Розділ Формування функцій менеджменту в РФ патСторінка1/3
Дата конвертації31.03.2016
Розмір0.67 Mb.
#46
  1   2   3

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

ЗМІСТ

Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Розділ 1. Вибір організаційно-правової форми підприємства. . . . . . . . . . . . . . . 6

Розділ 2. Оцінка внутрішнього і зовнішнього середовища організації за умов обраної стратегії її розвитку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.1. Внутрішнє середовище: сильні і слабкі сторони. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.2. Зовнішнє середовище: вплив та можливості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Розділ 3. Трендові функції збуту і життєвих циклів продукції. . . . . . . . . . . . . 20

Розділ 4. Формування функцій менеджменту в РФ ПАТ «Кредобанк». . . . . . 25

4.1. Обгрунтування стратегії підприємства та стратегічних цілей його підрозділів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4.2. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту. . . . . . . . . . . 26

4.3. Матеріальне і моральне стимулювання працівників. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4.4. Система контролювання виробничих процесів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Розділ 5. Організація та проектування операційних систем. . . . . . . . . . . . . . . .39

5.1. Проектування функціональних служб. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

5.2. Розробка посадових інструкцій службовців. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Розділ 6. Організація комунікаційного процесу в РФ ПАТ «Кредобанк». . . . .41

Розділ 7. Організація управлінської праці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

7.1.Організація робочого місця менеджера. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

7.2. Забезпечення умов техніки безпеки та охорони праці на робочому місці. . . 47

7.3. Механізація та автоматизація управлінської праці менеджера. . . . . . . . . .48

7.4. Витрати на управління організацією та ефективність управлінської праці… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Висновки та пропозиції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

Список використаної літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Додатки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55


ВСТУП
У процесі становлення ринкової економіки в Україні важливого значення набуває вдосконалення банківської системи в державі та чітке правове регулювання всієї банківської діяльності.

Останнім часом банківська система України зазнала докорінних змін, створено дворівневу банківську систему, дедалі більшого розвитку набуває діяльність інших банків та спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів, розширюються нетрадиційні сфери застосування банківського капіталу, істотно змінюється характер взаємовідносин банків з клієнтурою, збільшується кількість конкурентів, розвиваються і впроваджуються новітні інформаційні технології.

Саме тому стратегія розвитку банківської системи повинна не лише визначати перспективу забезпечення стійкості грошової системи та розвитку національної економіки, але й опосередковано впливати на грошову, бюджетну та податкову політику держави.

Об’єктом курсової роботи є Рівненська філія Публічного акціонерного товариства «Кредобанк».

Джерелами інформації про банк є його статут, накази, положення а також нормативно-правові акти.

Метою нашої курсової роботи є розробка системи менеджменту в Рівненській філії Публічного акціонерного товариства «Кредобанк».

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:


 • Вибрати організаційно-правову форму підприємства, оцінити актуальність наявної організаційної форми;

 • Оцінити фактори впливу внутрішнього та зовнішнього середовища РФ ПАТ «Кредобанк»;

 • Дослідити життєвий цикл продукції;

 • Сформувати функції менеджменту для РФ ПАТ «Кредобанк»;

 • Спроектувати функціональну службу для підприємства;

 • Дослідити комунікаційні процеси на підприємстві;

 • Дослідити та оптимізувати управлінську працю на РФ ПАТ «Кредобанк»;

 • Зробити висновки та внести пропозиції поліпшення;

До основних напрямів стратегії розвитку банківської системи слід віднести: забезпечення режиму чіткої узгодженості грошово-кредитної політики з вимогами зміцнення банківської системи і підвищення довіри до українських банків; створення максимально повної законодавчої бази функціонування банківської системи.

Розділ 1. Вибір організаційно-правової форми підприємства


ПАТ "Кредобанк" – це банк з найбільшою польською інвестицією у банківську установу України. На сьогодні у структурі акціонерного капіталу ПАТ "Кредобанк" інвестиції стратегічного акціонера складають 99.6%. Філія є відокремленим структурним підрозділом ПАТ «Кредобанк» , не має статусу юридичної особи і здійснює банківську діяльність виключно від імені Банку та в межах повноважень, наданих Положенням «Про РФ ПАТ «Кредобанк»№2006/02 від 10 лютого 2006 р.».

Філія розташована за адресою: мРівне, вул.Кавказька 2. ПАТ «Кредобанк» здійснює свою діяльність як універсальний комерційний банк відповідно до ліцензії Національного Банку України № 43 від 25.01.2010 р. та письмового Дозволу Національного банку України № 43-4 від 25.01.2010 року із додатком до нього. На підставі ліцензії Банк здійснює такі банківські операції:

1) приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

2) відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів;

3) розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

4) надання гарантій і поручительств, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

5) придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги (факторинг);

6) лізинг;

7) послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей;

8) випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших платіжних інструментів;

9) випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

10) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

На підставі письмового Дозволу да додатку до нього Банк здійснює такі операції:

1) операції з валютними цінностями ( у т.ч. операції з банківськими металами на валютному ринку України);

2) емісію власних цінних паперів;

3) організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

4) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);

5) здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

6) перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

7) операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

8) довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

9) депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.

ПАТ "Кредобанк" – член Асоціації українських банків, Першої Фондової Торговельної Системи, Київської міжбанківської валютної біржі та міжнародних платіжних систем Europay Іnternatіonal і Vіsa Іnternatіonal, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Для даного підприємства обрана організаційно-правова форма є найбільш оптимальною, оскільки банк був створений іноземним капіталом, тобто до нього постійно надходять закордонні інвестиції. Публічне акціонарне товариство дозволяє без перешкод залучати будь-які інвестиції у вигляді купівлі акцій товариства. Іноземні інвестиції забезпечили стабільність розвитку ПАТ " Кредобанк ", стали гарантіями захищеності для клієнтів, відкрили доступ до фінансових ресурсів, досвіду і технологій європейських банків та додатково зміцнили позиції Банку на українському та світовому фінансовому ринках [2].


Діяльність філії здійснюється у відповідності до чинного законодавства, а саме:

 • Закону України "Про банки і банківську діяльність";

 • Закону України "Про господарське товариство";

 • Закону України "Про власність";

 • Нормативних актів Національного банку України;

 • Статуту, його Положення та інших документів Банку [25].

Таблиця 1.1

Загальна характеристика РФ ПАТ «Кредобанк»№ п/п

Параметр, який характеризується

Зміст та особливості

11

Форма підприємства

Публічне акціонерне товариство

22

Профіль

Банківська біяльність

33

Види діяльності

Виробництво банківських продуктів, надання банківських послуг

44

Форма власності

Приватна

Розділ 2. Оцінка внутрішнього і зовнішнього середовища організації за умов обраної стратегії розвитку

2.1.Внутрішнє середовище: сильні і слабкі сторонни
В сучасних умовах виробництва ефективність використання виробничих фондів, сировини, покращення якості продукції залежать як від кількості працюючих, так і від рівня їх кваліфікації. Неврівноважений склад персонала досить часто спричиняє негативний вплив на якість та динаміку обсягу продукції[22]. Даючи власну оцінку побаченому, то Рівненська філія ПАТ «Кредобанк» на 98% забезпечена трудовими ресурсами. Кожен працівник Філії має вищу економічну освіту, добре володіє персональним комп’ютером на рівні, необхідному для якісного виконання поставлених завдань та роботи. Говорячи про плинність кадрів, то вона майже відсутня. Усі працівнки РФ ПАТ «Кредобанк» працюють у філії вже по декілька років.

ПАТ " Кредобанк " - це банк з найбільшою польською інвестицією у банківську установу України.

ПАТ " Кредобанк " активно впроваджує європейські стандарти якості обслуговування клієнтів, нові банківські технології, динамічно реагує на ринкову кон'юнктуру, розширює спектр фінансових послуг, налагоджує довгострокові, взаємовигідні ділові відносини. Банк утвердив себе як стабільна і прозора структура в очах західноєвропейських фінансових кіл.

Валюта балансу Банку (нетто) за 2009 рік зменшилась на 485 864 тис. грн. або на 8,2% і станом на кінець дня 31.12.2009р. склала 5 475 154 тис. грн.

Власний капітал Банку з урахуванням фінансового результату 2009 року станом на кінець дня 31.12.2009 року склав 591 208 тис. грн., або 10,80% від сумарної валюти балансу Банку (нетто). За звітний рік він зріс на 496 598 тис. грн. або на 524,89%.

Кредитний портфель Банку (брутто та без нарахованих доходів) за 2009 рік зменшився на 586 254 тис. грн. або 11,39% і склав 4 561 915 тис. грн. При цьому кредитний портфель юридичних осіб за 2009 рік зменшився на 304 671 тис. грн. або 8,73% – до суми 3 183 837 тис. грн., кредитний портфель фізичних осіб за 2009 рік зменшився на 281 583 тис. грн. або 16,97% – до суми 1 378 078 тис. грн.

Портфель цінних паперів, що рефінансуються НБУ, за 12 місяців 2009 року зріс на 6 887 тис. грн., або на 17,45% і станом на кінець дня 31.12.2009р. склав 46 353 тис. грн.

Портфель цінних паперів (без ОВДП та без нарахованих доходів) за 2009 рік зменшився на 28 394 тис. грн. або на 22,29% і на кінець дня 31.12.2009р. склав 99 003 тис. грн.

Приріст коштів, залучених від клієнтів (без нарахованих витрат), за 2009 рік склав 100 831 тис. грн. або 2,93%, у т.ч. кошти юридичних осіб за 2009 рік зменшились на 95 408 тис. грн. або на 8,86% і склали 981 830 тис. грн., кошти фізичних осіб протягом 2009 року зросли на 196 239 тис. грн. або на 8,28% і склали 565 703 тис. грн.

Основні засоби і нематеріальні активи (нетто) за рік зросли на 15 971 тис. грн. (2,79%) і склали на кінець дня 31.12.2009 року 587 622 тис. грн.

Доходи Рівненської філії ВАТ “Кредобанк” в період 2005-2007 рр. збільшились на 234262,90 грн. при чому збільшення на 105787,80 грн. відбулося у 2006 році та на 128475,10 грн. у 2007 р. Це є позитивною тенденцією, так само, як і зменшення витрат за 3 роки на 13308,32 грн., у тому числі за 2003 рік на 28,82 тис. грн. та за 2007 р. – 13279,50 грн.

У свою чергу відбулося збільшення балансового прибутку, який визначається, як різниця між доходами і витратами, у 2005-2007 р. на 247571,2 грн., а саме у 2006 році на 105816,60 грн., у 2007 році на 141754,60 грн.

Також зросла чисельність працівників з 117 до 124 чоловік.

Чистий дохід на одного працівника визначається, як відношення балансового прибутку до середньоспискової чисельності персоналу. В Рівненській філії ВАТ «Кредобанк» дохід на одного працівника протягом 2005-2007 рр. змінювавсь в позитивну сторону з 25025, 00 грн. до 25509,04 грн. На одного працівника. Темп росту склав 0,04 % у 2003 р. проти 2005 р. та 1,89 % у 2006 р. проти 2007 р.

Рентабельність, що визначається, як відношеня між балансовим прибутком та доходами, теж протягом 3-ох років зростала з 47,61 % до 49, 80 %. В основному збільшення відбулось у період 2005-2007 р. на 1,28 %, а у 2005-2006рр. на 0,91 %.

Кількість клієнтів у 2007 р. в порівнянні з 2005р. теж стала більшою на 271 особу.

Потрібно відмітити, що вагоміше збільшення усіх показників, крім чисельності працівників, відбулося у 2007р. [25].

Позитивною тенденцією є те, що доходи збільшувалися, оскільки це збільшує можливість зменшення зобов’язань по отриманим кредитам, а також можливість взагалі їх не залучати. Зменшення витрат також є позитивним, оскільки це свідчить про зменшення зобов’язань банку перед іншими юридичними та фізичними особами.

Рівненська філія Публічного акціонерного товариства «Кредобанк» надає широкий асортимент банківських послуг на високому рівні якості і які відповідають встановленим правилам і вимогам. Усі банківські продукти прорекламовані на неохідному рівні. Кредобанк має свою кольорову гаму у рекламі і дотримується не відхиляючись ні на трошки, що є величезною перевагою, оскільки так клієнту легше зорієнтуватись.

На жаль РФ ПАТ «Кредобанк» не використовує максимальні потужності і не залучає максимально можливу кількість клієнтів. Відповідно підприємство не отримує максимально можливий прибуток.

Також підприємництво не має ніяких патентів та науково-дослідницьких розробок.

Вагомим є те, що ПАТ створює власне програмне забезпечення, що значно спрощує систему обліку контрагентів, а також спияє швидшому досягненню цілей організації.

Отож, перевагами внутрішнього середовища є: закордонні інвестиції, велика кількість активів, рентабельність підприємства, співпраця з страховими агенствами, різноманітність банківських продуктів, високий рівень кваліфікації працівників.

Недоліками внутрішнього середовища є: відсутність патентів, науково-дослідницьких розробок, невикористання максимальних потужностей, втрата клієнтів.
Залучити гроші

Продати банківський продукт

Ідентифіку-вати потреби клієнта

Розробити документаціюВиготовити банківський продукт / надати послугу

Активувати продукт / послугу

Провести післяпродажне обслуговування

Рис. 2.1.Технологічний процес виготовлення банківського продукту / надання послуги

Точка беззбитковості (Break-Even Point) - Об'єм або рівень операцій, при якому сукупний дохід дорівнює сукупним витратам, тобто це точка нульового прибутку або нульових збитків.

Розглянемо варіант прийняття рішень в ситуації, коли для одержання оптимального прибутку недостатньо ресурсів. Попередній аналіз стратегії банку щодо отримання певного рівня прибутку передбачає порівняння розрахункової величини необхідного рівня ресурсів та фактичного обсягу ресурсів, які банк може залучити.

Необхідний рівень ресурсів, що забезпечує беззбиткову роботу банку буде визначатиметься за формулою:(2.1)

Якщо планується отримати певний рівень прибутку, то формула набуває такого вигляду:(2.2)

Отже, рівень залучених ресурсів, що забезпечує беззбиткову (або прибуткову) роботу банку передусім обумовлюється рівнем умовно-постійних (управлінських) витрат, значенням спреду та питомою вагою іммобілізованих ресурсів, що зменшують вільний капітал банку, який може бути використаний в активних операціях.

Якщо розрахункове значення обсягу ресурсів перебуває в межах фактичного (ймовірного) обсягу ресурсів, то цей фактор не буде обмежувальним, і коригування стратегії підвищення прибутковості банку потрібно робити в напрямку оптимізації інших факторів.

Мінімальне значення дохідності активних операцій, що забезпечує беззбиткову роботу банку розраховується за формулою:(2.3)

Розрахунок дохідності активів за умови одержання певного рівня прибутку передбачає використання такої формули:(2.4)

Максимальне значення витратності залучених ресурсів, що забезпечує беззбиткову роботу банку, визначається за формулою:(2.5)

Розрахунок рівня витратності залучених ресурсів за умови одержання певного рівня прибутку передбачає використання такої формули:(2.6)

Порівняння розрахункових показників дохідності активів та витратності залучених коштів банку з відповідними показниками інших банків або середніми показниками в цілому по банківській системі дає змогу визначити резерви підвищення ефективності роботи банку. Якщо показник дохідності нижчий, ніж середнє його значення по інших банках, то доведення цього показника до середьостатистичного рівня дає змогу намітити резерви підвищення прибутку банку. При цьому потрібно враховувати причини, що обумовили відносно нижчий його рівень. Стратегія банку щодо здешевлення своїх послуг та встановленню нижчих відсоткових ставок за кредитами дає змогу підвищити конкурентоспроможність банку та розширити масштаби кредитної діяльності. Якщо відносно низький рівень дохідності не пов’язаний зі стратегією залучення нових позичальників, а обумовлений неповерненням кредитів, поганою фінансовою дисципліною позичальників та незадовільною структурою активів, то доведення значення дохідності активів до середнього значення по банківській системі є необхідною умовою підвищення ефективності роботи банку. Розрахунок резерву підвищення прибутку за рахунок фактору дохідності активних операцій буде здійснюватись за формулою:, (2.7)

де Δіп — відхилення фактичного значення дохідності активів від середнього по банківській системі.

Інші фактори включаються в модель на рівні фактичних значень, що склалися в аналізованому періоді.

Аналіз стратегії депозитної політики банку базується на порівнянні фактичної відносної витратності залучених коштів з відповідним середнім показником по банківській системі. У тому разі, коли розрахунковий показник витратності залучених коштів банку буде вищим від середнього значення, необхідно з’ясувати причини такого відхилення. Якщо перевищення відсоткових ставок за депозитами компенсується додатковим залученням ресурсів (причому дія фактору обсягу ресурсів сприяє додатковому отриманню прибутку, незважаючи на підвищення витратності пасивів), то така стратегія банку є виправданою. Якщо ж підвищення відносної витратності залучених коштів не супроводжується додатковим зростання обсягу ресурсів, необхідно розглядати відхилення за цим показником (фактичного значення від середнього) як потенційний резерв підвищення прибутку банку. Розрахунок резерву зростання прибутку за рахунок цього фактору здійснюється за формулою:(2.8)

де Δіп — відхилення фактичного значення величини витратності залучених ресурсів від середнього значення цього показника.

Серед факторів, які впливають на розмір прибутку банку та ефективність його діяльності в цілому, важливим є рівень умовно-постійних витрат, їх співвідношення з умовно змінними витратами та їх питома вага в маржинальному доході банку. Маржинальний дохід, у свою чергу, розраховується як різниця між загальним доходом та умовно-змінними витратами. Цей фактор залежить безпосередньо від самого банку і серед екзогенних факторів насамперед підпадає під коригування під час розроблення стратегії підвищення прибутковості роботи банку.

Необхідний рівень умовно-постійних витрат, що забезпечує беззбиткову роботу банку, буде визначатися за формулою:(2.9)

Розрахункове значення умовно-постійних витрат за умови отримання певного рівня прибутку передбачає використання такої формули:(2.10)

Порівняння фактичного значення з розрахунковим дає змогу визначити реальні резерви підвищення прибутку банку. Особливу увагу цьому фактору потрібно приділяти, якщо інші фактори в ринкових умовах обмежені певним рівнем і не можуть бути змінені в процесі стратегічного управління. Аналізуючи статті витрат, що входять до складу умовно-постійних, передусім слід звернути увагу на ті витрати, які належать до управлінських витрат, а саме: витрати на відрядження, на утримання легкових автомобілів, послуги зв’язку, господарські витрати [23].

Аналіз підвищення ефективності роботи банку в цілому і зокрема зростання його прибутку не вичерпується наведеними напрямками аналізу. Визначення кількісного впливу окремо діючих факторів на рівень прибутку банку є першим кроком у стратегічному аналізі. Наступні етапи передбачають вивчення одночасного впливу кількох факторів, непрямих факторів, які залежать від рівня якості менеджменту і націлені на оптимізацію структури пасивів та активів з позиції не лише прибутковості, а й зменшення ризикованості та підвищення фінансової стійкості банку.
2.2 Зовнішнє середовище: вплив та можливості
Середовище, в якому працює організація (макросередовище), має відповідні складові, які поділяються на фактори прямої дії (безпосереднє оточення) та фактори непрямої дії.

Безпосереднє оточення організації охоплює ті його елементи, з якими організація перебуває у прямому контакті. Аналіз положення організації слід починати з дослідження структури галузі, в якій вона працює.

При виконанні аналізу пріоритетними факторами необхадно вважати споживачів, конкурентів та постачальників.

Банківська конкуренція – це суперництво між учасниками ринку банківських послуг. Ринок банківських послуг характеризується високим рівнем конкуренції, яка виникла разом з банківською справою. Сферою прояву банківської конкуренції є ринок банківських послуг, що являє собою досить складне утворення та певною мірою стосується практично всіх елементів ринкової системи, а саме ринків:

- засобів виробництва;

- предметів споживання;

- праці;

- інформаційних продуктів;

- нерухомості;

- фінансового та ін.

Виділяють три рівні банківської конкуренції у залежності від складу суб’єктів, що конкурують між собою:


 1. Конкуренція між комерційними банками. Її рівень і гострота визначаються насамперед співвідношенням між універсальними і спеціалізованими банками. Функціонує обернена залежність: чим вищий рівень спеціалізації в банківській сфері, тим нижчий рівень конкуренції. Оскільки визначальною тенденцією в банківській сфері є ріст універсалізації банків, то цілком логічним буде висновок про загострення конкуренції на цьому рівні.

 2. Конкуренція комерційних банків з небанківськими кредитно-фінансовими установами, до яких належать: ломбарди, пенсійні фонди, інвестиційні фонди, установи кредитної кооперації тощо.

 3. Конкуренція комерційних банків з нефінансовими організаціями (з відділеннями зв’язку у сфері грошових переказів, з торговими підприємствами, що реалізують товари в кредит, з структурами, що емітують і обслуговують платіжні картки тощо).

Основними конкурентами «Кредобанку» є: ВАТ КБ «ПриватБанк», ВАТ «Укрексімбанк», ВАТ "УкрСиббанк".

Висновок про ступінь мінливості потреб, вимог, смаків покупців стосовно тих товарів, що входять до номенклатури Кредобанку, про прихильність покупців до товарів підприємства та про торгову силу покупців наведений у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

Оцінка характеристик профілю покупців№ з/п

Параметри профілю покупців

Індикатори

Оцінка в балах

1

2

3

1.

Прихильність покупців до товарів підприємства

Частота придбання товарів підприємства
2- нерегу-лярно
2.

Торгова сила покупців

Рівень інформованості покупців про товар, ціну, режим роботи підприємства3 – широке

опові-щенняЧутливість споживачів до зміни рівня цін на товари підприємства

1 – дуже чутливіФінансовий стан покупця3-вище середнього

Споживачами Кредобанку є як фізичні особи так і юридичні. На обсяг попиту впливають ставки на кредити, на депозити, вартість комісій, перелік необхідних документів, заробітна плата.

Поточні умови реалізації банківських продуктів є тяжкими, перемінними і нестабільними. Внаслідок цього також змінюється попит на продукцію.

Діяльність постачальників та їх конкурентної сили оцінимо за допомогою методу експертних оцінок з використанням запропонованої оцінювальної шкали (таблиця 2.6).

Таблиця 2.6

Оцінювальна шкала постачальників

№ з/п

Показник

Бали

1

2

3

1.

Репутація та імідж3-дуже добра репутація та імідж

2.

Рівень каналу розподілу
2-дворівневий
3.

Доступність (територіальна, комунікативна)3-розміщено недалеко і добрий комунікативний зв’язок

4.

Сконцентрованість постачальника на роботі з клієнтами
2-підприємства постачальники зацікавлені в довгостроковій роботі з певною кількістю
5.

Надання гарантій якості товару підприємством-постачальником
2-надає гарантії якості товару, що поставляє
6.

Умови поставки та форма розрахунків3-транспортування, страхування і комерційний ризик бере на себе постачальник; ціна в договорі не є фіксованою, не вимагає 100% передоплати


Каталог: data -> ukr -> IJnfo dlya stydenta 2
IJnfo dlya stydenta 2 -> Курсова робота
IJnfo dlya stydenta 2 -> Реферат на тему: " Мустафа Кемаль Ататюрк"
IJnfo dlya stydenta 2 -> Серед різних рівнів структури системи міждержавних відносин, різних її складових можна виокремити такі, які в тій чи іншій формі відповідають цивілізаційним поняттям
IJnfo dlya stydenta 2 -> Українське питання
IJnfo dlya stydenta 2 -> Курсова робота з педагогіки
IJnfo dlya stydenta 2 -> Метою написання даного наукового реферату є вивчення впливу економічної інформації в проведенні науково-дослідної роботи
IJnfo dlya stydenta 2 -> Розробка молодіжної проблематики в сучасній західній соціології
IJnfo dlya stydenta 2 -> „Теорія походження релігії та християнські віровчення


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка