Шкільна науково – методична комісія природничо – математичного циклу Керівник Меркулова Олена ЮріївнаСкачати 126.07 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір126.07 Kb.
#499
Торезька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №18

Модель

науково – методичного супроводу

діяльності вчителя

в умовах роботи

за новим Державним стандартом

базової і повної загальної середньої освіти


шкільна науково – методична комісія

природничо – математичного циклуКерівник Меркулова Олена Юріївна


м. Торез - 2013

«Вважай нещасливим той день або ту годину, за яку ти не засвоїв нічого нового

та нічого не додав до своєї освіти»

Я.А. Коменський

«Сильним, досвідченим стає педагог, який вміє аналізувати свою працю» В.О.Сухомлинський

«Той, хто не дивиться вперед, залишається позаду»

Джон Герберт

Тема :

Модель науково-методичного супроводу діяльності вчителя в умовах роботи за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освітиАктуальність: Сьогодні держава покладає великі сподівання на тих, хто працює з дітьми, заклавши фундамент свого майбутнього, - навчити, виховати, всебічно розвинути, сформувати особистість, людину-творця, господаря своєї долі, громадянина-патріота. Серед актуальних завдань, затверджених Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, – формування у випускників шкіл мотивів для подальшого навчання, безперервної освіти протягом життя; прагнення до ефективної трудової діяльності, побудови кар’єри; здатності до соціальної адаптації в суспільстві, прояву активної життєвої позиції; налаштування на пошук сенсу життя через самоусвідомлення та самореалізацію, і, що на сьогодні є головним, – на успішність молодої людини в глобалізованому суспільстві. Зазначене обумовлює необхідність суттєвих змін у змісті шкільної освіти, формах і методах навчання і виховання. Разом Державні освітні стандарти визначають не лише вимоги до якості підготовки учня, а й вимоги до кадрових умов реалізації освітніх програм. На порядок денний серед основних завдань вийшли підготовка та становлення сучасного педагога, наділеного такими професійними компетентностями, що забезпечують високий рівень та результативність педагогічної діяльності. Особливі вимоги у світовій педагогіці приділяються післядипломній освіті, яка вважається найбільш гнучкою складовою процесу фахового зростання людини. Система післядипломної освіти, порівняно з базовою професійною, має певні переваги, а саме: вона є менш інерційною і здатна реагувати на швидкі соціально-економічні зміни; має безпосередній двосторонній зв’язок з практикою. Також слід враховувати, що заклади післядипломної освіти навчають дорослих людей, які вже мають відповідну вищу освіту, досвід практичної діяльності за фахом. Так, Г.Н.Протасова визначає, післядипломну педагогічну освіту як «систему навчання та розвитку фахівців з вищою освітою…., що відбувається у спеціалізованих навчальних закладах та засобами самоосвіти та керується державними стандартами до фаху певних рівнів кваліфікації відповідно до вимог суспільно-економічного та науково-технічного прогресу. Неперервність і варіативність освіти потребує діагностичної основи науково-методичної роботи методичних служб, врахування особливостей запровадження нових навчальних програм, підручників. Серед багатьох завдань пріоритетним вбачається посилення зорієнтованості на запити конкретних навчальних закладів і самих педагогічних працівників на оволодіння та втілення інновацій. Науково-методичне забезпечення інноваційної державної освітньої політики є основним призначенням сучасної методичної служби. З цієї позиції вона має виконувати не тільки традиційні функції (освітню, інформаційну, консультативну), а й нові (дослідницьку, проектувальну, експертну). Важливими в цьому контексті постають питання розвитку потреб вчителя щодо професійного вдосконалення, вибору доцільної організації моделі цього процесу. Виходячи з цього, визначено декілька напрямів модернізації післядипломної освіти. Основний напрямок пов'язаний зі створенням засобами післядипломної освіти такого соціально-освітнього простору, в якому зможе професійно вдосконалюватися кожна людина сучасного інформаційного суспільства. Практична реалізація цього напрямку полягає у впровадженні дистанційних форм навчання та інформатизації післядипломної освіти. Другий напрямок випливає з потреби неперервності освіти протягом життя людини. Адже дослідження та пошук у формуванні компетентного педагога з урахуванням надбань сучасної науки андрагогіки привели до актуалізації ідеї неперервності післядипломної педагогічної освіти. Тому все більше набувають актуальності пролонгована в часу кредитно-модульна форма навчання та самоосвітня діяльність педагогів. Необхідно вводити оцінювання успішності навчання педагогів у системі післядипломної освіти, що піднесе не тільки значення навчання, а й стимулюватиме педагога на оновлення та підвищення рівня своїх знань.
Мета:

Створення моделі науково-методичного супроводу неперервної освіти сучасного вчителя як суб’єкта інноваційних процесів, спрямованих на підвищення якості навчання та виховання школярівСтатистичні-дані: Яким же є вчитель сучасної школи з точки зору суворої статистики? Це жінка, віком близька сорока років, учитель початкових класів з вищою філологічною освітою сільської школи , І кваліфікаційної категорії, стаж роботи більше 20 років. Творчу педагогічну діяльність виявляє переважно через участь у міському та шкільному методичному об’єднанні, виступаючи з доповідями з досвіду роботи . Її задовольняє існуюча система підвищення кваліфікації тим, що дає можливість оволодіти новими технологіями, розвивати власних творчі здібності, усвідомити власний педагогічний досвід. Інтереси учнів, творча атмосфера навчального закладу, можливість підвищення кваліфікаційного розряду стимулюють учителя до підвищення кваліфікації, головний зміст якої середньостатистичний вчитель вбачає в ознайомленні з освітніми технологіями, можливості краще розумітися в проблемах модернізації освіти, розширити власне світобачення. На його думку, поштовхом до перегляду звичних способів діяльності, в першу чергу, впливає цікавий досвід колег-майстрів, поява серед учнів дітей, в роботі з якими перевірені методи роботи не діють, знайомство з психологічною та методичною літературою, участь у роботі творчих методичних об’єднань, участь у дослідницько-експериментальній робот, відчуття незадоволення від «ходіння протоптаною стежкою». Володіє елементами багатьох інноваційних технологій, кілька використовує у практиці постійно та має уявлення про більшість.

Позитивні тенденції: Закладена мотиваційна готовність педагога до творчої діяльності в нових умовах, до професійного саморозвитку

Проблемна зона:

• Змістовна непідготовленість учителя до роботи в умовах впровадження нового Державного стандарту

• Невпевнене володіння сучасними педагогічними концепціями та технологіями

Завдання:

1. Проаналізувати та узагальнити стан післядипломної підготовки учителів школи, визначити перспективи розвитку

2. Змоделювати систему науково-методичного супроводу підвищення кваліфікації педагогів.

3. Забезпечити мотивацію фахівців до самостійного вибору змісту, форм, моделей навчанняГасла

• ініціювання новаторства,

• актуалізації передових ідей та впровадження досвіду новаторів,

• системна організація науково-дослідної роботи,

• перехід від навчання педагогічним методикам до навчання педагогічним технологіям,

Об’єкт:

система підвищення кваліфікації педагогів у контексті вимог Державного стандарту загальної середньої освітиПредмет дослідження:

модель науково-методичного супроводу в системі неперервної педагогічної освіти сучасного вчителяІндикатори якості моделі науково-методичного супроводу підвищення кваліфікації педагогів

• готовність педагогічних кадрів до інноваційних змін, здатність відповідати викликам часу;

• налаштованість фахівців на саморозвиток і навчання впродовж життя;

• здатність педагогів прогнозувати результати своєї діяльності, моделювати навчально-виховний процес на основі досягнень сучасної педагогічної науки і практики;

• спрямованість моделі науково-методичного супроводу на ефективне використання нових технологій навчання.

Очікувані результати:

виконання мети і завдань забезпечить підвищення професіоналізму, конкурентоздатності, творчої активності педагогічних працівників школи в контексті вимог Державного стандарту загальної середньої освіти.Ресурси:

- людські: учителі;

- матеріально-технологічні: ресурси Інтернет, сайт відділу освіти, методична література, інструментарій соціологічних досліджень.

Етапи та зміст заходів

Література:

1. Зубко А.М. Теоретико-методичні засади підвищення кваліфікації педагогів у системі післядипломної освіти: Монографія. – Херсон: РІПО, 2010. – 167 с.

2. Клокар Н.И. Методика экспериментального исследования профессионального развития педагогов в межаттестационный период на основе дифференцированного похода. Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/12/statti/klokar.htm

3. Клокар Н.І.Підвищення кваліфікації педагогічних, методичних та управлінських кадрів засобами дистанційного навчання // Наукова скарбниця освіти Донеччини, 2010.-№ 2 (7). – С. 47-54.

4. Олійник В.В. Безперервна освіта // Світло. – 2000. – № 3 (17). – С. 11-15.

5. Олійник В.В. Методичні та організаційні засади реформування післядипломної освіти України // Управління якістю професійної освіти: Зб. наук. праць. – Донецьк: ТОВ «Лебедь», 2001. – С. 23-26.

6. Покроєва Л.Д. Створення інноваційної системи післядипломної педагогічної освіти як умова підвищення якості загальної середньої освіти. Режим доступу: http://gisap.eu/ru/node

7. Чернишов О.І. Моделювання інноваційної системи післядипломної освіти // Наукова скарбниця освіти Донеччини, – Донецьк: Витоки . - 2010.- № 1 (6). – С. 88-91.

8. Чернишов О.І. Управлінський супровід процесу модернізації діяльності методичних служб // Педагогічна скарбниця Донеччина. – Донецьк: Витоки, - 2012. - №1. – С.4-5.

9. Чернікова Л.Г. Завдання системи післядипломної педагогічної освіти щодо підготовки педкадрів до впровадження нових державних стандартів освіти // Педагогічна скарбниця Донеччина, – Донецьк: Витоки. - 2012. - №1. – С.5-8.

10. Інноваційні процеси в діяльності районних методичних служб Донецької області /укладачі Л.Г.Чернікова,

Етап

Зміст заходів

Форми і методи

Виконавець

Результат

І

Підготовчо-діагностичний

 1. Персоніфікований облік педагогічних кадрів та діагностика їх освітніх та професійних потреб. 1. Підбір та опрацювання літератури з питань реформування освіти
 • Опитування

 • Опрацювання наукової, методичної та навчальної літератури
Консалтингова служба

психологічна служба,

адміністрація


База даних

База даних готовності педагогічних кадрів до інноваційної діяльності в умовах впровадження нового ДС.

Визначення стратегічних перспектив науково-методичного супроводу підвищення кваліфікації вчителів


ІІ

Створення ресурсно-інформаційного забезпечення

 1. Вдосконалення інформаційної мережі
- Створення сторінки «Державний стандарт» на сайті школи для педагогічних працівників, батьків та громадськості.

- Організація консультативно-роз’яснювальної роботи серед педагогів та батьків
Вчитель інформатики

Психологічна службаДистанційна освіта для педагогів, учнів, громадськості

Методичні інформаційні листи

Тематичні списки літератури з питань реформування освіти

Консультаційний пункт щодо впровадження нового ДС


 1. Складання плану роботи ШПНМК

 • Моделювання системи методичної роботи

Модель системи методичної роботи Плани робіт творчих груп, Графіки курсів підвищення кваліфікації, масових методичних заходів, семінарів, майстер-класів.


3. Організація самоосвітньої діяльності педагогів

- Планування процесу самоосвіти  

- Організація науково-дослідницької роботи над реалізацією індивідуальної науково-методичної проблеми;

Організація та проведення майстер-класів.


- Індивідуальні плани самоосвітньої діяльності

- Карти індивідуального освітнього маршруту
4. Підготовка тренерів, консультантів, експертів з числа вчителів вищої категорії, керівників шкільних методичних об’єднань, вчителів - методистів

- Інформаційно-методичний семінар

- Робота технопарку

- Курси корпоративного навчання


Банк педагогів-новаторів, готових до впровадження ДС


5. Підготовка працівників психологічної служби до роботи з учасниками навчально-виховного процесу, в умовах впровадження ДС


 • інформаційно-методичний семінар

 • ПДС

Психологічна служба

План роботи психологічної служби щодо надання психологічної підтримки вчителям в умовах впровадження ДС

ІІІ

Просвітницько-консультаційний

1. Організація науково-методичного супроводу формування психологічної готовності педкадрів до новацій

- семінар-практикум практичних психологів з питання організації психологічного супроводу впровадження ДС

- рольова гра для педагогів «Педагогічні компетентності та стереотипи: погляд із середини» .

- Психолого-педагогічні читання


Психологічна служба
 • Опис досвіду роботи

 • Публікації з досвіду роботи
2. Організація науково-методичного супроводу формування когнітивно-технологічної готовності педкадрів до новацій

- Інструктивно-методичні наради і семінари

- Участь у навчаннях, тренінгах, Інтернет - семінарах

- Розробка та викладання спецкурсів щодо впровадження ДС

- Організація та проведення семінарів, навчальних тренінгів, методичних нарад із проблем впровадження ДС

- Розробка методичних рекомендації

- Розробка програмкерівники шкільних методичних об’єднань, учителі вищої категорії, як тренери, консультанти,

викладачі, вчителі-методисти , як експерти

керівники навчальних закладів та їх заступники як тренери, консультанти, експерти


Методичні рекомендації щодо викладання окремих предметів в умовах впровадження ДС

Проекти робочих навчальних програм з окремих предметів в умовах впровадження ДС

Опис досвіду роботи впровадження ДС

Публікації з досвіду роботиІУ

Підтримка практичного впровадження

практичне впровадження моделі науково-методичного супроводу підвищення кваліфікації вчителів

- діяльність творчих груп, педагогічних майстерень, шкіл передового педагогічного досвіду

- робота динамічних творчих груп

- проведення семінарів, круглих столів,

- розробка портфоліо досвіду

- розробка рейтингової оцінки діяльності педагогів

- школа мережевої взаємодії

- публікації щодо впровадження ДС


Консалтингова служба

психологічна служба,

тренери, консультанти, експерти

педагоги

творчі групи


комплект електронних уроків, посібників тощо;

пакет тестового матеріалу в електронному вигляді;

пакет поурочного планування з теми

комплект дидактичного матеріалу з предмета: самоосвітні, практичні, контрольні роботи;

комплект роздаткового матеріалу з предмета;

Термінологічний словник з предметної теми, розділу;

пакети олімпіадного матеріалу для учнів;

особистий сайт педагога;

база даних питань і задач з предмета;

.« Інноваційне портфоліо сучасного педагога»V.

Контрольно-аналітичний

1.Аналіз і оцінка діяльності педпрацівників, рівня освіченості учасників НВП загальноосвітніх навчальних закладів. 2.Моніторинг впровадження нової моделі науково-методичного супроводу підвищення кваліфікації вчителів в умовах впровадження ДС

Самоаналіз діяльності педагогів

методичні семінари,

круглі столи,

науково-практичні конференції,

виставки-презентації,

школи майстерності,


Самозвіти педагогів

звіти про результати моніторингових досліджень

банк моніторингу якості освіти


ТЗШ І – ІІІ ступенів № 18

Консалтингова служба

Учитель

Підвищення якості навчально-виховного процесу

Методична рада

Психологічна служба

Науково-методичний супровід

тренери


експерти

консультантиРесурсно-інформаційне забезпечення

Вдосконалення інформаційної мережі

Складання планів та графіків роботи

Самоосвітня діяльність, самоконтроль, самооцінка

Діагностика, аналіз діяльності

Вивчення та розповсюдження ППД

Курсова перепідготовка

Семінари

практикуми

Консультпункти

Круглі столи

Рольові ігри

Психолого-педагогічні читання

Науково-практичні конференції

Організація самоосвітньої діяльностіКогнітивно-технологічне забезпечення

Дистанційна освіта

Консультативно-роз’яснювальна робота

Моделювання системи методичної роботи

Майстер-класи

Формування психологічної готовності до новацій

Інструктивно-методичні наради та семінари

Участь у навчаннях, тренінгах, Інтернет - семінарах

Індивідуалі освітні маршрутиПідтримка практичного впровадження новацій

Діяльність творчих груп

Проведення семінарів, круглих столів, дискусій, форумів

Розробка портфоліо досвіду

Розробка рейтингової оцінки діяльності педагогів

Робота динамічних творчих груп

Публікації щодо впровадження ДС

Моніторинг впровадження моделі

Розробка методичних рекомендацій, програм

Аналіз і оцінка діяльності педпрацівників

Аналіз результатівМодель науково-методичного супроводу діяльності вчителя
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Рішенням експертної комісії Центру практичної психології І соціології кмпу ім. Б. Д. Грінченка
2013 -> Методичні рекомендації для практичних психолопв-початківців
2013 -> Головне управління юстиції у Запорізькій області Інформаційний лист про позитивний досвід стану правової освіти у «Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №97 Запорізької міської ради Запорізької області»
2013 -> І. Програма курсу «Кримінологія» (82 години) Тема Вступ до кримінології. Злочинність: поняття, характеристики, показники та сучасний стан в Україні та світі. (6 годин)
2013 -> Програма курсу «Кримінально-виконавче право»
2013 -> Учебно-методический комплекс экспериментальная психология направление 030300 Психология Квалификация выпускника бакалавр
2013 -> Практична робота №1: Психічні властивості і процеси особистості

Скачати 126.07 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка