Розвиток творчої уяви молодших школярівСкачати 460.58 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації31.03.2016
Розмір460.58 Kb.
1   2   3

Основний зміст дисертації відображено у таких публікаціях автора:

  1. Тітов І.Г. Критеріально-орієнтоване тестування творчої уяви у молодшому шкільному віці: теоретичний аналіз проблеми // Психологія у ХХІ столітті: перспективи розвитку. Матеріали VІ Костюківських читань / За ред. академіка С.Д. Максименка. – К., 2003. – С.65-67.

  2. Тітов І.Г. Громадянськість як суб’єктна властивість особистості // Проблеми загальної та вікової психології. Збірник наукових праць. Т.VІ. Вип. 2 / За ред. акад. С.Д. Максименка. – К., 2004. – С. 295-302.

  3. Тітов І.Г. Розвиток творчої уяви молодших школярів як компонента їхньої суб’єктності // Обдарована дитина. – 2005. – №9. – С. 35-38.

  4. Тітов І.Г. Творча уява в структурі суб’єктності молодшого школяра // Вісник Харківського національного університету. Сер. Психологія. 2005. Вип. 34. № 702. – С.190-196.

  5. Тітов І.Г. Творча уява молодшого школяра: суб’єктний вимір // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – №4. – С.72-76.

  6. Тітов І.Г. Розвиток творчої уяви молодших школярів: Навчально-методичний посібник для шкільних психологів та вчителів / За ред. Г.О. Балла. – Полтава: Астрея, 2006. – 112 с.

  7. Тітов І.Г. Творча уява як компонент суб’єктності молодших школярів //Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2006. – Вип. 29. – С.379-389.


АНОТАЦІЇ
Тітов І.Г. Розвиток творчої уяви молодших школярів як компонент становлення їхньої суб’єктності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – “Педагогічна та вікова психологія”. – Центральний Інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, Київ, 2007.

Дисертаційне дослідження присвячене проблемі розвитку творчої уяви молодших школярів як компонента становлення їхньої суб’єктності. В результаті проведеного аналізу теоретико-методологічних аспектів проблеми конкретизований психологічний зміст категорії “суб’єктність”, виявлені особливості процесу становлення суб’єктності учнів молодшого шкільного віку, розглянута роль творчої уяви у цьому процесі. Емпірично з’ясовано, що суб’єктність молодших школярів є складним системним утворенням, яке містить мотиваційно-смисловий, регуляційний, самооціночно-рефлексивний та пізнавальний (у тому числі, й імажинативний) компоненти. Досліджено, що творча уява у структурі суб’єктності учнів реалізує ціле- та смислоутворювальну, моделюючу, перетворювально-евристичну, регулюючу функції. Запропоновано методику розвитку творчої уяви молодших школярів у структурі їхньої суб’єктності, яка була успішно апробована та впроваджена в навчально-виховний процес ряду загальноосвітніх шкіл.

Ключові слова: суб’єктність, мотиваційно-смисловий компонент суб’єктності, регуляційний компонент суб’єктності, самооціночно-рефлексивний компонент суб’єктності, пізнавальний компонент суб’єктності; творча уява, функції творчої уяви.
Титов И.Г. Развитие творческого воображения младших школьников как компонент становления их субъектности. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.07 – “Педагогическая и возрастная психология”. – Центральный институт последипломного педагогического образования АПН Украины, Киев, 2007.

Диссертация посвящена проблеме развития творческого воображения в структуре субъектности младших школьников.

В теоретической части работы на основе анализа философских и психолого-педагогических исследований уточняется содержание категории “субъектность”, раскрывается специфика становления субъектности учащихся младшего школьного возраста, раскрывается роль творческого воображения в этом процессе. Показано, что субъектность младшего школьника проявляется в его стремлении к самоизменению и самосовершенствованию; в становлении произвольной и волевой регуляции собственной психической активности; в рефлексивном развитии сферы самосознания и познавательной сферы.

В работе подчеркивается, что субъектная активность ребенка неотделима от его творческих возможностей и, следовательно, от его воображения – фундаментальной способности произвольно создавать метафоричные, разработанные и индивидуализированные образы, которые имеют признаки новизны по отношению к данным восприятия и памяти, ориентируют деятельность субъекта и реализуются в субъективно или объективно значимых продуктах.

Эмпирически выявлены особенности функционирования творческого воображения в структуре субъектности младших школьников: оно обеспечивает целе- и смыслообразование, моделирование и преобразование образного содержания проблемы, а также регулирование процесса творческого поиска в целом.

Разработана и внедрена в учебно-воспитательный процесс ряда общеобразовательных школ экспериментальная программа развития творческого воображения младших школьников, в основу которой положены принципы гуманистически ориентированного образования (отказ от шаблонов авторитарной педагогики, принятие и уважение каждого ученика, осуществление воспитания в духе гуманистических ценностей, индивидуализация и дифференциация обучения, его диалогизация и т.п.).

Конкретизирована сценарная организация формирующего эксперимента, раскрыта специфика интенционных, операциональных, результативных и статусно-ролевых аспектов управления учителем учебной деятельностью младших школьников экспериментальной группы.

Содержание программы представлено преимущественно имажинативными учебным задачами, направленными на развитие творческого воображения ребенка, которые сочетаются с упражнениями, обеспечивающими интеллектуальное и мотивационно-личностное развитие младших школьников.

Развивающие занятия построены на материале школьной программы – математики, естествознания, украинского языка, рисования – и проводятся в форме уроков.

Апробация экспериментальной программы убедительно доказала, что осуществленное в условиях спроектированного обучения развитие творческого воображения способствует становлению психологической структуры субъектности учащихся младшего школьного возраста. Как показали результаты контрольных срезов, созданные в рамках экспериментального обучения условия позитивно повлияли на мотивационно-личностные, интеллектуальные, волевые, самооценочные и имажинативные составляющих субъектности детей экспериментальной группы.

Ключевые слова: субъектность, мотивационно-смысловой компонент субъектности, регуляторный компонент субъектности, самооценочно-рефлексивный компонент субъектности, познавательный компонент субъектности; творческое воображение, функции творческого воображения.
Titov I.G. Development of junior schoolchildren’s creative imagination as a component of their subjectness. – Manuscript.

Dissertation for the Candidate degree in psychology, specialty 19.00.07 – Pedagogical and Developmental Psychology. – Central Institute of Post Diploma Pedagogical Education. Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2007.

The dissertation is devoted to the research of the development of junior schoolchildren’s creative imagination as a component of their subjectness.

Theoretical analysis of this problem enabled to give concrete definition of the categories of “subject” and “subjectness”. The peculiarities of motivational, regulative, cognitive and reflexive aspects of junior schoolchildren’s subjectness in their learning activity are studied.

The representation of creative imagination as an important part of the development of junior schoolchildren’s subject activity enabled to substantiate its functional roles in subject’s learning activity. They are: goal setting and sense making; subjective modelling of the educational content and it subsequent productive transformation; reflective controlling, evaluating and correcting through learning.

Special interdisciplinary educational program “Development of Junior Schoolchildren’s Creative Imagination” based on humanistic psychology’s principles (acceptance and respect, individualization, dialogicity, facilitation, cooperative interaction etc.) was elaborated and applied to primary school curriculum.As a result of the course, indices of creative imagination, personal and intellectual development of the junior schoolchildren appreciable increased.

Key words: subjectness; motivational, regulative, cognitive and reflexive aspects of subjectness, creative imagination; functions of the creative imagination.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка