Самоменеджмент


Тема 1. Методологічні підходи доСторінка7/7
Дата конвертації31.03.2016
Розмір1.81 Mb.
#80
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7
Тема 1. Методологічні підходи до само менеджменту


 1. Сучасні наукові погляди на сутність самоменеджменту

 2. Концептуальний підхід до самоменеджменту Л. Зайверта.

 3. Концепція особистісних обмежень М. Вудкока і Д. Френсіса.

 4. Критерії ефективного самоменеджменту

 5. Ключові принципи визначення особистісних цілей менеджера

 6. Загальні обмеження при виборі цілей

 7. Саморозвиток особистості менеджера

 8. Професійне та посадове зростання

 9. Планування ділової кар'єри менеджера


Тема 2. Планування особистої роботи менеджера


 1. Цільове планування роботи менеджера

 2. Основні стадії перспективного й оперативного планування особистої роботи менеджера

 3. Раціональний розподіл функцій між керівником та працівниками апарату управління

 4. Визначення функцій заступника та рівня централізації управління

 5. Принципи та етапи розподілу управлінських функцій

 6. Дотримання субординації

 7. Проектування складу структурних одиниць

 8. Делегування повноважень

 9. Основні перешкоди делегуванню

 10. Техніка і форми передання розпоряджень

 11. Ключові принципи розпорядчої діяльності

 12. Тайм-менеджмент

 13. Структура і зміст виступу

 14. Вибір форм візуалізації тексту виступу

 15. Техніка презентації

 16. Проблемний підхід до проведення переговорів

 17. Оформлення результатів переговорного процесу

 18. Засади ораторського мистецтва


Тема 3. Організовування діяльності менеджера


 1. Об'єктивні основи виникнення і розвитку управлінської праці

 2. Зміст та особливості управлінської праці

 3. Види та класифікація управлінської діяльності

 4. Форми керівництва

 5. Закони розвитку організації праці

 6. Критерії оптимізації трудових процесів

 7. Сутність, значення та завдання наукової організації праці на сучасному етапі

 8. Класифікація робочих місць

 9. Система планування приміщень: кабінетна, загальна, стільникова

 10. Методи і засоби раціональної обробки текстових матеріалів

 11. Завдання менеджера в управлінні діяльністю підприємства


Тема 4. Самомотивування та самоконтроль менеджера


 1. Розвиток ініціативності, енергійності, уміння володіти ситуацією, стресостійкості

 2. Розвиток уміння стимулювати та карати, критикувати людей
 1. Конфлікти у діяльності менеджера: сутність і види

 2. Закономірності взаємовідносин і поведінки людей у конфліктних ситуаціях

 3. Методи подолання конфліктних ситуацій

 4. Прийоми поведінки менеджера у конфліктних ситуаціях

 5. Стратегія і тактика взаємодії в конфліктних ситуаціях

 6. Поведінка менеджера у конфліктних ситуаціях


Тема 5. Формування якостей ефективного менеджера


 1. Розвиток менеджера як особистості

 2. Фактори впливу соціального оточення на формування професійно важливих якостей менеджера

 3. Психологічні особливості стилів управління

 4. Індивідуальний стиль управління

 5. Авторитет керівника: суб'єктивна і об'єктивна значимість

 6. Харизматична влада керівника

 7. Розвиток харизматичних здібностей особистості

 8. Внутрішньоособистісні проблеми лідера

 9. Відповідальність лідера


Тема 6. Розвиток менеджерського потенціалу


 1. Сутність, види, напрями розвитку менеджерського потенціалу

 2. Психо-фізіологічний потенціал

 3. Інтелектуальний потенціал особистості

 4. Творчий потенціал особистості

 5. Типи творчої особистості

 6. Процес самореалізації особистості в одному або декількох соціальне зумовлених видах творчої діяльності

 7. Бар'єри щодо розвитку творчого потенціалу менеджера

 8. Характеристика керівника з творчим підходом до виконання посадових обов'язків

 9. Творче вирішення управлінських проблем

Контрольні питання до екзамену


    1. Поняття «самоменеджмент»

    2. Складові частини самоменеджменту

    3. Етапи розвитку самоменеджменту

    4. Основні теоретичні концепції самоменеджменту

    5. Головна мета та функції самоменеджменту

    6. Принципи самоменеджменту

 1. Сутність часу. Поняття ресурсу часу і його визначення

 2. Інвентаризація та аналіз тимчасових витрат

 3. Картка щоденного обліку часу А. Гастєва

 4. Облік часу П.М. Кєрженцева

 5. АВС- хронометраж

 6. Облік часу в Excel А. Федорова

 7. Фотографія робочого тижня

 8. Хронометраж по Г.А. Архангельському

 9. Журнал часу

 10. Аналіз щоденних перешкод часу

 11. Методи управління своїм часом

 12. Система управління часом Бенджаміна Франкліна

 13. Метод Дуайта Ейзенхауера

 14. Метод управління часом В. Парето

 15. Метод пріоритетів, або «АБВ- аналіз»

 16. Метод «Альпи»

 17. Традиційні і комп'ютерні способи планування особистої роботи менеджера

 18. Види діяльності менеджера

 19. Основні принципи раціональної організації праці

 20. Сприятливий режим і умови праці

 21. Культура управлінської праці

 22. Ефективність діяльності менеджера

 23. Техніка організації особистої роботи менеджера

 24. Робота з документами і кореспонденцією

 25. Ведення телефонних розмов

 26. Проведення нарад, конференцій

 27. Підготовка і проведення виступів

 28. Прийом з особистих питань

 29. Відвідування робочих місць

 30. Поняття мотивації праці

 31. Психологічні теорії мотивації праці

 32. Теорія Дугласа Мак Грегера

 33. Двофакторна модель Герцберга

 34. концепція А. Маслоу

 35. Модель Врума

 36. Модель Макклеланда – Аткінсона

 37. Теорія справедливості Адамса

 38. Комплексна модель Портера – Лоулера

 39. Теорія посилення мотивації Скіннера

 40. Конфлікти в діяльності менеджера: сутність і види

 41. Закономірності взаємовідносин і поведінки людей в конфліктних ситуаціях

 42. Методи подолання конфліктних ситуацій

 43. Прийоми поведінки менеджера в конфліктних ситуаціях

 44. Визначення ціннісних орієнтирів особистості

 45. Життєва позиція особистості

 46. Формування професійно-ділових якостей менеджера

 47. Розвиток адміністративно-організаційних якостей менеджера

 48. Розвиток соціально - психологічних якостей менеджера

 49. Розвиток моральних якостей менеджера

 50. Сутність, види, напрямки розвитку потенціалу менеджера

 51. Психофізіологічний потенціал менеджера

 52. Кваліфікаційний потенціал менеджера

 53. Комунікативний потенціал менеджера

 54. Моральний потенціал менеджера

 55. Творчий потенціал менеджера

 56. Освітній потенціал менеджера

 57. Саморозвиток особистості менеджера.

 58. Планування ділової кар’єри менеджера

 59. Основні види розподілу та кооперації управлінської діяльності.


Критерії оцінювання студентів
Кожен студент протягом вивчення дисципліни «Самоменеджмент» повинен ґрунтовно засвоїти теоретичні питання даної дисципліни, розглянути питання для самостійного вивчення курсу, продемонструвати відповідний рівень знань під час тематичного тестування, вміти застосувати отримані знання і навички на практиці.

Загальна підсумкова оцінка студента складається із: • усного опитування під час семінарських занять – за повну і ґрунтовну відповідь на задане запитання з теми заняття;

 • оцінка виконання ситуаційних вправ та завдань під час семінарських занять і виконання домашніх завдань – за запропоновану правильну послідовність вирішення завдання; за знання теоретичних основ проблеми, поставленої в завданні; за володіння формулами та математичними методами, необхідними для вирішення завдання; за отриманий правильний результат;

 • поточного тематичного тестування у вигляді завдань підсумкового модульного контролю за правильні відповіді на всі питання роботи;

 • оцінка підготовки глосарію, презентацій - за глибокі знання навчального матеріалу, що містяться в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах;

 • обговорення матеріалів рефератів під час практичних занять, обговорення матеріалів доповідей з поставленого проблемного питання, проведення дискусій, підведення резюме питання під час практичного заняття - за повноту та використання сучасних концепцій і джерел інформації (крім лекційного конспекту має бути ще не менше п’яти джерел інформації); за оформлення роботи згідно з вимогами і наявність посилань на джерела інформації; за наявність змістовних висновків.

При невиконанні окремих критеріїв з тієї чи іншої форми контролю знань кількість балів, яка виставляється студентові, може бути знижена:

 • за неповну відповідь  - 1 бал;

 • за невчасне виконання індивідуальної роботи – 1 бал;

 • за недостовірність поданої інформації – 1 бал;

 • за недостатнє розкриття теми – 1 бал;

 • за відсутність посилань на літературні джерела – 1 бал.

Результати поточного контролю знань студентів (кількість отриманих балів) обов’язково доводяться викладачем в кінці кожного заняття до відома всіх студентів та проставляються в “Журналі обліку поточної успішності та відвідування занять студентів”. Кількість балів за результатами оцінювання під час заняття записуються в стовпчик, в якому відмічається присутність студентів на занятті; кількість балів за результатами самостійної роботи (за виконання домашніх чи індивідуальних завдань) – в стовпчику поряд.

Оцінка студенту за іспит з дисципліни «Самоменеджмент» виставляється за національною шкалою та за шкалою ECTS.

Відповідь на кожне запитання білету оцінюється окремою оцінкою «відмінно», «добре», «задовільно» чи «незадовільно». Загальна оцінка по білету підраховується як середньоарифметичне значення оцінок, отриманих з кожного питання білету. Оцінка «відмінно» може бути поставлена лише у тому випадку, якщо жодне із запитань екзаменаційного білету не оцінено нижче оцінки  «добре».

Оцінка «відмінно» (за системою ECTS – A) виставляється, якщо студент точно і повно відповів на запитання білету і правильно розв'язав практичне завдання, а також чітко і логічно відповів на поставлені екзаменатором запитання, вільно володіє науковою термінологією.

Оцінка «добре» (за системою ECTS – В) ставиться у випадку, коли при відповіді студент допустив деякі неточності чи залишилась нерозкритою частина білета (до 15%) за умови, що принципові моменти запитань були розкриті правильно, а при розв'язанні практичного завдання допущені лише арифметичні помилки.

Оцінка «добре» (за системою ECTS – С) ставиться, якщо відповідаючи на білет студент допускає несуттєві неточності і не може чітко відповісти на поставлені у білеті запитання, залишаючи тим самим нерозкритим до 25% їх змісту, за умови, що допущені несуттєві помилки при розв'язанні задачі усуваються самим студентом, коли на помилки вказує екзаменатор.

Оцінка «задовільно» (за системою ECTS – D) виставляється за наявність у відповіді  декількох суттєвих неточностей, нечіткість відповіді, та коли до 30% змісту білета залишається нерозкритою. При розв'язанні практичного завдання допущені помилки і порушена логіка їх розв'язання, що вплинуло на результат та правильність висновків. Але при цьому базові формули, взяті для розрахунку, є в основному правильними.

Оцінка «задовільно» (за системою ECTS – Е) виставляється, якщо під час відповіді допущено ряд суттєвих помилок, або коли студент не розкриває до 50% змісту питань білету. На додаткові запитання екзаменатора відповідає теж в межах 45-50%. При розв'язанні практичного завдання допущені помилки і порушена логіка їх розв'язання, що вплинуло на результат та правильність висновків. Але при цьому базові формули, взяті для розрахунку, є в основному правильними, або при нагадуванні екзаменатором назв, необхідних для розв'язання задачі коефіцієнтів, інших показників тощо, студент самостійно згадує їх суть і швидко знаходить правильне вирішення практичного завдання.

Оцінка «незадовільно» (за системою ECTS – FX) вказує на те, що студент не оволодів і половиною матеріалу, який винесено на екзамен. На логічні запитання екзаменатора студент часто не знає правильної відповіді. Не знає базових категорій та економічних показників, інших фундаментальних формул, потрібних для розв'язання практичного завдання.

Екзаменаційне завдання повинно виключно виконуватися студентами самостійно. Тому у разі використання заборонених джерел (шпаргалок, засобів зв’язку та ін.) чи підказок студент знімається з іспиту й одержує нульову оцінку.

По завершенні іспиту екзаменаційні роботи разом з білетами і заліковими книжками приймаються від кожного студента екзаменатором.

Висновки

Самоменеджмент - це один з підрозділів менеджменту (як і стратегічний менеджмент, операційний менеджмент, інформаційний менеджмент). Самоменеджмент, як новий напрям у сучасному менеджменті, створено відносно недавно, але розвивається дуже інтенсивно.

Причини виникнення самоменеджменту - це ті суттєві зміни, які відбуваються в управлінській ситуації у світі.

по-перше, - це конкуренція, виросли масштаби і динамізм змін у підприємництві та бізнесі, а це вимагає від менеджерів освоєння нових навичок управління, боротьби з можливістю власного відставання;

по-друге, зростає загроза частих стресів через напруженість, яка має місце в більшості організацій і фірм. Щоб їх позбутися, менеджеру необхідно вміти управляти собою.

по-третє, (і це, мабуть, основне) творчий потенціал працівника в даний час перетворився в найцінніший капітал організації. Тому збереження і розвиток цього потенціалу, в тому числі і самими працівниками, є однією з найважливіших умов для існування ділової кар'єри.

Треба відзначити, що на Україні, ситуація ускладнюється кризовим станом економіки. У цих умовах саморозвиток персоналу є передумовою виживання на ринку праці. Німецькі дослідники проблем практичного самоменеджменту та ділової кар'єри Бербель і Хайнц Швальбе стверджували, що «для того, щоб домогтися успіху, потрібно вміти управляти собою». У США практично у всіх ВНЗ вивчають «Самоменеджмент» і один з напрямків самоменеджменту - Time management (управління часом).

Тому, щоб зробити наших випускників конкурентоспроможними на ринку праці фахівцями, в нашому введена дисципліна «Самоменеджмент», яка, сподіваємося, допоможе Вам отримати переваги перед іншими фахівцями, допоможе у досягненні особистих і професійних цілей, допоможе самореалізуватися і побудувати кар'єру.

Але головна причина, чому треба вивчити самоменеджмент - це те, що у кваліфікаційній характеристиці записано в переліку вимог до фахівців будь-якого профілю, що вони «повинні вміти працювати в умовах жорстокого дефіциту часу». Для цього потрібно вивчити випробувані на практиці технічні прийоми і методи самоменеджменту, опанувати їх і вміти використовувати на практиці у своїй повсякденній роботі.


Перелік основної й додаткової навчально-методичної літератури

 1. Аакер Д.А. Бизнес-стратегия: от изучения рыночной среды до выработки беспроигрышных решений / Дэвид А. Аакер; [пер. с англ.]. — М.:Эксмо, 2012. — 464 с.

 2. Андреев В. И. Конфликтология: искусство спора, ведение переговоров, разрешение конфликтов / В.И. Андреев. — М., 1995. – 178 с.

 3. Армстронг М. Как стать эффективным руководителем / М. Армстронг / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 160 с. – (Серия «Классика Harvard Business Review»)

 4. Балабанова Л.В. Организация труда менеджера [Текст]: учебник для студ. высших учеб. закл. / Л.В. Балабанова, А.В. Сардак; Донецкий национальный ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. Кафедра маркетингового менеджмента. - Донецк: ДонНУЭТ, 2008. - 480 c. - (Школа маркетингового менеджмента).

 5. Баришніков В.М. Людський розвиток як сутність державної стратегії соціально-економічної політики (самоменеджмент в забезпеченні конкурентоздатності безробітних на сучасному ринку праці): навч. посіб. / В. М. Баришніков; Ін-т підготов. кадрів Держ. служби зайнятості України. — К.:[б.в.], 2010. — 121 с.

 6. Васильева И.Н. Организация делопроизводства и персональный менеджмент : учеб. пособие для студентов вузов / И.Н.Васильева, Э.В.Островский, И.Ю. Юртаев; отв.ред. И.Н.Васильева. - М.: Вуз. учебник, 2009. – 356 с.

 7. Вудкок М. Раскрепощенный менеджер: для руководителя-практика / М. Вудкок, Д. Фрэнсис - М.: Дело, 2001. - с-320

 8. Горбачев А.А. Тайм-менеджмент в 2 счета / Александр Горбачев. – СПб.: Питер, 2009. – 256 с.

 9. Градінарова О.О. Дослідження передумов використання сучасної системи самоменеджменту на підприємствах туристичної індустрії / О.О. Градінарова // ВІСНИК ДІТБ. - 2011. - № 15. – С. 32-38.

 10. Грей К.К. Организации. Теории, конфликты и менеджеры: [перевод с английского Крис Грей]. - Харьков: Гуманитарный центр. - 2008. - 196 с.

 11. Грищенко В. О. Самоменеджмент [Текст] : навч. посіб. / В.О. Грищенко [и др.]; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля - Луганськ : Видавництво СНУ ім. В.Даля, Холдинг МЖК "Мрія"., 2006. - 292 с.

 12. Добреньков В.И. Управление человеческими ресурсами: социально-психологический подход: учеб. пособие для студентов вузов / В. И. Добреньков, А. П. Жабин, Ю. А. Афонин; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Социол. фак. - М.: КДУ, 2009. – 480 с.

 13. Добротворский И.Л. Самоменеджмент : Практ. руководство для решения повседневных проблем : Эффективные технологии / И.Л. Добротворский . ─ М. : Приор-издат, 2003 . ─ 267 с.

 14. Доронина М.С. Самоменеджмент: сутність, умови виникнення і розвитку / М.С. Доронина, В.І. Пересунько. // Економіка і управління. – 2006. - № 4. – С. 7-12.

 15. Зайверт Л. Ваше время – в ваших руках. Советы руководителям, как эффективно использовать рабочее время) / Лотар Зайверт / Пер. с нем. – М.: Экономика, 2001. – 267 с.

 16. Золотые Ступени Карьеры / А. Купеческий, М. Бородулина, Л. Лебедева, Ю. Романова, В. Оглоблин, Ю. Блохин, А. Ульянов, З. Цамалашвили и др. – М.: Издательство: OOO "Купечество", 2006. – 344 с.

 17. Карпичев В., Варламов В. Самоменеджмент: Введение в проблему [Cтатья] // Проблемы теории и практики управления. — 2013. — № 3. — С. 103—106.

 18. Кинан К. Самоменеджмент / К. Кинан; пер. с англ. - М.: Эксмо. - 2006. - 72 с.. - (Менеджмент на ладони: кратко и ясно).

 19. Колпаков В. М. Самоменеджмент: навчальний посібник / В. М. Колпаков . ─ К. : Персонал, 2008 . ─ 528 с.

 20. Комар Ю. М. Самоменеджмент навчання [Текст]: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю. М. Комар ; Донецький ін-т ринку та соціальної політики. - Донецьк : ДІРСП, 2005. - 232 с.

 21. Кругликов В.В. Теория организационного управления: монография / В.В. Кругликов, С.В. Кругликов. - Минск: Военная академия Республики Беларусь. - 2010. - 285 с.

 22. Леонард Д., Сорос С. Как заставить работать коллективный мозг компании // Креативное мышление в бизнесе / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 228 с. – (Серия «Классика Harvard Business Review»)

 23. Лукашевич Н.П. Самоменеджмент. Теория и практика: учебник. — К. : Ника-Центр, 2007. — 344с.

 24. Лукашевич Н.П. Теорія й практика самоменеджменту: навчальний посібник / Н.П. Лукашевич. - 2-е вид., випр. - Киев : МАУП, 2002. - 360 с.

 25. Маккензи Р.А. Ловушка времени: рекомендации, примеры, советы / Р. А. Маккензи. - М.: Вече : Персей: АСТ, 2005. - 479 с. - (Self-Help).

 26. Мамфорд, Алан. Management Development. Как усовершенствовать работу менеджеров: стратегии действий; Пер.с англ. К.А. Кравченко / Алан Мамфорд, Джеф Голд М.: Hippo, 2006. – 245 с.

 27. Наймушин А.И. Введение в дистанционное образование. Самоменеджмент и формирование образовательного пространства: учеб.пособие. / А.И. Наймушин. - Уфа:Уфим.технол.ин-т сервиса - 2000. - 92 с. - (Новые образовательные технологии).

 28. Никулин Л.Ф. Эклектичная мозаика менеджмента / Л.Ф.Никулин, М.Н.Сидоров, Д.Ю.Бусалов. - Самара:Учеб.лит., 2009. – 156 с.

 29. Ноздренко Е.А. Эффективный самоменеджмент: учеб. пособие / Е. А. Ноздренко. - Красноярск: Краснояр. гос. ун-т. - 2005. - 153 с.

 30. Организация труда менеджера [Текст]: тесты для студ. спец. 6.050201 "Менеджмент организаций" / сост. В. М. Коцупей, А. А. Ланда; Укоопспилка, Львовская коммерческая академия. - Л.: Издательство Львовской коммерческой академии, 2007. - 43 с.

 31. Панченко В.Г. Личность руководителя : учеб. пособие для студентов / В. Г. Панченко, В. Н. Паутов, Т. В. Разенкова. - М.: МАКС Пресс, 2010. – 320 с.

 32. Парахина В.Н. Современные проблемы развития теории и практики управления организациями: монография / В.Н. Парахина, Г.В. Воронцова, Л.И. Ушвицкий, Н.П. Харченко и др. / Под ред. профессора В.Н. Парахиной. — Ставрополь: Изд-во "СевКавГТУ", 2007. – 232 с.

 33. Парфенова З.А. Технология самоменеджмента: учеб. пособие по спец. 062100 "Упр. персоналом" / З. А. Парфенова. - 2-е изд., перераб. и доп.- Новосибирск: СибАГС. - 2013. - 258 с.

 34. Петрова Н.П. Тренинг для победителя. Самоменеджмент эпохи Интернет / Петрова Н.П. - СПб: Речь. - 2002. - 211 с. -(Психологический тренинг).

 35. Прищепа Н.П. Организация труда менеджера [Текст]: учеб. пособие / Н. П. Прищепа; Луганский национальный педагогический ун-т им. Тараса Шевченко. - М.: Альма-матер, 2006. - 160 с. - Библиогр.: С. 158-159.

 36. Разовский Ю. В. Персонал: учеб. пособие / Ю. В. Разовский – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009. – 238 с.

 37. Резник С. Д. Женщина-руководитель: как добиться успеха в управлении / С. Д. Резник, С. Н. Макарова. - Феникс, 2005. – 320 с.– (Серия: Бизнес-технологии).

 38. Русинов Ф.М. Менеджмент и самоменеджмент в системе рыночных отношений: учеб. пособие / Л.Ф. Никулин, Л.В. Фаткин / Федор Михайлович Русинов (ред.). — М. : ИНФРА-М, 1996. — 351с. — (Высшее образование).

 39. Сухова И. М. Самоменеджмент студента [Текст] : практ. пособие для студ. и преподавателей / И. М. Сухова. - М.: АНМИ, 2011. - 92 с.: ил. - (Сестринское дело).

 40. Управление крупным предприятием: монографія / А.В. Козаченко, А.Н. Ляшенко, И.Ю. Ладико, Г.И. Дибнис, В.В. Адоніна, П.В. Кривуля, С.С. Штапаук, Ю.С. Погорелов, О.Н. Сирота. – К.: Лібра, 2005. - 384 с.

 41. Ушенко Н.В. Организация труда менеджера. Практикум [Текст]: учеб. пособие для студ. высших учеб. закл. / Н. В. Ушенко. - Донецк: ООО "Юго-Восток, Лтд", 2004. - 172 с.

 42. Хроленко А. Т. Самоменеджмент: Для тех, кому от 16 до 20. — М. : Экономика, 1996. — 139 с.

 43. Швальбе Б. Личность, карьера, успех/ Б. Швальбе, Х. Швальбе / Пер. с нем. — М.: АО Издат. группа "Прогресс-Интер", 1993. – 228 с.

 44. Я - Перший [Текст]: журнал для впевнених та успішних, а також для тих, хто прагне бути такими / ТОВ "Видавництво "КІМ", Н.Г.Лозійчук. – К.: КІМ, 2011. - 64 с.

Навчальне видання

Градінарова Орина Олександрівна, к.е.н., доц.
САМОМЕНЕДЖМЕНТ

науково-методичні рекомендації з вивчення дисципліни

для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

заочної форми навчання

Технічний редактор

Зведений план 2014 р., поз. №

Підписано до друку 2014 р. Формат ________. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman. Друк – ризографія. Ум. друк. арк.

Обл.-вид. арк. Тираж прим. Зам. №

_________________________________________________________________

Донецький національний університет економіки

і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31.

Редакційно-видавничий віділ НПІТ

83023, м. Донецьк, вул. Харитонова, 10.Тел.: (062) 297-60-50
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 3470 від 28.04.2009 р.
Каталог: images -> stories -> Distant -> samomen
samomen -> Конспект лекцій з дисципліни самоменеджмент для студентів іпо 1801 «Специфічні категорії»
Distant -> Конспекті лекцій «Управління якістю»
Distant -> Навчально-методичний посібник для студентів економічних і торговельних спеціальностей Затверджено
Distant -> Підручник «Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів»
Distant -> Програма курсу «Податкова система»
Distant -> Тема облік операцій банку за безготівковими розрахунками питання, що розглядаються у темі
Distant -> Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. 5 Теми контрольних робіт. 6 Екзаменаційна програма до іспиту з дисципліни «Інноваційний менеджмент»
Distant -> Тема14. Облік власного капіталу питання, що розглядаються у темі
Distant -> Методичні вказівки з підготовки до семінарських занять
Distant -> О. О. Градінарова теорія організації


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал