Розділ IV. Податок на доходи фізичних осібСторінка5/7
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.02 Mb.
#18423
1   2   3   4   5   6   7

б) викупної суми у разі дострокового розірвання страхувальником договору довгострокового страхування життя;

в) суми коштів, з якої не було утримано (сплачено) податок та яка виплачується вкладнику з його пенсійного вкладу або рахунка учасника фонду банківського управління у зв'язку з достроковим розірванням договору пенсійного вкладу, договору довірчого управління, договору недержавного пенсійного забезпечення.

10.8.3. Не оподатковуються під час їх нарахування (виплати) страховиком-резидентом або адміністратором недержавних пенсійних фондів чи Накопичувального фонду:

а) сума регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором довгострокового страхування життя або пенсійних виплат за договором пенсійного вкладу, пенсійних та цільових виплат учасника фонду банківського управління, пенсійних виплат на визначений строк, одноразових пенсійних виплат або довічних пенсій, нарахованих платником податку – резидентом, що має вік не менше ніж 70 років;

б) сума страхової виплати за договором довгострокового страхування життя, якщо внаслідок страхового випадку застрахована особа отримала інвалідність І групи;

в) сума виплати за договором пенсійного вкладу, виплат з рахунка учасника фонду банківського управління, виплати пенсії на визначений строк, довічної пенсії або одноразової виплати, якщо вкладник, учасник недержавного пенсійного фонду чи застрахована особа отримала інвалідність І групи;

г) сума одноразової пенсійної виплати учаснику недержавного пенсійного фонду або Накопичувального фонду.

Дохід у вигляді страхової виплати або виплати за договором пенсійного вкладу чи за договором недержавного пенсійного забезпечення, що у разі смерті застрахованої особи сплачується вигодонабувачу або спадкоємцю платника податку, оподатковується за правилами, встановленими цим Кодексом для оподаткування спадщини.

Сума доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, що підлягають оподаткуванню, зменшується на суму страхових внесків, сплачених за такими договорами до 1 січня 2004 року.

10.9. Оподаткування суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутої у встановлений строк

10.9.1. Податковим агентом платника податку під час оподаткування суми, виданої платнику податку під звіт, та не повернутої ним протягом встановленого підпунктом 10.9.3 цього пункту строку, є особа, що видала таку суму, а саме:

а) на відрядження – у сумі, що перевищує суму витрат платника податку на таке відрядження, розрахованій згідно з розділом ІІІ цього Кодексу;

б) під звіт для виконання окремих цивільно-правових дій від імені та за рахунок особи, що їх видала, – у сумі, що перевищує суму фактичних витрат платника податку на виконання таких дій.

Для цілей цього пункту до суми перевищення не включаються та не оподатковуються документально підтверджені витрати, здійснені за рахунок готівкових чи безготівкових коштів, наданих платнику податку під звіт роботодавцем на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків, в межах граничної суми таких витрат, що здійснені з рекламними цілями, передбаченої у розділі ІІІ цього Кодексу.

Сума податку, нарахована на суму такого перевищення, утримується особою, що видала такі кошти, за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) платника податку за відповідний місяць, а у разі недостатності суми доходу – за рахунок оподатковуваних доходів наступних звітних місяців до повної сплати суми такого податку.

У разі коли платник податку припиняє трудові або цивільно-правові відносини з особою, що видала такі кошти, сума податку утримується за рахунок останньої виплати оподатковуваного доходу під час проведення остаточного розрахунку, а у разі недостатності суми такого доходу непогашена частина податку включається до податкового зобов'язання платника податку за наслідками звітного (податкового) року.

Якщо повне утримання такої суми податку є неможливим внаслідок смерті платника податку чи визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення його судом померлим, така сума утримується під час нарахування доходу за останній для такого платника податку податковий період, а в непогашеній частині визнається безнадійною до сплати.

10.9.2. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби, до закінчення третього банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку:

а) завершує таке відрядження;

б) завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, що видала кошти під звіт.

За наявності надміру витрачених коштів їх сума повертається платником податку в касу або зараховується на банківський рахунок особи, що їх видала, до або під час подання зазначеного звіту.

10.9.3. Якщо платник податку повертає суму надміру витрачених коштів після закінчення граничного строку, встановленого підпунктом 10.9.2 цього пункту, але не пізніше звітного місяця, на який припадає останній день такого граничного строку, з платника податку стягується штраф у розмірі 15 відсотків суми таких надміру витрачених коштів за процедурою утримання податку, встановленою підпунктом 10.9.1 цього пункту.

Якщо платник податку не повертає суму надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний строк, така сума підлягає оподаткуванню за правилами, встановленими підпунктом 10.9.1 цього пункту, а платник податку сплачує штраф у розмірі, встановленому абзацом першим цього підпункту.

У разі коли у майбутніх податкових періодах платник податку повертає суму надміру витрачених коштів або вона стягується з такого платника податку за рішенням суду, перерахунок податкових зобов'язань платника податку не здійснюється, а сума штрафу не відшкодовується.

10.9.4. Дія цього пункту поширюється також на витрати, пов'язані з відрядженням чи виконанням окремих цивільно-правових дій, які були оплачені з використанням корпоративних платіжних карток, дорожніх, банківських або персональних чеків, інших платіжних документів, з урахуванням таких особливостей:

а) у разі коли під час службових відряджень відряджена особа – платник податку отримував готівку із застосування платіжних карток, він подає звіт про використання виданих на відрядження коштів і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження;

б) у разі коли під час службових відряджень відряджена особа – платник податку застосував платіжні картки для проведення розрахунків у безготівковій формі, строк подання платником податку звіту про використання виданих на відрядження коштів не перевищує 10 днів, а за наявності поважних причин роботодавець (самозайнята особа) може його продовжити до 20 банківських днів (до з'ясування питання у разі виявлення розбіжностей між відповідними звітними документами).

10.10. Оподаткування доходів, отриманих нерезидентами

10.10.1. Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених окремими нормами цього розділу для нерезидентів), із застосуванням ставки податку, встановленої пунктом 7.3 статті 7 цього розділу.

Під час нарахування на користь нерезидента доходів у вигляді процентів, дивідендів або роялті застосовується відповідна ставка податку, встановлена цим розділом для нарахування таких доходів резиденту.

10.10.2. Якщо доходи з джерелом їх походження в Україні виплачуються нерезиденту іншим нерезидентом, то вони повинні зараховуватися на рахунок, відкритий таким нерезидентом у банку-резиденті, режим якого встановлюється Національним банком України. При цьому такий банк-резидент вважається податковим агентом під час проведення будь-яких видаткових операцій з такого рахунка.

У разі виплати нерезидентом таких доходів іншому нерезиденту готівкою або у негрошовій формі, нерезидент – отримувач такого доходу зобов'язаний самостійно нарахувати та сплатити (перерахувати) податок до бюджету протягом 20 календарних днів після отримання таких доходів, але не пізніше закінчення строку його перебування в Україні.

Порядок виконання норм цього підпункту визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України.

10.10.3. Якщо доходи з джерелом їх походження в Україні виплачуються нерезиденту резидентом – юридичною або самозайнятою фізичною особою, такий резидент вважається податковим агентом нерезидента стосовно таких доходів. Під час укладання договору з нерезидентом, умови якого передбачають отримання таким нерезидентом доходу з джерелом його походження в Україні, резидент зобов'язаний зазначити у договорі ставку податку, яка буде застосована до таких доходів.

10.10.4. Оподаткування заробітної плати нерезидентів до набуття ними статусу резидента України протягом звітного податкового року провадиться податковим агентом в порядку та за ставками, встановленими для нерезидентів.

За результатами звітного податкового року, в якому іноземець набув статусу резидента України, він має подати річну податкову декларацію, на підставі якої податковий орган провадить перерахунок податку, утриманого з нарахованої (виплаченої, наданої) такому іноземцю заробітної плати чи додаткових благ з застосуванням ставки, зазначеної у пункті 7.1 або 7.5 статті 7 цього розділу в залежності від розміру отриманого доходу. Суми зайво утриманого податку, підтверджені податковим органом, зараховуються податковим агентом у рахунок сплати податку за податковими зобов’язаннями, що виникатимуть за розрахунками заробітної плати чи вартості додаткових благ, нарахованих (виплачених, наданих) такому іноземцю у майбутніх податкових періодах, а також в рахунок сплати його податкових зобов’язань з цього податку.

За такими ж ставками оподатковується заробітна плата чи вартість додаткових благ такого іноземця у наступному податковому році (роках), якщо він залишається у статусі резидента України і продовжує працювати на підставі одержаного у встановленому порядку дозволу на працевлаштування в Україні згідно з укладеним з роботодавцем – резидентом контрактом.

У разі коли іноземець у звітному податковому році мав статус резидента та його доходи оподатковувалися податковим агентом за ставкою пункту 7.1 статті 7 цього розділу, але протягом такого звітного року перервав контракт (припинив трудові відносини, внаслідок чого не перебував в Україні понад 183 дні), то в такому випадку податковий агент зобов’язаний провести перерахунок виплаченого такому нерезиденту річного оподатковуваного доходу у формі заробітної плати чи додаткових благ, а також наданих податкових соціальних пільг із застосуванням ставки пункту 7.3 статті 7 цього розділу.

Порядок застосування цього підпункту встановлюється центральним органом державної податкової служби.

10.10.5. Оподаткування доходів нерезидентів від участі у гастрольних заходах

Для цілей цього розділу гастрольними заходами визначаються видовищні заходи (концерти, вистави, циркові, лекційно-концертні, розважальні програми, творчі вечори, виступи пересувних циркових колективів, пересувні механізовані атракціони типу "Луна-парк" тощо) за участю закладів культури (підприємств, установ чи організацій), у тому числі самостійних професійних колективів та виконавців сольних концертів.

Не вважаються гастрольними заходами благодійні добровільні безкорисливі видовищні заходи закладів, підприємств, організацій культури, творчих колективів, окремих виконавців, що не передбачають одержання доходу їх учасників (гастролерів), або якщо весь дохід від заходу спрямовується на благодійну допомогу.

Оподаткування доходів нерезидентів у гастрольних заходах податковими агентами здійснюється на зальних підставах, визначених цим пунктом.

До податкових агентів учасників гастрольних заходів прирівнюються концертні майданчики, з якими безпосередньо укладаються договори оренди на провадження гастрольного заходу. Концертні майданчики виконують функції податкових агентів в частині перевірки повноти та своєчасності сплати податку іноземними учасниками гастрольних заходів (її представником) або самостійно сплачують податок за відповідним договором з таким учасником (її представником) до бюджету за місцем розташування таких концертних майданчиків.

10.11. Оподаткування іноземних доходів

10.11.1. Якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку – отримувача, який зобов'язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставкою, визначеною у пункті 7.1 статті 7 цього розділу.

10.11.2. У разі коли згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, платник податку визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації.

У разі відсутності у платника податку підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу із іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до статті 13 розділу І цього Кодексу, такий платник зобов’язаний подати до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою податкове повідомлення за встановленим центральним органом державної податкової служби зразком про перенесення строку подачі податкової декларації до 31 грудня року наступного за звітним роком. У разі неподання в установлений строк податкової декларації платник податків несе відповідальність, встановлену цим Кодексом.

10.11.3. Не зараховуються у зменшення суми річного податкового зобов'язання платника податку:

а) податки на капітал (приріст капіталу), податки на майно;

б) поштові податки;

в) податки на реалізацію (продаж);

г) інші непрямі податки незалежно від того, чи належать вони до категорії прибуткових податків або вважаються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав.

10.11.4. Сума податку з іноземного доходу платника податку – резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку відповідно до законодавства України.

10.12. Оподаткування доходів, отриманих фізичними особами у вигляді плати (процентів), яка розподіляється на пайові членські внески в кредитній спілці

10.12..1. Податковим агентом платника податку при нарахуванні (виплаті) на його користь плати (процентів), яка розподіляється на пайові внески членські внески в кредитній спілці, є кредитна спілка, яка оподатковує такий дохід за стовкою, визначеною у підпункті 7.1 статті 7 цього розділу.

10.12.2. Кредитна спілка, що виплачує плату (проценти), яка розподіляється на пайові членські внески в кредитній спілці, платникам цього податку, надає податковому органу, у строки, встановлені цим Кодексом, для податкового кварталу податковий розрахунок про нараховану плату (процентів) та утриманий на неї податок.


Стаття 11. Особи, відповідальні за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) податку до бюджету
11.1. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з доходів у вигляді заробітної плати, є роботодавець, який виплачує такі доходи на користь платника податку.

11.2. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з інших доходів, є:

а) податковий агент – для оподатковуваних доходів з джерела їх походження в Україні;

б) платник податку – для іноземних доходів та доходів, джерело виплати яких належить особам, звільненим від обов'язків нарахування, утримання або сплати (перерахування) податку до бюджету.


Стаття 12. Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна
12.1. Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року: житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці) не оподатковується, якщо загальна площа житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку не перевищує 100 квадратних метрів. У разі коли площа житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку перевищує 100 квадратних метрів, то частина доходу, пропорційна сумі такого перевищення, підлягає оподаткуванню за ставкою в розмірі 1 відсотка від вартості такого об’єкта нерухомого майна.

Дохід від відчуження господарсько-побутових споруд, які розташовані на одній ділянці з житловим або садовим (дачним) будинком та продаються разом з ним, для цілей оподаткування окремо не визначається.

12.2. Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більше ніж одного з об'єктів нерухомості, зазначених у пункті 12.1 цієї статті, або від продажу об’єкта нерухомості, іншого ніж зазначене у пункті 12.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 7.2 статті 7 цього розділу.

У такому ж порядку оподатковується дохід від продажу (обміну) об’єкта незавершеного будівництва.

12.3. Дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче ніж оціночна вартість такого об’єкта.

При обміні об’єкта нерухомості на інший (інші) дохід платника податку у формі отриманої ним грошової компенсації від відчуження нерухомого майна, визначеного:

у абзаці першому пункту 12.1 цієї статті - не оподатковується;

у абзаці другому пункту 12.1 цієї статті - оподатковується за ставкою 1 відсоток пропорційно сумі перевищення площі зазначеного у ньому об’єкта нерухомості понад 100 квадратних метрів;

у пункті 12.2 цієї статті - оподатковується за ставкою, визначеною у пункті 7.2 статті 7 цього розділу.

12.4. Під час проведення операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору та щокварталу подає органу державної податкової служби за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про такий договір, включаючи інформацію про його вартість та суму сплаченого податку в порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку.

12.5. Сума податку визначається та самостійно сплачується через банківські установи:

особою, що продає або обмінює з іншою фізичною особою нерухомість, до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу(міни);

особою, у власності якої перебуває об’єкт нерухомості, що відчужено за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно – на підставі включення доходу від такого відчуження, обчисленого відповідно до пункту 12.1 цієї статті, до складу річного оподатковуваного доходу та подання річної податкової декларації з цього податку.

12.6. У разі невчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору продажу (обміну) об'єкта нерухомості, за яким сплачено податок, платник податку має право на повернення надміру сплаченої суми податку на підставі податкової декларації, поданої в установленому порядку, та підтвердних документів про фактичну сплату податку.

12.7. Одночасно з дією пункту 12.4 цієї статті, якщо сторонами договору купівлі-продажу (міни) об’єкта нерухомого майна є юридична особа чи фізична особа-підприємець, така особа є податковим агентом платника податку щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів, отриманих платником податку від такого продажу (обміну).

12.8. Для цілей цієї статті під продажем розуміється будь-який перехід права власності на об’єкти нерухомого майна, крім спадкування, дарування та обміну, включаючи відчуження об’єктів нерухомості за рішенням суду.

12.9. Дохід від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомості, які здійснюються фізичними особами – нерезидентами, оподатковуються згідно із цією статтею в порядку оподаткування таких доходів, встановленому для резидентів, за ставкою, визначеною у пункті 7.3 статті 7 цього розділу.

12.10. Продаж успадкованого (отриманого у подарунок) об’єкта нерухомості підлягає оподаткуванню згідно з положеннями цієї статті.

12.11. Порядок визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються), визначається Кабінетом Міністрів України.
Стаття 13. Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну рухомого майна
13.1. Дохід платника податку від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною у пункті 7.1 статті 7 цього розділу.

Дохід від продажу об’єкта рухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче ніж оціночна вартість такого об’єкта.

13.2. Як виняток з положень пункту 13.1 цієї статті, під час продажу одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера або моторного (парусного) човна не частіше ніж один раз протягом звітного податкового року доходи продавця від зазначених операцій оподатковуються за ставкою в розмірі 1 відсотка вартості такого об’єкта рухомого майна, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого майна, за умови сплати (перерахування) ним до бюджету відповідної суми державного мита або плати нотаріусу за нотаріальне посвідчення відповідного договору до такого посвідчення.

Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більше ніж одного із зазначених об'єктів підлягає оподаткуванню за правилами, визначеними у пункті 13.1 цієї статті.

13.3. Якщо стороною договору купівлі-продажу об'єкта рухомого майна є юридична особа чи фізична особа – підприємець, така особа вважається податковим агентом платника податку та зобов’язана виконати всі визначені цим розділом функції податкового агента.

Якщо рухоме майно продається (обмінюється) за посередництвом юридичної особи (її філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) або представництва нерезидента чи фізичної особи-підприємця, такий посередник виконує функції податкового агента стосовно подання до органу державної податкової служби інформації про суми доходу та суми сплаченого до бюджету податку у порядку та строки, встановлені для податкового розрахунку, а платник податку під час укладання договору зобов'язаний самостійно сплатити до бюджету податок з доходу від операцій продажу (обміну) об'єктів рухомого майна.

13.4. Під час проведення операцій з відчуження об'єктів рухомого майна в порядку, передбаченому цією статтею:

нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору та щокварталу подає органу державної податкової служби за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про такий договір включаючи інформацію про його вартість та суму сплаченого податку в порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку;

суб’єкт господарювання, який надає послуги з укладення біржових угод або бере участь в їх укладенні за наявності оціночної вартості такого рухомого майна та документа про сплату податку сторонами договору, щокварталу подає органу державної податкової служби інформацію про такі угоди, включаючи інформацію про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку у порядку та строки, встановлені для податкового розрахунку.

Для цілей цього пункту платник податку самостійно визначає суму податку, сплачує його до бюджету через банківські установи.


Каталог: Res -> Zakoni -> Proekti -> formats -> pku
Res -> Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2007
Res -> Теми рефератів для професійно-орієнтованої дисципліни «Вступ до спеціальності»
Res -> Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки. За загальною редакцією професора М. В. Вовка Випуск IIІ івано-Франківськ Видавничо-дизайнерський відділ ціт 2009
Res -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Педагогіка» Основні положення щодо організації самостійної роботи студента
Res -> Предмет і основні категорії педагогіки
Res -> Соціально-культурні компетенції
pku -> Розділ VІ. Акцизний податок
Zakoni -> Рішення про розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка