимогою до підготовки педагогів для роботи з ними є зміна педагогічної свідомості. А саме, ломка тих, що склалися раніше у даного педагога стереотипів сприйняття (учня, учбового процесу і самого себе), спілкування і поведінки (способів взаємодії) і в результаті методів навчання і виховання. [5, с.33]

Саме діти з ознаками обдарованості вільно або мимоволі можуть створювати своєю поведінкою нестандартні ситуації, для вирішення яких «учительські» стереотипи не лише даремні, але навіть шкідливі як для дитини, так і для самого вчителя. Однією з причин виникнення подібних ситуацій є те, що, наприклад, унаслідок високого темпу інтелектуального розвитку обдаровані діти (а за великим рахунком і будь-які інші діти) усвідомлено або неусвідомлено вимагають до себе відношення як до повноправного суб'єкта учбової діяльності, спілкування і так далі. Тим часом один з найбільш поширених стереотипів традиційної учительської свідомості полягає в тому, що учень (саме тому, що він учень) початково розглядається як об'єкт педагогічної дії, але не як суб'єкт спільного освітнього процесу.

Це означає, що, працюючи з обдарованими дітьми, педагог повинен уміти вставати в позицію рефлексії до самого себе. Так, одним з основних психологічних принципів роботи з дітьми є принцип «прийняття іншого», згідно з яким учитель повинен спочатку приймати учня як індивідуальність зі своїми особливостями, що вже склалися;

2) комплексний (педагогічний, психологічний і професійно-особовий) характер освіти педагогів;

3) створення системи консультування і тренінгів. Саме у цій формі легко усвідомити власні проблеми, що заважають у роботі. Ця форма ефективна для формування необхідних учителеві навичок самопізнання, самоконтролю, а також потреби саморозвитку;

4) створення педагогічних і психологічних умов (системи факультативів, гуртків, секцій) для розвитку професійної майстерності;

5) демократизація і гуманізація всіх навчальних процедур, створення творчої і вільної атмосфери учення;

6) освітній рівень і сфера діяльності педагогів (педагоги дошкільних установ, учителі початкової школи, вчителі-практики, педагоги, що працюють в системі додаткової освіти, педагоги-дефектологи, практичні психологи, а також представники шкільної адміністрації);

7) особливості контингенту учнів (їх віку, стану здоров'я, при цьому спеціальна увага повинна приділятися специфічним групам обдарованих дітей — дітям-сиротам, дітям-інвалідам і ін.);

8) професійна підготовка і професійний досвід педагогів:

а) досвід педагогічної, виховної роботи з дітьми (студенти, що виучуються в педагогічних і психологічних навчальних закладах; педагоги і психологи, що мають досвід роботи в масових школах; педагоги і психологи, що мають досвід роботи з обдарованими дітьми в спеціалізованих школах-інтернатах, в школах і класах «для обдарованих»);

б) рівень отриманої раніше спеціальної підготовки для роботи з обдарованими дітьми (вміст і об'єм отриманої інформації щодо виявлення, навчання, розвитку і виховання обдарованих дітей, участь у спеціальних тренінгових заняттях з розвитку здібностей, навичок педагогічної взаємодії, проходження стажування і практики);

9) специфіка освітньої інфраструктури. Характерні особливості умов, в яких проводиться робота з обдарованими дітьми, пов'язані з наявністю (або, навпаки, відсутністю) тих або інших компонентів освітньої системи, які значимі для навчання і розвитку обдарованих дітей (необхідних навчально-методичних матеріалів, музеїв, концертних залів, бібліотек, театрів, а також ряду фахівців, наприклад психологів, педагогів додаткової освіти). Відповідно до цього підготовка педагогів може будуватися з урахуванням наступних принципів:

1. Принцип єдності і диференціації загального і спеціального навчання.

В рамках загального навчання розділ з проблематики обдарованості має бути включений в курс психології у всіх психологічних і педагогічних вузах. Таким чином може здійснюватися необхідна первинна підготовка всіх фахівців, що працюють з дітьми.2. Принцип етапності навчання. Підготовка повинна проводитися на різних етапах навчання і подальшої професійної діяльності (вуз, магістрат, курси підвищення кваліфікації і тому подібне).

3. Принцип єдності теоретичної і практичної підготовки. В ході підготовки фахівців, що працюють з обдарованими дітьми, необхідно адекватно поєднувати теоретичну і практичну спрямованість. Реалізація даного принципу вимагає використання тих, що існують, або підготовки відповідних експериментальних майданчиків, на базі яких може проводитися стажування фахівців для роботи з обдарованими дітьми, поєднувана з послідовним або одночасним слуханням теоретичних курсів. [7, с.83]

Крім того, вчителеві важливо володіти даром навіювання, вміти аргументовано переконувати; бути неупередженим, справедливим, емоційно врівноваженим, тактовним, щоб не вплинути негативно на прагнення дитини до творчості, на її етичні вчинки; бути здатним до самоаналізу, самокритики, перегляду своїх позицій, виваженості вчинків; налагоджувати з учнями партнерські стосунки; надавати дітям свободу вибору і прийняття рішень; володіти високим рівнем пізнавальної і внутрішньої мотивації, адекватною самооцінкою тощо. Як відомо, лише особистість може виховати особистість і тільки талант може виростити новий талант.

Компетенція вчителя є важливим фактором у використані спеціальних методів навчання. Саме вчитель створює атмосферу, яка може надихати учня або руйнувати його впевненість у собі, заохочувати чи пригнічувати інтереси. Щоб створити таку атмосферу, педагог повинен використовувати такі творчі методи:

- стимулювати бажання учнів працювати самостійно;

- заохочувати до роботи над проектами, запропонованими самими учнями;

- переконувати учнів у тому, що вчитель є їхнім однодумцем;

- заохочувати до максимальної захопленості у спільній діяльності;

- виключати будь-який тиск на дітей, створювати розкуту атмосферу;

- надавати дитині свободу вибору галузі застосування своїх здібностей.

Питання підготовки вчителя, здатного працювати з обдарованими дітьми, ще недостатньо досліджені, що суттєво позначається на практичній діяльності вчителів. Адже реально у загальноосвітніх і вищих закладах освіти продовжує домінувати усереднений підхід (орієнтація вчителя на так званого «середнього» учня), що іноді призводить до ігнорування самої проблеми обдарованого учня і навіть авторитарного підходу у навчанні та вихованні. [10, с.4]

Хоча вчителі сучасної школи визнають необхідність спеціально організованої роботи з обдарованими дітьми, але частіше зосереджують увагу на академічній обдарованості учнів, а робота ж з розвитку інших видів

обдарованості відбувається епізодично.

Можливо, вчителі просто не готові до роботи з обдарованими дітьми. Хоча значна кількість психологів і педагогів погоджуються, що обдарованою є кожна дитина, але кожна обдарована по-своєму, та більшість же вчителів не готові враховувати у своїй діяльності обдарування кожної дитини. Як результат - неспроможність вчителів роздивитися в дитині певні обдарування і допомогти реалізувати їх у практичній діяльності.

Особистість часто не може правильно обрати життєвий шлях, що врешті-решт негативно позначається на науковому та інтелектуальному потенціалі держави в цілому, на рівні її економічного та соціального розвитку. Адже обдарований учень починається з обдарованого вчителя (інтелект загострюється інтелектом, характер виховується характером, особистість формується особистістю).

Таким чином, необхідно ставити і вирішувати задачу підготовки вчителів саме для обдарованих. Розвиток майстерності майбутнього вчителя набуватиме особливої ефективності при побудові змісту, форм та методів його професійної підготовки на таких теоретичних і методичних засадах, що

забезпечують створення певних умов для виявлення і реалізації відповідних здібностей і обдарувань. Цьому процесу сприятимуть створення у навчальному закладі цілісної саморегульованої системи виявлення і підтримки обдарованих учнів; стимулювання їх творчої роботи та роботи вчителів; розробка та впровадження педагогічних технологій стосовно розвитку та реалізації учнівських здібностей, заснованих на активізації, індивідуалізації та диференціації навчально-пізнавальної діяльності. Реалізуючи свій потенціал у процесі навчання, вчителі навчаються виявляти і розвивати обдарування учнів.

Отже, одним із провідних завдань підготовки вчителів у сучасних суспільних умовах є формування їх професійної компетентності, важливою складовою якої визнається уміння вчителя здійснювати навчальну та виховну роботу з обдарованими дітьми. Готувати вчителів до здійснення відповідної діяльності необхідно ще під час навчання їх у вищому навчальному закладі. Реалізуючи свій потенціал у процесі навчання, майбутні вчителі навчаються виявляти і розвивати обдарування учнів. Основними ж умовами ефективності

роботи з обдарованими учнями є високий рівень професійної компетентності вчителів, у тому числі рівень їх інтелектуальної підготовки; рівень розвитку їх особистісних якостей; відповідну систему стимулювання учнів та своїх колег; створення умов для появи і розвитку в них інтересу до роботи з обдарованими учнями; розробку педагогічного інструментарію для підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями.
Література

1. Біла книга національної освіти України / Акад. пед. наук України; за ред. В. Г. Кременя. – К., 2009. – С. 55-81.

2. Волощук І. Фактологічна підготовка педагогів до роботи з обдарованими й талановитими школярами / І. Волощук, В. Шепотько // Рідна школа.– 2006.– № 9.– С. 73-75.

3. Концепция одарённости//Обдарована дитина. – 2000. – № 1. – С.5-10.

4. Липова Л., Морозова Л., Луценко Л. Специфіка навчання обдарованих дітей// Рідна школа.-2003.-№7. С.8-11.

5. Демченко В. Готовність педагогічних кадрів до роботи з обдарованими школярами / В. Демченко // Директор школи, ліцею, гімназії.– 2008.– № 4.–С. 33-36.

6. Настенко Н. Рекомендації щодо форм та методів роботи з обдарованими школярами.//Завуч.-2000.-№6.

7. Степаненко О. Особистісні та професійні якості творчого педагога / О. Степаненко // Нова педагогічна думка.– 2007.– №4.– С.82-90.

8. Софій Н. Застосування інноваційних методів навчання/ за матеріалами: Освіта.ua (http://osvita.ua/teacher/) Дата публікації: 05.09.2007.

9. Табачек І. Особистість вчителя: філософсько-педагогічний екскурс/ Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2004. - № 42. – С.15.10. Шемуда М.Г. Професійна підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми // Державний вищий навчальний заклад “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – 2009. – 5 с.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка