Розвиток методичного забезпечення управління ліквідністю банкуСторінка1/9
Дата конвертації13.04.2016
Розмір1.24 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи


Пояснювальна записка


до дипломної роботи
освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
на тему: РОЗВИТОК МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ

Виконав: студент 5 курсу, групи МБС-21

спеціальності 8.03050802 – «Банківська справа»

Нетребко М. С.

Керівник: Криклій О. А.

Рецензент: Юрченко Н. І.

Суми – 2013 року

РЕФЕРАТ

Дипломна робота містить 146 сторінок, 21 таблиць, 17 рисунків, 18 формулу, список використаних джерел з 88 найменувань, 10 додатків.

Актуальність теми полягає в тому, що постійне забезпечення оптимального рівня ліквідності вимагає запровадження в банках науково обґрунтованої системи управління нею.

Метою дипломної роботи є розвиток методичного забезпечення управління ліквідністю банку на основі запровадження теорії нечітких множин.

Предмет дослідження – методичне забезпечення управління ліквідністю банку.

Об’єкт дослідження – процес управління ліквідністю банку.

Методи дослідження: аналіз; індукція; порівняння; узагальнення; методи горизонтального, вертикального, коефіцієнтного аналізу, табличного та графічного зображення даних, метод нечітких множин.

За результатами дослідження сформульовані наступні висновки:

Ліквідність банку – це банку швидко й без зайвих втрат перетворювати активи у готівкові кошти, або мобілізувати кошти з інших джерел для своєчасного і повного погашення усіх своїх зобов’язань, а також для задоволення попиту на кредити.

У системі управління ліквідністю банку ПАТ «Бак» впроваджено наступні елементи: розрахунок попереджувальних індикаторів кризи; стрес-тестування короткострокової ліквідності та прогнозування платіжної позиції банку, а також запроваджені такі внутрішні нормативні документи, як Політика банку з управління ліквідністю під час надзвичайних обставин та План фінансування банку.

З метою вдосконалення управління ліквідністю ПАТ «Бак», запропоновано методичний підхід, що базується на теорії нечітких множин і передбачає можливість формалізації нечітких уявлень менеджменту банку у прийнятті рішень щодо управління ліквідністю банку, а також побудова комплексного показника, що дозволяє визначити реальний рівень ризику ліквідності.

Одержані результати можуть бути використані банками України при вдосконаленні управління ліквідністю банку в умовах нестабільного зовнішнього середовища.

Результати дослідження, викладеного в дипломній роботі, отримали схвальну оцінку на міжнародній науково-практичній конференції «Національні фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та перспективи» (м. Львів 2012), VI Міжнародній науково-теоретичній конференції молодих учених, аспірантів, студентів «Творчий пошук молоді – курс на ефективність»(м. Хмельницький 2013), ІІІ Міжнародній студентській науково-практичній конференції «Банківське регулювання і нагляд: проблеми та перспективи» (м. Москва 2013).

Охорона праці в Сумському відділені ПАТ «Бак» здійснюється відповідно до Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів, що регулюють зазначені питання. За результатами проведеного дослідження суттєвих порушень в охороні праці та забезпеченні безпеки життєдіяльності в установі банку виявлено не було.

Ключові слова: ліквідність, види ліквідності, система управління ліквідністю, фактори впливу на ліквідність банку, нечіткі множини.Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Дипломна робота


на тему: РОЗВИТОК МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ

освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Виконав:

студент 5 курсу, групи МБС-21

спеціальності 8.03050802 – «Банківська справа»

Нетребко М. С.


Керівник:

к.е.н., доцент Криклій О.А.

Консультант

к.т.н., доцент Бондаренко А. Ф.

Суми – 2013 року

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»
Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Спеціальність 8.03050802 – «Банківська справа»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

банківської справи

д.е.н., професор

_______________Т. А. Васильєва

«___»_____________ 20___ р.


З А В Д А Н Н Я


НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Нетребку Микиті Сергійовичу


1. Тема роботи «Розвиток методичного забезпечення управління ліквідністю банку»

керівник роботи Криклій Олена Анатоліївна, к.е.н., доцент,

затверджені наказом вищого навчального закладу від «__»_______20__ р.№___

2. Строк подання студентом роботи 10 червня 2013 року.

3. Вихідні дані до роботи

Мета дослідження: розвиток методичного забезпечення управління ліквідністю банку на основі запровадження теорії нечітких множин.

Об’єкт: процес управління ліквідністю банку.

Предмет: методичне забезпечення управління ліквідністю банку.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

Розділ 1: студент повинен дослідити підходи до визначення сутності поняття «ліквідність банку», систематизувати фактори, що на неї впливають; дослідити науково-методичні засади управління ліквідністю банку.

Розділ 2: студент повинен навести загальну характеристику банку, у тому числі провести вертикальний, горизонтальний, коефіцієнтний аналіз річних звітів банку за 2010-2012 рр.; здійснити аналіз ліквідності ПАТ «Бак»; охарактеризувати систему управління ліквідністю в ПАТ «Бак» та її аналітичне забезпечення.

Розділ 3: за результатами дослідження, проведеного у 1 та 2 розділах дипломної роботи, студент повинен розробити комплекс заходів щодо вдосконалення аналізу ліквідності в ПАТ «Бак» на основі обґрунтування доцільності запровадження методу нечітких множин.

Розділ 4: студент повинен дослідити систему організації та управління охороною праці в ПАТ «Бак»; проаналізувати небезпечні та шкідливі фактори умов праці в ньому; дати оцінку можливості виникнення надзвичайних ситуацій в ПАТ «Бак».

5. Перелік графічного матеріалу

Розрахунковий матеріал має бути представлений в таблицях, схемах, графіках

6. Консультанти розділів роботиРозділ

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв

7. Дата видачі завдання 01.02.2013


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п


Назва етапів дипломної роботи

Строк виконання етапів роботи

Примітка

1

Завершення І розділу дипломної роботи

до 11.02.2013 р.
2

Отримання індивідуального завдання по проходженню переддипломної практики

до 22.04.2013 р.
3

Проходження переддипломної практики

22.04–19.05.2013 р.
4

Подання звіту про проходження переддипломної практики на перевірку

20.05.2013 р.
5

Погодження розділу звіту про проходження переддипломної практики «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» з консультантом

21.05.2013 р.
6

Завершення ІІІ розділу дипломної роботи

до 20.05.2013 р.
7

Подання попереднього варіанту роботи керівнику

27.05.2013 р.
8

Погодження розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» з консультантом

до 03.06.2013 р.
9

Попередній захист дипломної роботи

04.06.2013 р.
10

Проходження нормо-контролю

06.06.2013 р.
11

Подання виконаної дипломної роботи на кафедру

до 10.06.2013 р.
12

Захист дипломної роботи на засіданні ДЕК

17.06–23.06.2013 р.


Студент ___________ Нетребко М. С.

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи ___________ Криклій О. А.

( підпис ) (прізвище та ініціали)
ЗМІСТВСТУП…………………………………………………………………………

9

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ…………………………………………………….…….

11

1.1

Сутність та види ліквідності банку……………….…………..

11

1.2

Дослідження факторів, що впливають на ліквідність банку.

17

1.3

Науково-методичні підходи до формування системи управління ліквідністю банку………………………………….

27
Висновки до розділу 1………………………………………….

38

РОЗДІЛ 2

УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ В ПАТ «БАК»….

40

2.1

Загальна характеристика діяльності ПАТ «Бак»……

40

2.2

Аналіз ліквідності ПАТ «Бак» ……………………..

52

2.3

Система управління ліквідністю ПАТ «Бак»……….

64
Висновки до розділу 2………………………………………….

78

РОЗДІЛ 3.

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ…………………...….

80


3.1

Методичний підхід до аналізу ліквідності банку на основі запровадження теорії нечітких множин …………….……….

80


3.2

Апробація методичного підходу в системі аналізу ліквідності ПАТ «Бак»……………...…………………

93

Висновки до розділу 3………………………………………….

99

РОЗДІЛ 4

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ У ПАТ «БАК»………………………

101

4.1

Система управління охороною праці в ПАТ «Бак»....

102

4.2

Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в
ПАТ «Бак»……………….……………………………..

105

4.3

Безпека в надзвичайних ситуаціях у ПАТ «Бак»……

107
Висновки до розділу 4………………………………………….

110

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...

111

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………..

115

ДОДАТКИ……………………………………………………………………..

125

ВСТУП

Ліквідність важлива для забезпечення стійкого функціонування будь-якого банку та його конкурентоспроможності в нестабільних умовах зовнішнього середовища. Більш того, важливість ліквідності виходить за межі окремого банку, оскільки зниження її рівня може призвести до кризи ліквідності банківської системи. Постійне забезпечення оптимального рівня ліквідності вимагає запровадження в банках науково обґрунтованої системи управління нею, тому тема дипломної роботи є актуальною та має практичну спрямованість.

Метою дипломної роботи є розвиток методичного забезпечення управління ліквідністю банку на основі запровадження теорії нечітких множин.

Досягнення поставленої мети зумовлює вирішення наступних завдань: • визначити сутність та види ліквідності банку;

 • дослідити фактори, що впливають на ліквідність банку;

 • з’ясувати підходи до формування системи управління ліквідністю банку;

 • провести аналіз ліквідності ПАТ «Бак»;

 • визначити ефективність системи управління ліквідністю ПАТ «Бак»;

 • розробити методичне забезпечення удосконалення управління ліквідністю банку на основі теорії нечітких множин;

 • провести апробацію розробленого методичного підходу
  в ПАТ «Бак»;

 • охарактеризувати організацію та управління охороною праці
  в ПАТ «Бак»;

 • проаналізувати санітарно-гігієнічне забезпечення умов праці
  в ПАТ «Бак»;

 • дати загальну характеристику безпеки в надзвичайних ситуаціях
  у ПАТ «Бак».

Об’єктом дослідження є процес управління ліквідністю банку.

Предметом дослідження є методичне забезпечення управління ліквідністю банку.

Методи, які були використані при написанні дипломної роботи: аналіз (дослідження комплексної системи управління ліквідністю, а також факторів, які на дану систему впливають); індукція (визначення спільних методів управління ризиками банку на основі вивчення методів управління ризиком ліквідності); метод порівняння (порівняння поглядів різних дослідників на поняття «ліквідність», «управління ліквідністю банку»); метод узагальнення (узагальнення підходів до визначення управління ліквідністю банку, методів оцінки, управління ризиками тощо); методи горизонтального, вертикального, коефіцієнтного аналізу (при вивченні фінансового стану та аналізі ліквідності ПАТ «Бак»); методи табличного та графічного зображення даних (при вивченні фінансового стану ПАТ «Бак» та оцінці ефективності управління його ліквідністю); теоретичні прийоми (використання існуючих точок зору на управління ліквідністю банку; узагальнення в формулах методів оцінки ризиків банку), використання методу нечітких множин.

Теоретико-інформаційну базу дослідження становлять нормативні та законодавчі акти, які регулюють діяльність банків, зокрема, банківське законодавство, інструкції та положення НБУ, статті економістів у фахових економічних виданнях, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів з питань управління ліквідністю, фінансова та статистична звітність ПАТ «Бак» тощо.


РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ  1. Сутність та види ліквідності банку

На даному етапі розвитку банківської системи України управління ліквідністю залишається актуальним питанням і потребує удосконалення.

Розглядаючи ліквідність банку, потрібно відмітити, що вона тісно пов’язана з ліквідністю банківської системи, ліквідністю балансу та ліквідністю складових балансу (активів і пасивів).

Ліквідність банківської системи розглядають значна кількість науковців (Е.М. Галицька [9, С. 21], Л. А. Аврамчук, А. В. Сомик, В. І. Міщенко [8, С. 56], Б. П. Адамик, Л. Г. Батракова, М. Б. Диченко [70, С. 192] та ін.), які розуміють її як здатність забезпечити своєчасне та в повному обсязі виконання боргових зобов’язань перед всіма вкладниками, кредиторами і засновниками банківських установ, а також можливість залучати в необхідному обсязі вільні кошти, як юридичних, так і фізичних осіб, та надавати кредити й здійснювати інвестування у розвиток економіки країни.

Зміна стану ліквідності банківської системи має зовнішні ознаки. Основними ознаками зменшення її рівня є: зменшення обсягів коштів банків на кореспондентському рахунку; зростаючий попит на кредити рефінансування НБУ; підвищення залежності ресурсної бази від обсягів міжбанківського кредитування; зменшення залишків коштів готівки в касах банку; зростання процентних ставок на грошово-кредитному ринку. До ознак зростання її рівня належать збільшення обсягів коштів банків на кореспондентських рахунках; зростання попиту банків на стерилізаційні операції центрального банку та зменшення попиту на операції з рефінансування; зниження залежності ресурсної бази від обсягів міжбанківського кредитування; зниження процентних ставок на грошово-кредитному ринку.

Управління ліквідністю банківської системи є складним процесом створення передумов забезпечення та підтримання необхідного рівня ліквідності банків. В Україні регулювання ліквідності банківської системи здійснюється НБУ в межах монетарної політики в процесі регулювання грошово-кредитного ринку шляхом використання законодавчо визначених механізмів та інструментів.

Досліджуючи проблематику, пов’язану з управлінням ліквідністю банку, нами визначено, що на даний момент не існує єдиного підходу до визначення цього поняття. Проаналізувавши та узагальнивши розробки вітчизняних та закордонних вчених, пропонуємо розглядати їх за декількома напрямками, представленими в таблиці А.1.

Як свідчать наведені дані, ліквідність банку розглядають як «здатність» (уміння здійснювати що-небудь), або «спроможність» (наявність умов, що сприяють чому-небудь, обставин, що допомагають чомусь) [30]. Вважаємо за доцільне ліквідність банку розуміти як здатність, оскільки саме банк визначає оптимальний для нього рівень ліквідності.

Важливим у визначенні ліквідності банку є формування системи критеріїв, що свідчать про здатність банку бути ліквідним (табл. А.2), та конкретизація параметрів, що забезпечують цю здатність (табл. А.3).

Узагальнивши розробки даного напрямку, вважаємо, що під ліквідністю банку варто розуміти здатність банку швидко й без зайвих втрат перетворювати власні активи у готівкові кошти, або мобілізувати кошти з інших джерел для своєчасного і повного погашення усіх своїх зобов’язань, а також для задоволення попиту на кредити.

Необхідно зазначити, що ліквідність банку визначається не лише як статичний стан, за якого банк набуває певних параметрів, а й як динамічний стан. Це стало основою поділу до розгляду ліквідності банку з точки зору «запасу» або «потоку».

Г.Т. Карчева [19, С. 4], О.С. Любунь [41, С. 143] та В.С. Любунь [47,  С. 214] розглядають ліквідність банку як запас, який дає змогу визначити рівень виконання банком своїх зобов’язань перед клієнтами на певну дату шляхом перетворення власних активів на більш ліквідні без використання резервів, які є в цій сфері. Вона передбачає наявність у банку певної кількості активів, які можуть бути використані на погашення існуючих зобов’язань банку перед клієнтами.

Отже, ліквідність як «запас» становить миттєву ліквідність банку на певний момент часу. Тому можна засвідчити, що такий показник недостатньо повно відображає реальний стан ліквідності банку, яка є динамічною та змінною. Це може виявляється у ситуації, коли у банку достатньо ліквідних активів для підтримання таких видів ліквідності, як миттєва та поточна, але з часом, з огляду на перевищення вхідного потоку зобов’язань над потоком трансформації вкладень у ліквідні активи, втрачає здатність відповідати за зобов’язаннями.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка