СамоменеджментСторінка1/7
Дата конвертації31.03.2016
Розмір1.81 Mb.
#80
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки

і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Інститут післядипломної освіти


Кафедра економіки і менеджменту

О.О. Градінарова
САМОМЕНЕДЖМЕНТ

науково-методичні рекомендації з вивчення дисципліни

для студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»

денної форми навчання

ДонНУЕТ

Донецьк


2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки

і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Інститут післядипломної освіти
Кафедра економіки і менеджменту

О.О. Градінарова
САМОМЕНЕДЖМЕНТ

науково-методичні рекомендації з вивчення дисципліни

для студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»

денної форми навчання

Затверджено

На засіданні кафедри економіки і менеджменту

Протокол № ___ від «___» ___________ 2014 р.
Схвалено навчально-методичною

Радою ДонНУЕТ

Протокол № ___ від «___» ___________ 2014 р.
ДонНУЕТ

Донецьк


2014

УДК

ББК

Г

Рецензенти:

Г.М. Лозікова – канд. екон. наук, доц.

Т.Б. Хлевицька – канд. екон. наук, доц.Градінарова О.О.

Г Самоменеджмент: науково-методичні рекомендації з вивчення дисципліни для студ. спец. 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності) заоч. форми навчання / О.О. Градінарова. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. – 126 с.

Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Самоменеджмент» містять загальні положення, на які необхідно звернути увагу під час вивчення означених тем дисципліни, контрольні питання та засоби діагностики для поточного і підсумкового контролю знань, критерії оцінки знань, рекомендовану літературу, тестові та практичні завдання до кожної теми.

Призначені для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності) заочної форми навчання, що вивчають курс «Самоменеджмент»


УДК

ББК

©Градінарова О.О., 2014

©Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2014

ЗМІСТ
Вступ 1

Тема 1. Методологічні підходи до самоменеджменту 4

Опорний конспект лекцій з теми 5

Основна і допоміжна література 5

Питання для самоперевірки та обговорення 5

Тестові завдання 5

Практичні завдання 5Тема 2. Планування особистої роботи менеджера 4

Опорний конспект лекцій з теми 5

Основна і допоміжна література 5

Питання для самоперевірки та обговорення 5

Тестові завдання 5

Практичні завдання 5Тема 3. Організовування діяльності менеджера 4

Опорний конспект лекцій з теми 5

Основна і допоміжна література 5

Питання для самоперевірки та обговорення 5

Тестові завдання 5

Практичні завдання 5Тема 4. Самомотивування та самоконтроль менеджера 4

Опорний конспект лекцій з теми 5

Основна і допоміжна література 5

Питання для самоперевірки та обговорення 5

Тестові завдання 5

Практичні завдання 5Тема 5. Формування якостей ефективного менеджера 4

Опорний конспект лекцій з теми 5

Основна і допоміжна література 5

Питання для самоперевірки та обговорення 5

Тестові завдання 5

Практичні завдання 5Тема 6. Розвиток менеджерського потенціалу 4

Опорний конспект лекцій з теми 5

Основна і допоміжна література 5

Питання для самоперевірки та обговорення 5

Тестові завдання 5

Практичні завдання 5Рекомендована тематика індивідуальних навчально-творчих завдань 1

Контрольні питання до екзамену 1

Критерії оцінювання студентів 1

Висновки 1

Перелік основної й додаткової навчально-методичної літератури 1


Вступ
Актуальність вивчення проблем самоменеджменту визначена величезною завантаженістю керівників і фахівців, постійними стресовими ситуаціями, що виникають у зв'язку з цим в їх роботі. Курс самоменеджменту є основоположним для формування у керівників і фахівців знань і умінь правильно розподіляти свій час, організувати робочий день, а також для формування здорового способу життя та підтримки тривалої трудової та особистої активності - все це вкрай важливо і необхідно для будь-якої людини, а для менеджера - ознака його професійної придатності.

Метою вивчення дисципліни «Самоменеджмент» є оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з питань особистісного розвитку менеджера; формування у студентів індивідуальних особливостей та поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівнику; розвиток у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю.

Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів із питань: визначення особистісних цінностей та цілей менеджера; управління саморозвитком особистості; розвинення навичок ефективного керівництва; організації управлінської діяльності менеджерів різних рівнів; застосування сучасних принципів та напрямів наукової організації діяльності менеджера; використання часу як ресурсу.

Результати вивчення дисципліни дозволять здійснити практичну підготовку та сформувати ряд відповідних професійних і особистісних компетенцій.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: напрями самоменеджменту, концепції саморозвитку, критерії формулювання реалістичної цілі; головні поглиначі часу, способи оптимального організування та резервування часу; види стресорів та стратегії успішного долання стресу; показники уміння ефективно працювати у групі та команді, характеристики переконуючого та інформуючого виступу перед аудиторією, традиційні й комп’ютерні засоби планування особистої роботи, прийоми поведінки менеджера у конфліктних ситуаціях, фактори виробничого середовища, правила створення раціональних умов управлінської праці, фактори впливу соціального оточення на формування професійно важливих якостей менеджера.

вміти: застосовувати методики з цілепокладання та головних напрямів самоменеджменту, а саме: тайм-, стрес-, тім-, імпрешн-, ресурс-менеджменту.

Тема 1. Методологічні підходи до самоменеджменту

Вивчивши дану тему, ви повинні:

- зрозуміти сутність самоменеджменту як одного з розділів науки менеджменту, що має з нею загальні принципи і функції;

- усвідомити види особистісних ресурсів, розвиток яких сприяє гармонійної особистості;

- навчитися розуміти необхідність управління базовими ресурсами особистості;

- знати функції самоменеджменту, їх зміст та відмінні риси;

- навчитися визначати власні особистісні обмеження і виявляти готовність до використання прийомів самоменеджменту;

- розуміти значення самоменеджменту в професійній діяльності людей;

- ознайомитися з можливостями самовдосконалення через самоменеджмент.

Опорний конспект лекцій з теми


 1. Поняття « самоменеджмент»

Початок наукового осмислення проблеми самоменеджменту у вітчизняній управлінській та соціологічній літературі можна віднести до середини 90 -х років. В одній з перших публікацій на цю тему В. Карпічєва була зроблена спроба «введення в проблему» самоменеджменту, висунуті на обговорення деякі контури моделі самоменеджменту. Дещо раніше поняття «самоменеджмент» було введено в науковий обіг Л. Зайвертом, керівником Інституту раціонального використання часу в Німеччині. Інтерес до цієї проблеми не випадковий. Він обумовлений логікою розвитку управлінських знань.

В даний час існують різні підходи до визначення поняття «самоменеджмент». Так, перший з них припускає, що самоменеджмент спрямований на формування та розвиток професійних навичок менеджера. З приводу того, що слід розуміти під цими навичками, існують різні точки зору. Найбільш загальне визначення передбачає, що сюди необхідно включати вміння застосовувати на практиці всі основні методи і прийоми, накопичені теорією менеджменту. Інший підхід обмежує розуміння предмета тими навичками, які випливають із структури повсякденних управлінських дій керівника. Менеджер повинен вміти виступати, приймати рішення, віддавати усні і письмові розпорядження, вести ділові переговори, уважно вислуховувати співрозмовника тощо. Зазвичай у цей перелік включаються й інші елементи техніки особистої роботи.

Існує також підхід до самоменеджменту з точки зору його окремих напрямів: ефективного управління часом, самоорганізації, саморозвитку, інше. Враховуючи особливості сучасного бізнесу, часовий ресурс відіграє одну з найважливіших ролей в організації процесу виробництва послуги, поступаючись першістю, мабуть, тільки інформації.

Зустрічаються й інші підходи до самоменеджменту і його навчання. Наприклад, існує підхід, що має лише навчальні цілі. Відповідно до цієї точки зору теорію менеджменту можна осягнути на лекціях, в бесідах і за допомогою інших видів аудиторних занять. Навички ж майбутнього менеджера можна отримати або на ділових іграх в різній формі, або ж у реальній роботі, після якої слід знову сісти за парту для обговорення отриманого практичного досвіду.

Самоменеджмент - це мистецтво керувати собою, своїм часом, життям, свідомо будувати кар'єру через самооцінку, самовизначення, саморозвиток.


 1. Складові частини самоменеджменту

Самоменеджмент - це відносно новий напрямок у менеджменті, що займається безпосередньо особистістю людини. Цей напрям менеджменту прийшов із Заходу, де даний термін визначено як selfmanagement, що дослівно перекладається як самоменеджмент. Це колективне управління організацією співзвучне з широко вживаним в українській мові терміном «самоврядування», яке позначає колективне управління організацією.

На думку деяких авторів, для вживання у вітчизняній управлінській теорії та практиці більш зручні терміни самодисципліна або самоорганізація, оскільки самоменеджмент займається питаннями, як дисциплінувати себе, як організувати себе так, щоб працювати максимально продуктивно. Однак на сьогоднішній день один з найпопулярніших напрямів самоменеджменту - це тайм-менеджмент, покликаний дати кожної особистості інструменти і необхідну інформацію для управління своїм часом з максимальною ефективністю, для максимальної продуктивності та досягнення результату.

Отже, самоменеджмент розглядає не тільки питання самоорганізації і самодисципліни, а й інші складові, пов'язані з ефективним використанням свого часу (тайм-менеджмент), власних грошових ресурсів та іншого, що не входить в поняття самоорганізації, або самодисципліни.Самоменеджмент - це управління базовими ресурсами особистості, такими як час, активність, платоспроможність, освіченість.

Управління ресурсом часу відповідає на питання: як зробити набагато більше справ за один і той же час; як ефективно планувати роботу; навіщо потрібні щоденники часу і записні книжки; які існують загальні правила і принципи використання часу; що можна робити у сні, на бігу, на ходу; що таке латеральне і квантове мислення, як організувати одночасну обробку декількох інформаційних потоків; що таке «пастки часу» і як в них не потрапити; що таке карти мислення і структурно - логічні схеми тексту та ін.

Управління ресурсом активності допомагає дізнатися: як довгий час залишатися активним і здоровим; як не витрачати часу і сил на організацію здорового способу життя і на ще більш потужну роботу з хворобами; що таке рефлекс здоров'я, як налаштовуватися на роботу з мінімальними витратами зусиль; що таке горизонтальна і вертикальна кар'єра; що таке тектологія і соціальні технології; як освоїти безліч соціальних ролей і стати полівалентною особистістю тощо.

Управління ресурсом платоспроможності включає відповіді на питання: що таке гармонія надходження і витрачання грошей; які взаємозв'язки між зростаючими доходами і потребами; як вести домашню бухгалтерію; особисті фінанси на персональному комп'ютері; коли варто скористатися споживчим кредитом; де і як «заробити гроші» і як їх витрачати; основи ринкових відносин: джерела доходів, види інвестування, роль страхування в житті людини; способи економії та ін.

Управління ресурсом освіченості передбачає виявлення того, що включає в себе освіченість в постіндустріальному суспільстві; чому знання вважаються єдиним джерелом стійкої конкурентної переваги; які навички, здібності і знання необхідні для досягнення поставлених цілей; сучасні системи навчання; що таке державна, дистанційна та відкрита освіта; як влаштований індивідуальний і соціальний освітній простір; необхідність саморозвитку; прийоми, методики, технології саморозвитку; закони роботи мозку і технології ефективної навчальної діяльності; як зробити ефективними пам'ять, творчість, читання, мову; як підвищити і правильно використовувати свій власний невичерпний ресурс освіченості тощо. 1. Етапи розвитку самоменеджменту

Розглядаючи еволюцію самоменеджменту, можна відзначити, що в Радянській Україні задовго до усвідомлення значущості особи на Заході на початку ХХ століття існували ідеї, що випереджали свій час. Вчені А.К. Гастєв, П.М. Кєрженцев ґрунтуючись на західних підходах класичного менеджменту Ф. Тейлора, і його послідовників сформували принципово нові погляди, багато з яких не були зрозумілі і оцінені сучасниками.

Одна з таких ідей - це висунута А.К. Гастєвим ідея «вузької бази». У розділ кута А.К. Гастєв, директор Центрального інституту праці, ставив особистість працівника, оскільки від її ефективності безпосередньо залежить ефективність підприємства. У концепції трудової установки робочий розглядається не як один з ресурсів, що бере участь у виробництві тієї чи іншої продукції, а як «активне джерело вдосконалення процесів роботи». А.К. Гастєв задався метою створення методики, здатної спонукати робітника до активності, «заразити» ентузіазмом, виробити мислення, спрямоване на ефективність. Головним інструментом обліку А.К. Гастєв вважав продуману їм картку часу, її призначення - контроль за виконанням запланованого, основа для коригування та створення нових планів роботи. Картка часу - це ключ до економії часу, до планової роботи, до здорового режиму, до розумової гігієни, до незламної волі.

Ще один яскравий представник того часу - П. М. Кєрженцев, керівник ліги «Час» і відомий представник науки про працю 20 -х років. Його статті викликали широкий громадський резонанс, виник масовий рух, повсюдно організовувалися осередки борців за економне використання часу. Члени ліги проводили засідання, писали статті, розробляли способи ефективного використання часу.

Відродження ідеї самоменеджменту на основі економічного використання часу сталося в 1970 -х роках, початок якому поклала книга Д. Гараніна «Це дивне життя», де розповідається про вченого біології та математики, історика і філософа А.А. Любіщєва, який ґрунтуючись на особистому досвіді, розробив свою систему управлінням часом. Такий системі можна присудити статус науковості. З 1916 р. (Любіщєву тоді було 26 років) він почав вести щорічний погодинний облік часу. Протягом 56 років він щодня записував: скільки часу витрачено на основну наукову роботу, скільки часу - на додаткову, яка була ще робота, скільки часу втрачено і чому. Кожен місяць складав звіт, щороку підводив річний баланс. Враховував тільки «чистий час» - без втрат на організацію, порожні засідання, порожні розмови, очікування та ін. Таким чином, в книзі наведено яскравий приклад накопичення героєм книги особистого досвіду.

В цілому, всі вищевказані дослідження можливо віднести до першого етапу розвитку самоменеджменту, пов'язаному з досвідом окремих людей, які методом проб і помилок перевіряли ефективність різних прийомів в техніці особистої роботи. Розпочавшись в стародавні часи, він продовжується і в наші дні в житті кожної людини.Другий етап пов'язаний з виділенням галузей знань у науці самоменеджменту. Спеціалізація, що є його наслідком, призвела до розробки рекомендацій щодо розвитку таких здібностей, як тренування пам'яті, раціональне читання тощо. Сьогодні наукова спеціалізація в самоменеджменті продовжує поглиблюватися. Поряд з традиційними розділами (ділова телефонна розмова) пропонуються такі розробки, як управління своїми емоціями, мистецтво слухати співрозмовника, формування власного іміджу та ін. Безсумнівний вплив на цей етап розвитку самоменеджменту надав прогрес в технічних і гуманітарних науках.

Третій етап обумовлений систематизацією знань в техніці особистої роботи. Він полягає у визначенні необхідних відділів цієї науки і побудові з них взаємопов'язаного цілого. Можливо, однією з перших робіт такого роду є книга визнаного класика менеджменту Пітера Друкера «Ефективний менеджер». У рамках цього етапу, базуючись на системному підході, слід виділити основні підсистеми, які можуть пояснити поведінку особистості (і як наслідок розкрити головні функції самоменеджменту).

Разом з тим, проведене дослідження показало, що практика самоменеджменту поки ще значно відстає від сучасної теорії менеджменту. Навіть в останніх публікаціях даного напрямку не вдалося знайти системного підходу, ситуаційний підхід зустрічається фрагментарно, та й то в основному лише при розгляді управління раціональної складової людини.
 1. Основні теоретичні концепції самоменеджменту


Самоменеджмент - це послідовне і цілеспрямоване використання ефективних методів, прийомів і технологій самореалізації і саморозвитку свого творчого потенціалу.

Описані в літературі концепції самоменеджменту будуються на певній ідеї, навколо якої формується система методик і прийомів роботи над собою для реалізації цієї ідеї:

у концепції Лотара Зайверта - це ідея економії свого часу;

у концепції М. Вудкока і Д. Френсіса - ідея подолання власних обмежень;

у концепції В.А. Андрєєва - ідея саморозвитку особистості;

у концепції А.Т. Хроленка - підвищення особистої культури ділового життя;

у концепції Бербель і Хайнца Швальбе - ідея досягнення особистого ділового успіху.

Розглянемо коротко характеристику зазначених концептуальних підходів.

1. Згідно концепції М. Вудкока і Д. Френсіса, самоменеджмент - це всебічний спосіб перевірки своїх власних можливостей і обмежень та пошуку реальних шляхів розвитку особистісних і ділових якостей.

2. Згідно концепції В.А. Андрєєва, самоменеджмент - це психологічний механізм саморозвитку особистості, здатної до безперервної самореалізації в одному або декількох видах професійної діяльності. Він включає: самопізнання, самовизначення, самоврядування, самовдосконалення, самоконтроль, самотворення, самооздоровлення.

3. Концепція А. Т. Хроленка заснована на ідеї культури ділового життя. Відповідно до цієї концепції, самоменеджмент - це практикум підвищення свого ділового потенціалу шляхом підвищення рівня ділової культури в різних її аспектах, а саме: культури взаємин між людьми, мистецтва ділової бесіди, організації ділової наради, культури ділового листа, мистецтва підготовки доповіді і публічного виступу, техніки особистої роботи, стилю життя менеджера. Розширення професійних можливостей особистості в результаті роботи з підвищення своєї ділової кваліфікації створює основу для службового зростання.

4. Згідно концепції Бербель і Хайнца Швальбе, самоменеджмент - це досягнення особистого ділового успіху (кар'єри) через самопізнання і самовдосконалення своїх ділових якостей. Автори пропонують практичні поради з саморозвитку своїх ділових якостей для досягнення успіху, для організації своєї справи в складних ринкових умовах.

5. Наступна концепція самоменеджменту - концепція Лотара Зайверта, яка заснована на ідеї управління своїм часом. Згідно з визначенням Зайверта, самоменеджмент являє собою послідовне і цілеспрямоване використання випробуваних методів роботи в повсякденній практиці для того, щоб оптимально і зі змістом використовувати свій час, тобто за своєю суттю це time management.

6. Наймасштабніший підхід до самоменеджменту представлений в концепції В. Карпічєва і В. Варламова. Цими авторами зроблена спроба позначити контури міждисциплінарної моделі самоменеджменту, що спирається на сукупність людинознавчих наук. Автори у своїй концепції використовують деякі аспекти технології самоменеджменту, зокрема, планування та структурування часу, такі, як принципи Парето, Ейзенхауера, облік і розрахунок робочого і вільного часу за німецькою методикою «Альпи», алгоритми визначення мети, досвід фінських і японських менеджерів, ієрархія цілей, «життєві сценарії» та програми: типи, способи, управління «Я - станами» (за Е. Берном і Р. Шмідтом), умови оптимального ритму розумової діяльності, програмування підсвідомості, принципи самонавчання, пошук і переробка інформації; алгоритми проектування зовнішнього середовища (вибір моделей життя, зміна обставин, адаптація в новому середовищі, фактори побудови, збереження та відновлення персональних стосунків, поведінка в екстремальній ситуації).

Крім зазначених концепцій, в сучасній літературі по самоменеджменту багато уваги присвячено моделюванню особистісних якостей «Я –сприйняття», програмування на успіх тощо. (виховання «свого Я», позитивний настрій, установка на успіх). Зокрема, з цією позицією повною мірою можна ознайомитися в книзі І.Л. Добротворського «Самоменеджмент. Ефективні технології».

Кожен з розглянутих концептуальних підходів разом з методиками їх реалізації може використовуватися для самооцінки і саморозвитку ділових якостей, для підвищення свого ділового потенціалу.
 1. Головна мета і функції самоменеджменту


Основна мета самоменеджменту полягає в тому, щоб:

1) максимально використовувати власні можливості;

2) свідомо керувати своїм життям (тобто самовизначатися);

3) долати зовнішні обставини як на роботі, так і в особистому житті.Переваги самоменеджменту полягають у тому, щоб виконувати роботу з меншими витратами; мати кращі результати праці і їх організацію; отримувати більше задоволення від роботи; мати велику мотивацію до праці, зростання кваліфікації; досягати професійних і особистих цілей найкоротшим шляхом.

Самоменеджмент є послідовне і цілеспрямоване виконання певних функцій:

- самомотивація, включаючи постановку мети (аналіз і формування особистих цілей);

- планування своєї діяльності (розробка планів і альтернативних варіантів своєї діяльності);

- прийняття рішень (прийняття рішень по майбутніх справах);

- реалізація і організація (складання розпорядку дня й організація особистого трудового процесу);

- контроль (самоконтроль і контроль підсумків, у разі потреби - коригування цілей);- інформація та комунікація (навколо цієї функції певною мірою групуються основні функції, оскільки комунікації як обмін інформацією необхідні у всіх фазах процесу самоменеджменту).
6. Принципи самоменеджменту
Сутність самоменеджменту базується на ряді моментів: принципів, умов прояви (підстав), концептуалізації тощо. Принципи самоменеджменту, перетинаючись частково з принципами самоорганізації, визначають на концептуальному рівні сенс менеджменту в умовах самоорганізації людських чинників. Самоорганізація в свою чергу передбачає багатоетапну їх реалізацію.

1) самовільно. Принцип є основоположним і забезпечує появу тенденцій і спостережуваних фактів в умовах конкретних ринкових сегментів і відповідних керованих систем незалежно від форм власності. У певних умовах цей принцип дозволяє не тільки враховувати величезні приховані можливості соціально-економічних систем, а й передавати їм переважну більшість функцій самоменеджменту.

2) «занурення» системи. Ефект самоорганізації, по-перше, залежить від стану необхідних ресурсів і характеристик відповідних відносин в частині доступу до них, по-друге, спонтанно може обмежувати континуум станів з формування нових видів матеріалізованого системотворення лише трьома кінцевими результатами: для себе; для тіньового ринку; для суспільства.

3) спрямованість самоорганізації. Важливим є принцип спонтанно направленого самозародження раніше «занурених» горизонтальних систем як потужної реакції вільного ринку самоорганізованих учасників на монопольний характер державних і корпоративних структур. Іншими словами, реалізація даного принципу відбувається через всі стани саморозвитку ресурсів систем до початку процесу самооптимізації горизонтальних структур.

4) штучне начало. Даний принцип відображає не стільки необхідність підвищення початкового фактичного ресурсоспоживання над розрахованим без гарантії паралельного отримання можливих корисних результатів (за рахунок сумарного ефекту від дифузії і діссонації), скільки ресурсну штучність самовільного зростання і розвитку самоорганізації. Підприємці, адміністратори, менеджери повинні або врахувати, або штучно створити таку ринкову ситуацію, в якій «занурені» системи можуть якийсь час самозабезпечуватися тим, що їм необхідно для стримування ефекту самоліквідації.

5) ресурсна підтримка. При реалізації цього принципу слід враховувати кілька моментів: а) самоменеджмент, створивши горизонтальну систему, повинен дати їй можливість самовизначитися, тобто менеджер зобов'язаний стати на час лише спостерігачем; б) конкретна система вирішує спонтанно необхідні завдання забезпечення ресурсами та послугами,; в) при розвитку самоврядування система здатна до самоліквідації без отримання відповідних результатів або з отриманням, що може бути наслідком відсутності ресурсної підтримки; г) система, реалізувавши спонтанно свої внутрішні завдання, здатна миттєво фінішувати, не цікавлячись кінцевими результатами. Тут самоврядування має завжди бути підживлене додатковими ресурсами.

6) сполучуваність стрибкоподібних та еволюційних процесів. Однозначно спонтанний стрибкоподібний прояв ефекту самоорганізації пов'язаний з особливостями горизонтального реагування керованих соціально-економічних систем на жорсткий вплив адміністративно-бюрократичної структури.

7) паралельність. Передбачається, що феномени самоорганізації створюють певні системні ефекти і формують нові завдання перед самоменеджментом, розвиваються паралельно у ієрархічних системах.

8) концептуальність. Даний принцип є глобальним і являє собою набір декількох різних принципів: обов'язкова наявність гнучкості, наявність напівпрозорих кордонів між регіонами і конкретними ринками, асоціативність композиційної побудови, горизонтальна асоціативна побудова як основа тимчасової стійкості системи в умовах перехідного періоду, збереження ієрархічного втручання центральних органів.

9) віртуальність. Створення на базі самоорганізації нових об'єктів самоменеджменту - нечіткі множини тимчасових відносин сторін.

10) двоїстість самоврядування. Виявляється в тому, що в ієрархічних структурах змішуються функції влади підприємця, адміністративної, методичної влади і впливу менеджменту. Якщо ієрархія віртуальна, тобто заснована на самоорганізації та децентралізується в напрямку горизонтальних структур, то самоменеджмент максимізується і стає вже системою.

11) субсидарність (додатковість) самоменеджменту. У розвитку формальної децентралізації та демократичного управління самоменеджмент фактично реалізує самоорганізацію.

12) дигітальність. Відображаючи так звану предметоцентричність, дигітальність є найважливішим сучасним рішенням завдань децентралізації управління.

Сукупні принципи самоменеджменту визначають сутність як самоорганізацію менеджерів вирішувати першочергові завдання. Матеріалізація сутності самоменеджменту можлива за певних умов і за конкретними обмеженнями.


Основна і допоміжна література


 1. Зайверт Л. Ваше время – в ваших руках. Советы руководителям, как эффективно использовать рабочее время) / Лотар Зайверт / Пер. с нем. – М.: Экономика, 2001. – 267 с.

 2. Армстронг М. Как стать эффективным руководителем / М. Армстронг / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 160 с. – (Серия «Классика Harvard Business Review»)

 3. Добротворский И.Л. Самоменеджмент : Практ. руководство для решения повседневных проблем : Эффективные технологии / И.Л. Добротворский . ─ М. : Приор-издат, 2003 . ─ 267 с.

 4. Лукашевич Н.П. Теорія й практика самоменеджменту: навчальний посібник / Н.П. Лукашевич. - 2-е вид., випр. - Киев : МАУП, 2002. - 360 с.

 5. Андреев В. И. Конфликтология: искусство спора, ведение переговоров, разрешение конфликтов / В.И. Андреев. — М., 1995. – 178 с.

 6. Вудкок М. Раскрепощенный менеджер: для руководителя-практика / М. Вудкок, Д. Фрэнсис - М.: Дело, 2001. - с-320

 7. Хроленко А. Т. Самоменеджмент :Для тех, кому от 16 до 20 / А.Т. Хроленко. - М. : Экономика, 2002. - 139 с.

 8. Швальбе Б. Личность, карьера, успех/ Б. Швальбе, Х. Швальбе / Пер. с нем. — М.: АО Издат. группа "Прогресс-Интер", 1993. – 228 с.

 9. Карпичев В. Самоменеджмент: Введение в проблему // Проблемы теории и практики управления. — 1994. — № 3. — С. 103—106.

 10. Доронина М.С. Самоменеджмент: сутність, умови виникнення і розвитку / М.С. Доронина, В.І. Пересунько. // Економіка і управління. – 2006. - № 4. – С. 7-12.

 11. Колпаков В. М. Самоменеджмент: навчальний посібник / В. М. Колпаков . ─ К. : Персонал, 2008 . ─ 528 с.


Питання для самоперевірки та обговорення
1. Що таке «самоменеджмент»?

2. Яка принципова різниця між менеджментом і самоменеджментом?

3. Яка основна мета самоменеджменту?

4. Які Ви знаєте концепції самоменеджменту?

5. У чому полягає сутність концепції самоменеджменту М. Вудкока і Д. Френсіса?

6. Охарактеризуйте сутність концепції самоменеджменту В.А. Андрєєва?

7. У чому полягає сутність концепції самоменеджменту А.Т. Хроленка?

8. Поясніть у чому полягає сутність концепції самоменеджменту Б. і Х. Швальбе?

9. Які переваги самоменеджменту за концепцією Л. Зайверта?

10. Які Ви знаєте функції самоменеджменту?

11. Навіщо потрібно вивчити технічні прийоми самоменеджменту?
Тестові завдання
1. Самоменеджмент - це один з підрозділів:

а) менеджменту;

б) стратегічного менеджменту;

в) операційного менеджменту;

г) інформаційного менеджменту.
2. Згідно з концепцією Лотара Зайверта, самоменеджмент - це:

а) практикум підвищення свого ділового потенціалу шляхом підвищення рівня ділової культури в різних її аспектах;

б) психологічний механізм саморозвитку особистості, здатної до безперервного саморозвитку і самореалізації в одному або декількох видах професійної діяльності;

в) всебічний спосіб перевірки своїх власних можливостей і обмежень та пошуку реальних шляхів розвитку особистісних і ділових якостей;

г) досягнення особистого ділового успіху (ділової кар'єри) через самопізнання і самовдосконалення своїх ділових якостей.
3. Країною-родоначальницею самоменеджменту як науки вважають:

а) Японію;

б) Німеччину;

в) Францію;

г) США.
4. Причини виникнення самоменеджменту - це:

а) конкуренція, зросли масштаби та динамізм змін у підприємництві та бізнесі;

б) зростає загроза частих стресів через напруженість, яка має місце в більшості організацій і підприємств;

в) творчий потенціал працівника в даний час перетворився в найцінніший капітал організації;

г) послідовне і цілеспрямоване використання випробуваних методів роботи в повсякденній практиці.
5. Кар'єра внутрішньоорганізаційна - означає, що:

а) конкретний працівник в процесі своєї професійної діяльності проходить усі стадії розвитку послідовно в стінах однієї організації. Ця кар'єра може бути спеціалізованою і неспеціалізованою;

б) конкретний працівник в процесі своєї професійної діяльності проходить усі стадії розвитку в різних організаціях. Ця кар'єра може бути спеціалізованою і неспеціалізованою;

в) конкретний співробітник в процесі своєї професійної діяльності проходить різні стадії розвитку. Ці стадії конкретний працівник може пройти послідовно як в одній, так і в різних організаціях, але в рамках професії та області діяльності, в якій він спеціалізується;

г) піднімаючись службовими сходами, людина повинна мати можливість поглянути на компанію з різних боків, не затримуючись на одній посаді більш ніж на 3 роки. Вважається цілком нормально, якщо керівник відділу збуту міняється місцями з керівником відділу постачання.
6. В даний час існують різні підходи до визначення поняття «самоменеджмент». Так, перший з них передбачає, що:

а) менеджер повинен вміти виступати, приймати рішення, віддавати усні та письмові розпорядження, вести ділові переговори, уважно вислуховувати співрозмовника тощо;

б) самоменеджмент спрямований на формування і розвиток професійних навичок менеджера;

в) враховуючи особливості сучасного бізнесу, часовий ресурс відіграє одну з найважливіших ролей в організації процесу виробництва послуги, поступаючись першістю, мабуть, тільки інформації;

г) навички майбутнього менеджера можна отримати або на ділових іграх в різній формі (певною мірою це концепція кейс-стаді), або ж у реальній роботі, після якої слід знову сісти за парту для обговорення отриманого практичного досвіду.
7. Описані в літературі концепції самоменеджменту будуються на певній ідеї, навколо якої формується система методик і прийомів роботи над собою. У концепції М. Вудкока і Д. Френсіса – це ідея:

а) подолання власних обмежень;

б) саморозвитку особистості;

в) економії свого часу;

г) досягнення особистого ділового успіху.
8. Люди з дослідницькою особистою орієнтацією - це:

а) люди, які передбачають структурну регулюючу діяльність і пов'язану з нею професію (бухгалтер, банкір, фінансист);

б) люди, які пов'язані з діяльністю, що вимагає вироблення власних поглядів або інтерпретації (викладач, біолог, хімік);

в) люди, які виражають емоції і свою індивідуальність (маркетолог);

г) люди, схильні до заняття, що вимагає навичок, зусиль і координації (лісівництво, рибальство).
9. Початок наукового осмислення проблеми самоменеджменту у вітчизняній управлінській та соціологічній літературі можна віднести до:

а) середини XIX століття;

б) середини ХХ століття;

в) середини 90-х років ХХ століття;

г) початку ХХ століття.

10. Поняття «самоменеджмент» було введено в науковий обіг вченим дослідником:

А) Л. Зайвертом;

Б) В. Карпічевим;

В) Х. Швальбе;

Г) М. Вудкоком.
Практичні завдання
Завдання 1. Оцінка вашого ставлення до самоменеджменту. Тільки Ви самі здатні змінити свою поведінку. Навколишні можуть лише стимулювати Вас при цьому (або утримувати Вас від цього). У той же час Ви можете самі встати у себе на шляху. Подумайте, які внутрішні причини можуть перешкодити Вам використовувати методи самоменеджменту та управління часом на практиці. Нижче наведено набір можливих відповідей. Визначте в табл. 1.1 ті пункти, з якими Ви згодні. Щоб оцінити Ваше ставлення до управління часом, запишіть собі одне очко за кожне з представлених нижче тверджень, якщо воно відповідає Вашим переконанням.

Таблиця 1.1Оцінка відношення до самоменеджменту

з/п

Твердження

Так

Ні
«Мені не дається планування часу, так як від народження я неорганізована людина»


«Постійне планування часу займе у мене занадто багато сил»


«Управління часом функціонує тільки в теорії»


«Планування часу позбавить моє життя спонтанності»


«Для моєї практичної роботи в якості менеджера самоменеджмент не підійде»


«Все це азбучні істини»


«Щось подібне я роблю вже протягом ряду років»


«Реальність не буде відповідати моїм планам»


«Мої колеги (шеф, підлеглі) висміють мене, якщо я почну фіксувати витрати часу»


«Я і так працюю максимально продуктивно протягом усього дня»


«Я все одно не встигну зробити те, що заплановано»


«Якщо я захочу, щоб робота була зроблена, я зумію її виконати не вдаючись до тайм-менеджменту «


«Якби це було так просто, то це б робив кожен»ВАШ РЕЗУЛЬТАТ
Завдання 2. Описати приклади застосування концепцій самоменеджменту в менеджерській практиці.
Завдання 3. Створити особистий словник основних термінів та базових законів самоменеджменту в електронній формі (основні ідеї, представники, сучасна оцінка) та представити в табличній формі з посиланнями на джерела визначень термінів.
Завдання 4. Підготувати бібліографічний огляд навчально-методичної, наукової монографічної та періодичної літератури з питань теми.
Завдання 5. Керівництво підприємства планує наступного року відкрити філію в одному з районних центрів Донецької області, у зв'язку з цим оголосило про конкурс на посаду менеджера. Директором підприємства складено формуляр вимог до претендентів на посаду (табл. 1.2).

Таблиця 1.2Вимоги до претендентів на посаду

Вимоги до претендентів

Градація за важливістю

Дуже важливо

Важливо

Бажано

Спеціальні умови


1. Вища освіта

х2. Інші види освітих

3. Іноземні мових

4. Досвід роботи за фахом

х5. Спеціальні заняття
х
Особисті умови


6. Логіко-аналітичні здібності

х7. Пристосовність
х
8. Організаційні здібності

х9. Особиста ініціатива
х
10. Здатність до прийняття рішень
х
11. Уміння вести переговорих

12. Стійкість до навантажень
х
13. Навики риторики і письмової роботи
х
14. Мотиваційні функції
х
15. Стиль спілкування
х
Інші умови

В результаті проведених співбесід були відібрані чотири основні кандидати на посаду. Дані про результати перевірочних тестів кандидатів на вакантну посаду наведено в табл. 1.3.Таблиця 1.3

Результати перевірочних тестів кандидатів

Показники оцінки

Дані значно вище норми

Дані вище норми

Дані відповідають нормі

Дані нижче норми

1. Вища освіта
А, Г

Б, В
2. Інші види освітиА, Б, В, Г
3. Іноземні мовиА, Б, Г

В

4. Досвід роботи за фахом

А, В

Б
Г

5. Спеціальні заняття

А, Б

Г

В
6. Логіко-аналітичні здібності

А, Г

Б, В7. Пристосовність

В

А

Б, Г
8. Організаційні здібності

Б

А

В, Г
9. Особиста ініціатива

А, В

Г

Б
10. Здатність до прийняття рішень
А, В

Б, Г
11. Уміння вести переговори
Б, В

А, Г
12. Стійкість до навантажень

А, Б

В

Г
13. Навики риторики і письмової роботи
А, В

Б

Г

14. Мотиваційні функції
А, Б

В

Г

15. Стиль спілкування

А, Г
Б, ВНа основі наявної інформації про джерела забезпечення потреб у персоналі та витрати на придбання і подальше використання по кожному з кандидатів визначте претендента на посаду з урахуванням обмеження щодо фінансових ресурсів.

Джерелами забезпечення потреби в персоналі є: для претендента А - агентство з найму персоналу; для претендента Б - служба зайнятості Донецької області; для претендента В - вільний ринок праці; для претендента Г - навчальний заклад відповідного профілю.

Договірні відносини організації-роботодавця з агентством по найму оцінюються в 2 000 грн., з навчальним закладом - 500 грн.

Маркетингові дослідження в області персоналу проведені організацією-роботодавцем на суму 450 грн., причому з них на пошук і розробку документації по службі зайнятості - 150 грн., по навчальному закладу - 100 грн. Витрати на проведення конкурсного відбору персоналу склали: для агентства з найму - 1 000 грн., для кандидатів з інших джерел - 800 грн., витрати по найму - 120 грн.

У разі найму кандидатів їх додаткове навчання коштуватиме: для претендента А - 500 грн.; для претендента Б - 680 грн.; для претендента В - 750 грн.; для претендента Г - 200 грн. На реалізацію програми введення кандидатів на посаду керівництво підприємства планує витратити на кожного з претендентів по 100 грн.

Оплата праці працівника на даній посаді становить 3000 грн. щомісяця. Ліміт фінансових коштів, що виділяються керівництвом організації на одноразові витрати - 3 000 грн. на одного кандидата.


Каталог: images -> stories -> Distant -> samomen
samomen -> Конспект лекцій з дисципліни самоменеджмент для студентів іпо 1801 «Специфічні категорії»
Distant -> Конспекті лекцій «Управління якістю»
Distant -> Навчально-методичний посібник для студентів економічних і торговельних спеціальностей Затверджено
Distant -> Підручник «Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів»
Distant -> Програма курсу «Податкова система»
Distant -> Тема облік операцій банку за безготівковими розрахунками питання, що розглядаються у темі
Distant -> Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. 5 Теми контрольних робіт. 6 Екзаменаційна програма до іспиту з дисципліни «Інноваційний менеджмент»
Distant -> Тема14. Облік власного капіталу питання, що розглядаються у темі
Distant -> Методичні вказівки з підготовки до семінарських занять
Distant -> О. О. Градінарова теорія організації


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка