Семінарських занять з курсу «історія україни» для студентів медичного університету львів – 2013Скачати 373.02 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір373.02 Kb.
#24423
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ТА ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ
«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ »
для студентів медичного університету


ЛЬВІВ – 2013
Сучасний стан Української самостійної, демократичної, соціальної, правової держави закономірно викликає особливий інтерес до вивчення і врахування історичного державницького досвіду нашого народу. Адже боротьба за волю і незалежність була головною, визначальною для багатьох українців-патріотів. На цьому шляху маємо як великі здобутки, так і прикрі поразки. Їх аналіз та висновки не втратили актуального значення і в наші дні. Саме у минулому знаходимо ключ до розуміння тих складних, суперечливих процесів, що відбуваються у посттоталітарному українському суспільстві. Історію справедливо називають “ вчителькою життя”.

Вивчення правдивої багатовікової вітчизняної історії має важливе значення для духовного оздоровлення нації, формування патріотичної самосвідомості, остаточного подолання нав’язуваного століттями комплексу неповноцінності та провінційності, врешті-решт виходу України на передові рубежі європейської та світової цивілізації.Мета викладання дисципліни: на основі принципів науковості, історизму, об’єктивності, гуманізму та поваги до загальнолюдських цінностей сприяти засвоєнню студентами знань з історії України та її державності, навчити аналізувати історичні процеси, що відбувались на нашій землі; прагнути об’єктивно незаангажовано сприймати діяльність видатних історичних та державних діячів українського народу..

Завдання вивчення дисципліни: виробити навики систематичної самостійної роботи у студентів над опрацюванням історичних джерел та наукової літератури; формувати у них почуття патріотизму, національної гідності, правдивості в оцінці подій і фактів історії України та її державності; навчити студентів вміти логічно висловлювати свої думки; показати внесок Української держави, її народу у розвиток світової цивілізаціїТема І. Методика самостійної роботи вивчення курсу

Історія України ”. ( 2 год.)


План.

1. Предмет, завдання, концепція, джерела та історіографія курсу.

2. Форми і методи вивчення курсу: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

3. Початки формування державності на території України.


Література:

Бойко О. Історія України: Посібник для студ.вузів –К. Академія,2005.

Верстюк В., Дзюба О., Непринцев В. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. –К., 1995.

Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. –К., 1994.

Історія України /. Ю.Зайцев., В.Баран, Я.Грицак та ін. -2 вид. – Львів: Світ 2002.

Історія України. Навч.посіб./ В.ЛитвинЮ В.Мордвінцев, А.Слюсаренко –К.:Знання-Прес,2002.

Історія України. Навч.посіб./ В.Внрстюк, О.Гарань, О.Гуржий та ін.. –К.: Альтернатива, 2002

Історія України: навч.-метод.посіб. для семінарських занять / В.Литвин та ін.. К. 2006

Курс лекцій з історії України та її державності..- Львів: в-во НУ „ЛП” 2005.

Олійник М., Ткачук І. Історія України. Навч.посібник., Львів, 2005.

Остафійчук В. Історія України: Сучасне бачення:Навч.посіб. –К.:Знання-Прес,2003.

Семененко В.,Радченко Л. Історія України з прадавніх часів до сьогодення: Навч.посіб. –Харків.:Торсінг, 2003

Україна: ХХ століття: У 2-х книгах / В.Литвин, В.Смолій, М. Шпаковський. – К: Альтернатива, 2002.

Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. Курс лекцій. – К., 1999.Методичні поради.У першому питанні необхідно розкрити:

 • значення вивчення курсу історії України та її державності у вузі;

 • поняття про предмет курсу, його специфіку і концепцію;

 • об`єктивність висвітлення історичних подій та спроби їх фальсифікації;

 • характеристику джерельної бази та історіографії курсу;

 • найважливішу навчально-методичну літературу;

У другому питанні висвітлюємо:

 • форми і методи вивчення курсу;

 • значення лекцій, як їх слухати і записувати та кількість часу на вивчення програмного матеріалу;

 • суть і значення семінарських занять, вироблення навичок давати об`єктивну оцінку історичним фактам, викривати їх фальсифікації;

 • форми підготовки до семінарських занять та методику їх проведення;

 • суть самостійної роботи, її форми та методику їх проведення;

 • гурткова робота, теоретичні конференції.

У третьому питанні доцільно зупинитися на таких аспектах:

 • визначення поняття «держава» її основні ознаки і функції

 • найдревніші державні утворення на українській території: грецькі міста-держави; скіфи та їх державна організація;

 • Антський державний союз та його роль у консолідації українських земель


Тема 2. Українська державність княжої доби. ( 4 год. )
План.

Заняття № 1 Київська Русь

1.Виникнення Київської Русі-України.

2.Суспільно-політичний устрій Київської Русі.

3. Криза державності Русі-України її занепад та історичне значення


Заняття № 2 Галицько-Волинська держава

1.Зміцнення удільних князівств. Утворення Галицько-Волинської держави.

2. Розквіт Галицько-Волинського князівства. Король Данило Галицький.

3. Занепад Галицько-Волинської держави та її історичне значення для розвитку та

зміцнення української нації та її державності..
Завдання для індивідуальної роботи:

Розквіт Київської Русі Х-Х1 ст..

Данило Галицький – король України.

Історичне значення української державності княжої доби.


Література:

Галицько-Волинський літопис // Літопис Руський / за Іпатіївським списком/. – К., 1989.

Давня історія України. В 3 т. – К., 1998.

Ісаєвич Я. Галицько-Волинська держава. – Львів, 1999.

Історія України /. Ю.Зайцев., В.Баран, Я.Грицак та ін. -2 вид. – Львів: Світ 2002.

Історія України. Навч.посіб./ В.ЛитвинЮ В.Мордвінцев, А.Слюсаренко –К.:Знання-Прес,2002.

Історія України. Навч.посіб./ В.Внрстюк, О.Гарань, О.Гуржий та ін.. –К.: Альтернатива, 2002

Історія України: навч.-метод.посіб. для семінарських занять / В.Литвин та ін.. К. 2006

Курс лекцій з історії України та її державності..- Львів: в-во НУ „ЛП” 2008

Олійник М., Ткачук І. Історія України. Навч.посібник., Львів, 2005.

Лановик Б., Лазаревич М. Історія України. –К., 2001.

Курс лекцій з історії України та її державності..- Львів: в-во НУ „ЛП” 2005.

Олійник М., Ткачук І. Історія України. Навч.посібник., Львів, 2005.

Повість минулих літ // Літопис Руський / за Іпатіївським списком. – К., 1991.

Світлична В.В. Історія України: Навч.посібник. –Львів, 2004.
Методичні поради.

Заняття № 1


Розкриваючи перше питання, необхідно висвітлити:

 • дохристиянський період розвитку слов`янської державності на українських землях ; роль племінного союзу полян і м.Києва у державницьких процесах;

 • роль і діяльність Кия, Щека, Хорива, Аскольда і Дира. Аскольдове хрещення Русі;

 • аналіз теорій виникнення Русі: норманської, антинорманської, хозарської;

 • захоплення Києва Олегом ( 882 р. ), утвердження держави. Діяльність цього князя і його наступників Ігоря, Ольги і Святослава по розбудові Київської Русі.

У другому питанні слід розкрити:

 • князювання Володимира Великого як переломний момент у формуванні державності України-Русі;

 • хрещення Русі та його значення, інші реформи князя Володимира;

 • розквіт Київської держави у період Ярослава Мудрого, його внутрішню і зовнішню політику;

 • державний устрій України-Русі Х-ХІ ст. влада великого князя, боярська рада, старша і молодша дружина, віче, адміністративно- територіальний поділ країни, перший звід законів “Руська правда”.

 • розквіт культури і освіти, церква при Ярославі Мудрому;


При вивченні третього питання необхідно звернути увагу на:

 • посилення кризових тенденцій у державі після смерті Ярослава Мудрого їх причина;

 • сеньойорат як форма правління державою і його неспроможність стабілізувати політичну ситуацію в країні;

 • спроба реформувати престолонаслідування; Любецький з`їзд (1097 р.);

 • Володимир Мономах та Мстислав : спроба консолідації України-Русі;

 • посилення князівських міжусобиць у другій половині ХІІ ст. – початку ХІІІ ст.,

 • причини розпаду Україним-Русі та його наслідки;

 • Історичне значення Київської Держави в долі українського народу.

Заняття № 2.Характеризуючи перше питання звертаємо увагу на

 • Децентричні тенденції в імперії Київська Русь-Україна та відокремлення порубіжних територій

 • характеристику політичного та соціального розвитку галицьких земель;

 • характеристика політичного та соціально розвитку волинських земель

 • діяльність Романа Мстиславовича по об`єднанню Волині і Галичини. Утворення Галицько-Волинської держави 1199 р.


Друге питання висвітлюємо за планом:

 • зростання могутності Галицько-Волинського князівства за Романа Мстиславовича, розширення його території і піднесення його авторитету;

 • Галицько-Волинська держава – спадкоємниця Київської держави;

 • загибель князя Романа і “велика смута” у Галицько-Волинській державі, боротьба за владу;

 • відновлення могутності Галицько-Волинської держави за Данила Галицького;

 • погром Галицько-Волинської держави монголо-татарами;

 • заходи Данила Галицького по створенню антимонгольської коаліції та їх невдача;

 • діяльність спадкоємців династії Романовичів на принці ХШ – поч. Х1V ст.

Третє питання аналізуємо • боротьба Польщі, Угорщини і Литви за галицько-волинську спадщину;

 • захоплення польським королем Казимиром Великим галицьких земель;

 • перехід Волині з 1382 р. під васалітет Польщі;

 • історичне значення державницьких традицій Галицько-Волинського держави.


Тема 3. Українські землі в складі Великого Литовського

князівства та Польщі (2 год.)


План


1.Перехід українських земель під владу литовських князів.

Формування Великого Литовського князівства.

2. Литовсько-Руська держава в кінці XIV ст. – середині XV ст. та ліквідація

автономного устрою українських земель

3. Посилення польсько - шляхетського гніту на українських землях та

вихід на історичну арену козацтва.

4. Козацько-селянські повстання наприкінці ХV1 на початку ХVП ст..

П.Конашевич-Сагайдачний.


Завдання для самостійної роботи:

1. Повстання під проводом Михайла Глинського. 1. Люблінська унія та її вплив на соціально-економічне становище українців.

 2. Берестейська церковна унія та її значення для долі українських земель.


Література:

Бойко О. Історія України: Посібник для студ.вузів –К. Академія,2005.

Довідник з історії України (А-Я) // за ред. І.Підкови, Р.Шуста. –К.:Ґенеза, 2001.

Історія України /. Ю.Зайцев., В.Баран, Я.Грицак та ін. -2 вид. – Львів: Світ 2002..

Історія України. Навч.посіб./ В.Внрстюк, О.Гарань, О.Гуржий та ін.. –К.: Альтернатива, 2002

Історія України. Підручник з ред.. М.Скрипника. – К., 2003.

Історія України: навч.-метод.посіб. для семінарських занять / В.Литвин та ін.. К. 2006

Історія України та її державності. Вид-ня четверте і доп., вид-во «Бескид Біт», Львів,

2008.

Крип’якевич І., Гнатович Б., Стефанів З. та ін. Історія українського війська (відкняжих часів до 20- років ХХ ст..) / Упорядник Б..Якимович – 4-те вид., -Львів, 1992.

Курс лекцій з історії України та її державності..- Львів: в-во НУ „ЛП” 2005.

Олійник М., Ткачук І. Історія України. Навч.посібник., Львів, 2005.

Остафійчук В. Історія України: Сучасне бачення:Навч.посіб. –К.:Знання-Прес,2003.

Семененко В.,Радченко Л. Історія України з прадавніх часів до сьогодення: Навч.посіб. –Харків.:Торсінг, 2003

Україна: ХХ століття: У 2-х книгах / В.Литвин, В.Смолій, М. Шпаковський. – К: Альтернатива, 2002.

Яковенко Н. М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVШ ст.

Навч.посібник.- Ґенеза, 1997


Методичні поради.
При висвітленні першого питання розкриваємо проблеми:

 • Послаблення українських князівств, входження Волині, Полісся, Київщини, Брацлавщини і Чернігово-Сіверщини до складу Литовського князівства

 • Становище Литовського князівства при Мендовзі, Пройдені, Гедимінові та Ольгерді;

 • Формування полі етнічної литовсько-українсько-білоруської держави з елементами федеративного устрою і автономією українських і білоруських земель;

 • Внутрішня політика князів Гедиміна, Ольгерда та ін..


Аналізуючи друге питання висвітлюємо такі аспекти:

 • Ягайло та його політика зближення з Польщею;

 • Кревська (1385 р.) унія між Литвою і Польщею;

 • Діяльність Вітовта та посилення влади литовських князів;

 • Грюнвальдська битва та участь у ній українських полків;

 • Політика Свидригайла, Казимира Ягайловича і ліквідація автономії українських земель

 • Московсько-литовські протиріччя та їх вплив на українські землі.


У третьому питанні слід розглянути:

 • Кримська Орда та її вплив на становище українських земель;

 • Наслідки Лівонської війни для Литви та її державності;

 • Підписання Люблінської унії (1569 р.) та її наслідки для українських земель;

 • Зростання магнатського та шляхетського землеволодіння та остаточне закріпачення . українського селянства; Литовські статути ( 1529, 1566, 1588 рр.);

 • Формування та вихід на історичну арену українського козацтва;

 • Територія розселення козаків, їх заняття і побут;

 • Перші провідники козацтва, князь Дмитро Вишневецький (Байда) та заснування Запорозької Січі на о.Мала Хортиця;

 • Організація реєстрового козацтва (1572 р.) його завдання та участь у народних рухах;

 • Історичне значення формування козацтва для збереження державницьких традицій України.


Розглядаючи четверте питання розкриваємо:

 • Посилення економічного, національно – релігійного гноблення українського народу Річчю Посполитою;

 • Селянсьеі повстання 90-х років ХV1 ст. під проводом К.Косинського і С.Наливайка;

 • Діяльність П.Конашевича-Сагайдачного по зміцненню авторитету і впливу українського козацтва;

 • Козацько-селянські повстання 20-30-х років ХVП ст.


4. Козацько – Гетьманська держава 17 – 18 ст.План.

Заняття № 1. Національно-визвольна війна під проводом

Б.Хмельницького 17 ст.
1. Причини, початок і хід Визвольної війни українського народу під проводом

гетьмана Б.Хмельницького у 1648-1649 рр. Зборівський мирний договір.

2. Відродження української державності, її розбудова і міжнародне визнання.

3. Українсько-Московська угода 1654 р., її характер і наслідки для державності

України. Віленська угода 1656 р.

4. Руїна Українсько козацької держави (1657 – 1687 рр.).


Заняття № 2 Козацько – Гетьманська держава наприкінці

17 – 18 століть

 1. Гетьманщина, Гетьман І.Мазепа та його боротьба за відновлення незалежності України.

 2. Діяльність останніх гетьманів по збереженню суверенітету України.

Ліквідація російським самодержавством Гетьманщини.

Завдання для самостійної роботи.:

1.Діяльність гетьмана Б.Хмельницького по створенню антипольської коаліції

у 1655- 1657 рр.

2. Історичне значення Хмельниччини.

3. Гетьман П.Дорошенко як героїчна і трагічна постать української історії

4. « Конституція прав і вольностей Запорізького Війська” Пилипа Орлика.


Література:

Голобуцький В. Запорізьке козацтво. – К., 1994.

Крип”якевич І. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990.

Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький. – К., 1995.

Стороженко І.С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні українського народу. - Дніпропетровськ, 1996, ч.1.

Історія України в особах: 1Х – ХУШ., -К., 1993.

. Історія України /. Ю.Зайцев., В.Баран, Я.Грицак та ін. -2 вид. – Львів: Світ 2002.

Історія України. Навч.посіб./ В.ЛитвинЮ В.Мордвінцев, А.Слюсаренко –К.:Знання-Прес,2002.

Історія України. Навч.посіб./ В.Внрстюк, О.Гарань, О.Гуржий та ін.. –К.: Альтернатива, 2002

Історія України: навч.-метод.посіб. для семінарських занять / В.Литвин та ін.. К. 2006

Історія України: навч.-метод.посіб. для семінарських занять / В.Литвин та ін.. К. 2006

Історія України // Навч.посіб.за ред. В.Гарін та ін.. - 2012

Курс лекцій з історії України та її державності..- Львів: в-во НУ „ЛП” 2008.

Олійник М., Ткачук І. Історія України. Навч.посібник., Львів, 2005.

Світлична В.В. Історія України: Навч.посібник. –Львів, 2004.

Універсали Богдана Хмельницького. 1648 – 1657. – К., 1998.

Яворницький Д. Історія Запорізьких козаків. У 3-х т. – Львів, 1990 – 1992.

.

Методичні поради:У першому питанні слід висвітлити:

 • становище українських земель в період “золотого спокою” Речі Посполитої ( 1638 – 1648 рр.).

 • причини, початок і характер Визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої, чому її очолив Б.Хмельницький?

 • воєнні дії у 1648 – 1649 рр., перемога козацько-селянського війська під Жовтими Водами, Корсунем і Пилявцями;

 • похід Б.Хмельницького у Галичину і його наслідки;

 • повернення Б.Хмельницького до Києва, еволюція поглядів і формування державницької програми;

 • відновлення та розгортання бойових дій влітку 1649 р.;підписання Б.Хмельницьким Зборівського трактату та його основні положення.

У другому питанні звертаємо увагу на такі аспекти:

 • відродження Б.Хмельницьким української державності та її розбудова;

 • територія і назва цієї держави, її атрибутика;

 • структура і функції державного апарату, його особливості;

 • соціальна структура українського суспільства;

 • внутрішня політика;

 • зовнішньополітична діяльність гетьманської адміністрації;

 • міжнародне визнання Української козацької держави.

При обговоренні третього питання слід звернути увагу на

наступні моменти:

 • пошуки надійного зовнішньополітичного союзника: зрада Кримського ханства у битвах під Берестечком і Жванцем; крах Молдовсько-Балканської та нездійсненність Турецької орієнтації гетьмана;

 • українсько-московські зв`язки періоду Хмельниччини; правда і вигадки.

 • Переяславська рада та її місце в історичній долі українського народу;

 • “Березневі статті Б.Хмельницького, їх характер та фальсифікація Москвою;

 • незгоди між Україною та Московщиною в ході боротьби проти Польщі:

 • зміст Віленської угоди /24 жовтня 1656 р./ між Польщею і Московською державою про припинення воєнних дій;

 • загострення українсько-московських відносин та діяльності, Б.Хмельницького по створенню нової антипольської коаліції / Україна, Семигород, Швеція, Бранденбург та ін./.

 • смерть Б.Хмельницького та крах антипольської коаліції; історичне значення Хмельниччини;


При висвітленні четвертого питання розкриваємо такі проблеми:

 • політична ситуація в Україні після смерті Б.Хмельницького;

 • обрання гетьманом І.Виговського, його внутрішня і зовнішня політика;

 • підписання Гадяцького трактату і падіння гетьманства І.Виговського;

 • розкол українських земель на два гетьманства – Правобережне і Лівобережне. Зречення Ю.Хмельницького від гетьманства;

 • правобережний гетьман П.Дорошенко і його боротьба за об`єднання українських земель;

 • Андрусівське перемир`я / 1667 р. / та закріплення поділу України між Москвою і Польщею;

 • Тимчасове об`єднання українських земель під владою П.Дорошенка (1668 р.);

 • боротьба П.Дорошенка з претендентами на гетьманство і прийняття турецького протекторату та підписання Бучацької угоди ( 1672 р.);

 • наступ Москви і лівобережного гетьмана І.Самойловича на Правобережжя – продовження Руїни, її наслідки.

 • У кінці розгляду даного питання доцільно зробити висновок про те, що майже вся друга половина ХVІІ ст. позначена на Україні великою нестабільністю, заворушеннями, міжусобицями, втручаннями сусідів і т.п. Все це призвело до руйнації і занепаду державності, за що народ прозвав цей період у своїх спогадах “руїною”, та якою вона і увійшла в історію.


Заняття 2 / 2 год. /.

У першому питанні аналізуємо такі проблеми:

 • підписання Д.Многогрішним Глухівських статей з Московщиною щодо відновлення автономного статусу України у складі Московської держави /1669 р./, її адміністративно-територіальний устрій;

 • обрання гетьманом Лівобережної України І.Самойловича, його зовнішня та внутрішня політика;

 • „Вічний мир” 1686 р. між Москвою і Польщею та закріплення поділу українських земель;

 • підпорядкування української православної церкви московському патріарху як перший крок ліквідації автономії України;

 • падіння І.Самойловича, обрання гетьманом І.Мазепи;

 • внутрішня політика І.Мазепи і його стосунки із московським царем Петром І;

 • антипольське повстання на Правобережній Україні та об`єднання Лівобережної і Правобережної України /1704 р./;

 • початок Північної війни та участь в ній України; великодержавна політика Петра І щодо України;

 • таємні переговори І.Мазепи із шведським королем Карлом ХІІ, боротьба гетьмана за відновлення незалежності України; українсько-шведський договір;

 • поразка шведсько-українських військ під Полтавою та її наслідки для України;

 • еміграція та смерть І.Мазепи, його роль в історії української державності;

 • обрання гетьманом України Пилипа Орлика;

 • „Конституція прав і вольностей Запорізького Війська” – перша у світі демократична Конституція. Боротьба гетьмана П.Орлика за її здійснення.Розкриваючи друге питання, висвітлюємо такі аспекти:

 • основні напрями антиукраїнської шовіністичної політики Петра І;

 • безуспішні спроби гетьмана І.Скоропадського протидіяти такій політиці;

 • мужню і сміливу боротьбу наказного гетьмана П.Полуботка за збереження суверенітету України;

 • діяльність останніх гетьманів Д.Апостола і К.Розумовського;

 • остаточну ліквідацію російським царизмом /Катериною ІІ / автономного устрою Гетьманщини, Запорізької Січі та важкі наслідки такої політики для українського народу.


Тема 5. Ідея української державності в суспільно-політичному житті

України наприкінці 18-19 ст.

( 4 год. на самостійну роботу )
Тема 6. Національна революція 1917-1921 рр. Відновлення державності України

( 4 год.).
План.

Заняття 1. Українська державність доби Центральної Ради. ( 2 год.)


 1. Загальнонаціональний рух українського народу після Лютневої революції 1917 року у Росії. Утворення Української Центральної Ради та її змагання за встановлення автономної України весною-восени 1917 р.

 2. Проголошення Української Народної Республіки та її боротьба за державну незалежність.


Заняття 2. Українська державність 1918 – 1921 рр. ( 2 год.).

1. Українська держава доби гетьмана П.Скоропадського.

2 Національно-державницький рух на західноукраїнських землях.

Проголошення ЗУНР та її історичне значення.

3. .Встановлення влади Директорії та її боротьба за державний суверенітет УНР

наприкінці 1918-1919 рр.

4. Українсько-польсько-радянська війна 1920 р. Ризький мирний договір та його наслідки

для України. Причини невдач визвольних змагань українського народу в 1917-1921 рр.

та їх історичні уроки.
Завдання для самостійної роботи:

1. Агресія більшовицького уряду проти Української Народної Республіки.

2. Брестський мирний договір та його значення для долі УНР.

3. Польсько-українська війна у 1918-1919 рр.

4. Акт Злуки ЗУНР і УНР.

5. С.Петлюра – політик, військовий і державний діяч.

6.Перший та другий зимові походи Армії УНР та їх наслідки.

Література.

Голубко В. Армія Української Народної Республіки. 1917 – 1918 рр. – Львів, 1997.

Історія України /. Ю.Зайцев., В.Баран, Я.Грицак та ін. -2 вид. – Львів: Світ 2002.

Історія України. Навч.посіб./ В.ЛитвинЮ В.Мордвінцев, А.Слюсаренко –К.:Знання-Прес,2002.

Історія України. Навч.посіб./ В.Внрстюк, О.Гарань, О.Гуржий та ін.. –К.: Альтернатива, 2002

Історія України: навч.-метод.посіб. для семінарських занять / В.Литвин та ін.. К. 2006

Курс лекцій з історії України та її державності..- Львів: в-во НУ „ЛП” 2008.

Олійник М., Ткачук І. Історія України. Навч.посібник., Львів, 2005.

Світлична В.В. Історія України: Навч.посібник. –Львів, 2004

Лановик Б., Лазаревич М. Історія України. – К., 2001

Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. – Львів, 1995.

Макарчук С. Українська Республіка галичан. – Львів, 1998.

Курс лекцій з історії України та її державності..- Львів: в-во НУ „ЛП” 2005.

Олійник М., Ткачук І. Історія України. Навч.посібник., Львів, 2005.

Світлична В.В. Історія України: Навч.посібник. –Львів, 2004.

Нагаєвський І. Історія Української держави ХХ століття. - К. 1993.

Політичнв історія України. / За ред В.І.Танцюри. –К., 2002.

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали у 2-х т. – К., 1997.

Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. Курс лекцій. – К., 1999.Методичні поради.
Заняття № 1

Вивчаючи перше питання, звертаємо увагу на такі аспекти:

 • піднесення національно - визвольного руху в Україні після перемоги Лютневої революції у Петрограді; утворення Центральної Ради ;

 • Український національний конгрес та його значення;

 • Процес українізації армії. Різні підходи лідерів національного руху щодо створення власних Збройних Сил ; І і ІІ Військові з`їзди.

 • Перший Універсал Центральної Ради, його значення і наслідки;

 • Перший український уряд – Генеральний Секретаріат;

 • Другий Універсал Центральної Ради та його суть; Розробка конституції автономного устрою України і реакція на неї Тимчасового уряду;

 • рішення Центральної Ради про скликання Українських Установчих Зборів;

 • повалення Тимчасового уряду. Позитивні та негативні підсумки діяльності Центральної Ради по відродженню національно-державного життя в Україні.

У другому питанні висвітлюємо наступні проблеми:

 • більшовицький збройний переворот у Петрограді та ставлення до нього Центральної Ради;

 • Третій Універсал Центральної Ради і проголошення Української Народної Республіки;

 • загострення стосунків між Центральною Радою і петроградським Раднаркомом;

 • міжнародне становище і дипломатичні контакти УНР на рубежі 1917-1918 рр.;переговори у Бресті та участь в них делегації УНР;

 • проголошення Четвертим Універсалом незалежності УНР;

 • наступ більшовицьких армій під командуванням Муравйова на Київ;

 • героїзм і трагедія під Крутами;

 • відставка уряду В.Винниченка. Кабінет В.Голубовича та його діяльність;

 • підписання Брестського миру і його наслідки:

 • вступ в Україну німецьких і австро-угорських військ, повернення до Києва Центральної Ради. Відновлення влади уряду УНР; австро-німецький окупаційний режим в Україні;

 • розробка Конституції УНР. М.Грушевський – перший президент УНР;

 • зростання опозиційних настроїв щодо Центральної Ради, загострення стосунків між Центральною Радою і австро-німецьким командуванням;

 • розпуск Центральної Ради, причини іі поразки, історичне значення та уроки.


Заняття № 2

При розгляді першого питання слід розкрити наступне:

 • хліборобський конгрес і проголошення гетьманом України П.Скоропадського;

 • аграрна, військова та культурно-освітня політика Української держави П.Скоропадського;

 • зовнішньополітична діяльність гетьманського уряду;

 • кризове становище Української Держави восени 1918 р.;

 • створення Директорії та організація збройного повстання проти гетьманату, роль у ньому стрільців Є.Коновальця;

 • зречення від влади П.Скоропадського та його місце в історії української дер


При підготовці до другого питання необхідно звернути увагу на такі проблеми:

 • поразка Австро-Угорщини у Першій світовій війні та розгортання національно-визвольної боротьби на західноукраїнських землях;

 • створення Української Національної Ради, її курс на проголошення незалежної Української держави на землях Східної Галичини, Північної Буковини і Закарпаття;

 • повстання у Львові 1.11. 1918 р., та перехід влади до української Національної Ради;

 • проголошення ЗУНР, процес розбудови державності у Східній Галичині;

 • взаємовідносини уряду ЗУНР і Директорії УНР; Рішення уряду ЗУНР про злуку з Наддніпрянською Україною, її історичне значення та втрачені можливості;

 • хід польсько- української війни, пропольська політика держав Антанти;

 • окупація ЗУНР польськими військами і відхід УГА за р. Збруч;

 • падіння ЗУНР та її значення для дальшого розвитку визвольних змагань у Сх. Галичині, Північній Буковині та Закарпатті.

У третьому питанні висвітлюємо такі аспекти:

 • вступ Директорії на чолі повстанського війська до Києва і створення уряду УНР;

 • державний устрій періоду Директорі;

 • розгул «отаманщини», її антидержавна спрямованість;

 • черговий збройний наступ на Україну більшовицьких формувань та встановлення ними жорстокого окупаційного режиму;

 • відставка В.Винниченка і висунення на перші ролі С.Петлюри та його діяльність;

 • перехід на територію УНР УГА. Наступ об`єднаних українських військ на Київ;

 • ускладнення ситуації восени 1919 р. в т.зв. “чотирикутнику смерті”;

 • трагічна доля УГА, від`їзд в еміграцію Є.Петрушевича;

 • перехід Армії УНР до партизанських методів боротьби;

 • перший “зимовий похід” Армії УНР та його наслідки;

 • третій наступ більшовицьких військ на Україну, створення третього радянського уряду;

 • від`їзд в еміграцію уряду УНР.

У четвертому питанні розкриваємо такі моменти:

 • Варшавський договір С.Петлюри з Ю.Пілсудським і нова спроба відновлення української державності;

 • Контрнаступ більшовицьких військ влітку 1920 р.;

 • Переговори між Польщею та більшовицьким Раднаркомом восени 1920 р. та їх наслідки для України. Ризький мирний договір і його умови;

 • аналізуємо внутрішні та зовнішні причини поразки визвольних змагань українського народу в 1917-1921 рр., їх уроки та історичне значення.

Тема 7. Українські землі в міжвоєнний період (1921-1939 рр.)


ПЛАН ( 4 год.)

Заняття 1. Україна в умовах комуністичного тоталітаризму (1919 – 1939 рр.)
1. Українські землі на поч. 20-х років ХХ ст.

2 Українізація в УРСР: причини, суть та наслідки.  1. Радянська Україна в умовах більшовицької тоталітарної системи.

Голодомор 1932-1933 рр.
Заняття 2. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період (1921 – 1939 рр.)
1. Західноукраїнські землі в умовах польського панування та оборона.

ідеї української державності.

2. Становище українських земель у складі Румунії та Чехословаччини.

Карпатська Україна.


Завдання для самостійної роботи:

1.Рух опору більшовицькій владі в УРСР.

2.Голод 1932-1933 рр. в Україні: причини і наслідки

3.Становлення тоталітаризму на українських землях – правовий аспект

4.Культурно-національний рух українців на Закарпатті (міжвоєнний період)

Література

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: у 2-х кн..-К., 1994.

Голод 1932-1933 роки в Україні: причини та наслідки / С.Білокінь та ін.. –К., 2003

Історія України /. Ю.Зайцев., В.Баран, Я.Грицак та ін. -2 вид. – Львів: Світ 2002.

Історія України. Навч.посіб./ В.ЛитвинЮ В.Мордвінцев, А.Слюсаренко –К.:Знання-Прес,2002.

Історія України. Навч.посіб./ В.Внрстюк, О.Гарань, О.Гуржий та ін.. –К.: Альтернатива, 2002

Історія України: навч.-метод.посіб. для семінарських занять / В.Литвин та ін.. К. 2006

Кульчицький С. Україна між двома війнами (1921-1939 р.) –К.,1999.

Курс лекцій з історії України та її державності..- Львів: в-во НУ „ЛП” 2008.

Олійник М., Ткачук І. Історія України. Навч.посібник., Львів, 2005.

Світлична В.В. Історія України: Навч.посібник. –Львів, 2004

Лановик Б., Лазаревич М. Історія України. – К., 2001

Макарчук С. Українська Республіка галичан. – Львів, 1998.

Курс лекцій з історії України та її державності..- Львів: в-во НУ „ЛП” 2005.

Олійник М., Ткачук І. Історія України. Навч.посібник., Львів, 2005.

Світлична В.В. Історія України: Навч.посібник. –Львів, 2004.

Нагаєвський І. Історія Української держави ХХ століття. - К. 1993.

Політичнв історія України. / За ред В.І.Танцюри. –К., 2002.

Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. Курс лекцій. – К., 1999.


Методичні поради.
Заняття № 1

     • Вивчаючи перше питання, звертаємо увагу на такі аспекти:

 • Значення міжнародних договорів для долі українських земель на початку 20-х років.

 • Встановлення окупаційної більшовицької влади на українських землях.

 • Прийняття Нової економічної політики (НЕП),

 • Голод в Україні 1921-1923 рр. його причини та наслідки,

 • Створення СРСР, державно-правовий статус України,
     • У другому питанні необхідно розкрити

 • Впровадження політики «коренізації» її український варіант,

 • Діяльність українських націонал-комуністів: М.Скрипника, О.Шумського та ін.,

 • Розвиток української економіки, налагодження господарського життя,

 • М.Волобуєв та його економічна теорія,

 • Піднесення української культури, освіти, науки, літератури. М.Хвильовий.

 • Зміни в українському керівництві в другій половині 20-х років ХХ ст.

 • Згортання політики «українізації» на рубежі 20-30-х років ХХ ст.

 • Переслідування національної інтелігенції, політичні процеси в Україні в кінці 20- років.

     • Аналізуючи третє питання обговорюємо:

 • Суть сталінської політики індустріалізації і колективізації і методи їх впровадження в Україні:

 • Репресії проти української культури та національної еліти:

 • Занепад свідомого національного життя в УРСР, деукраїнізація суспільного життя, русифікація культурно-освітніх установ,

 • Голодомор 1932-1933 рр.: причини і наслідки,

 • Демографічні втрати України в 30-і р.ХХ ст.,

 • Результати масових репресій партійних, радянських, військових кадрів та зміни центрального і республіканського керівництва напередодні Другої Світової війни.


Заняття № 2

При розгляді першого питання слід розкрити наступне:

 • Становище західноукраїнських земель після Першої Світової війни,

 • Антиукраїнська політика польського уряду і польська колонізація етнічних українських земель, її причини та політичні цілі,

 • Господарське життя і національно-культурне будівництво в Галичині: діяльність українських кооперативів, банків, товариств «Просвіта», «Рідна мова» та ін..

 • Діяльність УГКЦ та її роль в активізації українського національного життя.

 • Посилення боротьби з окупаційним режимом: УВО та її діяльність по посиленню національно-визвольної боротьби в нових умовах.

 • Перегрупування політичних сил Західної України та створення нових партій: їх програмні цілі та методи діяльності,

 • Загострення боротьби на західноукраїнських землях в роки економічної кризи та в умовах проведення польською владою політики «пацифікації», нищення українських культурно-освітніх і громадських закладів; активізація УВО-ОУН, анти польський терор і акти бойкоту; політичні процеси над діячаси українських політичних організацій,

 • Безрезультатність легальної парламентської діяльності українських політичних партій та крах нормалізації відносин у польському суспільстві,

 • Діяльність радянофільських партій та організацій, переїзд у Радянську Україну західноукраїнської еліти, їх трагічна доля.


Аналізуючи друге питання стараємось подати інформацію про :

 • Становище українських земель у складі Румунської держави та її шовіністична політика,

 • Закарпатські землі у складі Чехословаччини. Карпатська Україна та її історичне значення.

 • Українське питання напередодні Другої Світової війни


Тема 8. Україна в роки Другої світової війни ( 1939 – 1945 рр.).

( 2 год.)
План.

 1. Початок Другої світової війни і встановлення більшовицького тоталітарного режиму на західноукраїнських землях у 1939-1941 рр.

 2. Розв`язання німецько-радянської війни і встановлення нацистського окупаційного режиму в Україні. Діяльність ОУН по відновленню державності України. Акт 30 червня 1941 р.

 3. Рух Опору українського народу. Боротьба проти ворога ОУН-УПА.

 4. Завершення Другої світової війни. Вклад українського народу в перемогу над фашизмом.


Завдання для індивідуальної роботи:

Проголошення незалежності Карпатської України та її значення.

Акт 30 червня 1941 р. – історичний етап у відновлені української держави.

Українська Повстанська Армія у боротьбі за незалежність України в 1942-1944 рр.

Роман Шухевич – головнокомандувач УПА.

Література

Історія України /. Ю.Зайцев., В.Баран, Я.Грицак та ін. -2 вид. – Львів: Світ 2002.

Історія України. Навч.посіб./ В.ЛитвинЮ В.Мордвінцев, А.Слюсаренко –К.:Знання-Прес,2002.

Історія України. Навч.посіб./ В.Внрстюк, О.Гарань, О.Гуржий та ін.. –К.: Альтернатива, 2002

Історія України: навч.-метод.посіб. для семінарських занять / В.Литвин та ін.. К. 2006

Курс лекцій з історії України та її державності..- Львів: в-во НУ „ЛП” 2008

Лановик Б., Лазаревич М. Історія України. –К., 2001.

Курс лекцій з історії України та її державності..- Львів: в-во НУ „ЛП” 2005.

Олійник М., Ткачук І. Історія України. Навч.посібник., Львів, 2005.

Світлична В.В. Історія України: Навч.посібник. –Львів, 2004.

Політична історія України. / За ред В.І.Танцюри. –К., 2002.

Киричук Ю. Нариси з історії українського національно- визвольного руху 40-50-х років ХХ ст.

– Львів, 2000.

Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Львів, 1993.

Літопис нескореної України. Документи, матеріали, спогади.- Львів, 1997.
Методичні поради.

При підготовці до першого питання звертаємо увагу на такі аспекти:

 • пакт Молотова-Ріббентропа про поділ сфер впливу в Європі між СРСР і Німеччиною;

 • Західна Україна в планах Німеччини та СРСР;

 • початок Другої світової війни. Захоплення Червоною Армією Західної України;утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Західній Україні;

 • Український Центральний Комітет у Кракові і його діяльність;

 • питання стратегії і тактики ведення боротьби за державну незалежність України в середовищі ОУН;розкол в ОУН та його наслідки.
  • У другому питанні доцільно висвітлити такі аспекти:

 • початок німецько-радянської війни, план «Барбаросса».

 • плани фашистської Німеччини щодо захоплених територій та його населення. План «Ост»,

 • наступ німецької армії у перші місяці війни. Оборонні бої Червоної армії;

 • проголошення у Львові ОУН-б Акту відновлення Української держави 30червня 1941 р;

 • окупація нацистами України і розчленування її території на: рейхскомісаріат “Україна”, дистрикт “Галичина” і “Трансністрію”;

 • створення концтаборів, гетто і масове винищення населення України;

 • створення і діяльність легальних українських організацій: Української Національної Ради, Українського Крайового Комітету та їх заборона.


У третьому питанні слід зупинитися на:

 • формуванні Руху Опору населення України проти німецького окупаційного режиму;

 • розгортанні національного руху опору на Волині і Поліссі: “Поліська Січ”; утворення УПА;

 • збройній боротьбі проти окупантів України національних формувань, підпілля, УПА;

 • бойових діях УПА проти гітлерівців влітку 1943 р., перенесення її діяльності в Галичину;

 • створенні Української Головної Визвольної Ради (УГВР), її планах та діяльності.


Розкриваючи четверте питання, висвітлюємо такі аспекти:

 • вигнання німецьких окупантів з території України;Битва за Дніпро,

Корсунь-Шевченківська та ін. операції радянських військ на українській території.

 • Визволення Кримського півострова та депортація кримсько-татарського населення;

 • Відновлення радянської тоталітарної влади і боротьба проти неї з боку УПА; історичне значення національно-визвольної боротьби українського народу в роки Другої світової війни: уроки та наслідки.

 • закінчення Другої світової війни та вклад України у перемогу над фашизмом;

 • вступ України в ООН і її політичні цілі;

 • розширення території Української РСР;

Тема 9. Українська РСР в 40 – 80 рр. ХХ ст.(2 год. )
П Л А Н


  1. Політичний і соціально-економічний розвиток України у повоєнні роки.

Злочини сталінізму в Україні (1945-1953 рр) . боротьба проти тоталітарного режиму.

  1. Лібералізація суспільного життя в Україні та її згортання в 60-х роках ХХ ст.

  2. Український правозахисний рух в 70-80-і роки ХХ ст.


Завдання для індивідуальної роботи:

 1. Зростання міжнародного авторитету України в повоєнні роки

 2. Перспективи розвитку та реалії радянської економіки УРСР 60-80-і роки ХХ ст.

 3. Причини та наслідки Голоду в Україні 1946-1947 рр.

 4. Львівський церковний собор: причини і наслідки

 5. Портрети українських правозахисників ( 70-80-і р. ХХ ст ) .
Література
Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: у 2-х кн..-К., 1994.

Білоконь С. Дисиденти. –К,1990.

Воронов І, Тилявець Ю. Голод 1946-1947. –К, 1991.

Грицак Я. Страсті за націоналізмом. –К., 2004

Історія України /. Ю.Зайцев., В.Баран, Я.Грицак та ін. -2 вид. – Львів: Світ 2002.

Історія України. Навч.посіб./ В.Литвин В.Мордвінцев, А.Слюсаренко –К.:Знання-Прес,2002.

Історія України. Навч.посіб./ В.Верстюк, О.Гарань, О.Гуржий та ін.. –К.: Альтернатива, 2002

Історія України: навч.-метод.посіб. для семінарських занять / В.Литвин та ін.. К. 2006

Курс лекцій з історії України та її державності..- Львів: в-во НУ „ЛП” 2008

Лановик Б., Лазаревич М. Історія України. –К., 2001.

Олійник М., Ткачук І. Історія України. Навч.посібник., Львів, 2005.

Світлична В.В. Історія України: Навч.посібник. –Львів, 2004.

Політична історія України. / За ред В.І.Танцюри. –К., 2002

Україна: ХХ століття: У 2-х книгах / В.Литвин, В.Смолій, М. Шпаковський. – К:

Альтернатива, 2002.Методичні поради.

При відповіді на перше питання аналізуємо

 • Політичне становище УРСР після П Світової війни; розширення території Української РСР;

 • Відновлення та утвердження командно-адміністративної, тоталітарної системи влади в Україні:

 • економічний стан УРСР в перші повоєнні роки;

 • причини та наслідки Голоду 1946-1947 рр.

 • Ідеологічний наступ радянської системи в повоєнні роки. «Жданівщина»;

 • Збройний опір радянському тоталітаризму з боку національно-визвольних сил;

 • Антиукраїнська політика тогочасного польського уряду в післявоєнний період. Операція «Вісла» та її наслідки для українського населення.


Друге питання висвітлюємо за планом:

 • Початки лібералізації суспільного життя в СРСР та УРСР після 1953 року;

 • Кадрові зміни в керівництві СРСР та Української республіки;

 • Трансформація радянської правової системи, критика культу особи Й.Сталіна на ХХ та ХХ11 з’їздах КПРС та її наслідки;

 • Труднощі та успіхи економічного реформування народного господарства України. Політика М.С.Хрущова;

 • Пробудження національно-культурного життя. Шестидесятники;

 • Згортання політики реформ та наступ на національно- культурне відродження. Русифікація.

Відповідь на третє питання будуємо за схемою –

 • Зміна політичного курсу СРСР в жовтні 1964 р. Л.Брежнєв в Україна;

 • Масові арешти учасників українського правозахисного руху в середині 60-х років ХХ ст.. та їх наслідки;

 • Виступи українських дисидентів на захист прав народів СРСР;

 • «Український вісник» - новий етап у розвитку українського правозахисного руху. В.Чорновіл, Л.Лук’яненко та ін.

 • Партійна номенклатура (П.Шелест, В.Щербицький та ін..) в суспільно-політичному житті України;

 • Українська Гельсінська група та її діяльність; радикалізація поглядів правозахисників;

 • Розгром УГГ та його наслідки;

 • Боротьба за державну незалежність України підпільних формувань, форми та методи діяльності.Тема 10. Національно-державне відродження України к. ХХ – поч. ХХ1ст. (4 год.)
П Л А Н
Заняття 1. Проголошення державної незалежності

України та її розбудова.
  1. Криза комуністичної системи. Розгортання національно-визвольного руху на


рубежі 80-90-х рр. 20 ст.

2. Розпад СРСР. Проголошення державної незалежності України та її утвердження.

3. Україна і світове співтовариство. Засади зовнішньополітичної діяльності.
Заняття 2. Українська державність на сучасному етапі

успіхи, проблеми та перспективи.


 1. Початки формування громадянського суспільства. «Помаранчева революція»

 2. Президентські вибори 2010 р. в Україні. Основні напрямки внутрішньої та зовнішньополітичної діяльності нової команди.

 3. Успіхи, проблеми та перспективи сучасної України


Завдання для індивідуальної роботи:

Політичні партії та організації в Україні в період національного відродження.

Державне будівництво в Україні у 1991-2001 рр.

Міжнародне становище України в сучасних умовах.

Від Конституції Пилипа Орлика до Конституції 28 червня 1996 р.

Українська молодь та її вибір вектора зовнішньої політики сучасної України.Література:

Історія України /. Ю.Зайцев., В.Баран, Я.Грицак та ін. -2 вид. – Львів: Світ 2002.

Історія України. Навч.посіб./ В.Литвин В.Мордвінцев, А.Слюсаренко –К.:Знання-Прес,2002.

Історія України. Навч.посіб./ В.Верстюк, О.Гарань, О.Гуржий та ін.. –К.: Альтернатива, 2002

Історія України: навч.-метод.посіб. для семінарських занять / В.Литвин та ін.. К. 2006

Курс лекцій з історії України та її державності..- Львів: в-во НУ „ЛП” 2008

Литвин В. Україна:досвід і проблеми державотоврення (90-ті роки ХХ ст.). –К., 2001.

Олійник М., Ткачук І. Історія України. Навч.посібник., Львів, 2005.

Світлична В.В. Історія України: Навч.посібник. –Львів, 2004

Кульчицький С.В. Утвердження незалежності України: перше десятиліття. // Укр. істор. журнал. – 2001. - №2, с. 3-21; №3, с. 48-68.

Падалка С. Україна 60-90-х років ХХ ст. (державність в історичній площині тоталітаризму, незалежності). –К., 2000.

Сергійчук В.І. Етнічні межі і державний кордон України. – К.: 2000.

Україна: друга половина ХХ ст. Нарис історії. – К., 1997.

Україна: утворення незалежної держави (1991-2001)// за ред В.Литвина. –К., 2001.


Методичні поради:
Заняття № 1

Розглядаючи перше питання, висвітлюємо:

 • економічний, політичний та соціальний розвиток України в період застою ;

 • загострення кризи комуністичного суспільства і плани перебудови радянського суспільства, дії, спрямовані на це;

 • Чорнобильська трагедія та її вплив на українську громадськість;наростання акцій протесту проти тоталітаризму та злочинного керівництва країною;

 • перші прояви демократизації суспільного життя в Україні; активізація українського національного руху;

 • Українська Гельсінська Спілка, її програма та діяльність;

 • виникнення неформальних громадсько-політичних організацій, формування політичних об`єднань; З`їзд письменників України (1988 р.); мітинги та демонстрації у Львові ( весна-літо 1989 р.);

 • національний релігійний рух; легалізація УГКЦ та її діяльність;

 • перші демократичні вибори народних депутатів СРСР, діяльність української делегації;

 • створення Народного Руху України (НРУ) та його діяльність;

 • формування в Україні багатопартійної системи, виникнення нових політичних партій, їх ставлення до державного статусу України;

 • 1989 рік – переломний рік у розгортанні українського національно-демократичного руху;

 • прийняття Закону про державний статус української мови;

 • створення Народної Ради та її діяльність, прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України / 16.07.1990 р./ та її зміст.


У другому питанні розглядаємо такі аспекти:

 • наступ національно-демократичних сил восени 1990 р.: проблема союзного договору і союзний референдум, криза у Верховній Раді СРСР;

 • спроби реакційних сил стримати розвиток демократичних процесів, антиконституційних переворот в СРСР 19-21 серпня 1991 р. та його ліквідація, перемога демократичних сил;

 • проголошення повної незалежності Української держави / 24.08.1991 р./;

 • референдум І грудня 1991 р. – підтвердження Акту проголошення незалежності Української держави, вибори Президента України;

 • денонсація союзного договору 1922 р. та його наслідки;

 • основні напрямки розбудови суверенної держави - внутрішня та зовнішня політика.

 • прийняття Основного Закону – Конституції України / 29.06.1996 р./ та її значення;


При розгляді третього питання висвітлюємо такі проблеми:

 • активізація зовнішньополітичної діяльності України, налагодження офіційних дипломатичних стосунків з країнами світу, входження нової держави до світової спільноти;

 • Україна в Співдружності Незалежних Держав /СНД/, як асоційований член її офіційних структур;

 • Україна і ООН, Україна і НАТО;

 • вступ України до Ради Європи /1995 р./; відносини з Європейським Союзом;

 • українсько-російські відносини та їх суперечності, Договір про дружбу та співробітництво між Україною та РФ /1997 р./ та його ратифікація;

 • проблема ядерного співтовариства у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, її закриття;

 • українсько-американські відносини та їх роль у зміцненні внутрішнього та зовнішнього становища України;

 • багатовекторність зовнішньої політики України її успіхи і проблеми.


Заняття № 2

При висвітленні першого питання розкриваємо наступне:

 • початки формування громадянського суспільства в Україні;

 • президентська виборча кампанія 2004 р.;поглиблення політичної кризи та шляхи її вирішення у 2004- 2005 рр.

 • успіхи та прорахунки «помаранчевої революції».

У другому питанні звертаємо увагу на:

 • Українське суспільство 10-х років ХХ1 ст.

 • Основні напрямки внутрішньої та зовнішньополітичної діяльності України 2010 – 2013 рр..

 • перспективи розвитку Української держави – східний чи західноєвропейський варіант розвитку ?

При розгляді третього питання студенту слід підсумувати:

 • Що з вивченого історичного матеріалу дає підстави Вам для гордості за свою державу?

 • Які успіхи України, в історичному ракурсі, і на сучасний момент Ви вважаєте визначальними для долі української держави?

 • На які проблеми державотворення Ви звернули б першочергову увагу сьогодні, підсумовуючи знання з курсу «Історії України»?

 • Окресліть, які на Вашу думку, перспективи України у внутрішній і зовнішній політиці?Каталог: files -> kafedry -> ukrainoz
ukrainoz -> Міністерство охорони здоров‘я україни львівський національний медичний університет
kafedry -> Робоча програма з навчальної дисципліни ортопедична стоматологія для студентів III курсу вищих медичних навчальних закладів
kafedry -> Методичні вказівки до практичних занять для студентів медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів
ukrainoz -> Методичні рекомендації з курсу «Історія української культури»
kafedry -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»
kafedry -> Програма навчальної дисципліни «медичне правознавство» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
ukrainoz -> М. Р. Гжегоцький 2014 р. Робоча навчальна програма
ukrainoz -> Міністерство охорони здоров‘я україни львівський національний медичний університет
ukrainoz -> Тестові завдання до теми культурогенезис

Скачати 373.02 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка