Шаповал І. Г., Національний авіаційний університетСкачати 61.57 Kb.
Дата конвертації09.09.2017
Розмір61.57 Kb.
#37461
Шаповал І.Г.,

Національний авіаційний університет

кафедра соціології

старший викладач

Впровадження сучасних освітніх технологій у вищому навчальному закладі

Нормальне функціонування будь – якого сучасного суспільства неможливе без повноцінної системи освіти. Освітні системи в будь-якій країні світу повинні сприяти реалізації основних завдань соціально-економічного та культурного розвитку суспільства. Освіта вже давно стала одним із важливих інструментів політики будь якої держави. За великим рахунком, у цивілізованому суспільстві доля людини, її біографія і кар’єра залежить від двох основних факторів – здоров’я і якість отриманої освіти.

У період духовного й національного відродження України, становлення її як незалежної держави все більшої актуальності набуває процес гуманізації суспільства. Глобальні зміни у світі перетворення, що відбуваються в суспільстві в цілому, потребують істотних змін у системі освіти, принципах її організації, формах і методах навчально-виховного процесу, зокрема розробки і впровадження сучасних освітніх технологій навчання та виховання.

Сучасна філософська, культурологічна, психолого-педагогічна, соціологічна науки виробили значну кількість теоретико-практичних знань із питань організації навчально-виховного процесу в вищих навчальних закладах. Так, в роботах В.Афанасьєва, Г.Балла, О.Винославської, М.Євтуха, В.Кременя, С.Максименка, Е.Машбиця, А.Пригожина, М.Поташніка, В.Садовського, М.Смульсон, А.Фурмана, Ю.Швалба та ін. представлені системно-діяльнісний підхід як теоретико-методологічна основа дослідження психолого-освітніх проблем вищої школи та психолого-генетичний підхід до розробки та впровадження сучасних технологій навчання в освіті. Безпосередньо впровадження сучасних технологій навчання у вищих навчальних закладах різного рівня вивчали В.Безпалько, В.Бондар, Г.Бордовський, О.Гаврилюк, О.Долженко, М.Кларін, Н.Корсунська, І.Прокопенко, А.Слободянюк, Д.Чернилевський, Ф.Янушкевич та ін.Теоретичні й практичні аспекти сучасних технологій організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах розглядались у низці дисертаційних досліджень різних років, зокрема в дослідженнях О.Гохберг, О.Євдокимова, А.Слободянюка та ін.

В навчально-виховній системі традиційного вищого навчального закладу існують певні суперечності, які істотно ускладнюють ситуацію впровадження сучасних освітніх технологій.

Це суперечності:


 • між орієнтацією на систему знань як основу підготовки фахівця високого рівня та його особистісним розвитком;

 • між традиційним підходом до оцінки якості підготовки спеціаліста та соціальним оточенням сучасного освітнього простору;

 • між потребою у впровадженні результативних освітніх технологій і недостатнім науково-методичним та психолого-організаційним супроводом їх розробки й поширення (включно з розвитком відповідних структур).

Розробка та впровадження сучасних освітніх технологій потребує нових підходів до управління, залучення до традиційної системи навчання і виховання принципово нових елементів, оскільки цей процес не зводиться лише до збільшення суми знань та розвитку професійної спрямованості майбутніх фахівців, а передбачає досягнення нової якості організації навчально-виховного процесу, урахування сучасних підходів до організації суб'єктів діяльності в процесі професійної підготовки. Спрямування навчально-виховного процесу в розвивальному напряму вимагає, насамперед, усунення деструктивних комунікативних домінант. А особливої актуальності в навчально-виховному процесі набуває створення розвивальної ситуації (під ситуацією ми розуміємо сукупність психолого-освітніх умов). Основним функціональним полем розвивальної ситуації у вищих навчальних закладах освіти є аудиторні та практичні заняття, де взаємодіють викладач та студент.

Система освіти повинна обережно включати у свої програми новації, нові форми організації. При всій очевидності реформування освіти до нього потрібно підходити обережно, бо результати впровадження новітніх технологій буде видно тільки років через 10-15 і цим користуються деякі реформатори та «новатори» від освіти, відмінно розуміючи, що їм навряд чи прийдеться відповідати за свої новації та непродумані експерименти.

Парадигма сучасної освіти полягає в тому щоб навчити студента працювати з новою інформацією, постійно поновлювати свої знання. Адже робота будь-якого сучасного фахівця – це безупинний пошук знань, уміння застосовувати їх у своїй повсякденній діяльності.

Організація навчально-виховного процесу тут потребує опори на систему знань про індивідуальні особливості студентів, урахування індивідуальних стилів діяльності усіх суб'єктів освітнього процесу, прогнозування впливу сучасних освітніх технологій на ефективність підготовки спеціалістів.

Для успішної побудови методики навчання слід спиратися на такі компоненти як:


 • індивідуальні здібності студентів;

 • здатність викладачів до ефективного впровадження сучасних освітніх технологій;

 • дидактична орієнтація на вироблення позитивно мотивованого ставлення студентів до нового;

 • тести оцінки результатів діяльності;

 • аналіз схеми управління впровадженням сучасних освітніх технологій.

Сучасна освіта повинна вирішувати подвійне завдання:

 • забезпечити загальний розвиток, який спрямований на формування інтелектуальних, естетичних, духовно-творчих, моральних, психофізичних якостей людини;

 • сприяти професійному розвитку, який передбачає наявність загальних здібностей для вирішення спеціальних завдань.

Сучасна освітня технологія у вищому навчальному закладі - це науково-обґрунтована і унормована за метою підготовки спеціалістів, змістом освіти, місцем та терміном навчання система форм, методів, засобів і процедур, що використовуються для організації та здійснення спільної навчальної діяльності тих, хто навчає, та тих, хто навчається.

Сучасні освітні технології сприяють підвищенню ефективності діяльності вищих навчальних закладів за умов: • їх науковості (включно з психологічною обґрунтованістю самих освітніх технологій);

 • дотримання принципу безпосередньої взаємодії, делегування повноважень лінійного керівника (викладача) функціональному (студенту), посилення вимог до навчальних матеріалів, розширення психологічного поля динамічних процесів в оволодінні інформацією;

 • володіння викладачами активними методами навчання, позитивною мотивацією до підвищення професіоналізму студентів у процесі активного навчання.

Професійне становлення студентів у вищому навчальному закладі залежить від рівня розвитку їх пізнавальних властивостей, зокрема таких як: наполегливість, самовладання, емоційна стійкість. Величезний вплив на професійне становлення студентів у вищих навчальних закладах здійснюють їх професійна спрямованість, значимість навчальної задачі і власна активність.

Провідною ідеєю модернізації освіти є її розвиток за принципом безперервності, що передбачає поповнення та оновлення знань людиною її духовне вдосконалення. За такого підходу освіта стає елементом повсякденного способу життя протягом усього періоду активної діяльності людини. Йдеться про формування нової моделі навчання, суттєвою ознакою якої має бути не орієнтація на накопичення інформації, а прагнення оволодіти методами пізнавальної діяльності, розвиток загальної культури мислення.

Вважається, що неможливо раз і назавжди створити постійно діючу ефективну систему освіти. Вона має безперервно вдосконалюватися, розвиватися, змінюватися під впливом вимог часу.

Необхідно сприйняти модернізацію та адаптацію освіти до нових ринкових умов як складну соціокультурну дію, що вимагає впровадження особливої політики, державної та громадської підтримки, програмування новацій, соціальних проектів, експериментів у цілому комплексі безпосередніх соціальних дій.


Література

 1. Дзюба Л. А. До питання про сучасні освітні технології // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць. Інститут психології їм. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименко С. Д. - К.: 2002, т. IV, Ч. 7. - С. 27-29.

 2. Дзюба Л.А. Психологічні чинники культури впровадження сучасних освітніх технологій // Тенденції та сучасні психолого-педагогічні проблеми підготовки фахівців у вищій школі: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-методичної конференції / Ред. колегія: Щедрова Г.П. - голова, Кіяшко О.О., Левченко О.О., Третьяченко В.В. та ін. - Луганськ: Видавництво Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2002. - С. 101-102.

 3. Культуротворчий підхід до впровадження освітнього менеджменту підготовки фахівців у вищій школі: науково-методичні рекомендації / Під ред. Кіяшко О.О., Левченко О.Ол., Левченко О.Ом. та ін. - Луганськ: Видавництво Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2002. - 56 с.

 4. Лисих Л.П., Слащов В.А., Дзюба Л.А. Критерії щодо оцінки, яку одержує студент при складанні екзаменів та диференційованих заліків // Теоретичні і прикладні проблеми психології і педагогіки: Збірник наукових праць. № 3(3). - Луганськ, 2002.-С.139-141.

 5. Лукашевич Н. П., Солодов В. Т. Социология образования. Консп. лекц- К.: МАУП, 1997, - 156.

 6. Спеціальні та галузеві соціології / За ред. Пилипенка В. Є. – К.: Вища освіта, 2003. – 230.

 7. Третьяченко В.В., Дзюба Л.А. Соціально-психологічні особливості студентського самоуправління та умови його формування. Проблеми освіти: Наук-метод, зб./ Кол. авт. - К.: Наук, метод, центр вищої освіти , 2000. - Вип. 20. - С. 61-65.

Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Проблема педагогічної взаємодії в системі особистісно-орієнтованого навчання
NAU -> Помиткіна Л. В. Активізація творчого потенціалу студентів в освітньому процесі
NAU -> Засоби діагностики та розвитку комунікативних навичок ведення переговорів у студентів-міжнародників шатило Юлія Петрівна
NAU -> Рубрика 1: «Педагогические науки» андрагогіка: сучасний етап розвитку
NAU -> Психолого-педагогічна підготовка майбутніх юристів до виконанння професійних ролей постановка проблеми у загальному вигляді
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Співвідношення конкуренції та кооперації при взаємодії тнк за реалізації співпраці у рамках стратегічного альянсу
NAU -> Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
NAU -> Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України

Скачати 61.57 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка