«Шляхи підвищення дидактичної компетентності педагогів як умова забезпечення якісної освіти»


Учень________________________________ДатаСкачати 497.41 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації15.09.2017
Розмір497.41 Kb.
#54685
ТипПротокол
1   2

Учень________________________________Дата______
Наші оцінки«Неперевершено!»

(3 бали)«Добре!»

(2 бали)Задовільно!»

(1 бал)Що оцінювати?


С а м о

о ц і н к а

У ч н я м и

в Ч и Т Е Л Е М

Зміст • Повнота розкриття теми


 • Логічність викладу


 • Підведення підсумків

Оформлення • Текст легко читається, витримано загальний стиль презентації


 • Кольорова гамма відповідає змісту

Писемність • Відсутність орфографічних і граматичних помилок


 • Відсутність логічних і математичних помилок

Демонстрація • Відповідність коментаря і слайду


 • Емоційність


Всього балів

Середній бал

Web-site

Учень________________________________Дата______
Критерії оцінювання


Само

оцінка

Оцінка

учнів

Оцінка вчителя

«Неперевершено!»

(3 бали)

«Добре!»

(2 бали)

«Задовільно!»

(1 бал)


Зміст

 • Відповідає темі

 • Наявність відповідних ілюстрацій


 • Актуальність і новизна інформації

 • Містить запрошення до співпраці


 • Містить гіперпосилання на відповідні веб-сайти


Оформлення

 • Оформлення логічне і зрозуміле


 • Елементи дизайну відповідно до теми


 • Легко читається текст


Письменність

 • Відсутність орфографічних і граматичних помилок


Всього балів


Середній бал


2.3. Методичні і дидактичні матеріали
Посилання на використані ресурси Інтернету


Назва веб-сайта

URL-адреса_сайта

Ресурси

Золота пропорція: означення, побудова.

http://www.golden section.net

Текст. Малюнки

Золоті фігури, спіраль Архімеда, числа Фібоначчі

http://www.lectures.edu.ru

Текст. Малюнки

Принцип формоутворення в природі та мистецтві

http://math.vzms.org

Текст. Малюнки

Закони композиції дизайнерів та художників

http://ki-moscow.narod.ru

Текст. Малюнки

Золотий переріз і симетрія

www.madra.dp.ua

Текст. Малюнки

Давньогрецький побут і золотий переріз

http://phg.h1.ru

Текст. МалюнкиУ
чительська презентація


Оцінювання роботи учнів


2.4. Учнівські приклади

Учнівський Web-site
Учнівська публікація

Учнівська презентація

ВИСНОВКИ

Одним з головних завдань та відповідно одним з центральних місць роботи була розробка проекту з математики для профільних класів на тему «Золотий переріз – формула гармонії і досконалості» .

Цей проект допоможе учням не лише одержати нові знання, але й систематизувати та поглибити ті знання, які в них були до цього, та ліквідувати можливі огріхи у розумінні матеріалу, вивченого перед цим. Проект в більшості своїй є доступним, а також сприятиме розвитку творчого мислення учнів, які мають інтерес до вивчення математики.

Мета роботи визначила її структуру. В першому розділі розкрита сутність поняття творчого мислення як основи научуваності студентів через показники, етапи творчого мислення та розумові якості учнів, від яких залежить розвиток творчого мислення. Обґрунтовано, що оптимальні умови розвитку саме творчого мислення учнів доцільно створювати на засадах таких пріоритетних психолого – педагогічних принципах: гармонійного розвитку компонентів мислення; спеціальної організації мнемічної діяльності; чергування індивідуального і групового творчого мислення. На цій основі виділені методи розвитку творчого мислення учнів, які доцільно використовувати під час створення запропонованого проекту: проблемні методи, когнітивні методи, креатині методи, метод «мозкового штурму».

В другому розділі розроблено проект. А саме, план проекту, засоби оцінювання проекту, методичні і дидактичні матеріали, наведені учнівські приклади презентації, публікації та веб-сторінки.

Аналіз розроблених матеріалів показує, що використання виділених методів відкриває широкі можливості для розвитку творчого мислення: формуються, розвиваються й удосконалюються найважливіші показники творчого мислення; учні краще усвідомлюють чотири основні етапи творчого мислення; розвиваються необхідні для творчого мислення якості розуму.Таким чином, мета досягнута, завдання виконані. Сподіваємось, що розроблений проект, як і інші частини роботи, будуть дійсно корисними і викликають інтерес як в учнівській аудиторії, так і у вчителів математики в профільних класах. А головне – будуть сприяти розвитку творчого мислення учнів.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобретения в области математики. – М.: Сов. Радио, 1970 –344 с.

 2. Атахов Р. Соотношение общих закономерностей мышления и математического мышления. //Вопросы психологии. – 1995 – №5. – С. 34-38

 3. Бевз Г. П. Методи навчання математики. – Х.: «Основа», 2003. – 96 с. – (Серія «Бібліотека журналу “Математика в школах України”»; Вип..4).

 4. Брушлинский А. В. Психология мышления и проблемное обучение. – М.: Знание, 1983 – 560 с.

 5. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. – М., 1987. – 368 с.

 6. Виноградов И. М. Основы теории чисел. М., 1954 – 354 с.

 7. Волков И. П. Цель одна – дорог много. Проектирование процессов обучения. – М.: Просвещение, 1990. – 116с.

 8. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка. – М.: Изд. Московского ун-та, 1985. – 200с.

 9. Гиппенгрейтер Ю. Б., Петухова В. В. Хрестоматия по общей психологии. – М.: Издательство Московского Университета, 1981. – 400 с.

 10. Грудёнов Я. И. Психолого-дидактические основы методики обучения математике. – М.: Педагогика, 1987. – 160 с.

 11. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. – М., 1986. – 286 с.

 12. Дункер К. Психология продуктивного (творческого мышления): Пер. с нем. //Психология мышления. – М., 1965. – С. 86-234.

 13. Евристика та дидактика точних наук: Зб. Наук. пр. – Донецьк, 1997. – 52 с.

 14. Кабанова-Меллер Е.Н. Учебная деятельность и развивающее обучение. – М.: Знание, 1981. – 96с.

 15. Калмыкова 3. И. Продуктивное мышление как основа обучаемости. – М., 1981. – 340 с.

 16. Касьяненко М. Д. Підвищення ефективності вивчення математики: Орг. твор. Діяльності учнів. Навч.-метод. посібник – К.: Рад. школа, 1980. – 142 с.

 17. Колмогоров А. Н., Юшкевич А. П. Математика XIX века. М.: “Наука”, 1978 – 234 с.

 18. Крутецкий В. А. Основы педагогической психологии. – М., 1972. – 389 с.

 19. Крутецкий В. А. Психология математических способностей школьников. – М., 1968. – 420 с.

 20. Кудрявцев Л. Д. Современная математика и её преподавание. – М.: Наука, 1980. – 144 с.

 21. Лернер И. Я. Проблемное обучение. – М.: Знание, 1974. – 98с.

 22. Людмилов Д. С. Некоторые вопросы проблемного обучения математике. – Пермь, 1975. – 195 с.

 23. Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. – М., 1972. –345 с.

 24. Матюшкин А. М. Мышление, обучение, творчество. – М., 2003. – 720 с.

 25. Мелёшина А. М, Гарунов М. Г, Семанова А. Г. Как изучать физико-математические дисциплиныв в ВУЗе: советы студентам младших курсов. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1988. – 208 с.

 26. Методика преподавания математики. Общая методика/ Сост. Р. С. Черкасов, А. А. Столяр. – М.: Просвещение, 1985. – 336 с.

 27. Поиски рациональных способов преподавания математики. (Из опыта учителей Татарии.) Сост. Э. Г. Мингазов. – М.: «Просвещение», 1968. – 143с.

 28. Пойа Д. Как решать задачу. – Львов, 1991. – 215с.

 29. Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения. – М., 1970. – 256 с.

 30. Пойа Д. Математическое открытие. – М., 1976. – 145 с.

 31. Пономарев Я. А. Знание, мышление и умственное развитие. – М., 1967. – 567 с.

 32. Пономарев Я. А. Психология творческого мышления. – М., 1960. – 342 с.

 33. Пономарев Я. А. Психология творчества и педагогика. – М., 1976. – 450 с.

 34. Потоцкий М. В. Преподавание высшей математики в педагогическом институте. (Из опыта работы). – М.: Просвещение, 1975. – 208 с.

 35. Проектування навчального середовища як методична проблема: Зб. матеріалів конференції – Херсон, 2007. – 232 с.

 36. Рубинштейн С. Л. О мышлении и путях его исследования. –М., 1958.–349с.

 37. Саранцев Г. И. Формирование познавательной самостоятельности студентов педвузов в процессе изучения математических дисциплин и методики преподавания математики. – Саранск, 1997. – 160с.

 38. Семёнов Е. М., Горбунова Е. Д. Развитие мышления на уроках математики. – Свердловск, 1966. – 238 с.

 39. Столяров А. М. Эвристические приёмы и методы активизации творческого мышления. – М.: ВНИИКИ, 1988. – 126 с.

 40. Шубинский В. А. Педагогика творчества учащихся. – М.: Знание, 1988, – 359 с.

 41. Хуторской А. В. Современные проблемы методики. М.: ВЛАДОС, 2003, - 540 с.

 42. Эрдниев Б. П. О технологии творческого обучения математике. //Математика в школе. – 1990. - № 6. – С. 15 – 18.


Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Методичні рекомендації для дистанційного та індивідуального навчання факультативного курсу для 10-11 класів
downloadcenter -> Перекази і легенди Звягельщини
downloadcenter -> Доповідна записка «Про особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-3 класах загальноосвітніх навчальних закладів»
downloadcenter -> Анотація. У статті розглянуто основні технології навчання, які використовують учителі Нововолинської гімназії в рамках проведення дослідно-експериментальної роботи, що забезпечують ефективність сучасного уроку. Ключові слова
downloadcenter -> Головне управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації Державний навчальний заклад «Звенигородський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів»
downloadcenter -> Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів на уроках початкових класів
downloadcenter -> План роботи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) №158 комбінованого типу Харківської міської ради»
downloadcenter -> «Креативність на уроках виробничого навчання»

Скачати 497.41 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал