Розвиток творчих здібностей учнів засобами ікт на уроках географії Актуальність теми дослідженняСторінка1/3
Дата конвертації12.04.2016
Розмір0.64 Mb.
#1651
  1   2   3
Терещенко Тетяна Борисівна

учитель географії Уманської загальноосвітньої

школи І-Ш ступенів № 11 імені М.П. Бажана

Уманської міської ради Черкаської області

Розвиток творчих здібностей учнів засобами ІКТ на уроках географії
Актуальність теми дослідження. Сучасну систему освіти можна порівняти з шорстким природним каменем з безліччю гострих граней, западин і опуклостей, який відточується річкою часу для того, щоб оптимально виконати соціальне замовлення щодо формування функціонально грамотного випускника. Сьогодні основна функція педагога не стільки бути джерелом знань, скільки організувати процес пізнання, створити таку атмосферу в класі, в якій неможливо не вивчитися, і в цьому нам допомагають педагогічні технології, які ми застосовуємо на кожному уроці – головні складові частини навчального процесу.

Багаторічний досвід роботи в школі дозволяє під час підготовки до уроків географії пропускати через себе всі інновації, і лише потім відточуючи, застосовувати ці інновації, створюючи власну систему організації навчального процесу, тим самим впливати на формування творчої особистості, розвиток природних здібностей учнів.

У Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті визначено, що пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують вдосконалення навчально-виховного процесу, активізують пізнавальну та творчу активність учнів.[1] Сучасне життя вимагає від учителів оволодіння комп’ютерною технікою, тому що багатьом учням, які вже достатньою мірою володіють комп’ютером, більш близькими і зрозумілими є комп’ютерні та мультимедійні версії тем шкільних курсів з географії, комп’ютерні презентації, електронні версії перевірки знань, вмінь та компетенцій. Це спонукає до розробки моделі розвитку творчих здібностей учнів засобами ІКТ.

Теоретичним підґрунтям дослідження слугували педагогічні ідеї та положення щодо трактування феномена творчості, які відображені у багатьох науках – філософії, психології, педагогіці, соціології

Поняття «творчість» розглядаються як «діяльність», «активність», «процес», Різні його сторони відбиваються у поняттях: творчий потенціал, творчий початок, творча активність, творчі здібності, творче мислення, творча діяльність, творча праця, творча особистість.

В останні роки дослідження творчості відбувається у напрямку його діяльнісного наповнення. Розглянемо різні аспекти формування творчої активності учнів. Якщо філософія обґрунтовує методологічну основу творчості (як діяльності що породжує щось нове, чого ніколи не було), психологія розглядає творчість як вищий рівень логічного мислення, яка є поштовхом до діяльності, соціологія досліджує вплив середовища на розвиток творчої особистості (Л.С.Вигодський, С.Л.Рубінштейн, А.Н.Леонтьєва, А.М.Матюшкіна), то педагогіка вивчає методи та умови формування творчості учнів. Даній тематиці присвятили свої роботи зарубіжні та вітчизняні науковці: В.І.Бондар, Б.І.Которяєв, І.Я.Лернер, М.І.Махмутов, О.М.Алексюк, А.В.Киричук, А.А.Матюшкін, П.І.Підкасий, О.Я.Савченко.

Більшість авторів погоджується з тим, що творча особистість – це індивід, який володіє високим рівнем знань, має потяг до нового, оригінального. Для такої особистості творча діяльність є життєвою потребою. Слід зазначити, що у психолого-педагогічній літературі поряд із терміном «творча особистість» трапляється термін «креативна особистість» - та, що має внутрішні передумови що забезпечують її творчу активність.

Нинішня наука і освіта безумовно пов’язана з інформатизацією всіх сфер діяльності людини. Тому стає зрозумілою та зацікавленість, що виявляють до комп’ютера педагоги, які займаються пошуками шляхів адаптації школи до сучасного світу. Більшість вчителів переконана, що комп’ютер дає нові можливості і для творчого розвитку учнів і вчителів, дозволяє звільнитися від нудного традиційного навчання, розробляти нові творчі ідеї, дає можливості вирішувати цікавіші і складніші проблеми, створювати власні навчальні продукти, використовуючи свої вміння, навички і креатині рішення.

Концепцію інформатизації освіти та дослідження з питань інформаційних технологій навчання досліджував А.П.Єршов, дидактичні проблеми і перспективи використання інформаційних технологій у навчанні досліджувала І.В.Роберт, психологічні основи комп’ютерного навчання визначив Ю.І.Машбіц. Незважаючи на величезний педагогічний і дидактичний потенціал інформаційні технології займають незначне місце у сучасній школі. Це обумовлено низкою причин: • слабкою матеріальною базою шкіл;

 • непідготовленістю вчителів;

 • невмінням вчителя застосувати комп’ютер у межах класно-урочної системи;

 • невміння організувати роботу з комп’ютером, як інструментом розвитку пізнавальних, творчих та дослідницьких здібностей учнів.

Об’єкт дослідження: навчально-виховний процес з географії.

Предмет дослідження: зміст, принципи, методи та форми розвитку творчих здібностей учнів у навчанні географії засобами ІКТ.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати, розробити та апробувати методику розвитку творчих здібностей учнів засобами ІКТ.

В основу дослідження покладено такі припущення: • використання ІКТ при вивченні географії сприяє розвитку пізнавальних та творчих здібностей учнів;

 • розроблена методика використання ІКТ під час вивчення географії сприятиме не лише розвитку творчих здібностей учнів, а й підвищенню рівня навчальних досягнень учнів.

Відповідно до мети, об’єкта, предмета і гіпотези дослідження було визначено основні завдання дослідження, а саме:

 • вивчити сучасний стан проблеми розвитку творчих здібностей учнів засобами ІКТ;

 • обґрунтувати методику використання комп’ютерних технологій у процесі розвитку творчості учнів;

 • створити та методично обґрунтувати модель розвитку творчих здібностей учнів;

 • експериментально перевірити дієвість моделі розвитку творчих здібностей учнів засобами ІКТ.

У роботі використані методи дослідження: проблемно-цільовий, системно-структурний, порівняльно-зіставний, які дали змогу опрацювати наукову літературу, визначити проблему, актуальність, зміст та етапи дослідження; загальнонаукові методи: узагальнення, абстрагування, моделювання за допомогою яких розроблятиметься теоретична модель розвитку творчих здібностей учнів; діагностичні методи: бесіда, анкетування за допомогою яких вивчалася якість рівня навчальних досягнень учнів; комплексні загальні методи: експериментальний, статистичний (математична обробка кількісних даних); графічні (унаочнення результатів дослідження).

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що набуває подальшого вдосконалення технологія застосування ІКТ на уроках географії; уточнено її зміст, форми і методи; теоретично обґрунтовано і розроблено нову модель формування творчих здібностей учнів, доповнена технологія визначення рівня навчальних досягнень учнів з географії; подальшого розвитку набули питання ролі вчителя у формуванні творчої особистості.

Практичне значення дослідження визначається доцільністю та можливістю використання сформульованих автором пропозицій та методичних рекомендацій вчителям, щодо розвитку творчих здібностей учнів на уроках географії визначено організаційно-педагогічні умови вдосконалення процесу навчання.

Основний зміст дослідження. Комп`ютерні інновації, що так стрімко увірвались у наше життя, є потужним інструментом отримання найрізноманітнішої інформації. В освітній галузі вони стали ефективним засобом реалізації принципів наочності, доступності систематичності, послідовності та науковості, підвищили інтерес до навчання, розвитку творчих здібностей учнів. [4]

Учитель географії, як сучасна людина і сучасний педагог, рано чи пізно починає використовувати ПК. Спочатку для елементарних потреб: набрати текст конспекту уроку, підготувати дидактичні матеріали, плани, систематизувати наочні наочні посібники, створити картотеку. Поступово освоює можливості ПК: знайомиться з різноманітними програмами, отримує доступ до мережі Інтернету.

Вихід учителя в Інтернет для професійного спілкування через електронну пошту, чат, форум чи відеоконференцію – новий етап формування його інформаційної компетентності.

Тільки «озброєний» інноваціями вчитель може застосовувати їх для досягнення дидактичних цілей, а саме, розвитку творчих здібностей учнів.

У межах викладання географії, разом із традиційними технологіями навчання, закладено величезні можливості для застосування комп’ютерних технологій, насамперед, загальнодоступних засобів MS Office: текстовий редактор MS Word, програми MS Power Point, MS Explorer, MS Photoshop, Intel "Навчання для майбутнього". Вважаю, що вчителю географії потрібно використовувати програму MS Map Point для впровадження геоінформаційних систем в навчання географії під час створення динамічних картографічних об’єктів.

Використовуючи у своїй роботі комп’ютерні технології, слідкую за вдосконаленням показників творчої активності учнів: наявності у творчій діяльності ціннісних життєвих орієнтирів та соціальної спрямованості особистості на засвоєння знань, умінь, навичок; потребі в знаннях; інтересу до процесу навчання, самостійності, відповідальності, творчого підходу до розв’язання завдань, прагнення знайти власний підхід до нового завдання, прояв ініціативи в процесі навчання; володінні засобами творчої діяльності, уміння самостійно мислити, виділяти головне, аналізувати; праненні до поглиблення та розширення знань і способів їх засвоєння, використання додаткових джерел інформації, самоосвіти; уміння застосовувати на практиці засвоєні знання; бажання ділитися з іншими своїми знаннями і досвідом, допомагати їм в організації творчої діяльності; активній участі у позаурочній творчій діяльності.Аналіз результатів: використання ІКТ на уроках географії сприяло зростанню достатнього та високого рівнів навчальних досягнень учнів на 18%. Анкетування учнів 7-10 класу показало, що більшість учнів із задоволенням виконують творчі завдання із застосуванням ІКТ, набувають практичних навичок інтеграції роботи з комп’ютером та географічною інформацією, самостійно перетворюють інформацію в аналітичну базу, синтезувати окремі категорії, створювати власний навчальний продукт.
Бібліографія


 1. Державна національна програма “Освіта” Україна ХХ століття. – К.: Райдуга, 1994. – 64 с.

 2. Закон України «Про інноваційну діяльність»..-[Online].Доступ http//zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.htm$40-15

 3. Баранов А. О возможности использования средств MS Office в обучении географии // География в школе. – 2003. - №7. – С.64-65.

 4. Волобуєва Т.Б.Розвиток творчої компетентності школярів.-Х.:Вид.група «Основа»,2005.-112с

 5. Ільїнський А.М. Використання інформаційних технологій на уроках географії // Географія. – 2004. - №23. – С.15-16.

 6. Калашніков І.В. Аналіз підходів до проблеми творчості в психолого педагогічній літературі. // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д. Ушинського. – Одеса. – 1999. – №8-9. – С. 113-117.

 7. Костиря К. Використання комп’ютерів з метою особистісно орієнтованого навчання на уроках географії // Рідна школа. – 2004. - №10. – С.28-31.

 8. Корнєєв В. Комп’ютер і географія // Освіта. – 2003. - №12. – С.10-11.

 9. Мірошник С. Проблема формування творчої самостійної діяльності учнів у педагогічній науці // Світло. – №1. – 2003. – С. 10-13.

 10. Митрофанова Ю.В. Подготовка будущих учителей географии к использованию новых информационных технологий // География в школе. – 2004. - №6. – С.43-55.

 11. Новенко Д.В. Новые информационные технологии в обучении // География в школе. – 2004. - №5. – С.47-51.

 12. Садовнікова О. Па. Розвиток творчої самостійності учнів колегіумів : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Інститут педагогіки АПН України. — К., 2008. — 20с.

 13. Ротаєнко П. Комп’ютер у навчанні географії // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). – 2003. - №12. – С.7-9.

 14. Шульгина О.В. Возможности и проблемы использования компьютерных технологий в преподавании географии // География в школе. – 2003. - №8. – С.45-49.

 15. Юхимович О. Використання комп’ютерної техніки під час вивчення географії // Географія та основи економіки в школі. – 2003. - №5. – С.16-20.

Кодак Наталії Іванівни,

вчителя географії та економіки

спеціалізованої школи №1

з поглибленим вивченням

економіки та правознавства

Золотоніської міської ради


АКТУАЛІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

НА УРОКАХ ЕКОНОМІКИ

… Досвід уявляється мені садом квітучих троянд.

Ось нам треба пересадити цей квітучий кущ із саду на

своє поле. Що для цього треба зробити?

Насамперед, вивчити ґрунт свого поля, додати те, чого в ньому не вистачає. Підготувати цей ґрунт, потім уже

пересаджувати. Але як? Разом з ґрунтом, не оголюючи

коренів.

В.О.Сухомлинський


Загальноосвітні навчальні заклади за роки свого існування нагромадили багатий педагогічний досвід – джерело розвитку педагогічної науки, підґрунтя зростання професіоналізму, майстерності вчителів – практиків, методистів. Його постійне вивчення, осмислення, оновлення і узагальнення зумовлене змінами парадигм освіти, концепцій навчання й виховання, форм і методів практичної діяльності педагогів. Під поняттям «педагогічний досвід» розуміють сукупність знань, умінь і навичок, здобутих у процесі безпосередньої педагогічної діяльності. Це форма засвоєння педагогом раціональних здобутків своїх колег.e:\foto\7я\я\досягти здійснення мрії - в цьому великий сенс життя людини\2011\12.03.11\2 (1).jpg

Економіка – один із найцікавіших предметів. Різноманіття теоретичних знань, застосування їх на практиці, вміння аналізувати економічні ситуації, робити певні обчислення, будувати графіки, розуміти статистику, загадковість сучасних досліджень, особливості життя населення різних країн, їхній економічний розвиток – всього не перерахуєш, а одночасно такі гострі і хвилюючі проблеми сьогодення, як, наприклад: екологічні та демографічні - все це хвилює усіх учасників навчально – виховного процесу.Актуальність науково-методичної проблеми полягає в тому, що тільки з творчим підходом до справи, до всього оточення, у постійному пошуці нових підходів у роботі, самовдосконаленні можливо бути джерелом навчання, виховання, творчості для дітей. Пошуками рішень, проблемних для вчителів економіки питань, можна займатися все життя, так і не досягнувши позитивного результату, імовірність цього велика. Наталія Іванівна займається пошуковою роботою, щоб на своєму вчительському місці зробити економіку пріоритетним предметом: як зацікавити учнів економічною справою, як зробити уроки економіки ненудними. Для цього намагається зробити свою творчу майстерню, де буде створювати свої економічні картини. В ній, обов’язково на рівних, повинні трудитися вчитель та учні, робота в майстерні не повинна зупинятися ні на хвилину. У процесі викладання економіки вчитель розкриває потенційні можливості предмету для розумового розвитку учнів, осмислення практичного значення знань та їхньої ролі в сучасному житті.

Про важливість педагогічного досвіду вказували К.Д.Ушинський, А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський. Ушинський виділяє таке поняття, як педагогічна досвідченість, під якою він розуміє факти виховання, пережиті вчителем. Ці факти «повинні зробити вплив на розум вихователя, класифікуватися в ньому за своїми характерними особливостями, узагальнюватися, стати думкою, і вже ця думка, а не сам факт, зробиться правилом виховної діяльності вчителя». Макаренко розкрив діалектичну природу педагогічного досвіду, вказавши на важливість індукції та дедукції в ньому. На творчий підхід у використанні чужого досвіду вказував Сухомлинський.

Педагогічна практика з питання «Актуалізація пізнавальної діяльності учнів

на уроках економіки» передусім знаходить своє втілення в технології навчально- виховного процесу:


 • забезпечення високої результативності, як на основі сумлінного виконання обов’язків, так і новаторства;

 • вдосконалення форм, методів, засобів навчання на основі їх теоретичного аналізу, узагальнення, творчого використання;

 • розв’язання найважливіших проблем навчання і виховання школярів.

Але є ряд невирішених питань. Сьогодні актуальними є проблеми вдосконалення форм, методів навчання і виховання, здійснення диференційованого навчання, формування національної свідомості школярів, використовуючи при цьому ІКТ.

Реформування системи середньої освіти стало поштовхом для формулювання такої теми для дослідження: «Актуалізація пізнавальної діяльності учнів на уроках економіки». Метою дослідження є методична і практична робота вчителя у викладанні предмету економіки відповідно до чинної Програми Міністерства освіти і науки України. Впровадження досвіду дозволяє виконати такі завдання: • застосувати ефективні прийоми спілкування – обмін думками, роботу в групах, можливість встановлювати нові правила - педагог працює з дітьми;

 • безпосередньо залучити навчання та виховання до процесу експериментування та розвитку власних навичок пізнання;

 • поліпшити сприйняття матеріалу та заохотити до подальшого пізнання.

Вид досвіду – модифікаційний, полягає у нових конструктивних методах з поєднанням відомих ідей, методик навчально-виховної роботи. Новизна – це такий критерій, який дозволяє виділити передовий досвід з-поміж маси позитивного. Новизна даного досвіду полягає у наступному:

 • учні, переключаючись на різні види діяльності, спілкуючись у неформальних обставинах, набувають нової форми відносин із педагогом;

 • співпраця з різними видами організацій надає можливість ще з шкільних років випробовувати себе у різних видах діяльності, відповідно ставитися до справи;

 • адаптаційний період переходу у доросле життя більш сприятливий.

Практична значущість – формування економічно компетентної і соціально адаптованої особистості, ефективність та раціональність здійснення економічної діяльності, оптимальний вибір та отримання максимальної вигоди.

Працюючи вчителем економіки, Наталія Іванівна усвідомила, що обмежуватисьв економічній роботі з дітьми тільки уроками замало. Тому поєднує освітній процес та діяльність із різними економічними організаціями. Така співпраця дає можливість учням випробовувати свої сили у різних видах діяльності та продовжити економічну справу після закінчення школи, незалежно від обраної професії. Досвід учителя економіки постає, як ідеалізація реального педагогічного процесу завдяки абстрагуванню від випадкових, неістотних елементів і конкретних умов педагогічної діяльності й виділення в ньому провідної педагогічної ідеї чи методичної системи, які зумовлюють високу ефективність навчально-виховної діяльності. Щоб реалізувати вивчення науково-методичної проблеми «Актуалізація пізнавальної діяльності учнів на уроках економіки», вчитель намагається з’ясувати суть фундаментальних засад економічного життя суспільства, економічної поведінки людини, законів та закономірностей функціонування ринкової економіки, сутності економічних процесів в Україні та завдань створення соціально орієнтованої економіки; розвивати в учнів економічне мислення; формувати в молоді компетентність, що забезпечить її раціональну поведінку в сучасному суспільстві та формувати сучасний тип особистості. Розкриття технології реалізації провідної педагогічної ідеї можливе завдяки формуванню в учнів такої економічної компетентності, яка б перетворювала її в активних будівничих нового життя з урахуванням місця України у світі. До складових власного досвіду Наталія Іванівна відносить досягнення сучасної економічної науки, передовий педагогічний досвід учителів та особливості сучасного етапу розвитку України.

Результати досвіду вчитель репрезентує на кожному його етапі, беручи участь у семінарах, інформуючи на засіданні методичного об'єднання, доповідаючи на педагогічних читаннях, науково-практичних семінарах. Сутність актуалізації пізнавальної діяльності учнів на уроках економіки полягає в тому, що зміст, форми та методи підпорядковуються індивідуальним особливостям педагога, рівню його професійно-педагогічної культури, умовам педагогічної праці, реальним можливостям. Серед останніх велике значення має сформованість різностороннього інтересу до пізнання, наполегливість і воля у подоланні труднощів, розвинена рефлексія і самокритичність. Одним із важливих видів діяльності педагога є його індивідуальна робота над науково-методичною темою (проблемою). У процесі індивідуальної роботи вчитель вивчає джерела науково-методичної інформації, досвід педагогів-новаторів, аналізує власну педагогічну діяльність з метою подолання недоліків у ній або вдосконалення сильних сторін діяльності, теоретичного узагальнення й осмислення власного досвіду. Кодак Н.І., працюючи над навчально-методичною проблемою, займається самоосвітою. У своїй роботі використовує самостійно надбані знання з урахуванням особистих інтересів і об'єктивних потреб загальноосвітньої школи, одержані з різних джерел додатково до тих, що отримані в базових навчальних закладах. Відмінною рисою самоосвіти педагога є те, що результатом його роботи виступає поліпшення якості викладання предмета, якості виховної роботи, підвищення рівня знань, вихованості і розвитку учнів.

До найважливіших завдань учителя можуть бути віднесені: вивчення нових програм і підручників, аналіз їхніх дидактичних та методичних особливостей; самостійне засвоєння нових технологій навчально-виховного процесу; оволодіння методологією і методикою педагогічного дослідження; активна участь у роботі науково-методичних семінарів і методичних об'єднань, різних творчих груп; підготовка методичних розробок; систематичне вивчення передового педагогічного досвіду. Результати дослідження науково-методичної теми мають прикладний характер, що активізує та зацікавлює учнів і активізує процес вивчення ними економіки. Проведення практичних робіт, розв’язування задач, виконання вправ, проведення презентацій та екскурсій є невід’ємною складовою у роботі вчителя економіки. Це дає можливість формувати і розвивати економічну компетентність учнів щодо захисту прав споживачів, організації та ведення власної справи, основ фінансових розрахунків та ведення сімейного господарства. Інтерес до предмета зростає завдяки новаторському педагогічному досвіду, якому властиві оригінальність, новизна, емпіричний характер практичної діяльності, новітні методи, засоби навчання і виховання.

У процесі своєї роботи з учнями в подальшому (на перспективу) Кодак Н.І. планує: • відкриття нових форм, методів, способів педагогічної діяльності, вихід за межі відомого в науці і масовій практиці;

 • творчо реалізувати в досвіді нові теоретичні концепції, ідеї;

 • раціоналізувати окремі сторони педагогічної діяльності;

 • оптимально організовувати педагогічну діяльність, яка служитиме зразком для оточуючої практики.

Досвід роботи Кодак Н.І. з науково-методичної проблеми «Актуалізація пізнавальної діяльності учнів на уроках економіки» сприяє творчій реалізації нових теоретичних концепцій, ідей; умінню працювати по-новому; кращому засвоєнню учнями економічних понять; виробленню практичних умінь і навичок та підготовці вихованців до життя в суспільстві.

Каталог: public -> oipopp -> repository -> metod
metod -> Стратегії особистісно зорієнтованого навчання на уроках світової літератури
metod -> Управління освіти департаменту з гуманітарних питань харківської міської ради науково-методичний педагогічний центр
metod -> Гендер як соціокультурний феномен
metod -> Методичні матеріали щодо особливостей корекційної роботи соціального педагога і шкільного психолога з важковиховуваними підлітками Довідка
metod -> Сучасні цілі та завдання шкільної історичної освіти в україні
metod -> Шкільне наукове товариство як форма розвитку обдарованих учнів
metod -> До програми курсу за вибором
metod -> Психологічні причини та шляхи подолання агресії в освітньому середовищі
metod -> Особливості навчання дорослих
metod -> Відділ освіти Христинівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Верхняцький навчально-виховний комплекс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка