Розвиток людського ресурсуСкачати 466.55 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір466.55 Kb.
1   2   3

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографія:

  1. Столярчук Я.М., Гурова Ю.С. Людський ресурс як пріоритетний компонент інноваційної конкурентоспроможності національної економіки // Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т. – Т. І / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Антонюк Л.Л. та ін.; За заг. ред. Д.Г. Лук’яненка, А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – С. 749–766 (1,3 д. а.) (особисто автору належить 0,8 д. а.: конкретизація сучасних форм прояву інтелектуалізації виробництва у суспільному відтворенні; аналіз масштабів та структури інвестицій в людський ресурс країн–ключових інноваторів).

У наукових фахових виданнях:

2. Гурова Ю.С. Людський ресурс в системі факторів міжнародної конкурентоспроможності національних економік // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 210: В 4 т. Том ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 434–445 (0,7 д. а.).

3. Гурова Ю.С. Теорії людського ресурсу та їх еволюція // Економіка та підприємництво. – К.: КНЕУ, 2006. – № 16. – С. 27–35 (0,5 д. а.).

4. Гурова Ю.С. Розвиток людського ресурсу України в контексті кількісних та якісних параметрів міжнародної конкурентоспроможності // Економіка та підприємництво. – К.: КНЕУ, 2006. – № 17. – С. 70–81 (0,5 д. а.).В інших виданнях:

5. Севенко Ю.С. Глобалізація: реальні та потенційні загрози // Глобалізація як джерело конкуренції, конфліктів та можливостей. Збірник матеріалів V Міжнародної конференції молодих вчених, 30–31травня 2003р. – Миколаїв–Очаків: У 2 т. – Т. 1. – Миколаїв: Вид–во МДГУ ім. П. Могили, 2003. – С. 169–174 (0,5 д. а.).

6. Севенко Ю.С. Людський ресурс і національна конкурентна стратегія України в умовах глобалізації // Глобалізація та регіоналізація економічного розвитку. Матеріали Міжнародної наукової конференції (25 лютого 2003р., м. Київ). – К.: ІСЕМВ, 2003. – С. 59–60 (0,15 д. а.).

7. Гурова Ю.С. Роль людського ресурсу в забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки // Управління регіональним економічним розвитком в контексті сучасних процесів міжнародної інтеграції. Збірка матеріалів Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції студентів та молодих науковців, 16–18 листопада 2005р. – Івано-Франківськ: ІНТУНФ, 2005. – С.259–261 (0,15 д. а.).

8. Гурова Ю.С. Ключові параметри політики залучення людського ресурсу в країни Європейського Союзу // Моделі та стратегії євроінтеграції України: економічний і правовий аспекти. Збірник матеріалів ІХ міжнародної науково–практичної конференції, 30 травня 2006р. – К.: УАЗТ, 2006. – С. 201–203 (0,2 д. а.).

АНОТАЦІЯ

Гурова Ю.С. Розвиток людського ресурсу і міжнародна конкурентоспроможність країн. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ, 2007.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню людського ресурсу як визначального фактору міжнародної конкурентоспроможності національних економік за умов глобалізації. Значну увагу приділено теоретичним основам дослідження людського ресурсу, з’ясуванню його місця в системі факторів міжнародної конкурентоспроможності країн та аналізу впливу людського ресурсу на формування стратегічних конкурентних переваг країн. На основі компаративного аналізу основних методик, які використовуються для оцінювання міжнародної конкурентоспроможності національних економік, здійснено систематизацію факторів за критерієм “людського” виміру конкурентоспроможності. Розкрито сутність та сучасні форми прояву інтелектуалізації виробництва, як основи конкурентоспроможності національних економік.

На основі дослідження характеру, масштабів, рівня та структури інвестицій в людський ресурс країн–ключових інноваторів та комплексної оцінки стану національного людського ресурсу України за міжнародними критеріями конкурентоспроможності обґрунтовано напрямки його якісного вдосконалення в контексті забезпечення високого конкурентного статусу держави.

Ключові слова: людський ресурс, якість людського ресурсу, глобалізація, конкуренція, міжнародна конкурентоспроможність країни, конкурентні переваги, інтелектуалізація виробництва, інвестиції в людський ресурс, національна стратегія розвитку людського ресурсу.АННОТАЦИЯ

Гурова Ю.С. Развитие человеческого ресурса и международная конкурентоспособность стран. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.05.01 – мировое хозяйство и международные экономические отношения. – Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Киев, 2007.

Диссертационная работа посвящена исследованию человеческого ресурса как ключевого фактора международной конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобализации. Рассмотрены теоретические основы феномена человеческого ресурса в условиях формирования постиндустриальной модели экономического развития. Раскрыта методологическая сущность и проведена классификация теорий человеческого ресурса, выделены их исторические этапы и доминирующие критерии. Автор обосновывает методологическую сущность интегративной теории человеческого ресурса, которая, органически объединяя ряд элементов существующих концепций (теории потребностей, когнитивных теорий, теории человеческого капитала) с выделением ведущей роли интеллектуального компонента и способности индивидуума к творческий, креативной деятельности, способна наиболее адекватно отобразить современное содержание и роль субъективного фактора в обеспечении международной конкурентоспособности стран и трансформацию человеческого ресурса в глобальной конкурентной среде.

Рассмотрены основные методики оценки международной конкурентоспособности стран и факторов, обуславливающих ее, на основании чего осуществляется систематизация факторов по критерию “человеческого” измерения конкурентоспособности. Исследовано влияние человеческого ресурса на формирование стратегических конкурентных преимуществ стан в условиях глобализации и формирования постиндустриальной модели экономического развития.

Значительное внимание уделено исследованию сущности и современных форм проявления интеллектуализации производства, как объективной основы формирования конкурентных преимуществ стран. Автор обосновывает, что под воздействием интеллектуализации производства существенно модернизируются отношения экономической собственности, которые начинают носить двойственный характер, что проявляется, с одной стороны, в возможности собственника средств производства присвоить материальный продукт интеллектуальной деятельности человека (лицензии, ноу–хау, программное обеспечение, патенты, базы данных, деловую и техническую документация и т.д.), а с другой, – в невозможности присвоить носителя этой собственности.

В диссертации исследован характер, масштабы, уровень и структура инвестиций в развитие человеческого ресурса стран–ключевых инноваторов. Проведенный анализ показал, что на протяжении последних десятилетий государства–лидеры мирового хозяйства систематически наращивают как абсолютные, так и относительные объемы финансирования в систему общего и последипломного образования населения, систему здравоохранения, в НИОКР, в систему социальной защиты граждан и т.д., что решающим образом повлияло на укрепление их конкурентных позиций на мировых рынках. В работе выделена такая специфическая статья инвестиций в человеческий ресурс, как расходы на идеологическое воспитание граждан, целью которых является мобилизация и объединение общества на основе общечеловеческих ценностей, национальной идеи и национальных интересов; формирование системы ценностных установок подрастающего поколения относительно отечественного культурного и научного наследия; формирование ответственного поведения и умения противостоять чужым идеям и асоциальным проявлениям; развитие навыков здорового способа жизни и самодисциплины и т.д.

В работе исследуется феномен транснационализации человеческого ресурса и формы ее проявления на микро–, государственном, региональном и глобальном уровне. Автор обосновывает, что наибольший экономический эффект от транснационализации человеческого ресурса получают ТНК развитых стран мира, которые, обладая колоссальным производственным, финансовым и научно–техническим потенциалом, практически монополизировали сегменты мирового рынка наиболее квалифицированной и профессионально подготовленной рабочей силы и научных кадров.

Автор комплексно оценил нынешнее состояние человеческого ресурса Украины по международным критериям конкурентоспособности. Исходя из полученных результатов, диссертантом предложены основополагающие позиции государственного влияния на развитие национального человеческого ресурса Украины посредством реформирования системы оплаты труда, возрастания стоимости национальной рабочей силы, модернизации образовательной и научной сферы, системы здравоохранения, формирования эффективной системы последипломного, непрерывного образования взрослого населения, развитие традиций массового индивидуального образовательно–профессионального саморазвития.

Ключевые слова: человеческий ресурс, качество человеческого ресурса, глобализация, конкуренция, международная конкурентоспособность страны, конкурентные преимущества, интеллектуализация производства, инвестиции в человеческий ресурс, национальная стратегия развития человеческого ресурса.ANNOTATION

Yuliya S.Gurova. Human resource development and international competitiveness of the countries.

The dissertation for applying for candidate of economic sciences degree in specialty 08.05.01 – world economy and international economic relations. – Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv, 2007.

The dissertation is devoted to the phenomenon of human resource as a factor of international competitiveness of national economies in the globalization environment. Consideration is given to theoretical–methodological bases of human resource researches and its transformation under the influence of globalization.

On the basis of comparative analysis of main methods used for the evaluation of international competitiveness of national economies the author has systematized the factors of competitiveness under the criteria of their “human” measuring. The mechanism of human resource investments of highly developed countries has been investigated and their leading role in formation of the strategic competitive advantages of the countries has been founded.

Using the international criteria of competitiveness the quantitative and qualitative characteristics of Ukrainian human resource has been estimated and the recommendations as to development of national human resource have been elaborated.Key words: human resource, quality of human resource, globalization, competition, international competitiveness of a country, competitive advantages, intellectualization of production, investment in a human resource, national strategy of human resource development.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка