Розвиток і формування особистостіСкачати 41.97 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір41.97 Kb.
Практичне заняття 2

Тема: Розвиток і формування особистості
Основні поняття теми

Людина народжується як індивід, як суб’єкт суспільства, з притаманними їй природними задатками і завдяки цілеспрямованому вихованню, формується як особистість у системі суспільних відносин.Особистість – це людина, соціальний індивід, який поєднує в собі риси загальнолюдського, суспільно значущого, індивідуального і неповторного.

Індивідуальність – це цілісна характеристика окремої людини, її оригінальність, самобутність її психічного складу. Індивідом народжуються, а індивідуальністю й особистістю становляться в процесі життєдіяльності.

Розвиток людини – це процес становлення і формування її особистості під впливом зовнішніх і внутрішніх, керованих і некерованих факторів, серед яких цілеспрямоване виховання і навчання відіграє провідну роль.

Формування особистості – це становлення людини як соціальної істоти внаслідок впливу середовища і виховання на внутрішні сили розвитку.

Розвиток особистості залежить від спадковості, середовища та виховання.Спадковість – це відновлення у нащадків біологічної подібності. Генетична програма людини, і те, що породжено її внутрішньоутробним розвитком.

Середовище – все те, що оточує дитину від народження до кінця її життя.

Розвиток – безперервний процес, що виявляється у кількісних та якісних змінах людської істоти, тобто збільшенні одних і зменшенні інших її ознак.
Чинники розвитку особистостіРозвиток особистості

Спадковість

Середовище

Виховання

 • успадковані фізичні особливості (особливості будови тіла, колір шкіри, очей)

 • особливості нервової системи

 • задатки


 • макросередовище

 • мезосередовище

 • мікросередовище

діяльність- навчальна,

- ігрова,

- трудова,

- спілкування - спортивна,

- художня,

- громадська

І. Перевірка засвоєння студентами основних теоретичних положень з теми заняття:

 1. Поняття про особистість, її розвиток і формування.

 2. Спадковість і розвиток.

 3. Вплив середовища на розвиток і формування особистості.

 4. Розвиток і виховання.

 5. Діяльність як чинник розвитку особистості.

 6. Зарубіжні теорії розвитку особистості.

Мета:

Навчальна: забезпечити засвоєння студентами сутності понять „особистість”, „розвиток”, „формування”; розуміння студентами закономірностей рушійних сил та факторів розвитку особистості;

Розвивальна: розвивати педагогічну спостережливість студентів;

Виховна: виховувати гуманістично – педагогічної спрямованість майбутніх вчителів.

Студент має:

знати: причини та рушійні сили розвитку особистості.

вміти: аналізувати вплив спадковості, соціального середовища, виховання на розвиток особистості

ІІ. Розкрийте зміст понять:

“індивід”, “особистість”, “розвиток особистості”, “формування особистості”, “соціалізація особистості», “фактори розвитку”.

ІІІ. Індивідуальні навчально – дослідні завдання:

ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: «Проблема співвідношення навчання і розвитку».

IV. Практичне завдання (виконується на занятті):

Порівняйте специфіку процесу розвитку сільських і міських дітей. Запишіть переваги сільських і міських соціальних і природних факторів розвитку.

V. Завдання для самостійної роботи (домашній практикум):

Проаналізуйте пораду 51 з книги В.О.Сухомлинського «Сто порад учителеві». Визначте умови, за яких виховання стає вирішальним фактором розвитку дитини.


Модульне оцінювання

Відповідь на теоретичні питання,

Виконання практичного завдання

Виконання завдання для самостійної роботи

Всього

5 балів

2 балів

3 балів

10 балів


Література

 1. Барбашова І. А. Загальні основи педагогіки : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ірина Анатоліївна Барбашова. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – С. 51–63.

 2. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – [2-ге вид., перероб., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 35–48.

 3. Галузинський В.М Педагогіка: теорія та історія / В.М.Галузинський, М.Б. Євтух. – К. : Вища школа, 1995. – С. 26–27.

 4. Костюк Г.С. Про роль спадковісті, середовища і виховання психічного розвитку дитини. Розвиток і виховання / Григорый Силович Костюк // Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. К., 1989. – С. 98–184.

 5. Кузьмінський А. І. Педагогіка : підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – С. 42–45.

 6. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – [5-те вид., доп. і перероб.]. – К. : Кондор, 2007. – С. 52–86.

 7. Сухомлинський В. О. Сто порад вчителеві / Вибр. Твори : В 5 т. / Василь Олександролвич Сухомлинський. – К., 1977. –.–

Т.2. – С. 445–698.

 1. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 39–55.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка