Самоменеджмент


Тема 5. Формування якостей ефективного менеджераСторінка5/7
Дата конвертації31.03.2016
Розмір1.81 Mb.
#80
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7
Тема 5. Формування якостей ефективного менеджераВивчивши дану тему, ви повинні:

 • вміти визначати ціннісні орієнтири особистості;

 • розуміти поняття «життєва позиція особистості», розрізняти її основні види;

 • засвоїти технології формування професійно-ділових, адміністративно-організаційних, соціально-психологічних, і моральних якостей менеджера;

 • навчитися використовувати різноманітні методики удосконалення професійно-ділових, адміністративно-організаційних, соціально-психологічних і моральних якостей менеджера;

 • пізнати необхідність безперервної освіти в сучасному світі та ознайомитися з формами і способами отримання нових знань


Опорний конспект лекцій з теми


 1. Визначення ціннісних орієнтирів особистості

Можна виділити кілька основних особистісних орієнтацій:

1) Реалістична - люди, схильні до заняття, що вимагає навичок, зусиль і координації. Найчастіше це люди, що працюють в аграрній області (лісівництво, рибальство).

2) Дослідницька - люди, які пов'язані з діяльністю, що вимагає розміщення в організації та вироблення власної інтерпретації. Ці люди воліють до фізичних, міжособових відносин (викладач, біолог, хімік).

3) Артистична - люди, які виражають емоції і свою індивідуальність. Зазвичай, це люди реклами, що працюють в маркетинговому середовищі.

4) Соціальна - люди націлені не на інтелектуальну взаємодію, а більше на міжособистісне спілкування (соціальні працівники, дипломати).

5) Інноваційна - люди, які вербально ерудовані.

6) Звичайна орієнтація - люди, які обирають структурну регулюючу діяльність і пов'язану з нею професію (бухгалтер, банкір, фінансист).
 1. Життєва позиція особистості

Людина, що живе в суспільстві, взаємодіючи з іншими індивідами, займає певну життєву позицію. Життєва позиція - ставлення людини до навколишнього світу, що виражається в його думках і вчинках.

Виділяються дві основні життєві позиції:

пасивна (конформістська), спрямована на підпорядкування навколишньому світу, слідування обставинам.

активна, спрямована на перетворення навколишнього світу, контроль над ситуацією;

У свою чергу, конформістська життєва позиція буває:

авторитарно-конформістською (людина в своїй поведінці орієнтується на поведінку і погляди якоїсь окремої, дуже впливової і авторитетної людини, як правило, керівника колективу);

груповою-конформістською (окрема людина, як і інші члени групи, жорстоко дотримується норм, прийнятих в групі);

суспільно-конформістською (окремий індивід підпорядковується нормам суспільства і «пливе за течією»);

Активна життєва позиція також має свої межі:

активна, самостійна поведінка по відношенню до інших індивідів, але підпорядкування лідеру групи;

підпорядкування нормам суспільства, але прагнення лідирувати в групі, колективі;

ігнорування суспільних норм і активне прагнення «знайти себе» поза суспільством - в банді злочинців, серед хіпі, в інших асоціальних групах;

невжиття норм суспільства, але прагнення самостійно і за допомогою інших змінити всю навколишню дійсність.
 1. Формування професійно-ділових якостей менеджера


професіоналізм - висока підготовленість менеджера до виконання завдань професійної діяльності. Професіоналізм менеджера дає можливість досягати значних якісних і кількісних результатів праці при менших витратах фізичних і розумових сил на основі використання раціональних прийомів виконання робочих завдань. Професіоналізм фахівця виявляється в систематичному підвищенні кваліфікації, творчої активності, здатності продуктивно задовольняти зростаючі вимоги суспільного виробництва і культури.

здатність генерувати корисні ідеї - корисні ідеї необхідні менеджеру для досягнення цілей і вирішення проблем при особистому розвитку і реалізації призначення. Корисні ідеї використовуються менеджером в практичній і творчій діяльності для створення в навколишньому середовищі нових, розвитку наявних або знищення шкідливих об'єктів і відносин між ними.

здатність приймати нестандартні управлінські рішення та нести відповідальність за них - здатність знаходити проблеми та рішення в умовах, коли альтернативні варіанти дій, інформація та цілі неясні або сумнівні.

прагнення до професійного зростання - професійний розвиток відбувається в процесі соціалізації людини, спрямований на присвоєння різних аспектів, зокрема професійних ролей, професійної мотивації, професійних знань і навичок. Основною рушійною силою професійного розвитку є прагнення особистості до інтеграції в соціальний контекст на основі ідентифікації соціальної групи і інституту. У різних культурно-історичних і біографічних умовах це прагнення виражається в орієнтаціях на різні професійні області, що характеризуються особливим предметом праці (горизонтальна орієнтація), і на різні кваліфікаційні рівні, обумовлені обсягом і якістю загальної та професійної освіти (вертикальна орієнтація).

підприємливість - ділова активність, ініціативність, здатність до справи, що приносить успіх. Зробити що-небудь - значить зробити ініціативне, випереджаюче дійсність, проявити активність до того, як будуть чітко визначені умови та наслідки.

авторитетність - це той підтип влади, при якому люди з готовністю підкоряються наказам, оскільки вважають здійснення влади легітимним. М. Вебер розрізняв легально-раціональний, традиційний і харизматичний авторитет. У сучасній соціології поняття авторитету часто використовується для позначення впливу, яким користується керівництво, що не відповідає первісному змісту терміна. У соціальній психології він використовується в галузі дослідження динаміки малих груп при визначенні впливу групи на індивідуальні переконання і поведінку.

здатність до інновацій і обґрунтованого ризику. Інновація (нововведення) в соціально-психологічному аспекті - створення та впровадження різного виду нововведень, що породжують значимі зміни в соціальній практиці. Розрізняються соціально-економічні, організаційно-управлінські та техніко-технологічні інновації. Подоланню соціально-психологічних бар'єрів інноваційної діяльності сприяють: 1) облік ціннісних орієнтацій, етичних норм поведінки її учасників; 2) застосування соціально-психологічних методів активного навчання працівників для розвитку інноваційних, творчих здібностей, формування готовності до сприйняття та участі в інноваціях. Розроблено відповідні методики навчання.

Ризик - один з ключових, найважливіших елементів менеджерської діяльності. З визначення ризику випливає, що, по-перше, він являє собою образ дій в неясній, невизначеній обстановці, по-друге, що ризикувати слід лише в тих випадках, коли можливий успіх, і, втретє, що очікуваний позитивний результат ризику має закономірний характер. Отже, резюмуємо характерні ознаки ризику: невизначеність, очікування успіху і надія на щасливий результат.
 1. Розвиток адміністративно-організаційних якостей менеджера


оперативність - якість працівника, що характеризує його здатність швидко включатися в діяльність, легко переходити в роботі від виконання одного завдання до іншого, доводити почату справу до кінця, не затягувати її, приймати рішення і вміло діяти в мінливих умовах; показник роботи динамічної інформаційної системи.

гнучкість управління - параметр, що характеризує організаційну властивість системи управління, її ієрархічний рівень керівництва, проявляється в здатності до швидкої структурної перебудови, адаптації до змінного середовища. Визначається відношенням числа своєчасно виконуваних управлінських робіт до їх загальної кількості, об'єктивно виникає за період нестандартного впливу зовнішнього середовища, реорганізації, змін у технології прийняття рішень.

здатність стимулювати ініціативу. Ініціатива - самодіяльна участь людини в різних сферах соціального життя, в якому вона самостійно бере на себе вирішення будь-якого завдання; форма прояву її громадської і політичної активності. Ініціативність може виражатися в добровільній діяльності (на благо суспільства, класу, в особистих інтересах), в творчому відношенні до праці і сформованим способом поведінки (звичаїв, традицій). Формами її прояви можуть бути подвиг, особистий приклад. У моральному сенсі ініціативність характеризується тим, що людина бере на себе більшу міру відповідальності, ніж того вимагає просте дотримання загальноприйнятих норм. Ініціативність характеризує людину (колектив, широкі маси людей) з точки зору громадської активності і виражається в свідомій діяльності, спрямованій на здійснення певних моральних принципів та ідеалів.

вміння доводити справу до кінця. Незавершені проекти можуть викликати у менеджера незадоволеність, дискомфорт, стрес, занепокоєння, сором і жаль. Один із способів перестати накопичувати незавершені проекти - більш ретельно обмірковувати, за які саме проекти братися в першу чергу.

інтернальність - особистісне утворення, властиве людям, які приймають відповідальність за те, що відбувається з ними, за свої вчинки.

вміння формувати команду і організувати роботу підлеглих. Робоча команда - це невелика група працівників, які прагнуть до досягнення спільної мети, постійно взаємодіють і координують свої зусилля. У тому випадку, коли члени робочої команди усвідомлюють спільні цілі, проявляють відповідальність і ентузіазм, підтримують зусилля один одного, правомірно говорити про командну роботу. Вона припускає наявність підтримуючого робочого середовища, співробітників, що володіють необхідною для виконання командних робіт кваліфікацією.

здатність делегувати повноваження. Психологія управління вважає, що при оцінці якостей керівника основну роль грають не особливості його характеру і навіть не професійна кваліфікація, а як працюють його підлеглі. Якщо якість роботи рядових співробітників постійно поліпшується, якщо в колективі позитивний морально - психологічний клімат, значить на чолі колективу стоїть справжній керівник. Хороший керівник не той, хто може все робити, а той, хто керує так, що кожен підлеглий робить свою справу якнайкраще.

вміння організовувати час. Тайм менеджмент - це сучасна високоефективна психологічна технологія, що дозволяє людині управляти своїм особистим часом, підвищити ефективність його використання в кілька разів, навчитися виставляти пріоритети і планувати свою діяльність, а також опанувати деякими техніками психологічної саморегуляції.


 1. Розвиток соціально - психологічних якостей менеджера

управлінська культура - це наука про способи впливу на людей, особистісні якості, вміння працювати з людьми, які залежать від освіти, досвіду та лідерських рис. Носіями управлінської культури є звичайно ж люди. Але в організаціях зі сформованою, стабільною, управлінською культурою вона зазвичай відділяється від людей і стає атрибутом організації, що надає активний вплив на персонал і керівництво організації, модифікує їх поведінку у відповідності з тими нормами, принципами та цінностями, які становлять її основу.розум - узагальнена характеристика пізнавальних можливостей людини (на відміну від почуттів і волі). У більш вузькому сенсі - індивідуально - психологічна характеристика розумових здібностей людини. Розум грає головну роль в організації людиною міжособистісної взаємодії з оточуючими і формуванні у нього картини світу в цілому. Однак у передконфліктних і особливо конфліктних ситуаціях роль розуму у визначенні поведінки людини може знижуватися, причому істотно, в порівнянні з емоціями. Раціоналізація конфлікту спрямована на компенсацію суб'єктивної емоційної оцінки ситуації опонентами за рахунок підвищення ролі інтелектуального компонента, тобто дуже важливо зберігати в конфлікті ясний розум. У конфліктах частіше виграє найрозумніший.

ерудиція - глибоке знання в якій-небудь області або багатьох областях. Розрізняють ерудованість в ряді наук або областей культури і ерудованість в одній науці або галузі культури. Ерудиція свідчить про високий інтелектуальний розвиток особистості, розвиненість її духовних сил, пам'яті, мислення. Ерудиція є результатом копіткої і наполегливої роботи, систематичного навчання, наукового пошуку, власних роздумів над проблемами. Глибока ерудиція - характерна риса справжнього вченого.

культура ділового спілкування - система знань і навичок тактовної поведінки в різних ситуаціях спілкування, одна з соціально-психологічних умов попередження конфліктів. Культура ділового спілкування характеризує здатність індивіда не переносити ділові конфлікти на емоційно-особистісну сферу взаємовідносин, зрозуміти логіку і мотиви поведінки опонента, зняти непотрібне емоційне напруження у стосунках. Основи ділової культури закладаються в сім'ї та школі. Ділова культура є професійно важливою якістю для керівника, що працює в будь-якій сфері діяльності.

лідерські здібності - поняття, що має безліч значень і використовується для опису широкого кола явищ, пов'язаних з процесами влади і впливу в різних соціальних колективах, таких, як групи, організації, спільноти або нації.

колегіальність - принцип управління, при якому керівництво здійснюється групою уповноважених осіб (колегією). Кожен член колегії при цьому зазвичай несе персональну відповідальність за певну сферу діяльності. До основних ознак колегіальності відносяться: колективний характер вироблення і прийняття рішень; горизонтальні потоки управлінської інформації; використання в керівництві спільного обговорення, узгодження та контролю. Розрізняють дві форми колегіальних органів: 1) колективні органи, що працюють на громадських засадах (науково- технічні та науково- методичні ради); 2) адміністративні органи, що входять до складу міністерств і відомств. Подальше вдосконалення управління передбачає послідовне зміцнення принципу колегіальності в роботі всіх ланок господарського та соціального управління та його всебічного розвитку.

толерантність - терпимість до чужого способу життя, поведінки, чужих звичаїв, почуттів, вірувань, думок, ідей. Позиції прихильників толерантності надзвичайно широкі - від інтерпретації її як принципу, що обмежує в різного роду анархістських концепціях до тлумачення її як громадського та особистого здоров'я, законності, моралі.

оптимізм - сприйняття навколишнього світу, перейняте життєрадісністю, вірою в майбутнє, в успіх; схильність у всьому бачити хороше; світоглядна установка, згідно з якою існуючий світ є кращим з можливих, в ньому переважає позитивний початок (добро, любов, краса) і можливе досягнення моральної досконалості і щастя.

екстравертність - індивідуальна риса, яка характеризується в разі екстраверсії орієнтацією на зовнішній світ, товариськістю і імпульсивністю, а в разі інтроверсії - на внутрішній світ, сором'язливістю і обережністю.

інтелектуальність - здатність мислення, раціонального пізнання, на відміну від таких, наприклад, душевних здібностей, як почуття, воля, інтуїція, уява. У більш загальному плані інтелект виступає як синонім мислення, розумового розвитку особистості.

емоційна стійкість - здатність стримуватися, зберігати спокій і спокійно реагувати на несприятливі обставини. Емоційна стійкість визначається не тільки типом темпераменту людини, а й рівнем її культури, умінням вибудовувати життєві пріоритети і регулювати свій психофізичний стан.

почуття гумору в звичайному слововживанні здатність помічати в явищах комічні сторони, емоційно відгукуючись на них. Нерозривно пов'язане з умінням виявляти протиріччя в оточенні - наприклад, помічати, а іноді і перебільшувати протилежність позитивних і негативних рис. Почуття гумору передбачає наявність у його суб'єкта позитивного ідеалу, без якого воно вироджується в негативні явища - вульгарність, цинізм. Судити про наявність або відсутність почуття гумору можна по тому, як людина розуміє жарти, анекдоти, шаржі, карикатури.

вміння створювати власний імідж - це сукупність певних якостей, які люди асоціюють з певною індивідуальністю особистості. Імідж керівника може бути позитивним, негативним і нечітким (завуальованим). Керівник будь-якої організації, як правило, прагне до створення позитивного особистого іміджу, але відомі випадки, коли індивідуум цілеспрямовано йде на створення негативного, скандального образу. Такий крок, як правило, властивий політичним, громадським діячам, а також представникам шоу бізнесу, рідше він властивий керівникам комерційних структур, так як в даному випадку негативний імідж керівника організації найчастіше тільки посилює недовіру споживачів до продукту або послуг комерційної організації. За інших рівних умов позитивний імідж керівника організації буде її конкурентною перевагою.


 1. Розвиток моральних якостей менеджера


порядність - чесність, нездатність до низьких, аморальних, антигромадських вчинків. Порядність - найважливіша якість особистості, що сприяє профілактиці не тільки соціальних, але і внутрішньоособистісних конфліктів. Порядність - більш значуща якість людини в порівнянні з професіоналізмом.

людяність - моральна якість, що виражає принцип гуманізму стосовно до повсякденних взаємин людей. Включає ряд більш приватних якостей - доброзичливість, повага до людей, співчуття і довіра до них, великодушність, самопожертва заради інтересів інших, а також припускає скромність, чесність, щирість. Людяність виховується в людях і здатна проявлятися в практичних взаєминах людей залежно від характеру суспільних відносин.

чесність - морально-психологічна якість, що відбиває одну з найважливіших вимог моральності; включає правдивість, принциповість, вірність прийнятим зобов'язанням, суб'єктивну переконаність у правоті, щирість перед іншими і перед самим собою, визнання і дотримання прав інших людей на те, що їм законно належить.

повага до гідності людей - позиція однієї людини по відношенню до іншої, визнання достоїнств особистості. Повага наказує не завдавати іншій людині шкоди, ні фізичної, ні моральної. Припускає справедливість, рівність прав, увагу до інтересів іншої людини, її переконань, передбачає свободу, довіру. Придушення цих вимог є порушенням поваги. Тільки на основі поваги може з'явитися взаєморозуміння.

готовність допомагати. Готовність служити пов'язана не з суспільним становищем або рівнем умінь, проте з психологічною установкою.

громадянська позиція. Така позиція вимагає насамперед відповідального ставлення до виконання громадянського обов'язку. Участь в управлінні державою, почуття любові до Батьківщини починається з невеликих справ на загальне благо міста, селища, села. Це може бути облаштування або ремонт дитячого садка, організація самоврядування в школі, благоустрій двору, посадка дерев і квітів у місті, селі, біля школи, захист навколишнього середовища від забруднення.

інтелігентність - сукупність особистісних якостей індивіда, що відповідають соціальним очікуванням, пред'являються суспільством переважно до осіб, зайнятих розумовою працею і художньою творчістю, в ширшому аспекті - до людей, що вважаються носіями культури.

національна свідомість - рівень індивідуальної і суспільної свідомості, одна з форм вираження самобутності народу і його представників, обумовлена єдністю їх походження. Національна самосвідомість - продукт соціалізації і результат освоєння індивідом культури, традицій і звичаїв свого народу. Національна самосвідомість особистості проявляється як усвідомлення себе як носія властивостей національного характеру, що визначають особливості світогляду, життєвої позиції, ставлення до дійсності, інших людей. Є умовою збереження наступності традицій і звичаїв свого народу, основою для його соціального і культурного розвитку.
Основна і допоміжна література


    1. Аакер Д.А. Бизнес-стратегия: от изучения рыночной среды до выработки беспроигрышных решений / Дэвид А. Аакер; [пер. с англ.]. — М.:Эксмо, 2012. — 464 с.

 1. Я - Перший [Текст]: журнал для впевнених та успішних, а також для тих, хто прагне бути такими / ТОВ "Видавництво "КІМ", Н.Г.Лозійчук. – К.: КІМ, 2011. - 64 с.

 2. Петрова Н.П. Тренинг для победителя. Самоменеджмент эпохи Интернет. / Петрова Н.П. - СПб: Речь. - 2012. - 211 с. - (Психологический тренинг).

 3. Грей К.К. Организации. Теории, конфликты и менеджеры: [перевод с английского Крис Грей]. - Харьков: Гуманитарный центр. - 2008. - 196 с.

 4. Маккензи Р.А. Ловушка времени: рекомендации, примеры, советы / Р. А. Маккензи. - М.: Вече : Персей: АСТ, 2005. - 479 с. - (Self-Help).

 5. Сухова И. М. Самоменеджмент студента [Текст] : практ. пособие для студ. и преподавателей / И. М. Сухова. - М.: АНМИ, 2011. - 92 с.: ил. - (Сестринское дело).

 6. Комар Ю. М. Самоменеджмент навчання [Текст]: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю. М. Комар ; Донецький ін-т ринку та соціальної політики. - Донецьк : ДІРСП, 2005. - 232 с.

 7. Грищенко В. О. Самоменеджмент [Текст] : навч. посіб. / В.О. Грищенко [и др.]; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля - Луганськ : Видавництво СНУ ім. В.Даля, Холдинг МЖК "Мрія"., 2006. - 292 с.

Питання для самоперевірки та обговорення
1. Що таке особистісна орієнтація? Охарактеризуйте наявні підходи до розуміння її сутності.

2. Назвіть принципи, на яких має базуватись процес визначення життєвої позиції особистості.

3. У чому полягає системний підхід до формування професійно-ділових якостей менеджера?

4. Назвіть прояви підприємливості в повсякденному житті.

5. Охарактеризуйте наявні способи перестати накопичувати незавершені проекти.

6. Які існують правила делегування повноважень? Чим пояснюється необхідність у навчанні даному методу?

7. Чи має ерудиція відношення до освіченої людини?

8. Назвіть підходи до визначення феномену лідерства.

9. Які ви знаєте методи оцінки інтелекту, ступеню розумового розвитку?

10. Назвіть складові іміджу керівника організації.


Тестові завдання
1. Освіченість – це

а) знання, що забезпечують людині певні стартові можливості;

б) індивідуально-особистісний результат освіти;

в) ціннісно-орієнтовані знання;

г) форми індивідуального навчання.
2. Активні форми роботи, обов'язкові до включення в індивідуальний освітній простір (виберіть неправильний варіант):

а) складання планів, конспектів, ведення щоденників, нотаток;

б) здача іспитів, заліків;

в) операційні ігри, тренінги, тести;

г) постійне знайомство з інформаційними виданнями, прайс-листами фірм, ситуацією на книжковому, комп'ютерному ринках.
3. До об'єктивних чинників, які відволікають увагу, не дозволяючи зосередитися, сконцентруватися на роботі, не відносять:

а) проблеми, пов'язані зі здоров'ям;

б) відсутність самодисципліни;

в) сторонні питання;

г) працюючу техніку.
4. Якості творчої особистості, які виявили американські психологи Е. Торренс та Л. Холл (виберіть неправильний варіант відповіді):

а) висока працездатність;

б) висока здатність до дій, що виходять за рамки звичайних явищ;

в) наявність почуття прийдешнього;

г) здатність вирішувати конфлікти там, де вони не мають логічного вирішення.
5.... це спрямованість свідомості людини на певні об'єкти, що мають для неї стійку або ситуативну значущість.

а) пам'ять;

б) креативність;

в) увага;

г) мислення.
6. За допомогою яких розумових операцій здійснюється процес мислення людини?

а) аналіз, синтез, порівняння, абстрагування;

б) екстраполяція, кореляція;

в) узагальнення, конкретизація, систематизація, класифікація;

г) моделювання.
7. Домінування яких особливостей мислення відповідно до концепції Дж. Гілфорду не визначає рівень розвитку креативності людини?

а) оригінальність і незвичність висловлюваних ідей;

б) семантична і адаптивна гнучкість;

в) вироблення різноманітних ідей в невизначеній ситуації ;

г) рішення проблем в найкоротший проміжок часу.
8. Основними умовами, що сприяють розвитку розумової креативності людини є:

а) сприятливий психологічний клімат у колективі;

б) можливість самореалізації, саморозвитку та навчання;

в) ненормований робочий день;

г) надання свободи дій і самостійності при виконанні функціональних обов'язків.
9.... є одним з основних засобів, за допомогою якого людина отримує і передає інформацію, що має велике смислове навантаження або фіксує в собі те, що неможливо сприйняти за допомогою органів чуття.

а) пам'ять;

б) мова;

в) комунікація;

г) мислення.
10. При «синектичному штурмі» передбачено обов'язкове виконання спеціальних прийомів, заснованих на:

а) прямій і особистій аналогії;

б) колективній аналогії;

в) символічній аналогії;

г) фантастичній аналогії.
Практичні завдання
Завдання 1. За вісім років заробітна плата в країні підвищилася на 25 %, а вартість життя - на 60 %. Визначте зміну рівня реальної заробітної плати. Що слід розуміти під номінальною і реальною заробітною платою?\
Завдання 2. Місячний оклад начальника відділу кадрів фірми становить 4800 грн. Розрахувати суму його заробітної плати за поточний місяць, якщо з 23 робочих днів за графіком від відпрацював 20 днів, з них 3 дні виконував державні обов'язки із збереженням середньої заробітної плати. Розмір премії з фонду матеріального заохочення в поточному місяці – 30 % окладу, минулого місяця було 22 робочих дні за графіком, розмір премії становить 25 % окладу.
Завдання 3. Обчислити середню заробітну плату за відпрацьований час і компенсацію за невідпрацьований час слюсарю швейної фабрики. Працівник прийнятий на фабрику 05.01.2014 р., звільнився 20.06.2014 р. За цей час його сумарний заробіток склав 6800 грн.

Завдання 4. Визначити місячну заробітну плату робітника за підрядно-преміальною і підрядно-прогресивною системами оплати праці і дати їх порівняльну оцінку, якщо відомі такі дані:

норма часу на виготовлення однієї деталі становить 0,7 год., погодинна тарифна ставка - 1,55 грн.;

за місяць робочим основного виробництва виготовлено 670 одиниць продукції, з них контролером внутрішнього технічного контролю після першого пред'явлення прийнято 640 одиниць. Планове завдання робочого становило 600 виробів;

преміювання робітників за здачу продукції після першого пред'явлення проводиться за спеціальною шкалою:

Таблиця 5.1

Вихідні дані

Здача продукції контролерові внутрішнього технічного контролю після першого пред'явлення,% від обсягу виготовленої продукції

100

95-100

90-95

85-90

Розмір премії,% від відрядного заробітку

30

25

14

10

За умови перевиконання планового завдання на рівні 10% тарифна розцінка збільшується в 1,5 рази.


Завдання 5. Облік витрат часу

 1. Складіть табличну форму обліку витрат робочого часу керівника із зазначенням:

виду витрат часу;

кількості часу, що витрачається;

точного часу виконуваних операцій


 1. Розробіть анкету для аналізу ефективності використання робочого часу керівника.Каталог: images -> stories -> Distant -> samomen
samomen -> Конспект лекцій з дисципліни самоменеджмент для студентів іпо 1801 «Специфічні категорії»
Distant -> Конспекті лекцій «Управління якістю»
Distant -> Навчально-методичний посібник для студентів економічних і торговельних спеціальностей Затверджено
Distant -> Підручник «Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів»
Distant -> Програма курсу «Податкова система»
Distant -> Тема облік операцій банку за безготівковими розрахунками питання, що розглядаються у темі
Distant -> Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. 5 Теми контрольних робіт. 6 Екзаменаційна програма до іспиту з дисципліни «Інноваційний менеджмент»
Distant -> Тема14. Облік власного капіталу питання, що розглядаються у темі
Distant -> Методичні вказівки з підготовки до семінарських занять
Distant -> О. О. Градінарова теорія організації


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал