Розділ 10. Фінансовий аналіз діяльності підприємствСкачати 154.53 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір154.53 Kb.

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Вступ.

10.1. Сутність, завдання та характеристика методів і прийомів фінансового аналізу.

10.2. Інформаційна основа та показники оцінки фінансового стану підприємства.

Висновок.

Основні поняття та їх визначення.

Контрольні запитання до розділу 10.

Список рекомендованої літератури.

 

Розділ 10. Фінансовий аналіз діяльності підприємств.

Вступ.


Функціонування підприємств за умов конкурентного ринкового середовища зумовлює необхідність систематичного аналізу фінансового стану та оцінки фінансових результатів їх діяльності. Фінансовий аналіз здійснюють за системою спеціальних показників, які обчислюють на основі даних фінансового обліку та фінансової звітності підприємств. За результатами фінансового аналізу визначають наявні резерви підприємства щодо покращення його фінансового стану. Інформацію, отриману в процесі фінансового аналізу, використовують при розробці фінансового плану підприємства, а також для прийняття багатьох управлінських рішень.

Після вивчення цього розділу Ви зможете:

      пояснити місце фінансового аналізу в загальній системі аналізу господарської діяльності підприємства та його основні завдання;

      дати характеристику основних прийомів і методів фінансового аналізу;

      назвати основні джерела  інформації для здійснення фінансового аналізу;

      розрахувати і проаналізувати показники оцінки майнового стану, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та стабільності підприємства;

      розрахувати і проаналізувати основні показники оцінки ділової активності, руху грошових коштів та акціонерного капіталу підприємства;

      розрахувати і оцінити рентабельність і прибутковість діяльності підприємства.


10.1. Сутність, завдання та характеристика методів і прийомів фінансового аналізу.


Система аналізу господарської діяльності підприємства складається з підсистем – управлінського та фінансового аналізу. Управлінський аналіз здійснюють на основі даних управлінського обліку. Це – внутрішньогосподарський аналіз, основне завдання якого –  оцінювання облікової інформації для забезпечення обґрунтованого прийняття управлінських рішень менеджерами різних рівнів управління підприємством. Фінансовий аналіз – це спосіб оцінювання фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємства на основі даних поточного фінансового обліку і фінансової звітності. Оцінка фінансового стану підприємства необхідна як для його  ділових партнерів (постачальників, покупців, банків, інвесторів, контролюючих фінансових органів, фінансових аналітиків), так і для працівників фінансових служб на самому підприємстві.

Основним завданням фінансового аналізу є інформаційне забезпечення прийняття рішень за такими напрямками діяльності підприємства:

1)                          фінансова діяльність (управління пасивами, забезпечення підприємства фінансовими ресурсами, визначення оптимального розміру, складу і структури джерел фінансування);

2)                          інвестиційна діяльність (управління активами, розподіл фінансових ресурсів, визначення оптимального розміру, складу і структури активів підприємства, вибір і реалізація інвестиційних проектів);

3)                          операційна діяльність (управління поточними витратами і фінансовими результатами, основної і операційної діяльності).

Методи фінансового аналізу – це комплекс науково-методичних прийомів дослідження фінансового стану підприємства. Виділяють неформалізовані та формалізовані методи фінансового аналізу. Неформалізовані методи  ґрунтуються на логічних і морфологічних дослідженнях. До неформалізованих методів належать: метод експертних оцінок, психологічні методи, морфологічні методи, метод порівнянь тощо. Для них характерний певний суб’єктивізм при здійсненні оцінки результатів аналізу.

Формалізовані методи базуються на аналітичних розрахунках. До них належать такі методи: ланцюгових підстановок, арифметичних різниць, балансовий метод, методи факторного аналізу, метод відсоткових чисел, диференціальний і логарифмічний методи, інтегральний метод, метод  дисконтування, метод кореляційного і дисперсійного аналізу тощо.

Можна виділяти такі основні групи формалізованих методів фінансового аналізу:

 горизонтальний (часовий) аналіз, який здійснюють шляхом порівняння даних звітності одного періоду з даними звітності за інший звітний період;

 вертикальний (структурний) аналіз на основі обчислення структури фінансових показників та оцінки впливу на неї певних чинників;

 трендовий аналіз, що ґрунтується на порівнянні значення показників звітності підприємства за певний період часу з рядом аналогічних даних за попередні звітні періоди та побудові на цій основі тренду (прогнозу);

 аналіз відносних показників (коефіцієнтів) на основі обчислення відношення між окремими позиціями одної форми звітності або позиціями різних форм звітності підприємства;

 порівняльний аналіз зведених показників звітності різних підрозділів підприємства чи дочірніх підприємств (внутрішньогосподарський аналіз) або порівняння даних підприємства з аналогічними даними підприємств–конкурентів чи середніми показниками по галузі тощо (міжгосподарський аналіз);

 факторний аналіз, на основі визначення впливу певних факторів на значення конкретного показника (без урахування фактора невизначеності – детермінований факторний аналіз або з врахуванням фактора невизначеності – стохастичний факторний аналіз).

Виділяють такі основні типи моделей фінансового аналізу діяльності підприємства:

дескриптивні моделі, що ґрунтуються на використанні фактичних даних  бухгалтерського обліку і звітності (горизонтальний і вертикальний аналіз статей фінансової звітності, розрахунок фінансових коефіцієнтів тощо);

предикативні моделі, які мають передбачувальний, прогностичний характер (аналіз і прогнозування доходів, витрат і прибутків підприємства, прогнозування точки беззбитковості підприємства тощо);

нормативні моделі – це моделі, які ґрунтуються на порівнянні значення фактичних результатів діяльності підприємства з нормативними та аналізі відхилень.

Результати фінансового аналізу використовують при розроблянні фінансових прогнозів і планів підприємства.

10.2. Інформаційна основа та показники оцінки фінансового стану підприємства.


Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії усіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських чинників і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення й використання фінансових ресурсів підприємства.

Основними інформаційними джерелами для оцінювання фінансового стану підприємства є:

показники фінансової звітності підприємства, зокрема балансу (форма №1); звіту про фінансові результати (форма №2); звіту про рух грошових коштів (форма №3); звіту про власний капітал (форма №4); приміток до річної фінансової звітності (форма №5). Взірці форм фінансової звітності підприємства подані в додатках 3 – 7.

показники статистичної звітності підприємства;

дані поточного бухгалтерського обліку.

Фінансовий стан підприємства аналізують за такими групами показників:

 показники оцінки майнового стану;

 показники оцінки прибутковості та рентабельності;

 показники ліквідності та платоспроможності;

 показники фінансової стійкості та стабільності підприємства;

показники оцінки ділової активності і руху грошових коштів підприємства;

 показники оцінки акціонерного капіталу.

Систему показників оцінки фінансового стану підприємства подано в таблиці 10.1.

Таблиця 10.1.Основні показники оцінки фінансового стану підприємства

з/п

Назва показників

Порядок обчислення показників

Нормативне (рекомендоване) значення показників

 

I. Показники оцінки майнового стану

 

1.1.

Вартість господарських засобів, які є у розпорядженні підприємства

Валюта нетто активу бухгалтерського балансу

 

1.2.

Питома вага активної частини основних засобів у загальній їх вартості

Вартість активної частини основних засобів/Вартість основних засобів підприємства

 

1.3.

Коефіцієнт зносу основних засобів

Сума зносу основних фондів/Первинна вартість основних засобів

 

1.4.

Коефіцієнт придатності основних засобів

Залишкова вартість основних засобів /Первинна вартість основних засобів

 

1.5.

Коефіцієнт оновлення основних засобів

Балансова вартість придбаних у звітному періоді основних засобів /Вартість основних засобів на кінець звітного періоду

 

1.6.

Коефіцієнт вибуття основних засобів

Балансова вартість вибулих у звітному періоді основних засобів/ Балансова вартість основних засобів на початок звітного періоду

 

 

2.Показники рентабельності та прибутковості

2.1.

Рентабельність продажу

(Прибуток від продажу продукції, товарів, робіт, послуг /Чистий дохід від продажу продукції, товарів, робіт, послуг) х 100

 

2.2.

Рентабельність продукції

(Прибуток від продажу продукції, товарів, робіт, послуг / Собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг) х 100

 

2.3.

Рентабельність операційної діяльності

(Прибуток від операційної діяльності /(Собівартість реалізованої продукції + операційні витрати))х 100

 

2.4.

Рентабельність власного капіталу

(Чистий прибуток /Середня величина власного капіталу) х 100

 

2.5.

Рентабельність активів підприємства

(Прибуток після сплати податків і дивідендів на привілейовані акції/ (Усього активи – нематеріальні активи)) х 100

 

2.6.

Прибутковість інвестицій у фірму

Прибуток від звичайної діяльності після оподаткування/Сума інвестицій у фірму

 

2.7.

Головний показник прибутковості

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування/ (Всього активи –Нематеріальні активи)

 

 

3. Показники ліквідності та платоспроможності

3.1.

Величина власних обігових коштів (функціонуючий капітал)

Поточні активи – (Поточні зобов’язання + Доходи майбутніх періодів) або (Власний капітал + Забезпечення наступних витрат і пасивів + Довгострокові зобов’язання – Необоротні активи)

 

3.2.

Коефіцієнт покриття загальний

Поточні активи/Поточні зобов’язання

2,0 і більше

3.3.

Коефіцієнт швидкої ліквідності

(Грошові кошти та їх еквіваленти + Дебіторська заборгованість)/ Поточні зобов’язання

0,7 : 1,0

3.4.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності)

Грошові кошти та їх еквіваленти/ Поточні зобов’язання

0,2 і більше

3.5.

Частка власних обігових коштів у покритті запасів

(Власні обігові кошти/Вартість запасів) х 100

Не менше 50%

 

4. Показники фінансової стійкості та стабільності

4.1.

Коефіцієнт автономії (незалежності)

Власний капітал/Вартість майна підприємства

0,5 і більше

4.2.

Коефіцієнт співвідношення залученого та власного капіталів

Залучений капітал/Власний капітал

1:1

4.3.

Коефіцієнт фінансової залежності

Залучений капітал/Вартість майна підприємства

0,5 і менше

4.4.

Коефіцієнт фінансової стабільності

Власний капітал/Залучений капітал

1:1

4.5.

Маневреність власних обігових коштів

Грошові кошти та їх еквіваленти / Функціонуючий капітал

 

4.6.

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

Довгострокові зобов’язання / (Власний капітал + Довгострокові зобов’язання)

 

 

5. Показники ділової активності і руху грошових коштів підприємства

5.1.

Коефіцієнт оборотності всього капіталу підприємства

Дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг та інших доходів від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства /Середнє значення суми власного і залученого капіталу підприємства (підсумок нетто валюти балансу)

 

5.2.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

Дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг / Середні залишки оборотних активів

 

5.3.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

Дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг та інших доходів від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності / Середнє значення власного капіталу

 

5.4.

Коефіцієнт оборотності власних обігових коштів

Дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг / Середні залишки власних обігових коштів

 

5.5.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Дохід (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг / Середнє значення дебіторської заборгованості

 

5.6.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Дохід (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг / Середнє значення кредиторської заборгованості

 

5.7.

Обсяг грошового потоку підприємства (Cash – Flow)

Чистий прибуток  + Амортизаційні відрахування

 

5.8.

Коефіцієнт співвідношення Cash – Flow і нетто заборгованості підприємства

Cash – Flow / (Кредиторська заборгованість – Залишки грошових коштів і їх еквівалентів – Короткострокові фінансові вкладення)

 

 

6. Показники оцінки акціонерного капіталу

6.1.

Прибутковість акції

Дивіденд на одну акцію / Ринкова ціна акції 

 

6.2.

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

Прибуток після сплати податків та дивідендів на привілейовані акції / Кількість простих акцій

 

6.3.

Цінність акції

Ринкова ціна акції / Чистий прибуток, що припадає на одну акцію

 

6.4.

Дивіденди на одну акцію

Сума оголошених дивідендів / Кількість простих акцій

 

6.5.

Коефіцієнт котирування акції

Ринкова ціна акції / Номінальна ціна акції

 

 

Під ліквідністю підприємства розуміють його здатність розрахуватися за своїми поточними фінансовими зобов’язаннями за рахунок своїх поточних активів, які можуть бути використані для погашення боргів. Такі активи називають ліквідними. Ліквідними є оборотні активи, які можна порівняно швидко і без фінансових втрат реалізувати і отримати готівку: виробничі запаси, запаси готової продукції на складах, дебіторська заборгованість (крім безнадійної), ліквідні цінні папери тощо. У практиці фінансового аналізу виділяють три рівні ліквідності. Загальний коефіцієнт ліквідності (загальний коефіцієнт покриття), який характеризує платіжні можливості підприємства не тільки за умови своєчасних розрахунків з дебіторами, але і продажу (у випадку потреби), інших елементів матеріальних активів. Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, чи достатньо грошових коштів, ліквідних цінних паперів та дебіторської заборгованості для погашення поточних зобов’язань за платежами при умові своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) характеризує, яку частину своїх поточних зобов’язань підприємство здатне негайно погасити.

Важливими показниками оцінки фінансового стану є показники фінансової стійкості, які визначають на основі співставлення суми власного і залученого капіталів підприємства. Найпоширенішим через них є коефіцієнт автономії. Зменшення цього показника до одиниці вказує на зниження фінансової стабільності підприємства і посилення залежності від залученого капіталу, що може спричинити до негативних наслідків виробничо–господарської діяльності підприємства.

Узагальненими показниками оцінки фінансового стану підприємства є показники дохідності і рентабельності його діяльності.

 

Висновок.


Організація фінансового аналізу – це одна з важливих ланок фінансової роботи на підприємстві. Оцінювання фінансового стану підприємства здійснюють за системою показників, основними з яких є показники майнового стану, рентабельності, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості і стабільності, ділової активності тощо. Інформаційною основою для фінансового аналізу є дані фінансової звітності підприємства.

Результати фінансового аналізу використовують для поточного управління підприємством, виявлення можливих резервів покращення його фінансового стану, планування та прогнозування діяльності підприємства на майбутні періоди. 

Основні поняття та їх визначення


Фінансовий аналіз – це спосіб оцінювання фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємства на основі даних поточного обліку і фінансової звітності.

Метод фінансового аналізу – комплекс науково–методичних прийомів дослідження фінансового стану підприємства.

Рентабельність – виражений у відсотках показник прибутковості, який характеризує ефективність витрат підприємства загалом або ефективність виробництва окремих видів продукції.

Ліквідність – здатність підприємства розраховуватися за своїми поточними фінансовими зобов’язаннями за рахунок своїх поточних активів.

Платоспроможність – здатність підприємства своєчасно і повністю сплачувати за своїми платіжними зобов’язаннями (негайно погасити свої поточні зобов’язання).

Фінансова стійкість – спроможність підприємства забезпечити фінансову діяльність за рахунок власних коштів.

Фінансовий стан підприємства – комплексне поняття, яке є результатом взаємодії усіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення й використання фінансових ресурсів.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка