Шляхи розвитку креативностіСкачати 107.82 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір107.82 Kb.
Доповідь на тему:

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ
Стрімкий розвиток чисельних новітніх технологій в різних сферах життєдіяльності людини відкриває безліч можливостей для самореалізації особистості. Але процес формування потреби до самореалізації – потреби найвищого рівня – не є швидкоплинним. Інколи такий процес потребує тривалого проміжку часу і, нажаль, не завжди закінчується зорієнтованістю на успіх. Постає закономірне питання, як спрямувати природну інтелектуальну активність дитини таким чином, щоб вона знаходила виявлення у досягненнях, а не згасала ще в період шкільного навчання. Особливо це стосується тих учнів, які характеризуються випереджуючими темпами інтелектуального розвитку і складають категорію обдарованих.

Для молодої української держави проблема ідентифікації, підтримки та адаптації обдарованої молоді є досить актуальною. І саме це зумовлює необхідність впровадження інновацій в галузі освіти на сучасному етапі її розвитку.

У зв’язку з цим особливої важливості набувають дослідження, які розкривають основні механізми розвитку обдарованості, специфіку її прояву на різних вікових етапах, особливості взаємозв’язку когнітивних і особистісних чинників в розвитку обдарованої особистості, умови розвитку інтелектуальних здібностей і особистісних характеристик, які б забезпечували розкриття індивідуальних потенцій обдарованої дитини, а також шляхи формування креативності і мотивації досягнення успіху як важливих умов її становлення. Наукова розробка цих питань вже більше десяти років успішно здійснюється співробітниками лабораторії психології обдарованості Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України під керівництвом Р.О. Семенової.

Дану статтю ми присвятили проблемі розвитку інтелектуального і креативного потенціалу обдарованих учнів молодшого шкільного та підліткового віку.

Відомо, що у молодшому шкільному віці мислення стає домінуючою психічною функцією, завдяки чому, з одного боку, інтенсивно розвиваються і перебудовуються розумові процеси дитини, а з іншого – від рівня інтелекту залежить розвиток усіх інших психічних функцій.

Мислення молодшого школяра відрізняється від мислення дитини дошкільного віку більш високими темпами розвитку і суттєвими структурними й якісними перетвореннями, які відбуваються в інтелектуальних процесах дитини. У молодшому шкільному віці під впливом учіння, як провідної діяльності даного віку, активно розвиваються всі три види мислення: наочно-дійове, наочно-образне і словесно-логічне. До того ж за перші чотири роки навчання в школі у розумовому розвитку дітей є досить помітним прогрес від домінування наочно-дійового і елементарно-образного мислення до переваги словесно-логічного на рівні конкретних понять. У своїх міркуваннях учні починають використовувати логічні операції: порівняння, аналіз і синтез, абстрагування, узагальнення і конкретизацію. Р.С.Нємов виділяє даний вік як важливий період розкриття загальних і специфічних здібностей дітей, на якому можна оцінити первинні прояви обдарованості.

Шкільне навчання, починаючи з молодшого шкільного віку, переважно орієнтоване на розвиток словесно-логічного мислення, у зв’язку з цим кількість вправ з наочними взірцями весь час зменшується. В підлітковому віці образне мислення втрачає свою актуальність і все менш стає потрібним в учбовій діяльності при засвоєнні більшості основних учбових дисциплін. Так, дійсно, помітний прогрес у розвитку словесно-логічного мислення молодших школярів призводить до того, що на початку підліткового віку даний вид мислення стає провідним і за своїми характеристиками мало чим відрізняється від аналогічного виду мислення дорослих. Але, набуваючи навички логічного мислення, дитина втрачає не менш цінні властивості свого інтелекту – здатність мислити завдяки створенню образів. Така ситуація сприяє віковим тенденціям розвитку дитячого мислення, але при цьому збіднює інтелект дитини. Тому при побудові оптимальної шкільної програми обов’язково слід враховувати цей момент й окрім словесно-логічного мислення приділяти не меншу увагу й розвитку образного.

Нерідко «дитяча креативність» виявляється більш масштабною ніж «доросла». Здатність знаходити ідеї в нових і складних ситуаціях, пропонувати нові способи використання предметів особливо властива дітям. Практично, це – нестандартне бачення предмета, використання його функцій у новій ситуації. Завдяки пріоритетному розвитку образного мислення в дитячій творчості дуже яскраво виявляється здатність змінювати форму об’єкта так, щоб побачити нові його можливості (образна гнучкість). Дитина ще чуттєво сприймає навколишній світ, на кожному кроці перевтілюючи об’єкти в нові образи, помічаючи в предметах те, чого не бачать дорослі.


У межах створення комплексної психологічної програми виявлення, розвитку й підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді Центром практичної психології «Акме» спільно з лабораторією психології обдарованості Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України була розроблена і апробована система тренінгових занять і психологічних розвиваючих курсів для роботи з обдарованими учнями. Одним з напрямків даної програми є розвиток креативності, логічного й образного мислення. В основу тренінгу для учнів підліткового віку «Нестандартне мислення» покладена програма з ейдетики Ігоря Матюгіна (розвиток пам’яті, уваги та уяви) і ТРВЗ – педагогіки Марата Гафітуліна (теорія розв’язання винахідницьких задач). Аналізуючи процес формування ейдетичного мислення, в основі якого запам’ятовування інформації через образи, асоціації й відчуття, можна відмітити високі показники розвитку уяви та фантазії, оригінальності й гнучкості мислення, здатності створювати об’ємні й яскраві образи. Отже, стимулювання роботи правої півкулі головного мозку, що забезпечує розвиток здатності створювати варіативність у розв’язанні творчої задачі є основою для активізації креативного мислення та використання його у вирішенні учбових та життєвих задач.

Оскільки, теперішній стан сучасного суспільства характеризується зростанням швидкості змін та оновленням інформаційного простору, все частіше з’являються нові ситуації, які мають високий ступінь невизначеності й характеризуються відсутністю відомих способів розв’язання для отримання гарантовано успішних результатів. Неможливість спиратися на звичний алгоритм дій в нових ситуаціях призводить до втрати часу і ресурсів для їх засвоєння. Для того, щоб нестандартна нова ситуація мала розвиваючий характер та ефективно розв’язувалася, дитина має навчитися легко взаємодіяти з нетиповими проблемами, спираючись на власну креативність.

Креативність, в нашому розумінні, - це комплексна характеристика інтелекту, що не пов’язана з окремими видами діяльності, але може бути реалізована певною мірою у будь-якій сфері. Креативні здібності можна розвивати, активізувати та тренувати, також у спеціально змодельованих ігрових проблемних ситуаціях, включених в систему тренінгових занять.

Творчість ми розглядаємо як процес, який характеризує діяльність в ситуації невизначеності, спрямований на отримання об’єктивно чи суб’єктивно нового результату за відсутності чітких алгоритмів дії в непередбачуваних чи мінливих умовах. У такому випадку творче мислення не обов’язково пов’язане тільки з тими видами діяльності, які традиційно вважаються творчими (малювання, музика, театр і т.п.). В теорії розв’язання винахідницьких задач (ТРВЗ) ми орієнтуємося саме на вміння нестандартно вирішувати науково-технічні задачі, будувати алгоритм творчого пошуку, вміння поєднувати логічне, традиційне мислення з креативним при розв’язанні повсякденних (учбових чи життєвих) задач.

За С.Л.Рубінштейном, здібності - це передумови до успішного оволодіння будь-якою діяльністю. Творчі здібності дозволяють продуктивно оволодіти діяльністю, яка безпосередньо спрямована на отримання результатів, що характеризуються певними елементами новизни. Для кожної особистості можна створити умови, за яких вона легко опанує той чи інший вид діяльності і до того ж буде зорієнтована на створення нового. Але не обов’язково саме ця людина в професійній чи життєвій ситуації зможе систематично використовувати творчий підхід у вирішенні задач.

В ході розробки тренінгової програми «Нестандартне мислення» ми зробили спробу виділити деякі складові креативного мислення, що дозволяє під час та по закінченню програми використовувати набуті інтелектуальні навички у повсякденному житті.

Отже, креативність включає себе:

творчі здібності, знання, вміння створювати нове;

особистісні якості, які дозволяють проявляти спонтанність, продуктивно діяти та почуватися комфортно в нових та невідомих ситуаціях;

життєва позиція людини: бажання сприймати та створювати нове, відмова від шаблонності, цінність свободи, активності, розвитку.

Враховуючи особливості формування та розвитку креативного мислення, його складові та вікові особливості учнів середнього та старшого шкільного віку, семінар-тренінг «Нестандартне мислення» ми умовно розподілили на дві частини:
- теоретична частина розкриває основи, механізми творчого мислення, складові креативності у порівнянні з традиційними схемами мисленням;
- практична частина зорієнтована на оволодіння методами, прийомами розвитку, активізації уяви, творчого мислення та ефективне використання їх у повсякденному житті.

Отже, теоретична основа тренінгу «Нестандартне мислення» подається у вигляді міні-лекцій і обговорень, а практична – як система вправ і творчих завдань . Програма розкриває такі теми:

I. Психологічні основи уяви, логічного та творчого мислення.

II. Основи креативного мислення.

III. Методи активізації уяви та творчого мислення.

IV. Креативність та особистісні якості.

Практична частина тренінгу включає 11 блоків:

Блок 1 - «Вербальна уява»: орієнтований на розвиток творчих здібностей, створення нестандартних, оригінальних словесних ідей (слоганів, віршів, творчої обробки логічного тексту і т.п.);

Блок 2 - «Невербальна уява»

Блок 3 - «Уява через комбіновані відчуття» (сполучення зорових й слухових, тактильних й зорових тощо)

Блок 4 - «Асоціативне мислення»

Блок 5 - «Креативне мислення у вирішенні учбових задач» (драматичні постанови, творче розв’язання задач історичного, логічного характеру з відсутністю повних первинних даних)

Блок 6 - «Навички творчого мислення у розв’язанні проблемних побутових і життєвих ситуацій»

Блок 7 - «Самостійна побудова креативних завдань та створення нових ідей»

Блок 8 - «Методи активізації й розвитку уяви, творчого мислення»

Блок 9 - «Методи пошуку внутрішніх резервів для уникнення перевтоми за допомогою уяви»

Блок 10 - «Творчість та взаєморозуміння у спілкуванні»

Блок 11 - «Командна творчість»


Практична робота в кожній темі семінару-тренінгу «Нестандартне мислення» будується за схемою:

1) Розгляд проблемної задачі (завдання, ситуації).

2) Розв’язання задачі за допомогою традиційного (логічного) мислення на І етапі та творчого (образного) мислення на ІІ етапі роботи.

3) Активізація творчого мислення.

4) Знаходження нестандартних, оригінальних та ефективних рішень для розв’язання проблемної задачі, поєднуючи елементи образного та логічного мислення.

5) Обговорення мети, результатів та подальше використання набутих навичок і вмінь.

Найбільш цінним для розвитку обдарованої дитини є використання інтелектуальних операцій для розв’язання задач, націлених на творчий пошук. Логічне мислення має свої переваги у порівнянні з образним у тому випадку, коли воно призводить до гарантовано вірного рішення, але при наявності таких умов:

- проблема має лише єдине вірне рішення (математичний приклад);

- можливість застосування чіткого алгоритму дій;

- наявні повні та чіткі вихідні дані.

За інших умов, коли вихідні дані є недостатніми або недостовірними, немає чіткої схеми розв’язання завдання, але є настанова щодо знаходження ефективного рішення, більш доцільно використовувати образне мислення та можливість прогнозування, передбачення варіантів можливого і ймовірного результату.

Програма тренінгу «Нестандартне мислення» пропонує розглянути способи найбільш ефективного використання різних видів мислення та можливість їх гнучкої взаємодії. Наступна таблиця й схема демонструють порівняльний аналіз характеристик логічного й образного видів мислення та відповідних способів й етапів знаходження розв’язку.

Таблиця 1

Порівняльна характеристика видів мислення.

Етапи знаходження розв’язку.

Більш ефективне використання логічного мислення, коли:

Більш ефективне використання образного мислення, коли:

І етап


Існують повні й достовірні вихідні дані. Допускається варіативність у розв’язанні проблеми.

Проблемна ситуація характеризується невизначеністю, вихідні дані неповні або недостовірні. Необхідність отримання додаткової інформації про можливості використання вихідних даних.

ІІ етап

Пошук варіантів розв’язку починається з перевірених або очевидних гіпотез. Кількість невизначених варіантів зменшується, вони аналізуються та критично оцінюються.Пошук варіантів розв’язку здійснюється одразу в кількох напрямках. Генеруються ідеї про інші можливі способи вирішення проблеми.

Відбувається процес „пошуку заради пошуку”,

без чіткої мети та критичного оцінювання ідей.

Використовується інтеграція будь-яких альтернатив, навіть протилежних або паралельних.

ІІІ етап

Отримання вірного варіанту розв’язку за алгоритмом. Кінцевий результат гарантовано вірний.

Критична оцінка результатів. Вибір найкращих варіантів з точки зору ефективності, доцільності, новизни та оригінальності.
Кінцевий результат носить вірогідний характер та розкриває нові шляхи для подальшого пошуку.

Схема 1
Порівняльна характеристика видів мислення.


Етапи знаходження розв’язку.

Взагалі тренінгова програма - це форма освітньо-розвивальної діяльності, метою якої є набуття свідомого життєвого досвіду у спеціально організованих ігрових ситуаціях групової взаємодії. Така програма завжди носить практичний характер і не передбачає передачу знань й умінь у вигляді лекцій. Основна спрямованість діяльності такого роду – повноцінне розкриття власних можливостей обдарованої дитини, набуття навичок творчого розв’язання завдань, свідоме навчання на власному досвіді.


В основу тренінгової програми «Нестандартне мислення» покладені наступні принципи:

Активізація творчого потенціалу


З метою запобігання проявів стереотипного мислення та стандартних способів вирішення проблем, моделюються ситуації новизни та невизначеності, які потребують пошуку оригінального розв’язку. Завдання подаються лише у вигляді мети та умов роботи. Алгоритм дій відсутній. Таким чином створюється ситуація вільного вибору способів розв’язання, що є важливою передумовою активізації креативності.

Відсутність оцінювання та критики в роботі


Однаково позитивне сприйняття усіх можливих альтернативних ідей, навіть тих, що є суперечливими на початку роботи, оскільки критика та негативна оцінка викликають захисну реакцію дитини й часто блокує прояв креативності, особливо на стадії генерування ідей.

Ігровий характер завдань та взаємодії


Ігровий характер ситуації знижує ступінь важливості досягнення правильного результату та зменшує напругу взаємодії. Створюються умови для максимально повного розкриття власних здібностей, оскільки, не залежно від вікових особливостей, ігрова форма подання інформації стимулює прояв спонтанності, винахідливості, що є основою активізації творчого мислення.

Перенесення ігрових ситуацій у реальні


Основною метою тренінгової програми є усвідомлення учасниками тих психологічних механізмів, що задіяні у творчому процесі генерування ідей на шляху отримання результату, розвиток вміння використовувати такі механізми у реальному житті. Тому заключним етапом роботи є аналіз і обговорення кожного завдання, відповідності досягнутих результатів поставленій меті та прогнозування способів можливого використання розкритих механізмі у реальних життєвих ситуаціях.
Таким чином, в ході тренінгу учні з випереджуючими темпами інтелектуального розвитку навчаються новим способам спонтанного мислення без критичного оцінювання на етапі генерування ідей. Основна увага приділяється активізації та розвитку образного мислення, підключаючи логічне лише на заключному етапі вибору найбільш ефективного варіанту, запобігаючи тим самим використанню звичних традиційних схем мисленням за чітким алгоритмом.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка