Розвиток соціальної, інформаційної, комунікативної компетентностей на уроках історії та правознавстваСкачати 99.67 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір99.67 Kb.
#1672вчителя історії та правознавства

Новоолександріської ЗОШ- дитсадка

І-ІІІ ступенів

Розвиток соціальної, інформаційної, комунікативної компетентностей на уроках історії та правознавства

Берегового

Василя Миколайовича

2014 р.У Новоолександрівській загальноосвітній школі – дитячому садку І-ІІІ ступенів працюю вчителем історії та правознавства з 1977 року ( загальний стаж роботи 37 років).

Майбутнє світу — у навчанні, а місія освіти полягає в тому, щоб змінити життя учнів і допомогти виховувати громадян, які зможуть жити і продуктивно працювати за нових умов (соціальних, технологічних, екологічних тощо).

Провідна педагогічна ідея досвіду: використання особистісно-зорієнтованих технологій та інших засобів історичної освіти дозволить створити умови для успішного вирішення завдання формування і розвитку в учнів соціально-комунікативної компетентності. Провідна ідея досвіду полягає в розробці моделі інноваційного середовища на уроках історії та правознавства, яке є чинником формування та розвитку соціальної, інформаційної та комунікативної компетентностей.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: актуальність питання обумовлена, у першу чергу, соціальним замовленням щодо підготовки учня до свідомої активної участі у громадському житті Української держави, до самостійної орієнтації та адаптації в умовах швидких змін суспільного життя, а отже, формування у школярів життєво необхідних компетентностей для подальшої соціалізації.

Актуальність досвіду:


 • посилення інформаційного змісту та емоційного збагачення сприймання, мислення і почуттів учнів;

 • усвідомлення важливості здорового способу життя підростаючого покоління;

 • можливість системного викладання знань у нових органічних взаємозв’язках;

 • формування комунікативної, інформаційної, соціальної компетентностей учнів;

 • формування системи цінностей, які допомагають пізнати себе як людину, як особистість;

 • можливість формування в учнів якісно нових знань, що характеризуються вищим рівнем мислення, динамічністю застосування в нових ситуаціях, підвищення їх дієвості й систематичності;

 • стимулювання пізнавальної самостійності, творчої активності та ініціативи учнів.

Науково-теоретична база досвіду:

Технологія колективного взаємонавчання (О. Рівін), технологія проблемного навчання (Дж. Дьюі, М.Махмутов, Т.Ільїна, Г.Вернер, В.Окоп, А.Матюшкін, П.Підкасистий); технологія інформаційного навчання (А.Єршов).

Технологія досвіду містить у собі арсенал різнонаправлених форм, методів традиційної та інноваційної діяльності вчителя та учнів на уроці і в позаурочний час. Особливо цінним є творчий підхід до створення системи роботи на різних етапах уроку в залежності від його типу та навчального матеріалу.

За інноваційним потенціалом досвід є комбінаторним, він передбачає нові конструктивні поєднання відомих педагогічних ідей, технологій і методик навчання.Стисла анотація досвіду:

Вид досвіду: раціоналізаторський. Слід зазначити індивідуальну особливість педагогічного стилю вчителя у проектуванні навчального процесу, а також педагогічні знахідки автора досвіду: система завдань, які сприяють розвитку пізнавальних процесів учнів, комплекс індивідуальних завдань, дискусій, які впливають на розвиток розумових операцій, формуванню та розвитку.

Новизна досвіду полягає в оригінальному використанні педагогічних новацій.

Технологія досвіду:

Для організації і забезпечення необхідних умов для формування соціальних компетенцій використовую різноманітні форми, методи, прийоми, зорієнтовані на суспільно-значущі якості особистості.

Результативність досвіду підтверджую позитивною динамікою рівня розвитку компетентності учнів, ефективності роботи з обдарованими учнями, про що свідчать високі показники участі в інтелектуальних і творчих змаганнях, Всеукраїнських олімпіадах, участі в ЗНО, навчання випускників у вищих навчальних закладах суспільно-гуманітарного профілю

Прогнозований результат:

Даний досвід має практичне значення. Життєтворче спрямування вивчення історії, застосування інтегрованого формування предметних та міжпредметних компетентностей сприятиме: • розвитку пізнавальної активності;

 • розумінню конкретного історичного часу через призму особистості;

 • розвитку самоорганізації, самовираження, самовизначення учнів у навчальній діяльності;

 • вихованню комунікативної, соціально адаптованої особистості;

 • формуванню прогностичних життєтворчих здібностей;

 • життєвим досягненням учнів (особистому щастю, соціальному статусу, самореалізації).

Упровадження досвіду в навчально-виховний процес може бути ефективним лише за умов систематичності використання, дотримання основних принципів реалізації, креативності педагога, формування стійкої навчальної та життєвої мотивації учнів.

Тому проблема життєвої компетентності особистості є основною

проблемою освіти XXI ст. Вироблення дієвих механізмів, методів сприяння розвитку компетентності особистості педагогічними засобами — це один із ключів до розв'язання проблеми виживання людства, подолання низки негативних процесів, які ставлять його на межу існування.

Саме у спробі розробки цих механізмів полягає головне завдання моделі сучасної освіти. У контексті цієї моделі життєва компетентність — системна властивість особистості, цілісна, ієрархічна динамічна система здатності, яка дає змогу свідомо і творчо визначати та здійснювати власне життя, роз­вивати свою індивідуальність, досягти успішної, оптимальної життєдіяльності в умовах середовища (технологічного, економічного, політичного, соціального, правового, культурного), яке перманентно змінюється.

На мою думку, життєва компетентність виконує дві основні функції: забезпечує життєдіяльність та життєстійкість. Життєздатність – це спроможність особистості до розвитку та творчого відтворення себе.

Життєстійкість – це спроможність « не втратити себе», протидіяти різноманітним деструктивним впливам, зберігати свою цілісність та суверенність.

Основними методами розвитку компетенції в школі вважаю:


 • вивчення предметів правознавства, історії України, філософії;

 • методи виховання: методи стимулювання діяльності й поведінки; методи самовиховання;

 • написання творчих робіт, рефератів;

 • тематичні заняття;

 • розробка і реалізація учнівських проектів, спрямованих на підвищення правової культури учнів та їх батьків;

 • проведення тижнів правових знань.

У своїй роботі використовую сучасні методи навчання.

Адже історія має стати для учнів могутнім джерелом формування світогляду, національного духу, високої моральності, патріотизму, громадського змужніння, шани до культури. На уроках історії та правознавства використовую інноваційні технології: • Урок - проектне дослідження;

 • Урок - конференція;

 • Урок - диспут;

 • Урок – гра;

 • Інтегровані уроки з використанням комп’ютера.

Перевагу надаю урокам – лекціям, урокам – спілкуванням. Вибираю ті методи, що дають результат.

Результатом своєї діяльності бачу вихованця – гідного громадянина країни, носія загальнолюдських цінностей, інтелектуала.

За останні п'ять років юні історики та правознавці Новоолександрівської ЗОШ на провідних позиціях серед шкіл району.

Участь учнів у II та III етапах Всеукраїнських олімпіад з основ наук:


 • Лейченко Оксана, Кузьменко Світлана, Швиденко Анна, Дикуха Максим, Дикуха Максим,

Стали студентами історичних, суспільно-гуманітарних факультетів

У своїй роботі віддаю перевагу схваленню, заохоченню, що додає школярам упевненості в собі, розвиває інтерес до предмету і бажання бути кращим.

Горджуся тим, що мій предмет обирають випускники та продовжують діяльність учителя – історика в школах.


 • Бережна Майя Олександрівна - Хрещенівська ЗОШ. Панасюк Вікторія Вікторівна - Біляївська ЗОШ, Цибан Олена Валеріївна – Дудчанська ЗОШ

Своїх вихованців заохочую до участі в МАН.

«Трагічна доля остарбайтерів – жителів села Новоолександрівки»,

«Життя моїх земляків у роки Великої вітчизняної та другої світової війни» ,

«З історії дислокації 3543 хірургічного пересувного госпіталю у с. Новоолександрівка»
За результатами анкетування, враховуючи бажання учнів, запроваджено історичний профіль для учнів 10 класу та поглиблене вивчення історії України в 9 класі.

Історію України та всесвітню історію для ЗНО щороку обирають учні та успішно складають.

Школа — це простір життя дітей. Тут учень не готується до життя, а повноцінно живе, і тому всю діяльність навчального закладу необхідно будувати так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проекту­вальника власного життя. Сучасне покоління формується в динамічному світі, в умовах постійно змінюваного інформаційного простору, що вима­гає від молоді уміння швидко вирішувати життєві проблеми, тобто бути життєво компетентними.
Уся система навчально-виховної роботи школи орієнтована на вихо­вання життєвих компетенцій. Життєтворчість має бути підґрунтям навчан­ня. Позакласній роботі в школі належить вагоме місце. Вона відкриває широкі можливості для задоволення індивідуальних інтересів і нахилів уч­нів. Значною мірою цьому сприяє проведення тижня правових знань у школі. План тижня правових знань передбачає оригінальні міжпредметні зв'язки, що трапляється нечасто — право та історія, право і малювання, право і фізкультура, право і література.

І саме тижні правових знань сприяють тому, що учні опановують усі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оціню­вання), розвивають критичне мислення, рефлексію, уміння розмірковувати, розв'язувати проблеми.

В умовах демократизації сучасної освіти цілком закономірним стає по­шук шляхів удосконалення змісту навчального процесу, надання йому су­часного європейського характеру. Тому правове виховання в школі — це цілий комплекс заходів, спрямованих на формування громадянина, здат­ного приймати свідоме рішення та впливати на життя суспільства.

І тому у цьому життєтворчому процесі, коли зростає роль життєвої ком­петентності, школа повинна допомогти дитині стати суб'єктом власного життя, оволодіти механізмами рефлексії і саморефлексії над власним бут­тям, його метою, смислом і цінностями.

За останні роки у школі проведено ряд право виховних заходів:

Зустріч з працівниками внутрішніх органів – випускниками нашої школи, військовими, проведено ряд заходів патріотичного виховання.

Усний журнал «Я маю право…».

Конференція на тему «Діти: злочин і кара».

Брейн – ринг «Державні символи України».

Зустріч з воїном-афганцем Сассою С.І. «Відлуння Афганських гір»

Саме тому правове виховання у школі покликане: • розвивати в учнів свідоме ставлення до головних проблем життя;

 • виробляти навички перспективного бачення власного стилю життя;

 • формувати здатність до рефлексії;

 • розвивати свідому орієнтацію на життєві цінності;

 • формувати здатність до саморегуляції (самоосвіти, самовиховання, са­мооцінки);

 • виробляти навички власного життєвого вибору тощо.

Традиційними стали проведення інтелектуальних ток-шоу "Найрозумніший" серед учнів 1-11 класів; відкриті уроки історії в 5-11 класах, виховні заходи, мітинги, лінійки, зустрічі. • День пам’яті Голодомору.

 • «Відлуння афганських гір».

 • Визволення України від німецько – фашистських загарбників.

 • День Соборності України.

 • День партизанської слави.

 • День Перемоги.

У 1989 році на базі Новоолександрівської школи – дитсадка створено музей історії села Новоолександрівка. Має чотири зали: природи, світлиця, подвір’я, історії села. Музей постійно діючий, у ньому проводяться уроки, виховні заходи, зустрічі.


З 2000 року впроваджено проект « Від давнини до сьогодення», який реалізовується спільно з колективом Старосільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великоолександрівського району.

Для школярів завжди є цікавими екскурсії історичними містами України. Відвідували музеї, пам’ятні місця, комплекси, архітектурні споруди, ширше знайомилися з історією своєї Батьківщини.

Усе це свідчить про те, що загальноосвітня школа — це школа життєвої компетентності особистості, яка не просто готує дитину до життя: вона й є особливим життям, у якому живе людина як особистість.Скачати 99.67 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка