Руководство по расслеованию преступлений: науч практ. Пособие / А. В. Гриненко, Т. В. Каткова, Г. К. Кожевников и др. Харьков: Консум, 2001Сторінка1/11
Дата конвертації24.04.2016
Розмір2.23 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Джерела, на яких ґрунтуються тестові завдання та які відповідно рекомендовані студентам до опрацювання для їх вирішення:
Опорні – на основі цих підручників побудовано близько 90% тестових завдань:

  1. КПК України від 13 квітня 2013 р.

  2. Криміналістика: Підручник / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого // За ред. проф. В.Ю. Шепітька. – 4-те вид., переробл. і доп. – Х.: Право, 2008. – 464с.

  3. Когутич І.І. «Криміналістика», - К.: Атіка, 2008.


Інші:

  1. Салтевський М.В. Криміналістика : підручник У 2-х ч. Ч.2. / М.В.Салтевький – Харків : Консум, 2001. – 528 с.

  2. Криміналістика : навч. посіб. / за ред. проф. А.Ф.Волобуєва. – К. : КНТ, 2011. – 504 с.

  3. Криміналістика: Підручник. / За ред. П.Д.Біленчука. – 2-е вид. – К.: Атіка, 2001. - 544с.;

  4. Кузмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика / За ред. В.Г.Гончаренка та Є.М.Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001 - 366с.

  5. Криміналістика. Академічний курс: підручник / Т.В.Варфоломеєва, В.Г.Гончаренко, В.І.Бояров [та ін.]. — К. : Юрінком Інтер, 2011. — 504 с. – Електронна версія: http://studrada.com.ua/node/13186

  6. Руководство по расслеованию преступлений: науч.-практ. Пособие / А.В.Гриненко, Т.В.Каткова, Г.К.Кожевников и др. – Харьков: Консум, 2001.

Структурно тестова база побудована за відповідними темами із кожного розділу криміналістики. Автори намагалися охопити тестовими завданнями усі ключові питання кожної теми, керуючись програмою курсу з Криміналістики. Чимало тестових завдань фактично співзвучні з запитаннями для самоконтролю чи запитаннями до задач, які необхідно опрацювати при підготовці до лабораторних чи практичних занять. Іншими словами, коло тестових завдань змушує студента опрацювати кожну тему цілісно та системно.

З кожної теми передбачені тести трьох рівнів складності. Зазвичай, у категорії тестів першого рівня складності поставленому запитанню кореспондують п’ять варіантів відповідей, одна з них – правильна і повна, інші – хибні (неправильні, частково правильні, але неповні чи неточні). Досліднику необхідно вибрати одну відповідь – правильну і повну. Кожному тестовому завданню другого рівня кореспондують сім варіантів відповідей. Дві або три з них – чітко і однозначно правильні, інші – однозначно хибні, хоч у цілому можуть бути дотичними із поставленим запитанням чи стосуватись відповідної теми. Кожному завданню третього рівня складності кореспондують дев’ять варіантів відповідей, чотири або п’ять із них – чітко і однозначно правильні, інші – однозначно хибні. Студенту необхідно вибрати правильні відповіді.

Крім тестів на вибір правильної відповіді, є й по кілька тестових завдань на встановлення правильної послідовності, на встановлення відповідності, на вставлення та ситуаційних тестових завдань. За складністю вони оцінюються по різному: залежно від реальної складності сформульованого завдання, від 1-го рівня (як правило тести на вставлення) – до 2-го, 3-го рівня.


Тема 10. Загальні положення Криміналістичної тактики
Загальне завдання Криміналістичної тактики як Розділу криміналістики полягає у:

- виробленні засобів і методів швидкого і повного розкриття злочинів, викриття винних і забезпечення правильного застосування закону, з тим щоб той, хто вчинив злочин, був підданий справедливому покаранню і жодний невинний не був притягнутий до кримінальної відповідальності;

- сприянні науково розробленими тактичними прийомами і рекомендаціями правоохоронним органам, суду, державному обвинуваченню, професійному захисту в їх роботі зі збирання та дослідження доказів під час слідчих та судово-слідчих дій, з метою швидкого і повного розкриття злочинів, встановлення істини в справі;

- подальшому фундаментальному теоретичному дослідженні об’єктивних закономірностей, які становлять предмет криміналістики і безпосередньо стосуються криміналістичної тактики, тобто удосконалення теоретичної бази для прикладних розробок;

- напрацюванні комплексу тактичних прийомів і організаційних заходів щодо забезпечення збереження і стійкості вже отриманих доказів та їх джерел (носіїв);

- забезпечення практиків у сфері розкриття і розслідування злочинів типовими алгоритмами гласних і негласних слідчих та організаційних дій, що сприяють обранню оптимальної лінії поведінки слідчого в процесі розслідування певного виду злочинів.Система наукових положень і рекомендацій щодо організації та планування досудового і судового слідства, щодо визначення оптимальної лінії поведінки осіб, прийомів провадження слідчих і судових дій, спрямованих на збирання і дослідження доказів та встановлення обставин, що сприяли вчиненню злочину – це:

- Слідча тактика;

- Кримінальна тактика;

- Вчення про планування і організацію досудового і судового слідства;

- Криміналістична тактика;

- Криміналістична методика.


У якій відповіді правильно вказано поняття, яке визначається у криміналістиці як «знаряддя праці, за допомогою яких особа, у провадженні якої перебуває справа, вирішує кінцеве чи проміжні тактичні завдання розслідування злочинів чи вирішення справи в суді»?

- тактична комбінація;

- криміналістична тактика;

- слідчо-судова тактика;

- слідча тактика;

- засоби криміналістичної тактики.


Назва якого Розділу криміналістики є умовною, оскільки терміни, що у ній вживаються, не рівноцінні буквальному їх етимологічному змісту?

- Теоретичні (методологічні) основи криміналістики;

- Криміналістична техніка;

- Криміналістична тактика;

- Криміналістична методика;

- Криміналістична адвокатологія.


До Загальних положень Криміналістичної тактики входять:

- вчення про джерела та принципи криміналістичної методики;

- вчення про засоби криміналістичної тактики – тактичний прийом, тактичну рекомендацію, тактичну комбінацію, тактичну операцію;

- вчення про криміналістичну ідентифікацію і діагностику,

- вчення про механізм вчинення злочину,

- вчення про криміналістичну класифікацію злочинів.


За традиційними уявленнями до «Особливої частини» Криміналістичної тактики входять положення, що розкривають:

- використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів;

- тактику взаємодії слідчого з прокурором,

- тактику залучення громадськості до розслідування злочинів;

- тактику провадження обшуку;

- профілактичну діяльність слідчого при розслідуванні злочинів.


У якому варіанті відповіді правильно вказано поняття, яке визначається у криміналістиці як «процесуальний чи непроцесуальний, організаційний, психологічний чи іншого походження інструментарій пізнавальної діяльності слідчого для вирішення різної складності та рівня загальності (чи деталізації) тактичних завдань та слідчих ситуацій»?

- тактична комбінація;

- криміналістична тактика;

- слідчо-судова тактика;

- засоби криміналістичної тактики;

- вірної відповіді не запропоновано.


У якій відповіді правильно вказано поняття, яке визначається криміналістиці як «система тактичних прийомів і тактичних комбінацій, використовуваних під час провадження конкретної слідчої дії на всіх її етапах, що забезпечує її ефективність»?

- тактична операція;

- тактика слідчої дії;

- наукова організація праці слідчої дії;

- ергономіка слідчої дії;

- вірної відповіді не запропоновано.


Типовий тактичний комплекс можливого здійснення, реалізації певної слідчої дії – це:

- тактика слідчої дії;

- план здійснення слідчої дії;

- тактико-криміналістичне забезпечення здійснення певної слідчої дії;

- система тактико-криміналістичних рекомендацій здійснення певної слідчої дії;

- ергономіка слідчої дії.


Науково обґрунтована і апробована практикою порада щодо вибору тактичних прийомів – це:

- тактика слідчої дії;

- тактичне рішення;

- тактико-криміналістичне забезпечення процесу розслідування злочинів;

- система тактико-криміналістичних рішень;

- тактико-криміналістична рекомендація.


Взаємопов’язану сукупність слідчих, оперативних, ревізійних та інших дій, розроблюваних і здійснюваних у процесі розслідування за єдиним планом під керівництвом слідчого з метою реалізації такого тактичного завдання, що не може бути вирішене провадженням у справі окремої слідчої дії називають:

- тактичною комбінацією;

- слідчою ситуацією;

- тактичною координацією;

- тактичною операцією;

- слідчою тактикою.


У якому варіанті відповіді правильно, найбільш влучно та повно розкрито поняття «тактичний прийом»?

- це спосіб застосування технічних засобів природничих і технічних наук у боротьбі зі злочинністю;

- це порада до дії, наукова рекомендація, побудована на використанні даних, головним чином логіки, психології та науки управління;

- це найбільш раціональний і ефективний у певній ситуації спосіб здійснення процесуальної дії, заснований на психологічному механізмі його реалізації;

- це найбільш раціональний і ефективний спосіб дії або лінія поведінки під час збирання, дослідження, оцінки і використання доказів та запобігання злочинам;

- усі вище приведені відповіді поширені у науковій та навчальній літературі, є однаковою мірою правильними та взаємодоповнюючими.


Чим з точки зору засобів криміналістичної тактики є система тактичних прийомів обшуку, спрямована на пошук об'єктів, що зберігаються без спеціального маскування?

- тактичною комбінацією;

- системою тактичних прийомів обшуку;

- системою тактичних прийомів виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів;

- тактичною операцією;

- тактичним рішенням.


Яким засобом криміналістичної тактики є система тактичних прийомів обшуку, спрямована на пошук об'єктів, схованих у спеціальних схованках або в інших суб'єктивно недоступних місцях?

- тактичною комбінацією;

- слідчою ситуацією;

- тактичною координацією;

- тактичною операцією;

- слідчою тактикою.


Який засіб криміналістичної тактики утворюватимуть такі дії: допити очевидців-свідків, потерпілих, складання словесного суб'єктивного портрета (фоторобота) з їхніх слів; складання і направлення запитів у криміналістичні і оперативні обліки; направлення запитів у різні установи чи організації (військкомати, лікувальні, спортивні, фінансові, податкові установи, комерційні структури і т. ін.), де можуть бути якісь відомості про злочинця, що ховається; переслідування по гарячих слідах, по-подвірний (по-квартирний) обхід, оперативне спостереження за місцями імовірної появи злочинця; обшуки за місцем проживання родичів і знайомих?

- реалізація тактичного рішення з виявлення і розшуку злочинця, що переховується;

- тактична комбінація «Розшук злочинця, що сховався»;

- сукупність слідчих дій, оперативно-розшукових заходів, перевірочних і організаційних дій слідчого щодо виявлення і розшуку злочинця, що переховується;

- тактична операція «Розшук злочинця, що сховався»;

- усі варіанти відповідей щодо назви цього тактичного засобу є правильними та взаємодоповнювальними.


Який засіб криміналістичної тактики утворюватимуть такі дії: допит свідка; перевірка його заяви про наявність реальної загрози його життю або здоров'ю у зв'язку з дачею показань, які викривають винних шляхом допитів інших свідків чи проведення оперативно-розшукових дій; винесення постанови слідчим про застосування заходів безпеки; вилучення протоколу допиту вказаного свідка з матеріалів справи та заміна на копію протоколу, з якого вилучені окремі дані про свідка; застосування відповідних заходів безпеки?

- прийняття та реалізація тактичного рішення щодо вжиття заходів безпеки до свідка;

- тактична операція «Захист свідка»;

- тактична комбінація «Перевірка заяви свідка про наявність реальної загрози його життю або здоров’ю у зв’язку із дачею ним показань, що викривають винних»;

- сукупність слідчих дій, оперативно-розшукових заходів, перевірочних і організаційних дій слідчого щодо перевірки заяви свідка про наявність реальної загрози його життю або здоров’ю у зв’язку із дачею ним показань, що викривають винних, та вжиття заходів безпеки до свідка

- усі варіанти відповідей щодо назви цього тактичного засобу мають різний ступінь конкретизації, є правильними та взаємодоповнювальними.


Який засіб криміналістичної тактики утворюватимуть такі дії: розшук майна обвинуваченого, обшуки, огляди; опис, індивідуалізація, процесуальне закріплення майна; реалізується у перебігу всього розслідування за єдиним планом під керівництвом слідчого?

- реалізація тактичного рішення з виявлення і розшуку майна, що підлягає відшкодуванню за цивільним позовом;

- тактична комбінація з розшуку майна, що підлягає конфіскації;

- сукупність слідчих та розшукових дій щодо виявлення і розшуку майна злочинця, набутого злочинним шляхом;

- тактика процесуальної дії «накладення арешту на майно обвинуваченого»;

- тактична операція «забезпечення цивільного позову».


Який засіб криміналістичної тактики утворюватимуть: оголошення допитуваному показань очевидців, свідків, співучасників; оголошення даних огляду, демонстрування намірів і можливостей слідства щодо збирання і дослідження доказів без участі допитуваного; пред'явлення речових доказів, постановка різного темпу запитань?

- тактичне рішення як викрити неправдиву заяву про алібі;

- план реалізації тактичного рішення на випадок виникнення конфліктної ситуації допиту

- тактична комбінація, спрямована на викриття неправди в показаннях;

- тактична комбінація, спрямована на подолання відмови допитуваного від дачі показань;

- тактика слідчої дії «допит конфліктній ситуації».


Який засіб криміналістичної техніки утворюватимуть: створення належної обстановки допиту; коректна поведінка слідчого; допит наодинці; доброзичливість, неупереджене ставлення до допитуваного; вміння вислухати до кінця, не підвищуючи тону; проведення бесіди на абстраговану тему; звернення до логічного мислення; створення обстановки, що збуджує інтерес до допиту?

- тактична рекомендація;

- тактичний прийом,

- тактична комбінація;

- тактична операція;

- у формулюванні запитання йдеться про встановлення психологічного контакту з допитуваним, яке у криміналістиці розглядається як самостійний (окремий) засіб криміналістичної тактики.


Який засіб криміналістичної тактики утворюватимуть такі дії: докладний допит по всіх обставинах заявленого алібі і ретельна фіксація показань; з’ясування поінформованості допитуваного про факти, які відповідно до алібі повинні бути йому відомі, а також про факти і обставини, які може знати тільки особа, що вчинила злочин; спростування логічних і хронологічних суперечностей у показаннях; оголошення висновків експерта, які свідчать про можливість перебування допитуваного на місці злочину; пред'явлення доказів, які підтверджують перебування допитуваного у місці вчинення злочину; оголошення показань інших осіб?

- реалізація тактичного рішення з викриття неправдивої заяви про алібі;

- способи вирішення тактичного завдання щодо перевірки правдивості заяви про алібі;

- сукупність практично-перетворювальних та логічних дій слідчого щодо перевірки та оцінки правдивості заявленого алібі;

- тактична комбінація, спрямована на викриття неправдивої заяви про алібі;

- тактика слідчої дії «допит свідка, що заявив про алібі»;


Який засіб криміналістичної тактики утворюватимуть такі дії: докладний допит по всіх обставинах заявленого алібі і ретельна фіксація показань; з’ясування поінформованості допитуваного про факти, які відповідно до алібі повинні бути йому відомі, а також про факти і обставини, які може знати тільки особа, що вчинила злочин; постановка контрольних (повторних) запитань щодо обставин, що вже були виявлені в процесі допиту; постановка уточнюючих запитань для спростування логічних чи хронологічних суперечностей?

- способи вирішення тактичного завдання щодо перевірки правдивості заяви про алібі;

- тактична комбінація, спрямована на викриття неправдивої заяви про алібі;

- тактична комбінація, спрямована на перевірку заяви про алібі;

- тактика слідчої дії «допит свідка, що заявив про алібі»;

- усі приведені варіанти відповідей правильні.


Який засіб криміналістичної тактики утворюватимуть такі дії: докладний допит по всіх обставинах заявленого алібі і ретельна фіксація показань; з’ясування поінформованості допитуваного про факти, які відповідно до алібі повинні бути йому відомі, а також про факти і обставини, які може знати тільки особа, що вчинила злочин; постановка контрольних (повторних) запитань щодо обставин, що вже були виявлені в процесі допиту; постановка уточнюючих запитань для спростування логічних чи хронологічних суперечностей?

- сукупність тактичних рекомендацій для вирішення тактичного завдання щодо перевірки правдивості заяви про алібі;

- тактика слідчої дії «допит свідка, що заявив про алібі»;

- система тактичних прийомів, спрямована на викриття неправдивої заяви про алібі;

- система тактичних прийомів, спрямована на перевірку заяви про алібі;

- варіанта з правильною відповіддю не запропоновано.


Як називають тактичну операцію, яку з точки зору її змістовного наповнення утворює лише комплекс гласних слідчих (розшукових) дій?

- комплекс двох чи більше однотипних слідчих дій;

- комплекс двох чи більше різнотипних слідчих дій;

- однорідна;

- типова;

- процесуальна.


Наскрізними, тобто наявними на всіх етапах розслідування, бувають?

- тактичні комбінації;

- слідчі ситуації;

- тактичні координації;

- тактичні операції;

- слідчі тактики.


Локальними тактичними засобами, тобто використовуваними лише на конкретному етапі розслідування, бувають?

- тактичні комбінації;

- слідчі ситуації;

- тактичні хитрощі;

- тактичні прийоми;

- тактичні операції.


У якому варіанті відповіді подане визначення поняття «слідча ситуація» у вузькому розумінні?

- сукупність різноманітних умов, що склалися на певний момент розслідування;

- становище, що склалося на певний момент розслідування злочину;

- сукупність умов, за яких на певний момент здійснюється розслідування, тобто обстановка, в якій проходить процес розслідування;

- сукупність доказової інформації, що існує на певний момент розслідування;

- усі вище приведені положення визначають «слідчу ситуацію» у вузькому розумінні.


У якій відповіді визначено поняття «слідча ситуація» у вузькому розумінні?

- сукупність різноманітних умов, що склалися на певний момент розслідування;

- сукупність фактичних даних, за яких повинен діяти слідчий;

- становище, що склалося на певний момент розслідування злочину;

- сукупність умов, за яких на певний момент здійснюється розслідування, тобто обстановка, в якій проходить процес розслідування;

- усі вище приведені положення визначають «слідчу ситуацію» у вузькому розумінні.


У якій відповіді подане правильне визначення поняття «слідча ситуація» у вузькому розумінні, яке показує практичне значення цієї наукової категорії?

- сукупність відомостей про злочин на певному етапі розслідування, яка зумовлює вибір методів і засобів впливу на неї з метою досягнення проміжного чи кінцевого завдання розслідування;

- сукупність умов, за яких на певний момент здійснюється розслідування, тобто обстановка, в якій проходить процес розслідування;

- інформаційна модель, динамічна інформаційна система, що містить ознаки, які мають значення у кримінальній справі;

- сукупність інформації, що існує на певний момент розслідування;

- сукупність фактичних даних, які відображають подію, що розслідується.


Як називається слідча ситуація, що характеризується наявністю доказів, можливістю їх додаткового отримання, безконфліктністю, відсутністю інших перешкод для успішного розслідування, а для її вирішення потрібно тільки забезпечити раціональну реалізацію можливостей слідчих, оперативно-розшукових, організаційних дій?

- кінцева;

- нетипова;

- сприятлива;

- проблемна (конфліктні);

- бажана.


Як називається слідча ситуація, яка в ході розслідування конкретного злочину співпадає із однією з виділених на основі узагальнення практики розслідування даного виду злочинів ситуацій, а для її вирішення потрібно скористатись заздалегідь розробленим у відповідній окремій криміналістичній методиці алгоритмом?

- відома науці і практиці;

- повторювана;

- алгоритмізована;

- типова;

- сприятлива.


Яка слідча ситуація називається нетиповою?

- коли характер відомої інформації при розслідуванні конкретного злочину не збігається доказовою інформацією, що закономірно повторюється у практиці розслідування даного виду злочинів, і для її вирішення неможливо скористатись заздалегідь розробленим у відповідній окремій криміналістичній методиці алгоритмом, принаймні без його адаптації та творчого пристосування;

- коли характер відомої інформації не збігається з типовими ситуаціями, і для її вирішення потрібно забезпечити раціональну реалізацію можливостей слідчих, оперативно-розшукових, організаційних дій;

- коли характер відомої інформації не збігається з типовими ситуаціями, і тактичне рішення про обрані слідчим тактико-криміналістичні засоби її вирішення слідчому потрібно погодити з начальником слідчого відділу чи з прокурором;

- яка на початковому етапі розслідування характеризується наявністю доказів, можливістю їх додаткового отримання, безконфліктністю, відсутністю інших перешкод для успішного розслідування;

- коли збігаються інтереси учасників розслідування, має місце співпраця між слідчим і зацікавленими у справі особами, кооперація дій, збіг інтересів або відсутність суттєвих розбіжностей, а відтак протидії.


Яка слідча ситуація називається типовою?

- коли характер відомої інформації при розслідуванні конкретного злочину закономірно призводить до прийняття рішення про повідомлення про підозру ст. 276 КПК України;

- коли характер відомої інформації не збігається з типовими ситуаціями, і для її вирішення потрібно забезпечити раціональну реалізацію можливостей слідчих, оперативно-розшукових, організаційних дій;

- яка на початковому етапі розслідування характеризується наявністю доказів, можливістю їх додаткового отримання, безконфліктністю, відсутністю інших перешкод для успішного розслідування;

- коли збігаються інтереси учасників розслідування, має місце співпраця між слідчим і зацікавленими у справі особами, кооперація дій, збіг інтересів або відсутність суттєвих розбіжностей, а відтак протидії;

-коли характер відомої інформації про механізм вчинення конкретного злочину у ході його розслідування співпадає із відомими практиці загальними закономірностями механізму вчинення даного виду злочинів.


Яка слідча ситуація називається сприятливою?

- яка складається при розслідуванні конкретного злочину, коли характер відомої інформації збігається з типовими ситуаціями, а відтак для її вирішення потрібно обрати типовий алгоритм, розроблений у окремій криміналістичній методиці розслідування даного виду злочинів;

-яка характеризується наявністю доказів, можливістю їх додаткового отримання, безконфліктністю, відсутністю інших перешкод для успішного розслідування, а для її вирішення потрібно тільки забезпечити раціональну реалізацію можливостей слідчих, оперативно-розшукових, організаційних дій;

- коли збігаються інтереси учасників розслідування, має місце співпраця між слідчим і зацікавленими у справі особами, кооперація дій, збіг інтересів або відсутність суттєвих розбіжностей, а відтак протидії;

- яка є безпроблемною (безконфліктною);

- всі відповіді правильні.


Яка слідча ситуація називається проблемною (конфліктною)?

- коли характер відомої інформації при розслідуванні конкретного злочину не дає підстав до прийняття рішення про повідомлення про підозру за ст. 276 КПК України;

- яка характеризується наявністю доказів, можливістю їх додаткового отримання, безконфліктністю, відсутністю інших перешкод для успішного розслідування, а для її вирішення потрібно тільки забезпечити раціональну реалізацію можливостей слідчих, оперативно-розшукових, організаційних дій;

- коли інтереси слідчого та учасників розслідування не збігаються, наявна очевидна протидія розслідуванню (наприклад, обвинувачений прагне приховати сліди злочину, відмовляється давати чи дає неправдиві показання);

- коли характер відомої інформації не збігається з типовими ситуаціями, і тактичне рішення про обрані тактико-криміналістичні засоби її вирішення слідчому потрібно погодити з начальником слідчого відділу чи з прокурором;

- усі відповіді правильні.


Як називатиметься слідча ситуація, що складається на наступному етапі розслідування?

- відома науці і практиці;

- повторювана;

- типова;

- сприятлива;

- проміжна;


Виконання слідчим чи суддею діяльності в умовах можливого настання негативних наслідків, тобто допущення слідчим несприятливих (негативних) наслідків під час реалізації засобів криміналістичної тактики – це:

- тактичне завдання,

- тактичне рішення;

- тактичний ризик;

- неодопрацювання криміналістичної науки на допомогу практиці;

- «наша служба небезпечна і складна …» - мінуси і реалії професії слідчого (судді).


Визначення слідчим методів, прийомів і засобів досягнення мети тактичного впливу на слідчу ситуацію загалом або на окремі її компоненти, на перебіг і результати розслідування та його елементи – це;

- тактичне завдання,

- тактичне рішення;

- тактичний ризик;

- неодопрацювання окремих криміналістичних методик;

- будні професії слідчого.


Визначення слідчим мети тактичного впливу на слідчу ситуацію загалом або на окремі її компоненти, на перебіг і результати розслідування та його елементи – це:

- тактичне завдання,

- тактичне рішення;

- тактичний ризик;

- неодопрацювання окремих криміналістичних методик;

- будні професії слідчого.


Сполучення тактичних прийомів та інших заходів з метою вирішення конкретного завдання розслідування в межах окремої слідчої дії – це:

- тактичний прийом;

- тактична рекомендація,

- тактична операція,

- тактична комбінація,

- вірної відповіді не запропоновано.


У структурі Криміналістичної тактики як Розділі науки криміналістики традиційно і загальновизнано виділяються:

- два підрозділи;

- два рівні;

- три підрозділи;

- три рівні (ступені);

- три рівні, у яких виділяються підрозділи.


За традиційними уявленнями до «Особливої частини» Криміналістичної тактики входять положення, що розкривають:

- використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів;

- тактику взаємодії слідчого з органами дізнання,

- тактику залучення громадськості до розслідування злочинів;

- тактику провадження освідування;

- профілактичну діяльність слідчого при розслідуванні злочинів.Яких видів бувають слідчі (криміналістичні) ситуації за часом їх виникнення?

- попередні;

- початкового етапу розслідування;

- проміжні;

- прості;

- складні;

- судові;

- слідчі.


Яких видів бувають слідчі (криміналістичні) ситуації за їх закономірною повторюваністю (розповсюдженістю)?

- дослідчі;

- типові;

- нетипові (особливі, специфічні);

- кінцеві;

- оперативно-розшукові;

- слідчі;

- експертні.


Яких видів бувають слідчі (криміналістичні) ситуації залежно від співвідношення інтересів учасників розслідування?

- дослідчі;

- типові;

- нетипові (особливі, специфічні);

- проблемні (конфліктні);

- безпроблемні (неконфліктні);

- слідчі;

- експертні.


Яких видів бувають слідчі ситуації за їх легальністю (гласністю, конспіративністю)?

- дослідчі;

- типові;

- відкриті;

- закриті;

- оперативно-розшукові;

- слідчі;

- експертні.


На які групи у криміналістиці зазвичай поділяють засоби криміналістичної тактики?

- процесуальні;

- практично-перетворювальні;

- логічно-мисленнєві;

- непроцесуальні;

- польові – тобто такі, що реалізуються слідчим одноособово;

- дослідницькі – тобто такі, що потребують використання спеціальних знань у формі залучення спеціаліста;

- слідчі дії.


На які групи поділяються усі можливі засоби криміналістичної тактики:

- процесуальні;

- оперативно-розшукові дії;

- процесуальні дії, що не є слідчими, спрямовані на збирання та перевірку доказів;

- такі, що реалізуються слідчим одноособово;

- такі, що потребують використання спеціальних знань у формі залучення спеціаліста;

- непроцесуальні;

- судові;
Передбаченими у законі (тобто процесуальними) засобами криміналістичної тактики є:

- гласні слідчі дії,

- негласні слідчі дії;

- тактичні прийоми;

- тактичні прийми у випадках, якщо вони стають правовою нормою;

- витребування документів та предметів, призначення ревізій та перевірок;

- тактичні процесуальні рішення;

- бригадний метод розслідування.


Під науковістю тактичного прийому треба розуміти:

- можливість прийому сприяти пізнанню розслідуваної події, виявленню доказової інформації та встановленню істини в справі;

- відповідність прийому сучасному стану науки – криміналістичної тактики і тих наук, із яких тактикою запозичені положення, на яких ґрунтується прийом;

- можливість завчасно науково передбачити результати використання прийому та завчасно визначити оптимальні умови його застосування;

- науковість прийому за джерелом - відповідність прийому науковим даним, що лежать в основі його формування, - даним психології, логіки, педагогіки, лінгвістики, кібернетики та ін.;

- можливість використання прийому кожним слідчим, оперативним працівником, суддею, тобто прийом не повинен виходити за сферу їх професійних знань і навиків, не повинен вимагати для своєї реалізації спеціальних знань;

- можливість справляти прийомом вплив на слідчу ситуацію і змінювати її;

- відповідність прийому принципам допустимості його застосування;


У яких варіантах відповідей приведено положення, які розкривають принцип етичності тактичного прийому?

- прийом не може містити в собі елементів неправдивої інформації, введення особи в оману;

- прийом не може бути заснований на насильстві, погрозах, використанні аморальних спонукань, культурної відсталості, релігійних упереджень тощо;

- прийом може застосовуватися лише в межах тих слідчих і судових дій, порядок здійснення яких визначений кримінально-процесуальним законом;

- застосування тактичного прийому не повинно ображати чи принижувати честь і гідність учасника процесуальної дії,

- спроможність прийому вирішувати тактичні завдання тільки у певних ситуаціях,

- застосування тактичного прийому дозволяє регулювати (змінювати) слідчу ситуацію у потрібному напрямі;

- при застосуванні тактичного прийому є можливість наукового передбачення результатів його використання.


Послідовність (стадійність) слідчої дії включає:

- стадію одержання в разі необхідності санкції суду (згоди прокурора);

- стадію підготовки до слідчої дії;

- стадію невідкладних слідчих дій;

- стадію фіксації ходу і результатів слідчої дії;

- стадію оцінки отриманих результатів і визначення їх значення та місця в системі доказової інформації у даній кримінальній справі;

- стадію наступних слідчих дій;

- стадію компенсації судових витрат учасникам слідчої дії за доїзд і участь у ній у їх робочий час.


Послідовність (стадійність) слідчої дії включає:

- стадію підбору понятих та інших учасників слідчої дії;

- стадію роз’яснення прав і обов’язків усім учасникам слідчої дії;

- стадію невідкладних слідчих дій;

- стадію наступних слідчих дій;

- стадію проведення слідчої дії (робочу стадію);

- стадію оцінки отриманих результатів і визначення їх значення та місця в системі доказової інформації у даній кримінальній справі;

- стадію оголошення всім учасникам слідчої дії протоколу слідчої дії і одержання зауважень на нього.


У яких варіантах відповідей містяться положення, через які визначається поняття Криміналістичної тактики?

- це галузь криміналістики;

- це система наукових положень і рекомендацій щодо організації та планування досудового і судового слідства;

- це система наукових положень і рекомендацій щодо визначення оптимальної лінії поведінки осіб, що здійснюють досудове чи судове слідство;

- це система наукових положень і рекомендацій про систему типових слідчих ситуацій і відповідну їй систему типізованих алгоритмів їх вирішення (тобто набір типізованих найефективніших тактичних операцій, слідчих дій та оперативно-розшукових заходів і послідовність їх здійснення) при розслідуванні окремих видів злочинів;

- це система наукових положень і рекомендацій щодо прийомів провадження слідчих і судових дій, спрямованих на збирання і дослідження доказів;

- це система наукових положень і розроблюваних на їх основі рекомендацій щодо організації і здійснення розслідування та запобігання окремих видів злочинів;

- це система наукових положень і розроблюваних на їх основі рекомендацій щодо здійснення розслідування та запобігання окремих видів злочинів і судового розгляду справ щодо них.


Окремими завданнями Криміналістичної тактики у практичному напрямі є:

- дослідження можливостей використання нетрадиційних методів і засобів одержання криміналістичної інформації;

- розроблення і впровадження в практику прийомів детектування слідів пам'яті сучасними інструментальними засобами з метою розшуку джерел інформації та встановлення їх причетності до розслідуваної події;

- розроблення рекомендацій для подолання протидії слідству і суду з боку заінтересованих осіб чи тих, хто помиляються;

- удосконалення уявлень про поняття, систему, завдання і принципи криміналістичної тактики;

- удосконалення вчення про засоби криміналістичної тактики;

- удосконалення наукових уявлень про закономірності формування психологічних відносин і вибір лінії поведінки слідчого, суду з учасниками процесу;

- розроблення системи тактичних операцій для вирішення найрізноматніших видів слідчих ситуацій, що виникають при розслідуванні окремих видів злочинів.


Окремими завданнями криміналістичної тактики у практичному напрямі є:

- удосконалення уявлень про поняття, систему, завдання і принципи криміналістичної тактики;

- удосконалення вчення про засоби криміналістичної тактики;

- удосконалення наукових уявлень про закономірності формування психологічних відносин і вибір лінії поведінки слідчого, суду з учасниками процесу;

- удосконалення використовуваних, розроблення і впровадження в практику нових конкретних тактичних прийомів і та інших засобів вирішення різноманітних тактичних завдань;

- удосконалення системи тактичних операцій для вирішення найрізноматніших слідчих ситуацій, що виникають при розслідуванні окремих видів злочинів;

- удосконалення вчення про слідчу ситуацію;

- використання новітніх досягнень природничих і технічних наук для фіксації та наочного представлення ходу і результатів слідчих дій.


Окремими завданнями криміналістичної тактики у теоретичному напрямі є:

- подальша наукова розробка і удосконалення вчення про версії, планування досудового розслідування і судового слідства;

- удосконалення використовуваних, розроблення і впровадження в практику нових конкретних тактичних прийомів і та інших засобів вирішення різноманітних тактичних завдань;

- дослідження способів уведення оперативної інформації в процес доказування;

- удосконалення системи тактичних операцій для вирішення найрізноматніших слідчих ситуацій, що виникають при розслідуванні окремих видів злочинів;

- удосконалення вчення про засоби криміналістичної тактики;

- удосконалення вчення про криміналістичну класифікацію злочинів.

- розроблення і впровадження в практику прийомів детектування слідів пам'яті сучасними інструментальними засобами з метою розшуку джерел інформації та встановлення їх причетності до розслідуваної події.


Яких видів бувають тактичні операції з точки зору їх змістовного наповнення?

- дві чи більше однотипних слідчих дії;

- дві чи більше різнотипних слідчих дії

- однорідні;

- типові;

- процесуальні;

- наскрізні;

- неоднорідні.


У яких відповідях правильно вказано, яким є співвідношення «тактичного прийому» і «тактичної рекомендації»?

- вони не тотожні, а самостійні і невзаємозалежні засоби криміналістичної тактики;

- вони не тотожні, але співвідносяться як практична реалізація та її теоретичні розробки відповідно,

- вони не нетотожні, однак наукові положення (рекомендації) впливають на обрання слідчим певного способу дії (прийому) в умовах (ситуаціях) слідчої дії;

- вони тотожні, навіть деякі автори визначають поняття тактичного прийому як (через) науково обґрунтовану рекомендацію;

- як загального і особливого;

- як частини і цілого;

- як окреме і особливе.


У структурі Криміналістичної тактики як Розділі науки криміналістики традиційно і загальновизнано виділяються:

- Загальні положення;

- Тактика здійснення окремих слідчих дій;

- Тактика здійснення окремих оперативно-розшукових заходів;

- Тактика здійснення окремих пошуково-розшукних заходів слідчого;

- Тактика злочинної діяльності;

- Судова тактика;

- Тактика підтримання державного обвинувачення в суді.


Які із провідних сучасних українських науковців доклались своїми розробками на рівні монографій та докторських дисертацій до становлення «судової тактики» і до адаптації криміналістичних засобів, прийомів і методів для використання у судовому розгляді державним обвинувачем, професійним захисником та судом?

- Т.В.Варфоломеєва;

- В.А.Журавель;

- Ю.М.Грошевий;

- І.І.Когутич;

- В.О.Коновалова;

- В.Я.Тацій;

- В.Т.Маляренко.


Які із провідних сучасних українських науковців доклались своїми розробками на рівні монографій та докторських дисертацій до адаптації криміналістичних засобів, прийомів і методів для використання професійним захисником, державним обвинувачем та судом?

- В.П.Бахін;

- Т.В.Варфоломеєва;

- В.А.Журавель;

- Н.І.Клименко;

- І.І.Когутич;

- В.О.Коновалова;

- В.Ю.Шепітько.


У підручниках з Криміналістики за редакціями яких професорів визнається «тактика судового розгляду» як така, що досягла достатнього рівня сформованості і повинна займати відповідне місце у структурі Криміналістичної тактики як Розділу криміналістики?

- проф. П.Д.Біленчука (Київ, 2001) ;

- проф. В.Г.Гончаренка (Київ, 2011);

- проф. В.К.Лисиченка (Київ, 1988);

- проф. В.Г. Гончаренка, Є.М., Моісеєва (Київ, 2001);

- проф. І.І. Когутича (Київ, 2008);

- проф. М.В. Салтевського (2001, 2004);

- проф. В.Ю. Шепітька (Харків, 2008).


Говорячи про тенденції розвитку криміналістичної тактики, на думку І.І.Когутича та В.Ю.Шепітька, вона як Розділ криміналістики повинна мати трирівневу структуру, що включатиме:

- Загальні положення (поняття, принципи, джерела формування криміналістичної тактики, вчення про слідчу версію, вчення про планування і організацію розслідування та ін.);

- Тактику здійснення окремих слідчих дій;

- Тактику використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів;

- Підгалузі криміналістичної тактики (слідча тактика, судова тактика, …)

- Окремі наукові теорії (теорія прийняття тактичних рішень, теорія систематизації тактичних прийомів тощо);

- Тактику здійснення окремих пошуково-розшукних заходів слідчого;

- Тактику розшуку.


З усіх підгалузей Криміналістичної тактики, які виділяються у сучасній криміналістичній літературі, достатній рівень сформованості, напрацювань та використання на практиці мають :

- слідча тактика;

- прокурорська тактика;

- адвокатська тактика;

- криміналістична адвокатологія;

- судова тактика (тактика судового розгляду);

- судова експертологія;

- тактика фіксації судового розгляду технічними засобами.


У структурі «тактики судового розгляду», виходячи з принципів змагальності і рівності учасників кримінального судочинства, виділяють:

- тактику підготовчих дій суду до судового розгляду;

- тактику суду;

- тактику дачі судом доручень органам слідства та дізнання провести ту чи іншу слідчу дію;

- тактику обвинувачення;

- тактику професійного захисту;

- тактику судових дебатів;

- тактику призначення експертизи в суді.


Яких видів бувають тактичні операції з точки зору їх реалізації (виконання, використання) на одному, кількох чи усіх етапах розслідування?

- типові;

- конкретні (специфічні);

- наскрізні;

- локальні;

- складні;

- прості;

- координовані.


За якими критеріями виділяються такі засоби криміналістичної тактики: тактичний прийом, тактична комбінація, тактична операція тощо?

- за поширенням (визнанням) відповідних засобів криміналістичної тактики у науковій та навчальній літературі;

- за їх передбаченням чи не передбаченням у процесуальному законі;

- за притаманними чи непритаманними відповідному засобу криміналістичної тактики «слідчими хитрощами», «вивертами», «пастками»;

- за складністю вирішення тактичних завдань;

- за наявністю і складністю внутрішньої структури відповідного засобу криміналістичної тактики;

- за можливістю використання відповідного засобу криміналістичної тактики на одному, кількох чи усіх етапах розслідування;

- за можливістю виконання відповідного засобу криміналістичної тактики слідчим самостійно чи тільки із залученням допомоги органу дізнання, громадськості чи спеціалістів.


Передбаченими у законі (тобто процесуальними) засобами криміналістичної тактики є:

- слідчі дії,

- негласні слідчі (розшукові) дії,

- тактичні прийоми;

- тактичні комбінації;

- призначення ревізій;

- тактичні процесуальні рішення;

- бригадний метод розслідування.


У яких варіантах відповідей містяться правильні (несуперечливі, однозначні) визначення поняття «тактичний прийом»?

- це прийом організації і планування досудового і судового слідства, підготовки і проведення окремих процесуальних дій;

- це спосіб застосування технічних засобів природничих і технічних наук з презентаційною метою для запобігання окремих видів кримінальних правопорушень;

- це порада до дії, наукова рекомендація, побудована на використанні даних, головним чином логіки, психології та науки управління.

- це найбільш раціональний і ефективний у певній ситуації спосіб здійснення процесуальної дії, заснований на психологічному механізмі його реалізації;

- це найбільш раціональний і ефективний спосіб дії або лінія поведінки під час збирання, дослідження, оцінки і використання доказів та запобігання злочинам;

- це найбільш раціональний і ефективний спосіб здійснення криміналістичної реєстрації;

- це найкращий спосіб проведення слідчих дій (допитів, оглядів, обшуків);


Вимогами (принципами допустимості ) застосування тактичних прийомів є:

- законність - за своїм характером, змістом і цілеспрямованістю прийоми повинні повністю відповідати духу і букві закону;

- динамічність — відображує сутність прийому - розумову діяльність чи рух м'язів суб'єкта по застосуванню прийому;

- індивідуальність — відносна характеристика прийому, оскільки дії суб'єкта хоч і припускають планування, їх добір, однак абсолютно однакових способів дії у різних суб'єктів бути не може;

- вибірковість (варіатність, ситуативність) – можливість на розсуд слідчого чи судді вільно обирати тактичний прийом із кількох альтернативних прийомів, застосування яких мало б призвести до тих самих результатів; спроможність тактичного прийому вирішувати тактичні завдання у певних ситуаціях;

- пізнавальна цінність (практична обґрунтованість, доцільність) - тактичний прийом за своїм призначенням і спрямованістю переслідує мету одержати доказову інформацію, а його використання є практично обґрунтованим, виходячи із співвідношення можливого результату з затратою необхідних сил, засобів і часу.

- усталеність прийому – має навикову природу, тобто він набувається людиною внаслідок багаторазового використання прийому в практичній діяльності;

- автоматичність — навикова властивість, яка може характеризувати тактичний прийом лише в якихось окремих актах рухах, що виконуються автоматично.


Вимогами (принципами допустимості ) застосування тактичних прийомів є:

- законність - за своїм характером, змістом і цілеспрямованістю прийоми повинні повністю відповідати духу і букві закону

- динамічність — відображує сутність прийому - розумову діяльність чи рух м'язів суб'єкта по застосуванню прийому;

- індивідуальність — відносна характеристика прийому, оскільки дії суб'єкта хоч і припускають планування, їх добір, однак абсолютно однакових способів дії у різних суб'єктів бути не може;

- прогностичність - результати застосування тактичного прийому слідчий прогнозує як мету діяльності;

- регулятивність - правильно обраний тактичний прийом дозволяє регулювати ситуацію в потрібному напрямі;

-науковість (наукова обґрунтованість) - запорука достовірності отриманих за допомогою прийому результатів, як відповідність прийому сучасному стану науки;

- доступність – можливість використання прийому кожним слідчим, оперативним працівником, суддею, тобто він не повинен виходити за сферу їх професійних знань і навиків, не повинен вимагати для своєї реалізації спеціальних знань, інакше прийом перестає бути тактико-криміналістичним, а є прийомом із відповідної галузі знань, яку у кримінальному судочинстві представляє відповідний спеціаліст.


Вимогами (принципами допустимості ) застосування тактичних прийомів є:

- динамічність;

- етичність;

- індивідуальність;

- прогностичність;

- регулятивність;

- науковість (наукова обґрунтованість);

- доступність.


Під науковістю тактичного прийому треба розуміти:

- можливість прийому сприяти пізнанню розслідуваної події, виявленню доказової інформації та встановленню істини в справі;

- відповідність прийому сучасному стану науки – криміналістичної тактики і тих наук, із яких тактикою запозичені положення, на яких ґрунтується прийом;

- можливість завчасно науково передбачити результати використання прийому та завчасно визначити оптимальні умови його застосування;

- науковість прийому за джерелом - відповідність прийому науковим даним, що лежать в основі його формування, - даним психології, логіки, педагогіки, лінгвістики, кібернетики та ін.;

- можливість використання прийому кожним слідчим, оперативним працівником, суддею, тобто прийом не повинен виходити за сферу їх професійних знань і навиків, не повинен вимагати для своєї реалізації спеціальних знань;

- можливість справляти прийомом вплив на слідчу ситуацію і змінювати її;

- відповідність прийому принципам допустимості його застосування.


Загальними, тобто такими, що притаманні низці слідчих дій, функціями тактичних прийомів є:

- доцільна - практичну обґрунтованість використання прийому виходячи із значення можливого результату співвідносно з затратою необхідних сил, засобів і часу;

- пізнавальна - тактичні прийоми за своєю сутністю повинні сприяти пізнанню, виявленню інформаційного матеріалу та встановленню істини;

- прогностична - дозволяє слідчому (судді) правильно обрати ті чи інші способи дії, домогтися реалізації мети процесуальної дії;

- варіативна - тактичні прийоми обираються і застосовуються із числа альтернативних вільно на розсуд слідчого чи судді;

- ситуативна - спроможність прийомів вирішувати тактичні завдання у тільки певних ситуаціях;

- індивідуальна — дії суб'єкта хоч і припускають планування, добір прийому, однак абсолютно однакових способів дії у різних суб'єктів бути не може;

- регулятивна – правильно обраний тактичний прийом дозволяє регулювати ситуацію в потрібному напрямі (змінювати позицію учасників процесуальної дії, одержувати дані про можливе місцеперебування слідів злочину тощо).


Окремими (тобто, такими що притаманні ізольовано лише окремій слідчій дії зумовлені її специфікою, цільовою і ситуативною спрямованістю) функціями тактичних прийомів є:

- функція викриття - викриття неправдивої заяви про алібі, встановлення обмови, самообмови тощо;

- ситуативна функція - спроможність прийому вирішувати тактичні завдання у тільки певних ситуаціях;

- функція практичної обґрунтованості - використання прийому, виходячи із співвідношення можливого результату із затратою необхідних сил, засобів і часу;

- функція комунікативна - проявляється у процесі спілкування слідчого (судді) з іншими учасниками в межах процесуальної дії (під час допиту, очної ставки, пред'явлення для впізнання та ін.);

- регулятивна функція – правильно обраний тактичний прийом дозволяє регулювати ситуацію в потрібному напрямі (змінювати позицію учасників процесуальної дії, одержувати дані про можливе місцеперебування слідів злочину тощо).

- функція спонукання - (актуалізація в пам'яті забутого, стимулювання до дачі показань;

- функція корекції - усунення перекручень при добросовісній помилці, уточнення показань і усунення суперечностей у них.


У яких відповідях правильно розкрито поняття «тактика слідчої дії»?

- система тактичних прийомів від початкового етапу підготовки певної слідчої дії до фіксації її ходу і оцінки одержаних у її перебігу результатів;

- система усіх можливих засобів криміналістичної тактики, які рекомендуються і використовуються у ході слідчої дії безпосередньо чи паралельно (одночасно) із її перебігом;

- типовий тактичний алгоритм здійснення певної слідчої дії;

- система тактичних прийомів і тактичних комбінацій, рекомендованих використовуваних при провадженні конкретної слідчої дії, що забезпечує її ефективність;

- тактика огляду місця події;

- тактика обшуку;

- тактика слідчого експерименту.


На які види поділяються тактичні прийоми за діапазоном їх використання?

- тактичні прийоми огляду місця події;

- тактичні прийоми допиту;

- тактичні прийоми, які використовуються під час провадження тільки окремих слідчих (судових) дій;

- прийоми підготовки до проведення слідчої дії;

- тактичні прийоми, які використовуються у декількох (багатьох) слідчих діях;

- тактичні прийоми, спрямовані на дослідження матеріального середовища;

- тактичні прийоми, що засновані на логіко-розумовій інформації.


На які види поділяються тактичні прийоми за характером інформації?

- тактичні прийоми, які ґрунтуються на словесній інформації;

- прийоми підготовки до проведення слідчої дії;

- тактичні прийоми, які використовуються у декількох (багатьох) слідчих діях;

- тактичні прийоми, що базуються на матеріалізованій інформації;

- тактичні прийоми, що засновуються в ході огляду місця події;

- прийоми перевірки й оцінки результатів слідчих дій

- тактичні прийоми, спрямовані на дослідження матеріального середовища.


На які види поділяються тактичні прийоми за об'єктом їх спрямованості)?

- прийоми підготовки до проведення слідчої дії;

- тактичні прийоми, які використовуються у декількох (багатьох) слідчих діях;

- тактичні прийоми, що базуються на матеріалізованій інформації;

- тактичні прийоми, що засновані на логіко-розумовій інформації;

- тактичні прийоми, які використовуються під час провадження тільки окремих слідчих (судових) дій;

- тактичні прийоми, спрямовані на здійснення впливу на людину;

- тактичні прийоми, спрямовані на дослідження матеріального середовища.


На які види поділяються тактичні прийоми за видом слідчих дій?

- прийоми підготовки до проведення слідчої дії;

- тактичні прийоми, які використовуються у декількох (багатьох) слідчих діях;

- тактичні прийоми обшуку;

- тактичні прийоми, які використовуються під час провадження тільки окремих слідчих (судових) дій;

- тактичні прийоми допиту;

- вербальні тактичні прийоми;

- нон-вербальні тактичні прийоми.


Класифікації тактичних прийомів за якими критеріями більшістю криміналістів визнаються сумнівними?

- за джерелом походження: прийоми, що ґрунтуються на даних логіки, психології, НОП тощо (класифікація О.М.Васильєва);

- за завданнями: на управлінські пізнавальні, організаційно-технічні (класифікація В.Я. Колдіна);

- за видом інтелектуальної діяльності: на вербальні і нон-вербальні прийоми (класифікація М.В. Салтевського);

- за способом реалізації: на тактичні прийоми, реалізовувані одноособово слідчим; тактичні прийоми, реалізовувані групою осіб (класифікація В.І.Комісарова);

- за рівнем складності: на складні (комплекс, сполучення кількох простих прийомів) і прості (класифікація М.О.Селіванова);

- за законодавчою регламентацією: на прийоми, передбачені законом (обов’язкові для виконання) і не передбачені кримінально-процесуальним законом (факультативні, рекомендаційні) (класифікація Р.С.Бєлкіна, М. П. Шаламова, В.С.Кузмічова, М.В.Салтевського);

- за видом слідчих ситуацій: тактичні прийоми у ситуації відмови від дачі показань, тактичні прийоми у ситуації огляду місця події при несприятливих погодних умовах тощо (класифікація В.Ю. Шепітька, В.С. Кузьмічова).


До Загальних положень Криміналістичної тактики входять:

- теоретичні основи - поняття, система, завдання, джерела формування та принципи криміналістичної тактики;

- основи криміналістичної класифікації злочинів;

- вчення про криміналістичну версію;

- вчення про криміналістичну характеристику злочинів;

- вчення про залучення громадськості до розслідування злочинів;

- заходи психологічного (емоційного) впливу;

- поняття та види загальновідомих фактів та їх використання у доказуванні в кримінальному судочинстві;


1Визначте послідовність (стадійність) слідчої дії, позначивши цифрою 1 – найпершу стадію і т.д., а цифрою 0 – неправильні варіанти відповідей:

- стадія підготовки до слідчої дії;

- стадія проведення (виконання) слідчої дії;

- стадія одержання в разі необхідності дозволу слідчого судді (згоди прокурора);

стадія фіксації ходу і результатів слідчої дії;

- стадія підбору понятих;

- стадія компенсації судових витрат учасникам слідчої дії за доїзд і участь у ній у їх робочий час;

- стадія оцінки отриманих результатів і визначення їх значення та місця в системі доказової інформації у даному кримінальному провадженні;


1Розташуйте у порядку зростання засоби криміналістичної тактики від найпростішого до найскладнішого, позначивши цифрою 1 – найпростіший і т.д. , а неправильні відповіді – цифрою 0.

- тактичний прийом;

- тактична пастка;

- тактична комбінація;

- тактика подолання (нейтралізації) протидії розслідуванню;

- слідча ситуація;

- тактика слідчої дії;

- тактична операція;

- тактичний ризик;

- тактичне завдання.


Джерелами формування тактичних прийомів є:

- психологія,

- логіка;

- судова практика;

- теорія суспільного договору;

- квантова механіка;

- лінгвістика;

- філософія;

- ділова мова;

- результати власне криміналістичних досліджень.


Джерелами формування тактичних прийомів є:

- теорія ігор;

- теорія моделювання;

- теорія відносності;

- теорія гравітації;

- теорія обєктивної істини в кримінальному процесі;

- теорія політичних еліт;

- теорія плацебо;

- теорія наукової організації праці (НОП);

- результати власне криміналістичних досліджень.


Які елементи структурно можуть утворювати тактичну операцію?

- тактичні прийоми;

- тактичні рекомендації;

- гласні слідчі дії;

- негласні слідчі дії;

- організаційні заходи;

- заходи щодо використання допомоги засобів масової інформації;

- подання потерпілим чи свідками-очевидцями предметів чи документів, їх перевірка та попередня оцінка на належність і достовірність та вирішення питання про їх приєднання до справи у якості речових доказів чи документів;

- призначення і проведення ревізій, різноманітних внутрішніх, відомчих, міжвідомчих перевірок;

- процесуальне керівництво тактичною операцією начальником слідчого відділу чи прокурором.


Які елементи структурно можуть утворювати тактичну операцію?

- інші процесуальні дії слідчого, спрямовані на захист та реалізацію законних прав та інтересів учасників процесу – роз’яснення учасникам процесу їх процесуальних прав, ознайомлення їх з матеріалами справи тощо;

- інші процесуальні акти, спрямовані на захист та реалізацію законних прав та інтересів учасників процесу – призначення чи допуск до участі в справі захисника, визнання потерпілим, цивільним позивачем тощо;

- інші процесуальні дії та акти, спрямовані на одержання й перевірку доказової інформації та встановлення істини в справі - про оголошення прокурором розшуку підозрюваного (ст. 281 КПК), про накладення судом арешту на майно підозрюваного, обвинуваченого (ст. 170 КПК) тощо;

- організаційні заходи, спрямовані на збирання й перевірку доказової інформації чи на вплив і вирішення слідчої ситуації;

- заходи щодо використання допомоги громадськості;

- заходи щодо використання засобів масової інформації;

- процесуальне керівництво тактичною операцією слідчим, чи іншою у провадженні якої перебуває справа;

- координаційні відомчі чи міжвідомчі наради щодо розроблення і реалізації плану тактичної операції;

- заходи педагогічного впливу.


Поєднання яких елементів може утворювати тактичну операцію?

- дві чи більше однотипних гласних слідчих дії;

- комплекс різнопланових гласних слідчих дій;

- комплекс гласних та негласних слідчих (розшукових) дій;

- комплекс негласних слідчих (розшукових) дій;

- комплекс організаційних та інших процесуальних заходів, які не є слідчими діями;

- комплекс заходів психологічного впливу;

- комплекс різнопланових тактичних комбінацій;

- комплекс тактичних рекомендацій;

- комплекс тактичних рішень.


У яких положеннях розкрито принцип етичності тактичного прийому?

- прийом не може містити в собі елементів неправдивої інформації, введення особи в оману;

- прийом не може бути заснований на насильстві, погрозах, використанні аморальних спонукань, культурної відсталості, релігійних упереджень тощо;

- прийом може застосовуватися лише в межах тих слідчих і судових дій, порядок здійснення яких визначений кримінально-процесуальним законом;

- застосування тактичного прийому не повинно ображати чи принижувати честь і гідність учасника процесуальної дії,

- спроможність прийому вирішувати тактичні завдання тільки у певних ситуаціях,

- застосування тактичного прийому дозволяє регулювати (змінювати) слідчу ситуацію у потрібному напрямі;

- при застосуванні тактичного прийому є можливість наукового передбачення результатів його використання;

- застосування тактичного прийому не повинно створювати небезпеку для життя чи здоров’я учасників слідчої дії,

- застосування тактичного прийому не повинно супроводжуватися розголошенням інтимних подробиць життя учасників слідчої дії.


У яких відповідях містяться положення, через які визначається поняття Криміналістичної тактики?

- це галузь криміналістики;

- це інститут криміналістики;

- це Розділ криміналістики;

- це система наукових положень і рекомендацій щодо організації та планування досудового розслідування і судового розгляду;

- це система наукових положень і рекомендацій щодо визначення оптимальної лінії поведінки осіб, що здійснюють досудове розслідування чи судовий розгляд;

- це система наукових положень і рекомендацій щодо прийомів провадження слідчих і судових дій, спрямованих на збирання і дослідження доказів;

- це система наукових положень і рекомендацій щодо виявлення, розкриття, розслідування, попередження окремих видів кримінальних правопорушень та судового розгляду кримінальних справ щодо них;

- це науково розроблені положення про систему (класифікацію) типових слідчих ситуацій, які виникають, змінюються та мають місце на відповідних етапах розслідування окремих видів кримінальних правопорушень;

- це наукові рекомендації про найефективніші тактичні операції, алгоритми слідчих дій і послідовність їх здійснення для вирішення типових слідчих ситуацій у ході розслідування окремих видів кримінальних правопорушень.
До Загальних положень Криміналістичної тактики входять:

- вчення про криміналістичну версію,

- вчення про планування і організацію розслідування,

- вчення про криміналістичну класифікацію злочинів.

- теоретичні основи, джерела формування та принципи криміналістичної тактики;

- вчення про криміналістичну характеристику кримінальних правопорушень;

- вчення про зв’язки Криміналістичної тактики з іншими Розділами криміналістики та з іншими науковими знаннями;

- теоретичні основи використання спеціальних знань при розслідуванні кримінальних правопорушень;

- вчення про криміналістичну ідентифікацію та діагностику;

- вчення про механізм слідоутворення та закономірності його відображення у зовнішньому середовищі (у слідах).


У Криміналістичній тактиці розглядаються питання про:

- поняття, види, правила побудови та перевірки криміналістичних версій;

- види типових версій початкового етапу розслідування окремих видів кримінальних правопорушень;

- основи планування і організації розслідування,

- взаємодію слідчого з оперативними органами, залучення громадськості до розслідування злочинів;

- повідомлення про підозру і обрання запобіжного заходу;

- принципи допустимості використання тактичних прийомів, комбінацій та операцій;

- етапи розслідування;

- правила відібрання порівняльних зразків для експертного дослідження;

- процесуальний порядок та умови здійснення слідчих дій.


Які з положень розкривають тенденції розвитку Криміналістичної тактики:

- подальше сприяння науково розробленими тактичними прийомами і рекомендаціями суду, державному обвинуваченню, професійному захисту в їх роботі зі збирання та дослідження доказів;

- уточнення меж та змісту Криміналістичної тактики як розділу криміналістики;

- розробка і розвиток тактики захисника, прокурора та судді;

- розширення взаємозв’язків криміналістичної тактики з іншими галузями знань;

- удосконалення мови і розробка нових категорій криміналістичної тактики;

- технізація і комп’ютеризація криміналістичної тактики;

- дослідженні об’єктивних закономірностей, які становлять предмет криміналістики;

- забезпечувати принцип наочності в доказуванні та профілактичній діяльності слідчого, експерта-криміналіста;

- забезпечувати принцип законності в доказуванні та профілактичній діяльності слідчого, експерта-криміналіста.


Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв:

КСП.08.03. В.ПС.221

ВИЗНАЧТЕ ЗАСІБ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ
Ознаки засобу криміналістичної тактики Засіб криміналістичної тактики
1. Призначений для вирішення складних А. Тактична операція

тактичних завдань

2. Наявність і складність внутрішньої Б. Тактична комбінація

структури даного засобу

криміналістичної тактики

3. Може використовуватись на одному, В. Обидва засоби

кількох чи усіх етапах розслідування криміналістичної тактки

4. Передбачення відповідного засобу

криміналістичної тактики у

процесуальному законі Г. Жоден із засобів

5. Може бути виконаним слідчим криміналістичної тактики

особисто і не потребує допомоги

оперативних підрозділів, ЗМІ та

громадськості

6. Може включати як однопорядкові, так

і різнопорядкові, неоднорідні складові1 - ; 2 -; 3 -; 4 - ; 5 - ; 6 - .

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка