Шкура С. В. SchoraСкачати 63.86 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір63.86 Kb.
Шкура С.В.

Schora.sergey19@gmail.com
Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках технологій

В умовах сьогодення головними завданнями освіти в Україні є підвищення її якості. Пошук нових підходів ведеться у різних напрямах (зміст, технології, форми організації діяльності суб’єктів освітнього процесу тощо).

Однією із технологій, що сприяє розвитку творчих здібностей учнів, є проектна технологія, в ході застосування якої реалізуються всі стадії творчого процесу людини: виникнення, обґрунтування, осмислення і прийняття ідеї, її технологічна розробка, практична робота над втіленням цієї ідеї, випробування об’єкта в роботі, удосконалення і самооцінка результатів.

Проектна діяльність виходить далеко за межі сучасного виробництва, і тісно пов’язана з наукою, мистецтвом, політичною та суспільною діяльністю людини. Розробка та впровадження машин, зведення архітектурних комплексів, проведення виборчої кампанії, тощо мають низку спільних ознак, що характеризують їх як проекти.

Поява творчого задуму та втілення його у виготовленому виробі є не що інше, як різновид діяльності сучасної людини. Проектно-технологічна діяльність охоплює всі стадії діяльності людини та націлена на досягнення єдиної мети: забезпечення інтелектуального, фізичного і соціального розвитку особистості. На відміну від інших систем трудового навчання, в структуру проектно-технологічної діяльності входять такі елементи як моделювання, конструювання, економічні, екологічні та маркетингові розрахунки. Тому лише така цілеспрямована діяльність може дати необхідний результат у розвитку творчих здібностей учнів старшої школи.

Зміст нових програм з технологій і трудового навчання для учнів передбачає вивчення нового матеріалу в ході проектно-технологічної діяльності.

Навчальна програма предмета «Технології» має модульну структуру і складається з двох частин – інваріантної (обов’язкової) та варіативної. Основою інваріантної складової є базовий модуль «Проектні технології у перетворюючій діяльності людини», вивчення якого сприяє оволодінню учнями провідними засадами проектно-технологічної діяльності, елементами пошукової діяльності, розвитоку творчого та критичного мислення, формуванню вмінь не лише знаходити потрібні знання, а й застосовувати їх на практиці для досягнення поставлених завдань, що є основою будь-якого виду виробничої діяльності людини.

Розвитком ідеї застосування методу проектів у навчальній діяльності старшокласників переймалися: С.У. Гончаренко, О.М. Коберник, В.К. Сидоренко, О.О. Фунтікова. У своїх працях дослідники зазначають, що проектна діяльність учнів дає змогу найбільш повно врахувати здібності, потреби, нахили учнів, їхні наміри і майбутні професійні інтереси.

Для кращого розуміння поняття проектно-технологічна діяльность слід знати його основні змістові поняття: «діяльність», «технологія», «проект».

Діяльність, як загальне поняття, є рушійною силою і умовою прогресу. Основна мета діяльності – збереження і розвиток людського суспільства. Результатом діяльності є втілений образ ідеї.

Наступним базовим поняттям є «технологія». Слово «технологія» походить від грецького «techne» - мистецтво, майстерність, уміння і «logos» - вчення, наука. Технологія – наука знань про методи здійснення виробничих процесів та способи взаємодії людини, знарядь і предметів праці[1].

Термін «проект» (proect у перекладі з латинської означає «кинутий вперед план, задум») – це сукупність певних дій, документів, задум чи план створення матеріального об’єкта, предмета, інтелектуального продукту. У технологічній освіті під проектом розуміють самостійну творчу роботу учня, яка виконується під контролем та постійним наглядом вчителя [1].

Останнім часом проект все частіше вживається у загальнонауковому значенні, оскільки у більш широкому його розумінні слова це – обмежена часовими рамками діяльність, що має визначений початок та кінець, зазвичай обмежений датою, але також може обмежуватися фінансуванням або досягненням результатів, яка здійснюється для реалізації унікальних цілей та завдань, зазвичай, щоб привести до позитивних змін.

Діяльність, під час якої обґрунтовується і розробляється проект, називається проектуванням. Проектування — це комплекс робіт який складається з пошуку, досліджень, розрахунків з метою отримання опису достатнього для створення нового об'єкта або виробу, його реконструкції, модернізації, що відповідає заданим вимогам.

Сучасний етап розвитку школи передбачає застосування в освітній галузі «Технологія» нової системи навчання, проектно-технологічної, мета якої полягає в розробці й виготовленні навчального творчого проекту, і передбачає самостійне розроблення та виготовлення учнем виробу від ідеї до її втілення в дійсність.

Існує декілька підходів до визначення основних етапів проектного навчання. Наприклад, Матяш Н.В., Симоненко В.Д. вважають, що виконання проектного завдання має здійснюватись у три етапи: організаційно-підготовчий, технологічний, завершальний [5,7].

Шиян Н.І. пропонує здійснювати проектування у п’ять етапів: пошуковий, аналітичний, практичний, презентаційний, контрольний[9].

Коберник О.М., Ящук С.М. пропонують проектну діяльність розглядати як таку, що виконується в чотири етапи, а саме: організаційно-підготовчий, конструкторський, технологічний, підсумковий.

Спираючись на наукову літературу з питання теорії та практики проектно-технологічного підходу до трудового навчання, можна визначити структуру й послідовність проектно-технологічної діяльності учнів у такому вигляді [2,4,6,8]:


 1. етап підготовки та організації проектно-технологічної діяльності;

 2. етап технічно-творчого конструювання;

 3. етап технологічного процесу;

 4. підсумковий етап.

Перший етап – підготовки та організації, на якому учні обирають об’єкт праці й визначають значення та бажану якість проектованого об’єкта. На цьому етапі учні підбирають інформацію, пропонують різні варіанти конструкції виробу, усвідомлюють варіанти запропонованої конструкції.

Другим є етап конструювання, на якому учні займаються складанням ескізу виробу, добирають необхідні для виготовлення матеріали й інструменти.

Третій етап – технологічний, упродовж якого учні розробляють технологічну документацію та виготовляють спроектований виріб. У процесі його виготовлення вони можуть удосконалювати (за необхідності) конструкцію, змінювати послідовність роботи тощо. На цьому етапі важливу роль відіграє контроль є контроль вчителя за дотриманням технології та правил техніки безпеки підчас виконання технологічних операцій.

На підсумковому етапі учні аналізують виготовлений виріб, порівнюють його із запланованим, випробують і роблять висновки. На захист учні мають не тільки завершити виготовлення виробу, а й оформити пояснювальну записку.Отже, проектування – це науково обґрунтоване технічно-творче конструювання запланованого об’єкта за певною системою параметрів або перетворення, удосконалення існуючого до покращеного стану. Перевагою проектно-технологічного уроках технологій, в порівнянні з іншими є те, що учні під час цієї діяльності активніше залучаються до самостійної, практичної, планової та систематичної роботи. У них виховується прагнення до пошуку нового або якісного вдосконалення об’єкту, формується уявлення про його застосування; розвиваються моральні та трудові якості учня. Особливу увагу слід приділяти відношенню учнів до цього процесу, пасивність учнів є сигналом вчителеві про недоліки в роботі.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У.Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 393 с.

 2. Зосименко О.В. Особливості організації проектної діяльності студентів під час вивчення педагогічних дисциплін / О.В. Зосименко. – Суми: Сум. ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2005. – 44 с.

 3. Коберник О.М. Проектування навчально-виховного процесу в школі / О.М. Коберник. – К. : Хрещатик, 1996. – 153 с.

 4. Коберник О.М. Методика організації проектно-технологічної діяльності на уроках трудового навчання: навч.-метод. пос. / О.М. Коберник, С.М. Ящук. – Умань, 2001. – 82 с.

 5. Матяш Н.В. Проектный метод обучения в системе технологического образования / Н.В. Матяш // Педагогика. – 2000. - №4. – С.38-43.

 6. Методика навчання учнів 5–9 класів проектуванню в процесі вивчення технології обробки деревини і металу : навч.-метод. посіб. / за ред. О.М. Коберника, В. К. Сидоренка. – Умань, 2004. – 236 с.

 7. Симоненко В.Д. Сборник творческих проектов учащихся / В.Д.Симоненко. – М. : Издательский центр «Вентана-Граф», 2005. – 272 с.

 8. Фунтікова О.О. Сучасний погляд на використання методу проектів в організації самостійної роботи студентів поза аудиторією у вищій школі / О.О. Фунтікова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2003. – № 11. – С. 17–24.

 9. Шиян Н.І. Профільне навчання у школах сільської місцевості : теорія і практика / Н.І. Шиян. – Полтава : АСМІ, 2004. – 442 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка