С. В. Харченко Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка Опорний конспектСторінка1/9
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.67 Mb.
#18090
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ

С. В. Харченко
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

Опорний конспект лекційЧеркаси-2005

Видання здійснено за фінансової підтримки громадської

організації «Рада батьків Черкащини»
УДК 338.22:339.97(072)
Рекомендовано до друку рішенням Розповсюдження та

методичної ради Черкаського тиражування без офіційного

державного бізнес-коледжу. дозволу ЧДБК заборонено
Протокол № 14 від 23 травня 2005 року.


Укладач: Харченко С. В.

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.

Опорний конспект лекцій.

Черкаси, - 2005 р. – 100 с.

Рецензент: Федоренко В. С., к.е.н, доцент (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького)Опорний конспект лекцій з предмета «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» розкриває теоретичні і методологічні основи розміщення і територіальної організації продуктивних сил України та окремих її регіонів.


Розкрито економічні закони та закономірності, принципи й фактори розміщення продуктивних сил, охарактеризовано основні господарсько-промислові комплекси та проблеми регіональної економіки і регіональної політики відповідно до типової програми курсу.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації денної та заочної форми навчання, а також для всіх тих, хто цікавиться особливостями господарського розвитку України і сучасним станом її продуктивних сил.


Затверджено на засіданні циклової комісії © С. В. Харченко, 2005

економіки та комерції


Протокол № 10 від 16.05.05 року.

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………….………...4


Розділ 1. Теоретичні основи і загальні умови розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів

Тема 1. Предмет, методологія та завдання курсу „Розміщення продуктивних

сил і регіональна економіка”……………..........................…….…..….5


Тема 2. Фактори розвитку і розміщення продуктивних сил…………………15

Тема 3. Передумови розміщення продуктивних сил………………….……...24


Розділ 2. Особливості розміщення продуктивних сил і територіальної організації галузей господарства

Тема 1. Структура господарського комплексу України……………………...37

Тема 2. Територіальна організація продуктивних сил і
економічне районування…….……………………………..................42

Тема 3. Форми територіальної організації промисловості України…………48Розділ 3. Регіональні особливості територіальної організації продуктивних сил України

Тема 1. Регіональна економіка та регіональна політика…………………..…83

Тема 2. Економіка регіонів України та особливості їх регіонального
розвитку………….…………………………………………….....…....89
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА………………………………………………97

ДОДАТОК…………………………………………………………………………..98ВСТУП


Зміцнення власного економічного потенціалу, розвиток державності, врегулювання проблем транзитивної економіки – основні чинники, що забезпечують динамічність соціально-економічної системи України, благополуччя та добробут людей.

На сучасному етапі економічного розвитку України великого значення набувають знання про раціональне розміщення продуктивних сил, що дозволяє забезпечити більшу ефективність виробництва, отримати максимальний прибуток при бережливому, раціональному використанні природно-ресурсного потенціалу. В умовах ринкових перетворень особливе місце відводиться структурній перебудові всієї господарської системи, соціальному устрою, динамічному та збалансованому розвитку регіонів.

Опорний конспект лекцій має на меті розкрити предмет курсу, реалізацію його завдань і функцій: засвоєння економічних законів і закономірностей та розуміння їх впливу на розвиток і розміщення продуктивних сил; визначення найважливіших умов і факторів, які впливають на розвиток та розміщення продуктивних сил; оцінка сучасного стану і територіальної організації виробництва в Україні, його особливостей у різних економічних регіонах; врахування впливу світових інтеграційних процесів на економіку країни.

Зміст опорного конспекту лекцій відповідає навчальній програмі курсу «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка». Навчальне видання включає: теоретичні основи і загальні умови розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів; особливості розміщення продуктивних сил і територіальної організації галузей господарства; регіональні особливості територіальної організації продуктивних сил України. До кожної теми додаються запитання для самоконтролю, практичні завдання, теми рефератів та доповідей, тестові завдання.

Автор буде вдячний за зауваження та пропозиції щодо подальшого покращення змісту, структури та викладу матеріалу з курсу «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка».

Розділ 1. Теоретичні основи і загальні умови розміщення продуктивних сил

Тема 1. Предмет, методологія та завдання курсу

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка”

  1. Загальні основи, мета і завдання курсу

  2. Історія розвитку науки про розміщення продуктивних сил

  3. Предмет та об’єкт вивчення, методологічні основи курсу

  4. Закони розвитку, закономірності та принципи розміщення продуктивних сил


1.1. Загальні основи, мета і завдання курсу
Наука про розміщення продуктивних сил зародилась в надрах економічної і соціальної географії, яка вивчає розміщення виробництва в цілому та його окремих галузей, суспільний і територіальний поділ праці й територіальну організацію господарства. Вона пов’язана з іншими науками, які вивчають продуктивні сили, такими як: економічна географія (стан продуктивних сил на конкретний момент часу), економічна історія (розвиток продуктивних сил в часі), економічна теорія (продуктивні сили в зв’язку з виробничими відносинами).

Всі вони мають один і то самий об’єкт вивчення – продуктивні сили.Розміщення продуктивних сил – це динамічний стан, що характеризує поділ продуктивних сил на території згідно з природними, соціальними та екологічними умовами окремих регіонів і визначається особливостями територіального поділу праці, властивими даній соціально-економічній системі.

Для науки “Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка” важливим є економічний результат територіальної організації продуктивних сил, ефективність розміщення виробництва.

Розміщення продуктивних сил як процес конкретного територіального розподілу характеризується значною невизначеністю.

Територіальна організація продуктивних сил у сучасному розумінні – це динамічний стан розміщення продуктивних сил у різних формах їх територіального зосередження, зокрема по економічних районах, зв’язаних у єдиній системі національної економіки з обов’язковою наявністю управління.

Мета вивчення курсу - надання знань щодо розміщення і територіальної організації продуктивних сил України, аналізу стану і визначення головних напрямків регіонального розвитку економіки в умовах ринкових відносин.

Завдання курсу в сучасних умовах - вивчення теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки, завдань ефективного використання природних, науково-виробничих та людських ресурсів регіонів країни, територіальної і галузевої структури господарського комплексу, наукових засад державної регіональної економічної політики.

В межах розміщення продуктивних сил вирішуються такі завдання: структурні зміни в господарстві, формування ринкової економіки; формування раціональної територіальної структури господарства; вивчення природних ресурсів; регіональний аналіз ринкових процесів; територіально-екологічні проблеми; зовнішньоекономічні зв’язки.


1.2. Історія розвитку науки про розміщення продуктивних сил
Становлення методологічних основ науки про розміщення продуктивних сил відбувалося досить тривалий час.

Ще в Стародавній Греції виникла наукова течія, основою якої було те, що розвиток людського суспільства залежить від природних умов і тільки вони визначають рівень розвитку продуктивних сил. Соціальним явищам відводиться другорядна роль.

Економічна наука почала активно досліджувати розміщення продуктивних сил наприкінці ХІХ ст. Теорії розміщення продуктивних сил як такої на той час не було. Однак економічна наука розвивалася завдяки не тільки аналізу та узагальненням, а й створенню основ ринкової теорії розміщення виробництва, основоположниками якої є А. Вебер, У. Тюнен, А. Льош,
В. Кристаллер, У. Ізард, Дж. Чорлі, П. Хагет.

Нині в країнах ринкової економіки діють різні теорії розміщення продуктивних сил.

Проблеми розміщення продуктивних сил були і є в центрі уваги української науки, вчених-економістів й економіко-географів. Вже сам факт тривалого функціонування в системі Національної академії наук України Ради з вивчення продуктивних сил НАН України свідчить про те, що ця галузь науки була офіційно визнана в нашій державі, а праці вчених Ради використовувалися державними плановими органами для обґрунтування розміщення нового будівництва, формування територіальної структури господарства.

Вагомий внесок у розвиток науки про розміщення продуктивних сил зробили К. Г. Воблий, О. Т. Діброва, М. М. Паламарчук, О. М. Климов,


Ф. Д. Заставний, С. І. Іщук, М. Д. Пістун, О. І. Шаблій, С. І. Дорогунцов,
М. І. Долішний, Я. І. Жупанський, П. Т. Ващенко та інші.

1.3. Предмет та об’єкт вивчення, методологічні основи курсу
Предмет науки “Розміщення продуктивних сил і регіональна
економіка”
– це територіальний стан та розвиток, просторова організація продуктивних сил, вивчення якої здійснюється на різних рівнях: населений пункт, адміністративний район, область, економічний район, країна в цілому.

Об’єктом вивчення науки є продуктивні сили та такі елементи просторової (територіальної) організації продуктивних сил як природно-ресурсний потенціал, галузеві та міжгалузеві комплекси, соціальна інфраструктура, територіальні системи господарювання.

Продуктивними силами суспільства є система факторів виробництва, яка забезпечує перетворення речовин природи відповідно до потреб людей, створює матеріальні й духовні блага.

До цієї системи належать (рис. 1.1): • трудові ресурси;

 • засоби праці (інструменти, механізми, машини, двигуни, апарати, різні пристрої тощо);

 • предмети праці (земля, сировина, матеріали, корисні копалини тощо);

 • сили природи, що використовуються;

 • наука як специфічна продуктивна сила;

 • форми і методи організації виробництва;

 • інформація.Рис. 1.1. Основні елементи продуктивних сил суспільства [5, с. 10].
Основними елементами продуктивних сил є робоча сила та засоби виробництва, а також форми суспільної та територіальної їх організації.

Робоча сила - здібність людини творити в матеріальних і духовних сферах. Особливо важливим її проявом є підприємницькі здібності. Робоча сила втілюється в трудових ресурсах як особистий фактор виробництва.

Трудові ресурси – це частина працездатного населення, що за своїми віковими, фізичними, освітніми даними відповідає певній сфері діяльності.

Предмет і засоби праці в сукупності виступають як засоби виробництва. На відміну від робочої сили вони утворюють речовий фактор виробництва. (рис. 1.2). Самі по собі, без людської праці, вони нічого виробити не можуть.

Розміщення продуктивних сил передбачає наявність об’єкта (продуктивної сили) та дії, спрямованої на цей об’єкт (розміщення). Як відомо, виробництво завжди має суспільний характер і містить два рівні відносин: відносини людей і природи (система „суспільство-природа”), які відбивають зміст процесу виробництва і узагальнюються в понятті продуктивні сили, і відносини між людьми в процесі виробництва (система „суспільство-людина”), що характеризуються поняттям „виробничі відносини”.

Продуктивні сили

Робоча сила як особистий фактор виробництваЗасоби виробництва як уречевлений фактор виробництва
Здібність і спроможність людини працюватиЗасоби праці

Предмети праці

Машини, устаткування, інструменти тощо


Підприємницькі здібностіДані природою

Ті, що в процесі праці переробляються чи обробляютьсяТрудові ресурси

Технологічні процеси і енергопостачання

АСУ, ЕОМ

Накопичення знання, наука як поєднання особистого і уречевленого факторів виробництва

Рис. 1.2. Основні елементи продуктивних сил [10, с. 18]


Розміщення продуктивних сил можна розглядати як розвиток на території країни складного, багатостадійного процесу створення матеріального добробуту (споживчих вартостей). Воно охоплює як продуктивні сили, так і виробничі відносини. Основою виробничих відносин є відносини власності, які зумовлюють розподіл засобів виробництва, а також система людських відносин у суспільному виробництві. Процес суспільного виробництва є функціонуванням певного складу виробничих відносин з метою отримання продукту, необхідного для задоволення потреб суспільства, тобто виробництву тотожні лише діючі продуктивні сили.

Розміщення продуктивних сил” і „розміщення виробництва” поняття не ідентичні. Перше охоплює населення, незайняті трудові ресурси, не функціональні засоби виробництва. Воно вже за своєю суттю включає як складову поняття „розміщення виробництва”, оскільки характеризує розміщення засобів виробництва і людей, що приводять їх у дію, в статичному стані і без урахування виробничо-територіальних зв’язків.Методологію будь-якої науки формує сукупність категорій, на які вона спирається, а також система певних методів дослідження та алгоритм розв'язання завдань практичної спрямованості.

Методологічною основою науки про розміщення продуктивних сил є вчення про територіальний поділ праці, що формує галузі господарської спеціалізації кожної окремо взятої території на підставі природних, демографічних, історичних, економічних та інших передумов.

Будь-яка наука використовує широкий арсенал певних наукових прийомів і операцій для відтворення предмета, що вивчається, та досягнення поставленої мети дослідження. Виділяють чотири рівні наукових методів дослідження: перший — загальнонауковий; другий — міждисциплінарний (спільний для кількох галузей знань); третій — конкретно-науковий або спеціальний; четвертий — методико-технічний.

Прикладом загальнонаукових методів слугують діалектичний та системний методи пізнання, їх застосування дає змогу досліджувати продуктивні сили як складну динамічну систему, вся сукупність елементів якої перебуває у певних взаємозв'язках і відносинах, утворюючи єдину цілісність. Виділяють також методи: спостереження, вимірювання, експериментування, моделювання, аналіз та синтез, індукція та дедукція, висунення гіпотез.

До міждисциплінарних методів, які є найпоширенішою групою, належать, зокрема, історичний і ма­тематичний. Вони широко використовуються різними галузями науки для аналізу динаміки розвитку процесів або явищ.Спеціальні методи застосовуються для конкретно-наукових досліджень. До них можна віднести, наприклад, економіко-статистичний і картографічний.

Методи наукових досліджень, що утворюють методико-технічний рівень, дають змогу виконувати техніко-економічні розрахунки різної складності й здійснювати формалізацію окремих положень і рішень.

Варто відзначити, що вітчизняна методологія курсу ґрунтується на досить тривалій історії географічного вивчення закономірностей розвитку економіки нашої країни, що продовжується донині.
1.4. Закони розвитку, закономірності та принципи розміщення продуктивних сил
Перехід України до ринкових відносин зумовлює відповідні зміни в теорії розміщення продуктивних сил і передусім утверджує пріоритетність загальних для всіх суспільно-економічних формацій економічних законів.

Економічні закони – об’єктивні закони розвитку суспільства, що відображають відносини в процесі виробництва, розподілу і споживання матеріальних благ та найістотніші зв’язки між явищами господарського життя суспільства. У сучасному суспільстві на формування і розвиток продуктивних сил найбільший вплив чинять такі економічні закони: сталого розвитку продуктивних сил, зростання продуктивності праці, суспільного поділу праці, інтеграції виробництва, концентрації виробництва, територіальної цілісності, комплексного розвитку виробництва.

Розміщення продуктивних сил визначається дією окремих економічних законів суспільного виробництва, які проявляються у закономірностях.Закономірності розміщення і регіонального розвитку
продуктивних сил
– найзагальніші відносини між продуктивними силами і територією. Вони є модифікацією економічних законів у специфічних умовах конкретної території, які знаходять свій вияв через стійкі, повторювані взаємозв’язки економічних явищ. Вони зумовлені взаємодією суспільних соціальних, демографічних, природно-географічних та інших процесів, що відбуваються на тій чи іншій території. Закономірності діють не ізольовано одна від одної, а комплексно.

1. Закономірність економічно ефективного розміщення продуктивних сил є найзагальнішою і частково охоплює сферу дії інших закономірностей. Ця закономірність відображає стабільні та взаємообумовлені залежності між раціональним розміщенням матеріального виробництва і зниженням затрат суспільної праці. Ефективне розміщення виробництва означає економію затрат на виробництво продукції, розміщення за можливості на невеликій території всіх стадій виробництва аж до готового продукту.

Для аналізу раціональності розміщення продуктивних сил використовують показник ефективності виробництва, який обчислюють за формулою [3, с. 32]: , причому Еф → min,

де, Еф – ефект (визначається за прибутком, національним
доходом), грн., В – витрати, грн.

При визначенні раціональності розміщення продуктивних сил в нинішніх умовах важливо враховувати також його соціальні та екологічні наслідки.2. Закономірність територіального поділу праці виявляється у формуванні такої територіальної галузевої структури, яка найбільше відповідає природним, економічним, демографічним та соціальним умовам регіону та потребам міжрегіональних ринків. Територіальний поділ праці – це процес виробничої спеціалізації території, зумовлений посиленням обміну спеціалізованою продукцією та послугами.

3. Закономірність регіональної інтеграції господарства тісно пов’язана з закономірністю територіального поділу праці, внаслідок якої постає питання взаємообміну між окремими регіонами через їхню спеціалізацію, налагодження тісних економічних зв’язків між регіонами. Внаслідок інтеграції формується народногосподарський комплекс країни.

4. Закономірність територіальної концентрації виробництва полягає у зосередженні виробництва і населення у найвигіднішому регіоні. Економія затрат відбувається за рахунок взаємного розміщення спільних об’єктів в одній точці. Територіальна концентрація виявляється у формування промислових центрів, вузлів та має свої допустимі межі і спроба обминути ці межі призводить до значних збитків виробництва.

5. Закономірність економічної цілісності регіону полягає в органічній єдності природної, матеріальної та соціальних сфер. Усі три компоненти поєднуються не довільно, а під впливом певних закономірностей, факторів, передумов. Ця закономірність лежить в основі формуванні територіального економічного комплексу.

6. Закономірність територіальної комплексності продуктивних сил.

Комплексністю називається взаємопов’язаність елементів регіонального господарства, що впорядковує їх у регіональну економічну систему. Якщо економічна інтеграція – це радше процес, ніж результат, то комплекс є наслідком цього процесу.

Свідома розробка і впровадження доцільних заходів з економічної організації території, згідно з закономірностями розміщення називаються принципами розміщення продуктивних сил або принципами регіональної соціально-економічної політики. За допомогою використання цих принципів при вирішенні конкретних питань господарської діяльності реалізуються економічні закони і закономірності. В сукупності закономірності і принципи представляють собою теоретичні і методологічні основи розміщення продуктивних сил.

Принципи розміщення продуктивних сил застосовуються при розміщенні галузей економіки і підприємств і направлені на поєднання інтересів всіх суб’єктів ринкових відносин: держави, регіонів і окремих підприємців.

Принципи розміщення продуктивних сил – цілі регулюючого впливу держави на розміщення продуктивних сил.

Нинішній рівень переходу до ринкових відносин дозволяє виділити в сучасному розміщенні продуктивних сил наступні принципи:1. Принцип раціонального розміщення виробництва полягає в тому, щоб при розміщенні об’єктів досягалась висока ефективність народного господарства. Раціональне розміщення передбачає:

 • наближення виробництва до джерел сировини, палива, енергії та води;

 • наближення трудомістких галузей до районів і центрів зосередження трудових ресурсів;

 • наближення масового виробництва малотранспортабельної продукції до місць її споживання;

 • обмеження надмірної концентрації промисловості у великих містах;

 • охорона природи і забезпечення комфортних екологічних умов проживання населення.

2. Принцип комплексного розміщення виробництва випливає з аналогічної закономірності та передбачає:

 • комплексне використання природних ресурсів і їх відходів;

 • раціональне використання трудових ресурсів різних вікових груп;

 • встановлення ефективних виробничих зв’язків між підприємствами;

 • створення єдиної виробничої інфраструктури з метою обслуговування локальних виробничих комплексів.

3. Принцип збалансованості та пропорційності розміщення виробництва, тобто дотримання збалансованості між виробничими потужностями й обсягом виробництва, з одного боку, і наявністю сировинних, паливно-енергетичних, трудових ресурсів, сільськогосподарських ресурсів регіону - з іншого, а також між галузями спеціалізації, допоміжними й обслуговуючими, між добувною та обробною ланками виробництва, між виробничою і соціальною сферами.

4. Принцип внутрішньодержавного та міжнародного поділу. На основі цього принципу країна і регіони повинні розвивати ті галузі виробництва, для яких складаються найкращі умови, а їх продукція користується постійним попитом на міжнародному та внутрішньодержавному ринках.

5. Принцип обмеженого централізму передбачає органічне поєднання інтересів країни та її економічних регіонів. При цьому потрібно створити умови для розвитку продуктивних сил у регіоні з метою підвищення рівня його соціально-економічного розвитку.
Терміни і поняття до словника

Економічні закони

Ефективність виробництва

Закономірності

Засоби виробництва

Засоби праці

Предмети праці

Принципи

Продуктивні сили суспільства

Розміщення виробництва

Розміщення продуктивних сил

Територіальна організація продуктивних сил

Територіальний поділ праці

Трудові ресурси

Запитання і завдання   1. У чому полягає сутність поняття „продуктивні сили”?

   2. Як дисципліна «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» пов’язана з іншими навчальними дисциплінами?

   3. Яка відмінність між поняттями „розміщення продуктивних сил” і “територіальна організація продуктивних сил?

   4. Які є методи вивчення науки про розміщення продуктивних сил?

   5. Чим відрізняється закон від закономірності?

   6. Перелічіть найважливіші закономірності розміщення і регіонального розвитку продуктивних сил та розкрийте їх дію.

   7. Як принципи розміщення продуктивних сил реалізуються на практиці?

   8. Якими принципами керується українська держава при визначенні політики та напрямків розміщення продуктивних сил?

   9. Яке значення навчального курсу в професійній підготовці майбутніх фахівців економічних спеціальностей?

Теми доповідей та рефератів 1. Предмет та об’єкт науки про розміщення продуктивних сил.

 2. Взаємозв’язок курсу з економічною і соціальною географією, регіональною економікою, районним плануванням і містобудівництвом.

 3. Еволюція процесу розміщення продуктивних сил.

 4. Методи дослідження розвитку і розміщення продуктивних сил.

 5. Теорії та концепції розміщення продуктивних сил і регіональної економіки.

 6. Основні закономірності розміщення продуктивних сил.

 7. Актуальні проблеми і завдання курсу розміщення продуктивних сил України.

 8. Основні напрямки подальшого розвитку та вдосконалення розміщення продуктивних сил.

Тести

1. Яке практичне значення дисципліни „Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка”?

а) обґрунтування економічного розвитку;

б) обґрунтування соціального розвитку;

в) обґрунтування комплексного економічного й соціального розвитку.2. Економічні закони – це:

а) об’єктивні закони розвитку суспільства;

б) положення, що визначають об’єктивні потреби і умови розвитку.

3. Дайте визначення закономірностей розміщення виробництва:

а) об’єктивні категорії, які пізнаються і використовуються у практичній діяльності;

б) визначають стійкі зв’язки між явищами економічного життя.

4. Закономірність ефективного розміщення продуктивних сил характеризує:

а) витрати на розвиток продуктивних сил;

б) ефект розміщення виробництва;

в) комплексне розміщення продуктивних сил.5. Що зумовлює закономірність територіального поділу праці:

а) гнучка перебудова структури господарства;

б) підвищення ефективності господарства; в) екологічна безпека регіону.

6. Що означає закономірність регіональної інтеграції господарства:

а) розвиток інфраструктури; б) спеціалізацію виробництва;

в) формування народногосподарського комплексу.

7. Можливості використання закономірностей територіальної концентрації продуктивних сил:

а) комплексний розвиток території;

б) раціональне використання трудових ресурсів;

в) формування агломерацій, промислових вузлів, урбанізованих зон.8. Принципи розміщення продуктивних сил – це:

а) заходи щодо економічної організації території;

б) територіальна концентрація виробництва;

в) можливості для прийняття оптимальних рішень.9. Наближення матеріало-, енерго- та водомістких галузей до джерел палива, енергії та води означає дотримання принципів:

а) раціонального розміщення продуктивних сил;

б) комплексного розміщення продуктивних сил;

в) збалансованості та пропорційності розміщення виробництва.10. Принцип збереження екологічної рівноваги означає:

а) раціональне використання трудових ресурсів;

б) зближення рівнів соціально-економічного розвитку регіонів;

в) встановлення оптимальних зв’язків між природою і виробництвом.11. У чому суть принципу обмеженого централізму:

а) ефективний розвиток кооперування виробництв;

б) урахування міжнародного територіального поділу праці;

в) поєднання інтересів країни і її регіонів.
Каталог: biblioteka -> 10 zip
biblioteka -> Затверджено на методичній Учбовий предмет: нараді кафедри загальної гігієни, соціальна медицина і
biblioteka -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Національне виховання учнів: регіональний аспект
biblioteka -> І. Структура та етапи наукового дослідження проблеми підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзії
biblioteka -> Україна в 70-90 рр. XIX ст. Реферат
biblioteka -> Івано-франківська
biblioteka -> Систематизований бюлетень нових надходжень квітень – травень 2012 р
10 zip -> Конспект лекцій Черкаси 2006 Видання здійснюється за фінансової підтримки громадської організації " Рада батьків Черкащини"
10 zip -> Методичні рекомендації з дисципліни "Економіка підприємства"
10 zip -> Видання здійснено за фінансової підтримки громадської організації „Рада батьків Черкащини”


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка