Схема аналізу виховної діяльності школи за рік (семестр)Скачати 123.44 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір123.44 Kb.
#19597
Схема аналізу виховної діяльності школи за рік (семестр)

 1. Постановка і досягнення виховної мети, визначеної школою.

 2. Виявлення і розв'язання проблем виховного характеру в на­вчальному році.

 3. Виховна робота з учнями в класах, рівень загальної культури і дисципліни.

 4. Згуртованість шкільного колективу і класних учнівських ко­лективів.

 5. Національна спрямованість виховної роботи в школі, її резуль­тативність.

 6. Запровадження нових форм і методів виховання учнів школи, їх ефективність.

 7. Система індивідуальної роботи з педагогічно занедбаними ді­тьми, які мають схильність до правопорушень.

 1. Система виховної роботи з дітьми пільгового контингенту, со­ціальний захист учнів.

 1. Ефективність роботи методичного об'єднання класних керівників.

 1. Учнівське самоврядування і його вплив на роботу школи. Учнівські організації в школі, їхня роль у вихованні учнів, організації дозвілля. Громадська активність учнів, їх участь у діяльності громадських учнівських організацій. Співпраця вчителів, класних керівників і учнівських організацій.

 2. Запровадження інноваційних ідей у виховну роботу з учнями, зокрема авторських.

 3. Результативність виховної роботи школи за рік (півріччя) — рі­вень вихованості учнів, їх загальної культури, поведінки тощо.

 4. Аналіз виховної роботи школи за напрямами:

 • громадянське виховання;

 • правове виховання, профілактика правопорушень;

 • військово-патріотичне виховання;

 • художньо-естетичне виховання;

 • моральне виховання;

 • трудове виховання;

 • фізичне виховання;

 • робота щодо зміцнення та охорони здоров'я учнів; виховання
  навичок здорового способу життя;

 • розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учнів у позаурочній діяльності тощо.

 1. Аналіз роботи гуртків, клубів, секцій.

 2. Аналіз роботи щодо профілактики дитячого травматизму:

 • проведення позаурочної виховної роботи з профілактики всіх
  видів дитячого травматизму;

 • створення загонів ЮІР, ДЮП, їх просвітницька робота;

 • методичне та матеріально-технічне забезпечення профілактики дитячого травматизму (дидактичні матеріали, підручники, зошити, стенди, куточки безпеки, сценарії свят з профілак­тики дитячого травматизму тощо).

16. Аналіз роботи з батьками і громадськістю:

 • підвищення педагогічної культури батьків, психолого-педагогічна допомога батькам у вихованні дітей;

 • ефективність роботи класних батьківських комітетів, шкіль­ного батьківського комітету (регулярність засідань, актуаль­ність тематики, результативність);

 • індивідуальна робота з батьками учнів, які потребують по­силеної уваги;

 • участь батьків в організації та проведенні позакласної на­вчальної і виховної роботи з учнями (гуртки, секції, колек­тивні творчі справи, обладнання кабінетів тощо.

 1. Висновки про якість реалізації мети і завдань, які стоять перед виховною підсистемою.

 2. Визначення мети і завдань на новий навчальний рік. Розробка плану роботи виховної підсистеми на новий навчаль­ний рік.


Схема аналізу виховної діяльності класного керівника (варіант 1)

 1. Обізнаність з основними документами про організацію та про­ведення виховної роботи у школі.

 1. Обізнаність з основними відомостями про учнів класу:

 • соціальний стан учнів;

 • індивідуальні психолого-педагогічні особливості учнів;

 • рівень навчальних досягнень;

 • рівень вихованості;

 • основні цінності життя;

 • стан здоров'я та фізичний розвиток учнів.

 1. Доцільність, логічність, послідовність, відповідність типу учнів­ського колективу проблемам, над якими працюють клас та шко­ла, плану виховної роботи класного керівника. Результативність його виконання.

 2. Методи і прийоми, що властиві роботі цього класного керівника і забезпечують (або не забезпечують) високу ефективність ви­ховання учнів.

 3. Система виявлення дітей девіантної поведінки та система роботи з ними.

 1. Система роботи з органом учнівського самоврядування у класі.

 1. Організація соціально-педагогічної допомоги учням та сім'ям, які потребують особливої уваги.

 1. Система роботи з обдарованими дітьми.

 1. Змістовність та результативність індивідуальної роботи з учнями
  класу. Педагогічні завдання і педагогічні заходи щодо розвитку позитивних і усунення негативних якостей.

 1. Участь учнів класу в органах учнівського самоврядування школи.

 2. Система проведення виховних заходів. Результативність, зміс­товність, відповідність віку, характерам та інтересам учнів про­ведених виховних годин, заходів, КТС.

 3. Організація роботи з попередження дитячого травматизму, про­філактики шкідливих звичок, прищеплення навичок здорового способу життя.

 4. Організація роботи з батьками учнів:

 • змістовність та результативність батьківських зборів;

 • робота батьківського комітету;

 • педагогічна освіта батьків;

 • участь у позакласних та позашкільних виховних заходах.

 1. Результативність самоосвітньої роботи класного керівника, ви­користання інноваційних технологій та прийомів виховання.

 2. Участь у роботі методичного об'єднання класних керівників
  школи, у роботі педагогічної ради школи.

 3. Зауваження, пропозиції класному керівнику з питань удоско­налення роботи з учнівським колективом.


Діагностична карта визначення якості діяльності класного керівника


п/п


Критерії

Коефіцієнт критерію К

Показники

1

Професійна науково – теоретична підготовка

1

1. Знання основних нормативних документів про освіту

2. Знання методики виховної роботи, основ психології та педагогіки

3. Обізнаність з основними відомостями про учнів (індивідуальні особливості, стан здоров’я, розвиток)

2

Планування виховної роботи

1

4. План виховної роботи класного керівника відповідає проблемам школи, класу

5. Доцільність запланованих заходів, їх логічність, послідовність

6. Результативність виконання плану виховної роботи

3

Професійні та особистісні якості

2

7. Гуманність, доброта, любов до дітей, демократичність

8. Культура спілкування

9. Здатність до творчої діяльності, педагогічних інновацій

10. Педагогічні здібності

4

Виконання посадових обов’язків

2

11. Виконавча дисципліна

12.Ведення ділової документації5.


Позитивне ставлення до педагога


2


13. Учнів

14. Батьків

15. Колег

6.


Організа­ційно-виховна робота з учнями


3


16. Проведення класних годин, актуальність їх тематики

17. Ефективність і резуль­тативність індивідуаль­ної роботи з учнями

18. Згуртованість учнів­ського колективу

19. Організація вільного часу учнів (екскур­сії, конкурси, трудові справи тощо)

20. Впровадження іннова­ційних методів, при­йомів, форм роботи

7.

Педагогіч­на робота з батьками

3

21. Проведення батьків­ських зборів

22. Індивідуальна робота з батьками

23. Організація психолого-педагогічної освіти батьків

24. Упровадження нових підходів до організації роботи з батьками

8


Громадська діяльність та підвищення рівня педагогічної майстерності

3

25. Участь у роботі ШМО, педагогічних ярмар­ках, конференціях, виставках, конкурсах

26. Керівництво гуртка­ми, секціями, клуба­ми тощо

27. Самоосвітня діяль­ність класного керів­ника
Діагностична картка класного керівника


П.І.Б._______________________________________________________________________

Стаж роботи на посаді класного керівника ____________________________________

Проблема, над якою працює, — _____________________________________________________________________________________________________________________Зміст роботи класного керівника

Потре­бую допо­моги

Хочу озна­йоми­тися

Воло­дію

Можу поді­лити­ся до­свідом

I. вивчення соціально-педагогічних умов діяльності класного колективу

1

Вивчення культури поведінки учнів

2

Вивчення запитів, нахилів, інтересів учнів

3

Педагогічний аналіз контингенту учнів, які потребують особливої уваги

4

Вивчення рівня вихованості учнів

5

Вивчення рівня розвитку класного ко­лективу

6

Аналіз та діагностика професійної ді­яльності

7

Забезпечення співпраці з іншими учас­никами навчально-виховного процесу

II. планування та розробка основних напрямів роботи

1

Планування роботи класного керівника

2

Планування виховних заходів

3

Планування індивідуальної роботи з учнями

4

Планування роботи з учителями-предметниками, які викладають у класі

III. Організація роботи з класним колективом

1

Організація роботи з реалізації завдань та основних напрямів національного ви­ховання

2

Розвиток творчих здібностей учнів, за­лучення їх до різноманітних видів ді­яльності

3

Організація морально-правового вихо­вання

4

Організація роботи учнівського самовря­дування

5

Проведення виховних заходів

6

Організація роботи з дітьми девіантної поведінки

IV. Робота з батьками

1

Організація та проведення батьківських зборів

2

Організація педагогічного навчання батьків

3

Залучення батьків до організації вихов­ної роботи в класі

4

Організація роботи батьківського комітету

5

Планування роботи з батьками учнів


Скачати 123.44 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал