Розвиток емоційного інтелекту школярів на уроках української літературиСкачати 64.57 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір64.57 Kb.
#9931
ТипУрок
Розвиток емоційного інтелекту школярів

на уроках української літератури
Емоційний інтелект — явище, що поєднує в собі здатність розуміти свої емоції, продуктивно їх виража­ти і контролювати, а також слухати інших та співчувати їхнім емоціям.

Емоційний інтелект опинився у центрі уваги вчених в останні десять років. До цього їхня увага була прикута до так званого IQ (коефіцієнту інтелекту), який вказує на рівень нашого розумового розвитку, знань, умінь, навичок. Проте, як не парадоксально це звучить, останнім часом було відкрито, що в розвитку гармонійної особистості людини «емоційна компетентність» («емоційний інтелект») відіграє важливішу роль, ніж «академічна». Вчені стверджують, що IQ тільки на 20% впливає на життєвий успіх, а 80% припадає на інші чинники, які сукупно можна назвати емоційним інтелектом. У американців навіть є така приказка: "IQ дає тобі роботу, а ЕQ – кар'єру".

Позитивні й негативні думки можуть спричинювати відповідні зміни у процесах збереження та зворотного віднаходження інформації, змінюючи при цьому здібності до навчання.

Психічний стан безпосередньо впливає на формування 70 видів нейротрансмітерів. Коли ми перебуваємо, скажімо, в емоційному піднесенні, наш мозок виділяє ендорфіни – хімічні речовини, схожі на природні заспокійливі засоби. Вони в свою чергу стимулюють виникнення потоків ацетилхоліну, важливого нейротрансмітера, який спричинює засвоєння нової інформації в різних частинах мозку.

Письменник, науковець, лауреат премії імені Дж.Пулітцера Роналд Котуляк назвав ацетилхолін «оливою, завдяки якій функціонує машина пам’яті”. Коли олива висихає, механізм перестає працювати. Вона важлива не лише для збереження нової інформації, але й для відновлення старої.

Емоційний центр мозку безпосередньо пов’язаний із системою довготривалої пам’яті. Саме тому найлегше учні запам'ятовують інформацію з високим емоційним навантаженням.

Урок літератури вирізняється з-поміж інших предметів особливою емоційною атмосфе­рою. Отже, організований спеціальним чином, він може перетворитися на повноцінний тренінг емоційного інтелекту. Для цього урок повинен бути орієнтованим на емоційний зміст художнього тексту, на виявлення тих художніх засобів, завдяки яким автор здійснює емоційний вплив на читача.

Одне з перших завдань, яке постає перед словес­ником з огляду на нашу проблему, — це навчання мові емоцій. Необхідно навчити учнів використовувати спеціальні мовні засоби для вираження почуттів: імен­ники, дієслова та багато прикметників.

Психологи розробили структурсваний емоційний щоденник, за допомогою якого старшокласники можуть розвивати свої уявлення про емоційну сферу. Протягом двох-чотирьох тижнів учням про­понується щодня заповнювати щоденник, відповідаю­чи на наступні запитання:

1. Яка ситуація викликала у вас емоційну реакцію? Коротко опишіть її.

2. Які почуття/емоції ви відчули?

3. Якби емоція могла говорити – про що вона б могла вам повідомити? Або до яких дій вас побуджувала?

4. Які виникли думки після пережитих емоцій?

5. Яким чином ви виразили свої емоції?

6. Чи можна було виразити емоції по-іншому? Опишіть як.

7. Як відреагувало на вашу поведінку оточення?

8. Що з пережитого досвіду ви можете віднести до позитивних наслідків ситуації?

9. Що з пережитого досвіду ви можете віднести до негативних наслідків ситуації?

Подібний щоденник може стати гарним супрово­дом емоційного навчання, розвитком уміння спос­терігати та контролювати свої емоції.

Неможливо уявити урок літератури без викорис­тання творів різних видів мистецтва, що також сприяє розвиткові почуттів та емоційної сфери учнів. В ідеалі учень повинен сприймати і твір словесного мистецтва з включенням усіх механізмів синестезії, і тоді живопис можна "слухати", а музику "бачити".

Для того, щоб урок української літератури сприяв роз­виткові відтворюваної та творчої уяви особистості, збагаченню емоційного світу, рекомендується поєдну­вати різноманітні методи та прийоми:


 • ігри та завдання, що сприяють оволодінню прийомами міжособистісного спілкування, які розви­вають вербальні та невербальні засоби комунікації;

 • дискусії, рольові ігри, елементи психодрами;

 • завдання, що сприяють підвищенню само­оцінки та приводять до відчуття власної цінності, впевненості у собі;

 • релаксаційні вправи для зняття психологічної напруги, тривожності; навчання прийомам саморегу­ляції з використанням музики, кольору, елементів арт-терапії;

 • асоціювання з позитивними спогадами;

 • вербалізація учнями свого емоційного стану та, навпаки, використання жестової, невербальної мови;

 • завдання, з допомогою яких учні повинні дізна­тись про інтереси один одного, звички, переваги та вдачу;

 • вправи на символічне перетворення негатив­них емоцій на позитивні;

 • завдання намалювати палітру фарб головного героя твору, що вивчається;

 • малювання настрою та асоціацій, викликаних прочитанням того чи іншого оповідання;

 • проблемні ситуації, що передбачають са­мостійний пошук, вихід;

 • наведення прикладів емоційних або суто особистісних тверджень, логічно побудовані докази для підсилення аргументації тощо.

Наприклад.

Ліна Костенко «Кольорові миші» (6 клас). Розглядаючи вірш Ліни Костенко «Кольорові миші», для створення ситуації емоційного пошуку, учням варто запропонувати розглянути причину конфлікту у творі з точки зору схожості й несхожості людей. У творі зустрічаються два кольори: сірий і різнокольорові, яскраві.

«Трибуна думок»

 • З ким із людей пов’язані яскраві кольори? З ким – сірі?

 • Якими вам уявляються «сірі люди»?

 • Якими ви уявляєте «кольорових людей»?

 • Чому за кількістю більше «сірих» людей у творі?

 • Висловіть свої міркування з приводу того, чи потрібні світові неповторні, не схожі на інших особистості. Чи краще хай переважають на землі пересічні мешканці, тоді життя буде простішим?

Рольова гра

У процесі роботи над віршем «Кольорові миші» можна запропонувати школярам рольову гру у парах: підготуйте «останнє слово» Анни у суді та виступ адвоката.

Обговорюючи головну проблему твору, вчитель має підвести школярів до особистісних роздумів про толерантність. Для цього можна провести експрес-опитування «Чи толерантна я людина?»

Вправа «Незакінчене речення»


 1. Коли я зустрічаюсь з людиною, яка співає невідомі і незрозумілі через чужу мову пісні, я намагаюсь…

 2. Коли я поїду до іншої країни, перш за все я…

 3. Коли я чую чужу мову, мене це…

 4. Коли я бачу прояви неукраїнської культури, я…

 5. Коли мені щось не подобається в традиціях, звичаях інших людей, я…

 6. Якщо мені щось не подобається в будь-якій людині, я…

 7. Якщо я спілкуюся з віруючою людиною, віру якої не сприймаю, я…

 8. Якщо я не розділяю чиїхось думок, я…

На закінчення уроку варто провести рефлексію з метою узагальнення думок, вражень, почуттів учнів, тобто їхнього загального емоційного стану.

Вправа «Мікрофон»

 • Що корисного для себе ви дізналися на сьогоднішньому уроці?

 • Що вас найбільше зацікавило? Що найбільше вразило?

 • Які б поради ви дали сусідові? Що б ви порадили Анні?

 • Який висновок ви сьогодні зробили на уроці: що означає бути толерантною людиною?

 • Чи важливо для вас бути толерантною людиною?

У самому процесі навчання необхідно використо­вувати набір "емоційно-психологічних чудес":

    • алегоричність викладу інформації через цілісний образ;

    • подив (емоційний стрес);

    • нові терміни в мовленні;

    • недомовленність з натяками на особливі моти­ви;

    • включення в бесіду особистих емоційних пере­живань;

    • щирість заяв;

    • провокації в діалозі або дискусії;

    • емоційна та інтелектуальна підтримка (прогно­зування успіху);

    • кодування фактологічної інформації на образну;

    • візуалізація інформації та образів;

    • шифрування, дешифрування, впізнання інфор­мації;

    • вживання в образ, співпереживання та багато інших.

Отже, вчитель, готуючись до уроку, має продумати можливе використання на всіх його етапах методів та прийомів, які дозволять викликати емоційне піднесення у дітей. Майстерно створюючи привабливі для дітей моменти на занятті, вчитель відкриває мозковий емоційний центр, який тісно пов’язаний із тим «фільтром» мозку, через який інформація проникає в дов­готривалу пам'ять.

Перефразувавши відоме мудре висловлювання, можна так звернутися до вчителів: "Учні забудуть, що ви говорили, учні також забудуть, що ви зробили, але вони ніколи не забудуть, які почуття ви в них викликали".


Література

 1. Богосвятська А.І. Емоційний інтелект і уроки світової літератури // Зарубіжна література в школах України. – 2012. – № 11. – С. 22 – 27.

 2. Гордон Драйден, Джаннетт Вос. Революція в навчанні /Перекл. з англ. М.Олійник. – Львів: Літопис, 2005. – 542.

 3. Лапшина Т.Н. Развитие эмоционального интеллекта школьников //Академический вестник. – 2012. – №1(5). – С. 119 – 126.


Заскалета В.І.,

вчитель української мови та літератури

Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Смілянської міської ради Черкаської області
Каталог: doc -> files -> news
news -> Дослідження професійних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу в управлінській діяльності
news -> «Інформаційно-комунікаційні технології та сучасний урок: методика проведення і результативність»
news -> Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Проектування готовності вчителя до інноваційної діяльності Виконавець: Ріпний Микола Петрович
news -> Шляхи формування читацьких інтересів у молодших школярів Ковальова Вікторія Іванівна, учитель початкових класів, учитель вищої категорії, старший учитель, санаторна школа ─ інтернат №2
news -> З початкової школи в основну: проблеми наступності
news -> ─найважливіша умова успішного навчання молодших школярів. Ковальова Вікторія Іванівна, спеціаліст вищої категорії, старший учитель, загальноосвітня санаторна школа ─ інтернат №2
news -> Повідомлення про оприлюднення проекту Концепції громадянської освіти та виховання в Україні Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України повідомляє про оприлюднення 29 листопада 2012
news -> Додаток базовий компонент дошкільної освіти
news -> Тема кохання в повісті Шолом-Алейхема "Пісня над піснями". Еволюція героїв (Шимек і Бузя) у часі. Біблійні мотиви в повісті. Утвердження етичних цінностей
news -> Конспект уроку з української літератури в 10 класі підготувала викладач української мови І літератури Технікуму промислової автоматики Одеської державної академії холоду

Скачати 64.57 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка