Розділ Формування функцій менеджменту в РФ патСторінка3/3
Дата конвертації31.03.2016
Розмір0.67 Mb.
1   2   3
може бути бесіда між двома працівниками. Наприклад взаємні консультації між працівниками з приводу оформленя баківської документації.

5. Між менеджером (керівником) і його робочою групою (апаратом)цей тип становить основу комунікативної діяльності керівника. Обмін інформацією між керівником і підлеглими пов’язаний з уточненням завдань, пріоритетів і очікувань результатів, обговорення проблем ефективної роботи, досягненням визнання і винагороди, удосконаленням і розвитком здібностей підлеглих, збиранням інформації про реальну або прогнозовану проблему[18].

Прикладом комунікаційного процесу на РФ ПАТ «Кредобанк» може бути процес виявлення відсутності копії документа у кредитній справі корпоративного клієнта.
Інформація про відсутність бухгалтерської довідки у кредитній справі

Повідомлення про відсутність бухгалтерської довідки

Начальник відділу корпоративного продажу
Форму- кодує та

лює вибирає

канал
зворотній зв’язок (допомога працівника архіву


Заступник директора з корпоративного продажу
у пошуках необхідного документа)


Розуміння отриманого повідомлення
декоду- передача

вання


Рис. 6.1. Модель комунікаційного процесу
В Рівненській філії ПАТ «Кредобанк» широко використовуються діаграми та графіки. Прикладом їх застосування, може бути виробнича нарада, або нарада вищого керівництва, коли оприлюднюються результати роботи окремих підрозділів та організації вцілому. Банк постійно має справу з фінансовою звітністю підприємств, з якими він має виробничі відносини. Тому загалом банк постійно має справу з діаграмами та графіками, оскільки розглядає фінансову звітність клієнтів у динаміці.

РФ ПАТ «Кредобанк» використовує автоматизовану систему документообігу. Основні принципи електронного документообігу:

*Однократна реєстрація документа, що дозволяє однозначно ідентифікувати документ в будь-якій інсталяції даної системи.

*Можливість паралельного виконання операцій, що дозволяє скоротити час руху документів і підвищення оперативності їх виконання.

*Безперервність руху документа, що дозволяє ідентифікувати відповідального за виконання документа (завдання) в кожен момент часу життя документа (процесу).

*Єдина (або погоджено розподілена) база документної інформації, що дозволяє унеможливити дублювання документів.

*Ефективно організована система пошуку документа, що дозволяє знаходити документ, володіючи мінімальною інформацією про нього.

*Розвинена система звітності по різних статусах і атрибутах документів, що дозволяє контролювати рух документів по процесах документообігу і приймати управлінські рішення, грунтуючись на даних із звітів.

Розглянемо процес передачі наказу. Спочатку Правління банку приймає рішення про проведення певної зміни, після чого подається наказ юридичному відділу скласти текст документа. Потім, юридичний відділ оформляє текст наказу, який затверджується головою Правління, або уповноваженою особою, та проставляються відповідно підписи а також печатка. Затверджений електронний варіант розсилається до директорів усіх філій. Директори відповідних філій розсилають цей наказ начальникам відповідних відділів, які вже доносять дану інформацію своїм підлеглим. Працівники також обговорюють між собою отриману інформацію. Дана ситуація відображає між рівневі, міжособистісні комунікації, а також комунікації між керівником та підлеглими.

За способом сприйняття інформація на РФ ПАТ «Кредобанк» буває візуальна – представлені графіки, діаграми, і інформація сприймається зором; аудіальна – телефонні розмови, телефонні конференції, коли інформація сприймається на слух.

За формою подання використовується текстова інформація, у вигляді наказів, звітів та іншої документації; числова – таблиці, в яких зазначені цифри, що відповідають певним показникам економічної діяльності; графічна – графіки, діаграми що характеризують процес у динаміці; звукова – будь яка інформація, що сприймається на слух. Це можуть бути і телефонні розмови і усні вказівки керівництва.

За призначенням РФ ПАТ «Кредобанк» використовує наступні види інформації:

— масова - містить тривіальні відомості і оперує набором понять, зрозумілим більшій частині соціуму. (Інформація про проведення акцій).

— спеціальна - містить специфічний набір понять, при використанні відбувається передача відомостей, які можуть бути не зрозумілі основній масі соціуму, але необхідні і зрозумілі в рамках вузької соціальної групи, де використовується дана інформація. (Процес проведення кредитної, облікової політики на РФ ПАТ «Кредобанк»).

— особиста — набір відомостей про яку-небудь особистість, що визначає соціальний стан і типи соціальних взаємодій всередині популяції. (Характерна в основному для неформальних організацій, в деяких випадках між членами вищого керівництва)[20].

Усунути перепони в міжособових комунікаціях можна шляхом вдосконалення спілкування. Для цього треба: 1. пояснювати та обговорювати свої ідеї ще до початку їх передавання;

 2. бути сприйнятливим до потенційних семантичних проблем;

 3. слідкувати за власними жестами, позами, інтонаціями;

 4. бути уважним до почуттів працівників;

 5. враховувати соціально-психологічний клімат у колективі;

 6. налагоджувати ефективний зворотній зв’язок;

 7. допускати можливість дублювання ідеї, повідомлення, пояснення.

Удосконалення комунікацій і ліквідація перепон в РФ ПАТ «Кредобанк» можлива шляхом:

 • раціоналізації структури комунікаційного процесу;

 • регулювання інформаційних потоків;

 • удосконалення документообігу;

 • ефективного застосування графічних засобів;

 • поліпшення виконання функцій менеджменту;

 • покращення зворотного зв'язку;

 • введення системи збору пропозицій від працівників;

 • застосування сучасних інформаційних технологій – ПЕОМ, електронної пошти, радіо, телебачення тощо.

Отже, комунікація є смисловим аспектом соціальної взаємодії, однією із найбільших загальних характеристик будь-якої діяльності, включаючи управлінську. Вона являє собою нову форму політичної, наукової, організаційної і технічної сили в суспільстві, за допомогою якої організація включається у зовнішнє середовище, здійснюється обмін думками або інформацією для забезпечення взаєморозуміння.

Розділ 7. Організація управлінської праці

7.1.Організація робочого місця менеджера
З кожним роком збільшується обсяг оброблюваної в процесі управління інформації, тому виникають нові професії, поглиблюється поділ, кооперація та спеціалізація праці. Все це потребує певної організації робочих місць, їх планування, оснащення, створення оптимальних умов праці.

Вимоги до організації робочих місць можна згрупувати слідуючим чином: інформаційні, економічні, ергономічні, гігієнічні, естетичні, технічні, організаційні.

Інформаційні вимоги охоплюють комплекс заходів з інформаційного забезпечення робочого місця. До них відносяться: визначення обсягів і структури інформації, яка надходить на робоче місце, обробляється на ньому, створюється і передається на інші робочі місця; проектування інформаційних потоків, у систему яких включене робоче місце та ін.

Економічні вимоги передбачають таку організацію робочого місця в апараті управління, при якій витрати на утримання робочого місця мінімальні, проте достатні для його функціонування.

Гігієнічні вимоги – це вимоги до освітлення робочих місць, повітрообміну, температурного режиму, вологості, шуму та ін. факторів середовища, які впливають на здоров’я і працездатність людини.

Естетичні вимоги. Продуктивність праці людини значною мірою залежить від елементів зовнішнього оформлення середовища, в якому вона працює.

Технічні вимоги. Для будь-якої праці, насамперед, необхідний простір – це площа, на якій встановлено необхідні меблі та устаткування, яку займає сам працівник, а також площа проходів до столу, іншого робочого місця [24].

Кабінет менеджера рекомендується поділяти на три функціональні зони: робочу, нарад і відпочинку. Кожній з них повинна відповідати обстановка. У набір меблів робочої зони входять: двотумбовий стіл, підйомно-поворотне крісло, шафа для книг чи кабінетна стінка, стіл-приставка, бокс для документів, технічні засоби, які використовуються в процесі роботи. Бажано, щоб: письмовий стіл розташовувався перпендикулярно до вікна; світло з вікна падало ліворуч; письмовий стіл і крісло були вилучені від джерела тепла; вхідні двері знаходилися в полі зору. Меблі і технічні засоби треба розташовувати так, щоб можна було, не встаючи, дістати якнайбільше предметів.

Зону відпочинку рекомендується розташовувати в частині кабінету, протилежній робочій зоні. її обладнують кріслами для відпочинку, журнальним столиком, телевізором, локальним освітленням.

Робоче місце менеджера в Рівненській філії ПАТ «Кредобанк» відповідає вищезазначени інформаційним, економічним, гігієнічним, естетичним та технічним вимогам, проте слід зазначити, що розташування меблів не відповідає визначеним вимогам (наприклад, робочий стіл розташований паралельно до вікна), що вносить певний негативний вплив на роботу менеджера. Також відсутня окремо виділена зона відпочинку, в якості якої під час обідньої перерви використовують робоче місце. Тому необхідно вдосконалити планування робочого простору, для забезпечення найкращої роботи менеджера.


7.2. Забезпечення умов техніки безпеки та охорони праці на робочому місці


Ергономічні вимоги. Ергономіка – галузь науки, яка вивчає функціональні можливості людини в трудових процесах з метою створення для неї оптимальних умов праці, які роблячи її високопродуктивною та надійною, разом з тим забезпечують людині необхідні зручності та зберігають її сили, здоров’я і працездатність[5].

Для встановлення нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого средовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на РФ ПАТ «Кредобанк» можна запропонувати наступні комплексні заходи:

1. Проводити оляд всіх електроприладів, електродвигунів, щитів, пускателлей, електропроводки,на не пригодність в експлуатації і при необхідності проводити своєчасні ремонти.

2. Провести ремонт та підготувати опалювальні системи у всіх підрозділах до 1 жовтня.

3. Регулярно поповнювати аптечки медикаментами першої допомоги один раз в квартал.

4. На всіх виробничих дільницях завести журнали, де фікксувати проведення інструктажів по ТБ і протипожежній защиті.

5. Щомісячно проводити день охорони праці з метою усунення порушень норм та правил по ТБ.

6. Щомісячно проводити сандень по благоустрою дільниць та робочих приміщень.

Відповідальним за забезпечення техніки безпеки і охорони праці на робочому місці у відділі кредитного моніторингу є його начальник, в адміністративному відділі – його начальник, і так у кожному підрозділі відповідальним за забезпечення техніки безпеки і охорони праці є начальник відповідного підрозділу.

7.3. Механізація та автоматизація управлінської праці


Постійне зростання обсягу необхідної управлінської інформації потребує збільшення чисельності адміністративно-управлінського персоналу та відповідно витрат на управління. То природно шукати шляхи підвищення продуктивності управлінської праці. Для цього, більш оперативна обробка інформації можлива завдяки механізації та автоматизації управлінської праці.

Одним з найважливіших напрямків підвищення продуктивності праці службовців є посилення її технічної озброєнності на базі сучасних технічних засобів організаційної та обчислювальної техніки. Серед технічних засобів, які використовуються для механізації та автоматизації праці управлінських працівників виділяються:

1.Засоби складання документів, за допомогою яких здійснюється виготовлення документації, її копіювання і розмноження, обробка.

Для виготовлення текстових документів можуть використовуватися механічні та електричні друкарські машини, персональні комп’ютери.

Для економії часу при підготовці різних документів керівник може використовувати диктофон.

Копіювання і розмноження документів здійснюється за допомогою засобів світлокопіювання, фотокопіювання, електрографічного копіювання.

Засоби обробки документації – це в основному засоби оформлення кореспонденції, листопідбірні, ріжучі, окантовуючі і склеюючі засоби, паперознищуючі машини тощо.

2.Засоби передачі інформації – це засоби передачі усної інформації (телефонний та радіозв’язок, комутатори, які дають змогу вести розмову одночасно з кількома абонентами), передачі зображення (промислове телебачення), передачі письмової інформації (телеграф, телетайп, телефакси).

3.Засоби зберігання, пошуку і транспортування інформації. Для зберігання інформації використовують різноманітні засоби групування документів, місткості для зберігання дискет, дисків, магнітних стрічок.

4.Засоби для креслярських робіт і лічильних операцій. Універсальним засобом механізації та автоматизації праці службовців є ПЕОМ, забезпечений пакетом прикладних програм, базами даних, набір яких визначається тими функціональними завданнями, які вирішує користувач. На основі персональних комп’ютерів розроблені різні автоматизовані місця: економіста, бухгалтера, менеджера та ін. Персональний комп’ютер служить і засобом передачі інформації – через локальні мережі і спеціальні пристрої – модеми [18].

7.4. Витрати на управління організацією та ефективність управлінської праці


Адміністративно-управлінські витрати - витрати на утримання апарату управління та його обслуговування. Вони складаються з витрат на утримання органів державної влади і державного управління, апарату загальногосподарського управління й апарату управління виробництвом безпосередньо на промислових та сільськогосподарських підприємствах, будовах тощо. Адміністративно-управлінські витрати включають заробітну плату працівників адміністративно-управлінського персоналу, охорони, нештатних працівників, інші витрати адміністративно-управлінського призначення (відрахування у пенсійний фонд, фонд соціального страхування, інші фонди згідно з чинним законодавством, утримання легкового автотранспорту, вартість службових відряджень, канцелярські, друкарські, поштові, телефонно-телеграфні витрати та на утримання й поточний ремонт будівель тощо)[16].

Загалом економічна ефективність оцінюється за рівнем і динамікою витрат на той або інший вид управлінської діяльності. Однак сам факт економії грошей, часу або чисельності кадрів управління буде показником ефективності лише в разі випадку, якщо якість управління, тобто результативність апарату управління, принаймні не погіршиться. Про справжню економічну ефективність управління можна говорити тоді, коли витрати на управління не змінилися, а якість управління покращилась; витрати на управління збільшилися, але ще більшою мірою поліпшилася якість управління. Найбільш поширеним показником визначення ефективності управління є відношення загального або кінцевого результату виробництва до сукупних витрат на управління:

Для підвищення достовірності цього показника треба виходити не з чисельності всього адміністративно-управлінського персоналу, а лише з чисельності кадрів управління. При цьому слід враховувати, що управління не тільки економічне, а й соціальне явище. Його ефективність і результативність залежать від цілого ряду неекономічних факторів: демократизації управління, зростання ініціативи і підприємливості та ін. Оцінюючи ефективність удосконалення управління, дуже важливо провести порівняльний аналіз, за допомогою якого в кожному конкретному випадку можна більш точно визначити, як змінилися підсумкові економічні показники з тих або інших заходів у галузі вдосконалення управління на порівнюваних об'єктах[20].

Специфіка праці менеджерів обумовлює ряд особливостей у роботі зі створення сприятливих умов на їхніх робочих місцях. Основними елементами процесу оптимізації виробничого середовища для них є:

—розробка інтер'єру службових приміщень;

—забезпечення необхідного світлового режиму;

—всіляке усунення шуму;

—забезпечення необхідних параметрів повітрообміну, температури і вологості повітря.

Першочерговою проблемою створення організаційної системи для будь-якого виду діяльності є поділ праці. Це зумовлено масштабами роботи, розосередженістю в часі та просторі, різною кваліфікацією та досвідом працівників.

При організації управлінської праці застосовують три напрямки її поділу: функціональний, технологічний та кваліфікаційний. Функціональний – закріплення окремих функцій за підрозділами чи працівниками. Технологічний – спеціалізація працівників відповідно до трьох великих груп робіт: керівництво структурним підрозділом; обробка інформації, яка надходить від об’єкта управління; створення комплексу документації, її пересилання, зберігання, облік тощо. Кваліфікаційний – це ознака поділу праці, за якою працівники виконують різну роботу, що відповідає їх кваліфікації та досвіду.

Під кооперацією праці розуміють об’єднання поділених видів праці для виконання спільних завдань. В управлінні ЗАТ застосовують паралельну і послідовну, постійну та епізодичну кооперацію праці управлінського персоналу.

Підготовка управлінських кадрів може проводитися шляхом організації лекцій, дискусій у складі невеликих груп, читання літератури, ділових ігор ролевого тренінгу та обміну досвідом з фахівцями далекого та ближнього зарубіжжя.

Потрібно зауважити, що провадження передових методів та прийомів значно підвищить якість та ефективність управлінської праці.

Отже, основними засобами оптимізації управлінської праці є впровадження новітніх технологій в галузі інформаційних систем та комп’ютерних технологій, використання передових методів та прийомів управління, використання накопиченого досвіду та обмін ним з провідними фахівцями, як з України, так і з-за кордону.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Об’єктом курсової роботи стала Рівненька філія Публічного акціонерного товариства «Кредобанк».

Розглянувши організаційно-правову форму, слід зазначити, що наявна організаційно-правова форма є оптимальною враховуючи специфіку діяльності підприємства. Також слід зауважити що дана організаційно-правова форма є рекомендованою для банків чинним законодавством.

Оцінивши внутрішнє середовище можна зробити висновки що філія функціонує досить ефективно. У філії дуже низька плинність кадрів, що є значною перевагою для діяльност і, ми можемо спостерігати збільшення усіх показників діяльності. Перевагами внутрішнього середовища є: закордонні інвестиції, велика кількість активів, рентабельність підприємства, співпраця з страховими агенствами, різноманітність банківських продуктів, високий рівень кваліфікації працівників. Недоліками внутрішнього середовища є: відсутність патентів, науково-дослідницьких розробок, невикористання максимальних потужностей, втрата клієнтів.

РФ ПАТ «Кредобанк» здійснює свою діяльність в складних економічних умовах, в період змін. Проте не зважаючи на дані перешкоди, можна зробити висновок, що банк справляється з цим. Він успішно веде свою діяльність, отримуючи при цьому прибуток, має висококваліфікованих працівників, які ведуть організацію до досягнення цілей. Залучення підприємств-постачальників на договірній основі, дозволяє бути впевненим у власних силах, а також зекономити.

На основі побудованих ліній тренду для основної продукції (надання кредиту) та супутньої продукції ( розрахунково-касове обслуговування) можна зробити висновок, що обсяг реалізації як основновної продукції так і супутньої у наступні 3 роки буде зростати, а отже, банк отримуватиме прибуток від своєї діяльності.

Існуюча структура цілком відповідає основним цілям, що стоять перед виробничою системою. Філія широко застосовує засоби мотивації.

Щодо рекомендацій, то необхідно оптимізувати робочі місця. Для цього необхідно:

—розробити інтер'єр службових приміщень;

—забезпечити необхідний світловий режим;

—всіляко усунути шум;

—забезпечити необхідні параметри повітрообміну, температури і вологості повітря.

Також слід удосконалити процес маркетингу шляхом більш деталізованого вивчення потреб потенційних споживачів а також кон’юктури ринку.

Необхідно збільшити завантаженість, шляхом залучення нових клієнтів.

Також однією з пропозицій є удосконалення документообігу з чітким регламентом передачі документів а також чітким визначенням відповідальних осіб.

Отож, ми оцінили організаційно-правову форму банку, проаналізували внутрішні і зовнішні чинники впливу на підприємство, зробили прогноз для продукції банку, сформували функції менеджменту, спроектували операційну систему, проаналізували комунікаційні процеси в філії, розглянули організацію управлінської праці.
Список використаної літератури

  1. Конституція України // від 26 червня 1996 року.

  2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р.

  3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.199р.

  4. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 16. 03.1999р.

  5. Закон України “Про охорону праці” в редакції від 21 листопада 2002 року.

  6. Про підприємництво: Закон України зі змін. та доповн.// Відомості Верховної Ради. – 1991. - №14; 1992. - №48; 1992. - №51; 1993. - № 30; 1994. - №3, 28, 40, 49; 1995. - № 7, 10, 14.

  7. Про захист прав споживачів: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №30.

  8. Cтатут Публічного акціонерного товариства «Кредобанк» в редакції від 30 квітня 2010 року

  9. Боумен Основы стратегического менеджмента. Пер. с англ. Л.Г. Зайцева.-М. : Юнити, 2002.- 174с.

  10. Гарваленко С.Т. Маркетинг. Навчальний посібник. – К.: Лібра , - 2004- 280с.

  11. Градіусов В.М. Інвестування. – К., 2005. – 163с.

  12. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. – К., 2005. – 250с.

  13. Звітність підприємств: навчальний посібник / За ред. проф. Вериги Ю. А. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 656с.

  14. Зоріна В.Н., Осадча Т.С., Зорін Г.Г. Фінансова звітність: навч.посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 200с.
  15. Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Посібник - К. "Академія", 2001.


  16. Немцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. Ч.1.- К., 2002.- 506 ст.

  17. Основи менеджменту : практикум : Навчальний посібник // В.П. Окорський, О.О. Клюха, О.М.Мандзюк , Е.Г. Мороз, О.В. Пахаренко; за ред.. В.П. Окорського –Рівне : НУВГП, 2010.- 443с.

  18. Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 664

  19. Хміль Ф.І. Основи менеджменту. – К.: Академвидав, 2003. - 608с.

  20. Шегда А.В. Менеджмент: Навч. посібник. – К. : Знання, 2004. – 687 с.

  21. Менеджмент організацій [Елоктронний ресурс].

Режим доступу : http : //buklib.net/hjyuy/23.

  1. Менеджмент персоналу [Елоктронний ресурс].

Режим доступу : http : //www.grinchuk.lviv.ua/

Режим доступу :

http://i-kar-100.narod.ru/referatu/ekonomika/bankivska_sprava/6/met_roz_rob_b.html  1. Організація робочого міся [Елоктронний ресурс].

Режим доступу : http://kosvita.uaforums.net/--vt61.html

  1. Офіційний сайт ПАТ «Кредобанк» Елоктронний ресурс].

Режим доступу : http://www.kredobank.com.ua/

  1. Розвиток мотивації персоналу на підприємстві [Елоктронний ресурс].

Режим доступу : http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/27289.html

  1. Матеріальне стимулювання працівників [Елоктронний ресурс].

Режим доступу : http://vseslova.com.ua/word

ДОДАТКИ


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка