Шляхи формування гуманістичного підходу до процесу навчання та виховання молоших школярівСкачати 63.74 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір63.74 Kb.
#42723

Харламова Тетяна Олександрівна,


учитель початкових класів
Христофорівської ЗОШ


ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОГОПІДХОДУ ДО ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ МОЛОШИХ ШКОЛЯРІВ

Ідеї гуманізму супроводжували розвиток педагогіки впродовж усієї її історії. Г. Сковорода, І. Песталоцці, Л. Толстой, Я. Корчак, В. Сухомлинський… У цьому ряду багато й інших імен філософів, педагогів, мислителів, чиї погляди, ідеї, підходи, системи навчання і виховання утверджували гуманну педагогіку, готували підґрунтя для того, щоб до неї прийшли врешті країни й народи.

Гуманізація освіти проголошена вихідним принципом реалізації державної національної програми «Освіта (Україна XXI століття)», і полягає в «утвердженні людини як найвищої соціальної цінності, у найповнішому розкритті її здібностей та задоволенні різноманітних освітянських потреб, забезпеченні пріоритетності загальнолюдських цінностей, гармонії стосунків людини і навколишнього середовища, суспільства і природи.»

Гуманізм - це відображення людяності у всіх багатоманітних проявах людської поведінки, ствердження поваги до людини та її цінностей.

Людям понад усе потрібний гуманізм, який би регулював і облагороджував їхні стосунки. Прагнення бачити позитивне в кожній людині є основою любові до всіх.

Актуальність даної проблеми обумовлена загостренням протиріч між об'єктивною необхідністю гуманізації освіти і її сучасним станом, між процесами саморозвитку особистості і системою традиційних норм відповідного навчання та виховання, а також недостатньою розробленістю теоретичних основ означеної проблеми. Актуальності набуває проблема створення умов для формування особистості, яка має високий рівень самосвідомості, творчої активності, відповідальності, керується у своїй суспільне корисній діяльності та поведінці гуманістичними цінностями.

Гуманізація навчання передбачає перебудову навчального процесу відповідно до ідей гуманізації освіти. Вона означає насамперед перехід від авторитарного навчання до побудованого на визнанні педагога і вихованця рівноправними партнерами у навчальному процесі, які однаково зацікавлені в його позитивних результатах і підпорядковують цьому свою діяльність. А це означає, що учень стає повноцінним суб'єктом навчання. Саме утвердження учня в ролі суб'єкта навчального процесу - активного, свідомого, небайдужого його учасника - є ключовим у розумінні педагогічної сутності його гуманізації та визначенні основних підходів до її практичного втілення.

Мета навчально-виховного процесу: повна і закінчена підготовка учня до повноцінного життя в суспільстві через розвиток його індивідуальності та розвиток особистості.

Гуманістичний начально-виховний процес. Як цього досягти?

Перехід від навчання з примусу, під тиском до самонавчання, зумовленого усвідомленою і прийнятою метою та стійкими мотивами є одним із найсуттєвіших аспектів гуманізації навчання в школі.

Гуманізувати навчальний процес означає створити такі умови, за яких дитина не може вчитися погано або взагалі не хотіти вчитися. Розглянемо основні складові, що забезпечують такі умови.

Умови успішного навчання з точки зору гуманної педагогіки

1. Забезпечення атмосфери психологічного комфорту, «психологічної безпеки»Гуманна педагогіка заснована на вірі в дитину. Саме така віра має визначити сутність підходу до побудови стосунків між учителем і вихованцями, зумовлювати тактику педагогічних впливів. Вона передбачає прийняття вихованця таким, який він є, з усіма його позитивними та негативними рисами, розгортання педагогічної взаємодії з опорою на позитивне разом з усвідомленням необхідності корекції окремих якостей особистості.

2. «Духовні зустрічі з учителем»

Ще в VІІ-VІ ст. до н.е. в Китаї сформувалася система навчання, яка в сутнісних рисах збереглася до нашого часу. В ній реально виділяються три аспекти навчання - моральний, інтелектуальний, фізичний. Інтелектуальний аспект пов'язаний з традиційним здобуванням знань, фізичний - передбачає фізичний розвиток школярів засобами різних видів спорту. Але на першому місці стояв і продовжує стояти моральний або духовний аспект, який китайці називають «внутрішнім» чи «справжнім» навчанням. Суть його виражається поняттям «передача духу» або «духовні зустрічі з учителем». Він передбачає повний душевний контакт між наставником і вихованцем, здатність педагога бачити, відчувати внутрішній стан дитини, спілкування на рівні почуттів, облагороджуючий вплив особи вчителя, його внутрішнього світу на вихованця.

3. Педагогічна етика - основа гуманізації відносин в сучасній школі

Спостереження переконують, що важливим засобом гуманістичного виховання є реальні стосунки між людьми - в школі та поза нею, зокрема стосунки вчителів і учнів. Важливе значення має загальний стиль життя, який склався в школі чи в окремому класі та вплив на нього адміністрації школи і самих учителів. Сприятливим щодо гуманізації навчально-виховного процесу є стиль взаємин, який, по-перше, характеризується певним рівнем інтелігентності, культури, духовності. По-друге, в основі стосунків на уроці, і в школі в цілому, має бути любов учителя до дітей як вияв його власного гуманізму.

Саме педагогічна етика є основою гуманізації відносин у сучасній школі, провідним фактором розвитку особистості. Педагогічна етика, такт, толерантність дали б можливість демократизувати стосунки між учасниками навчально-виховного процесу.

Педагогічна етика - це сутність морально-психологічної сторони діяльності вчителя, професійна особливість його поведінки у взаєминах з усіма учасниками педагогічного процесу. Як лікар не може порушити принципи медичної етики, так і вчитель мусить чітко дотримуватися вимог до його професійної моралі:

- повага до вихованця;

- педагогічний оптимізм;

- розуміння душевного стану дитини;

- прагнення підняти авторитет кожного школяра;

- виявлення інтересу до справ кожної дитини.

Ці вимоги є одночасно і своєрідними педагогічними законами, порушення яких деформує особистість, унеможливлює її гармонійний розвиток.

Для того, щоб визначити чітке місце принципів гуманізму та педагогічної етики у професійній діяльності вчителя, треба згадати закономірності розвитку особистості, її поведінки в соціумі. Серед них провідне місце займають:

- зайняти своє значне місце в колективі ровесників;

- бажання дитини швидше стати дорослою;

- отримати від дорослої людини позитивну оцінку своїх дій;

- самоповага та інше.

Наскільки адекватно відбувається у дитини динаміка розвитку цих потреб, настільки гармонійно проходить і процес її формування. Зазначене підказує логіку педагогічного впливу на особистість, в якому перевага належить саме методам і прийомам творення людини, гуманізації стосунків.

А це - доброта, щирість, довіра, прохання, організація успіху у навчанні, опосередкована дія тощо.

Все викладене дозволяє охарактеризувати гуманізацію навчання як процес формування особистісно-орієнтованого виховного середовища на засадах взаємодії всіх учасників педагогічного процесу. Враховуючи це, головними цілями та завданнями навчально-виховного процесу в сучасній школі повинні бути:

1) орієнтація на школяра як на суб'єкта навчання, повага та відношення до нього як до особистості;

2) зміна традиційної функції вчителя. Таку зміну визначає усвідомлення того, що «особистість дитини - це більшою мірою результат саморозвитку, ніж регульованого розвитку, що психологічним механізмом сприяння цьому саморозвиткові є злиття впливу дорослого і самоактивності дитини. То ж на передній план у навчальному процесі виступають організаторська і консультативна функції педагога, спрямовані на забезпечення ефективного самонавчання кожного школяра;

3) орієнтація на духовно збагачену особистість. Звідси основне завдання вихователя - допомогти дитині створити гармонію між тілесно-фізичним та духовним;

4) виховання повинно бути вільним. Кожна дитина має пізнати світ і знайти у ньому своє місце, не перестаючи його любити. Школа має забезпечити простір вільним та природнім проявам особистості дитини. Свобода дитини повинна бути обмежена лише інтересами колективу;

5) основна увага педагогів повинна надаватись моральному вихованню особистості учня з пріоритетом загальнолюдських цінностей, де провідна роль належить сім'ї. Недопустиме лише формальне засвоєння моральних правил. Істинно моральній поведінці може навчити лише саме життя, тобто конкретний життєвий досвід дитини. Завдання школи - так побудувати діяльність, щоб сама її організація виховувала дітей у дусі високої моральності;

6) забезпечення індивідуального підходу у вихованні, що ґрунтується на власному виборі дитини, а звідси - побудова виховання на висновках з наукового аналізу результатів спостереження та вивчення дитини.

Отже, можна констатувати, що процес гуманізації освіти масштабний та складний. Це процес морально-психологічної перебудови людини, внутрішньої переорієнтації системи духовних цінностей, усвідомлення власної гідності і цінності іншої людини, формування почуттів відповідальності і причетності до минулого, сучасного і майбутнього.
Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464 -> sitepage 136 -> files
91464 -> Досвід педагогів школи з питань впровадження гендерного підходу в навчально-виховний процес Упорядники методичної розробки: директор кнз «Лозуватська зш І-ІІІ ступенів №1 імені Т. Г. Шевченка»
91464 -> «Реалізація теоретичних та практичних засад випереджаючої освіти для сталого розвитку в умовах сільської школи»
91464 -> Положення щодо самоосвітньої діяльності вчителя. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків самоосвіти. Зміст методичного посібника включає багато практичного матеріалу з питань самоосвітньої діяльності вчителя
91464 -> Положення щодо організації роботи з молодими спеціалістами; систематизує основні види діяльності та основні етапи організації роботи малодосвідчених вчителів. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків роботи
91464 -> Психолого-педагогічний семінар «подорож до міста педагогів»
91464 -> Методичні знахідки шкіл криворізького району
91464 -> Кроки до майстерності Ділова гра
91464 -> Ку «криворізький районний науково – методичний кабінет» криворізької районної ради дніпропетровської області формування основ креативності дітей через інтерактивні форми роботи з батьками мелетич Ірина Михайлівна
files -> Технології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистості

Скачати 63.74 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка