Розвиток дослідницьких якостей учнів загальноосвітніх закладів Нижньосірогозького району засобами бібліотечної роботи Марина Голобородова, завідувач комунальної установи «Нижньосірогозький районний методичний кабінет»Скачати 176.57 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір176.57 Kb.
#1578
Розвиток дослідницьких якостей учнів загальноосвітніх закладів Нижньосірогозького району засобами бібліотечної роботи
Марина Голобородова,

завідувач комунальної установи

«Нижньосірогозький районний методичний кабінет»

Нижньосірогозької районної ради

Херсонської області

«Без високої культури читання немає

ні школи, ні справжньої розумової праці,

читання — це найважливіший інструмент

навчання та джерело багатого

духовного життя»

Василь Сухомлинський

Шкільна бібліотека сьогодні має вирішувати одне з важливих завдань, поставлених державою перед сучасною освітою: створення єдиного інформаційного освітньо-наукового простору, умов для максимального забезпечення потреб особистості в інформації для власного інтелектуального розвитку й професійного самоствердження. Адже сучасна освіта прагне виховати відповідальну особистість, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще життя і життя своєї країни.

Тому успіх у реалізації цих завдань залежить і від шкільних бібліотекарів. Звичайно, сучасний підхід до моделювання ефективного бібліотечного процесу вимагає від бібліотекарів високого професійного рівня, володіння основами комп’ютерної грамотності й сучасними інформаційно-комунікативними технологіями, навичками аналітико-синтетичної переробки інформації й передачі її користувачам. Бібліотекарю потрібно володіти вміннями співвідносити вибір форм і методів роботи з моральними потребами і вміннями школярів, через книгу формувати творчу особистість, залучати кожного до різнобічної діяльності.

У своїй роботі шкільні бібліотекарі Нижньосірогозького району керується Законами України «Про освіту», «Про бібліотеку та бібліотечну справу», Положенням «Про шкільну бібліотеку», Інструкцією про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2014 року № 168 та іншими директивними документами, що висвітлюють діяльність шкільних бібліотек.

Головною метою роботи шкільних бібліотек є надання допомоги всім читачам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб. У першу чергу, це залежить від правильно сформованого фонду. Структура фонду для учнів та педагогів сформовано за видами видань, систематизовано за віковими групами книгокористувачів та розставлено на полицях на основі структури бібліотечно-бібліографічної кваліфікації. Стелажі з основним книжковим фондом розміщено при відкритому доступі для читачів, що дає їм змогу вільно у ньому орієнтуватися.

Комплектування фонду ведеться з різних джерел:

- централізоване комплектування;

- дарчі;


- передплата на періодичні видання.

Бібліотекарі свою роботу проводять згідно з річним планом, який є складовою частиною планування школи.

Діяльність шкільних бібліотек спрямована на вирішення таких завдань:


 • виховання мислячого, вдумливого грамотного читача;

 • впровадження інноваційних форм і методів роботи;

 • сприяння вивченню, задоволенню і розвитку інформаційних потреб і запитів, зростанню кола пізнавальних, читацьких інтересів;

 • інформування, консультування та допомога читачеві у виборі книги;

 • навчання школярів сприймати й аналізувати різні види і типи джерел інформації;

 • сприяння розвиткові пізнавальних інтересів учнів, формування читацьких інтересів;

 • удосконалення інформаційно-бібліографічного обслуговування юних читачів;

 • проведення індивідуальної роботи з читачами;

 • організація різноманітних видів масової роботи з пропаганди книги;

 • розвиток художнього смаку й самостійності суджень учнів;

 • виховання національної свідомості, формування громадянської позиції, моральних якостей, розвиток культури мовлення;

 • підготовка і мотивація учнів до здійснення самостійної, дослідницької, експериментальної діяльності;

 • створення організаційних та матеріально-технічних умов для здійснення дослідницької діяльності учнів;

 • удосконалення читацької та формування інформаційної й самоосвітньої компетенції учнів шляхом залучення їх до гурткової роботи;

 • впровадження проектної технології роботи з читачами, яка сприяє розвитку дослідницьких умінь та навичок.

Робота по вихованню свідомого читача, дослідника носить системний характер, здійснюється поетапно, безперервно.

В основу формування змісту роботи по розвитку дослідницьких якостей учнів засобами бібліотечної роботи покладено сучасні науково-методичні підходи: • особистісно-орієнтований (кожна дитина з її запитами та можливостями є відправною точкою в розробці змісту роботи з читачами);

 • інтегрований (поєднання різних засобів, методів, організаційних форм роботи для розв’язання завдань по формуванню компетентного читача);

 • діяльнісний підхід (використання методу проектів).

Важливим напрямом роботи бібліотек є інформаційна робота. Вона носить систематичний, оперативний характер. Чітко визначені конкретні форми інформування кожної категорії читачів з урахуванням їхніх потреб, запитів, інтересів.

Бібліотечно-інформаційне обслуговування ведеться масовими, груповими та індивідуальними методами.

Для всіх категорій читачів у бібліотеках випускаються інформаційні бюлетені загального характеру: «Нові надходження до бібліотеки», «Експрес-інформація».

Велика увага приділяється диференційованій, індивідуальній роботі з читачами бібліотеки, вивченню попиту на інформаційні послуги, дослідженню запитів читачів.

Абонентами індивідуальної інформації бібліотеки є обдаровані діти, учасники олімпіад, конкурсів, учні–члени МАН, школярі, які займаються у факультативах, гуртках. Для них складаються індивідуальні переліки рекомендаційної літератури «У вас питання – у нас відповідь» та проводяться індивідуальні консультації біля полиць відкритого доступу.

Інформаційна робота бібліотеки серед учнів сприяє засвоєнню ними знань з основ наук, розширенню і поглибленню інформації, одержаної на уроці.

Поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи, шкільні бібліотекарі постійно працюють над тим, щоб заохочувати учнів до читання, зацікавити книгою, стимулювати їх до використання наявних у бібліотеці інформаційних ресурсів. Вони ставлять за мету - виховати соціально адаптовану особистість, здатної до самоосвіти і саморозвитку, яка вміє використовувати набутті знання й уміння для творчого вирішення проблем, критично мислити, обробляти різноманітну інформацію.

Бібліотекарі Куца Т.І. (Нижньосірогозька ЗОШ), Базик В.В. (Нижньоторгаївська ЗОШ), Черемісіна З.К. (Верхньосірогозька ЗОШ) разом із шкільними психологами проводять діагностику творчого та інтелектуального фону школярів (бесіди, спостереження, реєстрація читацького запиту, аналіз читацьких формулярів, опитування-анкетування), що дозволяють отримати висновки про характер і мотивацію читання, потребу в книзі.

На формулярах творчих, обдарованих дітей зроблені помітки, щоб знати, в якому напрямку з ними працювати.

Складено план роботи з обдарованими учнями, постійно надається допомога у доборі необхідної літератури для написання науково-дослідних робіт, рефератів, проектів тощо.

У шкільних бібліотеках району зібрана ціла низка тематичних папок: «Творчість юних», «Обдаровані діти – наша надія» тощо, пам’яток: «Увага – обдарована дитина», «Як виявити талант», «На скільки я творчий?» тощо.

Використання шкільними бібліотекарями Нижньосірогозького району у роботі з дітьми методу проектів дає можливість організувати самоосвітню діяльність учнів, насичує інформацією та збагачує соціальний досвід дитини, допомагає ознайомити з методами дослідження, спонукає учнів до свідомого читання та критичного ставлення до джерел інформації.

Використання презентаційних форм захисту проектів сприяє розвитку інформаційної компетентності учнів, допомагає підвищити рівень їх комунікативної культури. А використання при цьому краєзнавчого матеріалу сприяє наближенню знань до соціального буття кожного учня, допомагає глибше усвідомити факти, процеси, явища, оскільки спирається на власний досвід учня, його родичів, близьких.

Краєзнавчий фонд шкільних бібліотек має в своєму складі твори місцевих майстрів слова, видання з історії району, області, підшивки місцевих періодичних видань, тематичні теки, в яких зібрано матеріали краєзнавчої тематики тощо.

У своїй практиці бібліотекарі використовують різноманітні типи дослідницьких проектів: індівідуальні, групові, парні; короткотривалі, довготривалі, середньотривалі; інформаційні, практико-орієнтовані, ігрові; монопредметтні, міжпредметні.

Роботу по формуванню дослідницьких умінь учнів розпочинається з початкової школи. Використовуються невеличкі за об’ємом інформаційні проекти, спрямовані на збір інформації, її аналіз та узагальнення. Їх метою є підготовка розповідей, повідомлень, які потім діти презентують на родинних, тематичних святах та інших масових заходах.

З учнями середніх та старших класів організовано роботу над проектами, які потребуюють чіткої, продуманої структури, визначеної мети, актуальності для всіх учасників, ретельно спланованих форм роботи. Прикладами таких проектів є наступні наступні роботи: «Історичні пам'ятки Херсонщини», «Нижньосірогозький район», «Херсонщина – мій рідний край», «Релігія та обряди поховання скіфів», «Мандруємо Херсонщиною», «Портрет у творчості Шевченка», «Вічний, як народ» (Червонопартизанська ЗОШ); «Допоможемо зимуючим птахам», «Добро починається з тебе», «Книга і комп'ютер» (Нижньосірогозька ЗОШ); «Мій рід, моя Батькивщина – це все моя Україна», «Вулиці нашого села» (Сірогозька, Верхньосірогозька ЗОШ).

У рамках роботи над проектами на краєзнавчу тематику на допомогу школярам у бібліотеках оформлені виставки: «Історія Сірогозщини», «Поети Сірогозщини», «Письменницька живиця рідного краю», «Митці Сірогозького краю», «Нижні сірогози – погляд крізь віки», організовуються зустрічі з місцевим краєзнавством, автором багатьох книжок з історії Сірогозького краю Юрієм Валентиновичем Бузухом.

Важливе пізнавальне й виховне значення мають тематичні книжкові виставки, виставки-перегляди. Їх мета – розширення кругозору школярів засобами літератури. Так, у шкільних бібліотеках Нижньосірогозького району створені такі виставки: «Щедрий голос природи», «Минуле і сучасне України», «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь віки», «Великому Кобзарю», «Здоров'я людини та шкідливі звички», «Міфи і легенди народів світу», «Херсонщина: час, події, люди», «Херсонщині – 70 років», «Херсонщина пам’ятає своїх героїв», «Народні звичаї», «Україна – наш спільний дім», «Крізь століття», «Живи, державна українська мово!», «Що не край то звичай, що не сторона то дивина», «Хай цвіте у щасті Україна, країна зоряної мови», «Українські свята та обряди», «Славетні гетьмани українського народу», «Про козацьку славу», «Правова допомога школярам», «Наш закон – наша сила», «Олімпійське сузір'я України», «Зірки олімпійського спорту», «Олімпійська арена», «Література шістедесятників», «Національно-патріотичне виховання», «Терновий вінок голодомору», «Чорнобильській дзвін» тощо.

Представлену на виставках літературу школярі часто використовують при написанні рефератів, творів, творчих робіт. Матеріали виставок стають предметом обговорення, бесід, презентацій.

З метою розвитку творчого потенціалу школярів бібліотекарі залучають дітей до участі у читацьких конкурсах: «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу», «Найкращий читач України», конкурсі юних декламаторів на кращий власний вірш і поезію улюблених авторів «Поетичний вернісаж».

У Червонопартизанській, Верхньосірогозькій, Сірогозькій школах оформлені творчі доробки юних талантів «Перша спроба пера», «Перша крапля», стенди «Поетичні таланти нашої школи».

Для стимулювання читацької активності учнів, формування позитивної мотивації до самостійного розширення обсягу знань у шкільних бібліотеках Нижньосірогозького району розроблено систему бібліотечних форм інтелектуального спрямування. Їх головне завдання – сприяти розвитку творчої особистості, формування рис соціально зрілої особистості.

Ефективними технологіями масової роботи, які сприяють розвитку творчої активності школярів є ігрові форми. Літературні ігри активізують читання школярів, стимулюють їх звертання до художньої, науково-пізнавальної, довідкової літератури, посилюють сприйняття, формують художні та естетичні смаки, поглиблюють навички самостійної роботи з книгою, розвивають логічне мислення. Ефективність ігрових форм масової роботи з читачами вимірюється підвищенням пізнавальної і емоційної активності читачів, їх попити на літературу, більш глибоке і зацікавлене їх засвоєння

Серед молодших школярів проводилися інтелектуальні, пізнавальні ігри, ігри-подорожі: «Чиї це речі?», «Чи уважний ти читач?» (Верхньосірогозька ЗОШ, Першопокровська), «Найрозумніший» (Сірогозька ЗОШ), «У світі казок», «Бюро літературних знахідок», «Впізнай книжку», «Змагання наймудріших» (Новоолександрівська, Нижньосірогозька, Дем'янівська ЗОШ), «Юні читайлики» «КВК», «Що? Де? Коли?», «Щасливий випадок», вікторини «Впізнай ліричного героя» (Нижньоторгаївська, Степненська, Вільненська ЗОШ), «Подорож до країни казок» (Червонопартизанська ЗОШ) тощо.

Ефективними формами масової роботи є також цикли читань, обговорення книг, читацькі конференції, усні журнали, літературні вечори, години духовності, уроки моральності, експрес-інформація для допитливих, «Бенефіс читача», години пізнавальних повідомлень та ін...

Інтерес до довідкової та науково-популярної літератури формують такі види позакласної роботи як олімпіади, тематичні вечори та інші позакласні заходи, які проводять класні керівники і бібліотекарі.

У школах району стало традиційним проведення предметних тижнів. До кожного предметного тижня бібліотекарі готують виставки літератури, підбирають літератури для додаткового читання, проведення масових заходів, проводять бібліографічні огляди. Спільно з класними керівниками, учителями-предметниками проведено заходи: виховні години, години спілкування, літературні години: «Твори добро. Бо ти людина», «Цінуємо своїх батьків», «Золоті зерна Тараса Шевченка», «Ми не забудемо тебе, Тарасе», «Шлях кобзаря – це шлях народу», «Від сопілки до слова, від слова – до мови», «Звучи, рідна мово, у серці народу», «Закон на сторожі дитинства», «Небезпечна подорож до урочища Заплаканого підручника»; правовий брен-ринг, «Правознавчий калейдоскоп»; бесіди: «Звідки прийшла до нас книга?», «Хто випускає зошити, карти, атласи?», «Не говори неправди»; дитячі ранки «Слава Кобзарю», «У світі казок»; тематичні вечори: «Ми матір називаємо святою», «Як парость виноградної лози плекаймо мову», уроки-презентації: «О, слово рідне, що без тебе я!», «Найважливіший скарб народу – мова» (Сірогозька, Нижньосірогозька ЗОШ); літературно-театралізоване свято «Райдуга-дуга» тощо.

Традиційним стало проведення у загальноосвітніх закладах району(щорічно у березні) Тижня дитячої та юнацької книги, яке має на меті підвищення культурної компетентності школярів, заохочення дітей до систематичного читання, популяризації найкращих надбань української та світової літератури. Упродовж тижня бібліотекарі спільно з класними керівниками, учителями-предметниками, батьками, працівниками районної та сільських бібліотек проводять виховні години, ігри «У книжковому царстві», читацькі естафети «Прочитай сам – порадь однокласнику», конкурси ілюстрацій, анотацій до прочитаних книг, диспути, дискусії «Чи потрібно ходити у бібліотеку по книги і читати, коли є Інтернет?»та ін...

Сучасна людина в умовах інформаційного суспільства повинна вміти не тільки читати, писати, говорити, але й швидко та вільно орієнтуватися у потоці усної та писемної інформації.

Оновлюється освіта, водяться нові програми, технології навчання, де головним залишається вміння учнів вчитися, вміння самостійно знаходити інформацію, оцінювати її, обробляти, аналізувати, використовувати та створювати якісно нову. Вміння учня працювати з додатковою літературою з різних предметів допоможе вивести його за рамки підручника, глибше осмислити і зрозуміти вивчену тему, розділ, сприяти досягненням учнів як під час навчання у школі, так і у самостійному житті.

На жаль, є чимало учнів, для яких самостійне добування інформації —тяжка праця. А в основі цього знаходиться невміння працювати з різноманітною літературою.

Розуміючи актуальність даної проблеми, бібліотекарі загальноосвітніх закладів Нижньосірогозького району працюють над створенням системи формування культури читачів через бібліотечні уроки. На даних уроках намагаються забезпечити поступове набуття та поглиблення знань учнями, дати їм поняття про книгу і бібліотеку: від загального ознайомлення в молодших класах до знання змісту окремих розділів книжкового фонду, до впевненого використання каталогів і картотек, бібліографічних посібників в старших класах. На кожному наступному занятті використовуюють більш складний матеріал, що дає можливість керувати пізнавально-практичною діяльністю учнів, сприяти їх творчому зростанню.

Уроки будують таким чином, щоб вони були доступні по змісту, цікаві, спонукали учнів до самостійного дослідження, здобування знань, «відкриттів». При викладі матеріалу активно використовуюються наочні методи, різні інформаційні джерела, електронні продукти. Для більшої частини тем передбачено практичні завдання, де б учні мали можливість застосовувати та показати свої бібліографічні знання, наприклад, складання опису документів для каталогу, аналітичний опис документів, добір джерел інформації за темою, складання списку використаної літератури, виконання бібліографічних та фактографічних довідок тощо.

При проведенні бібліотечних уроків використовують наступні форми та методи: екскурсії бібліотекою, під час яких учні знайомляться з фондами бібліотеки «Країна знань нам двері відчиняє», уроки-бесіди, уроки-лекції, ігрові форми, які включають елементи змагання і роблять уроки цікавими. Це насамперед, конкурси, турніри, вікторини з конкретної теми уроку. Вони показують рівень бібліотечно-бібліографічних знань учасників гри, їх знання, вміння і навички користуватися довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки. Для допомоги читачам при роботі з джерелами інформації, каталогами, під час проведення бібліотечних уроків, використовується матеріал, представлений в бібліографічному куточку «Бібліотека – інформацій центр» і рекомендаційно-бібліографічні плакати: «Куточок читача».

Сьогодення вимагає створення нової моделі бібліотеки навчального закладу, наповненню її новим змістом, виокремлює пріоритетний напрямок функціонування – інформаційна компетентність всіх учасників освітянського процесу.

Бібліотекарі Куца Т.І., Компанієць О.Є., Базик В.В., Ткачова О.В, Вирикуш Г.В (Нижньосірогозька, Червонопартизанська, Нижньоторгаївська, Степненська, Дем'янівська ЗОШ) часто проводять бібліотечні уроки у комп’ютерному класі, використовують мультимедійне обладнання при проведенні масових заходів. Це дає змогу більш яскраво та наочно познайомити учнів з різноманітною інформацією, залучати їх до активної творчо-пізнавальної та відтворюючої діяльності.

У ході підготовки бібліотечних заходів вони активно залучають дітей та підлітків до складання кросвордів, ребусів, знаходження необхідної інформації у мережі Інтернет.

Спектр використання інформаційних технологій найрізноманітніший, але головне завдання шкільні бібліотекарі вбачають в тому, щоб застосування комп’ютера та мультимедійних технологій носило світоглядний, загальнокультурний характер, було спрямовано на всебічний розвиток особистості дитини та розкриття їхніх творчих здібностей.

З метою забезпечення системності та результативності бібліотечної роботи по формуванню дослідницьких навичок та пошукових умінь учнів у Нижньосірогозькій, Верхньосірогозькій, Червонопартизанській ЗОШ І-ІІІ ступенів організовано роботу бібліотечного гуртка. Основною метою діяльності гуртка є формування навичок аналізу різноманітних джерел інформації. Під час занять розглядаються питання, пов’язані з культурою навчальної роботи, методиками роботи з книгами, науково-літературними джерелами й архівним матеріалом, з прийомами самоосвітньої роботи над рефератом, проектом, з особливостями та характерними ознаками роботи над краєзнавчими науково-дослідницькими проектами. Гуртківці опановують навички роботи з бібліотечними каталогами, фіксування науково-літературних джерел, опис та анотування збірників, статей, книг та інше.

Важливим фактором, який впливає на розвиток читацьких інтересів учнів, формує їх бібліотечну грамотність і культуру, спонукає школярів до дослідження є організація тісної співпраці з батьками. Бібліотекарі намагаються створити всі умови для того, щоб взаємини з батьками складалися у гармонійне поєднання і консолідацію зусиль «школа-бібліотека-батьки». Роботу у цьому напрямку ведуть систематично протягом усіх років навчання дитини у школі. Залучають батьків до проведення масових бібліотечних заходів. В індивідуальній бесіді з батьками дізнаються про інтереси дитини і всієї атмосфери сім'ї, рекомендують необхідний список літератури тощо. Відвідуючи батьківські збори, бібліотекарі проводять анкетування. Аналіз анкет дає можливість визначити, у чому батьки відчувають труднощі, яку літературу вони використовують у сімейному читанні.

При бібліотеках створено консультаційні пункти, випускаються буклети, інформаційні бюлетні.

Ефективність роботи шкільних бібліотек щодо розвитку дослідницьких якостей школярів, їх творчого потенціалу значною мірою залежить від професійної готовності бібліотечних кадрів. Тому одним із напрямків діяльності комунальної установи «Нижньосірогозький районний методичний кабінет» є вдосконалення майстерності бібліотекарів.

Для організації якісної методичної роботи була проведена системна діагностика, яка забезпечила об’єктивну інформацію про стан і результати роботи бібліотекарів у навчальних закладах та сприяла прийняттю адекватних рішень.

Дані діагностичних досліджень вказали шляхи адресної допомоги та консультативної підтримки, можливості використання досвіду бібліотекарів, допомогли зробити оптимальний вибір і поєднання різних форм організації методичної роботи.

У роботі використовується комплекс різноманітних методичних заходів (колективних, групових, індивідуальних), який сприяє підвищенню рівня майстерності шкільних бібліотекарів.

Із індивідуальних форм методичної роботи найпоширенішими є: консультації, індивідуальні співбесіди, виконання до- і післякурсового завдання, робота кожного бібліотекаря над індивідуальною методичною проблемою, взаємовідвідування бібліотечних заходів, самоосвіта тощо.

Консультативну підтримку бібліотекарям забезпечує створений при районному методичному кабінеті інформаційно-консультативний пункт «Виникло питання».

Серед колективних форм організації методичної роботи бібліотекарі надають перевагу роботі в районному методичному об’єднанні. Діяльність методичного об’єднання направлена на вдосконалення професійної компетентності бібліотекарів, розвиток їх творчої ініціативи; виявлення і поширення перспективного досвіду, найбільш ефективних форм та методів роботи тощо.

У практику роботи з шкільними бібліотекарями увійшли також конференції; педагогічні читання; організаційно-методичні, проблемні семінари, семінари-практикуми, круглі столи тощо.

Під час проведення різноманітних форм роботи використовуються інтерактивні методи, прийоми: «Ажурна пилка», «Криголам», «Створення творчого проекту», «Мозкова атака», «Синтез думок», «Прес», «Займи позицію», «Очікування» тощо.

Так, протягом 2012-2014 років проведено: проблемний семінар «Інформаційні технології у роботі шкільної бібліотеки» (листопад, 2012 р.), вернісаж ідеї «Роль і місце шкільного бібліотекарі у розвитку творчої особистості учня» (лютий, 2013 р.), «Панорама досягнень шкільного бібліотекаря: «Творча реалізація основних завдань шкільної бібліотеки» (травень, 2013 р.), організаційно-методичний семінар «Зміст та основні напрями діяльності шкільної бібліотеки» (вересень, 2013 р.), семінар-практикум «Бібліотечно-бібліографічне обслуговування як засіб задоволення інформаційних потреб читачів» (грудень, 2013 р.), семінар «Роль шкільної бібліотеки у реалізації концепції життєвої творчості особистості школяра» (березень, 2014 р.) тощо.

На засіданнях науково-методичної ради районного методичного кабінету, нараді при завідувачу РМК розглядалися питання: «Про формування творчої особистості учнів засобами шкільної бібліотеки у Нижньоторгаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів», « «Про розвиток бібліотечно-бібліографічної та інформаційної культури школярів Верхньосірогозької ЗОШ І-ІІІ ступенів», « Про розвиток дослідницьких якостей учнів засобами бібліотечної роботи у Сірогозькій ЗОШ І-ІІІ ступенів» та ін..

Пропаганда читання, виховання інформаційно-бібліографічної та читацької культури, формування вміння користуватися бібліотекою, її послугами, книгою, довідковим апаратом, розвиток пізнавальних інтересів, дослідницьких якостей у школярів – пріоритетні напрямки спільної діяльності педагогів, бібліотекарів, батьків Нижньосірогозького району.

Місія шкільних бібліотек району – створити умови для духовного росту, самоосвіти і самовиховання учнів.

«Хто володіє інформацією – той володіє світом»..
Скачати 176.57 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал