Роль навчання у психічному розвитку дитиниСкачати 95.47 Kb.
Дата конвертації02.04.2016
Розмір95.47 Kb.
VII. Завдання для самостійної роботи студентів

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Тама 1. Предмет та завдання дитячої психології. Основні теорії психічного розвитку дитини (6 год.).

1. Конспект першоджерела Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студ. вузов. – 5-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2000. – 456 с. (С. 1–5).

2. Реферат на тему: Роль навчання у психічному розвитку дитини.

Основна література: 11, 23, 41, 57,59, 62, 68, 71, 74, 76, 80, 82.

Додаткова література: 12,13, 17,27, 28, 30 , 32.
Тема 2. Методологія та методи психології дитячої. Психолого-педагогічний експеримент – зміст, функції, складові елементи (6 год.).

1. Конспект першоджерела Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методологія, методи, програми, процедури: навчальний посібник для вищої школи. – К.: Наукова думка. – 1998. – 216 с.( С. – ).

2. Реферат на тему: Основні методи дослідження розвитку психіки дитини у ДНЗ.

Основна література: 11, 23, 41, 57,59, 62, 68, 71, 74, 76, 80, 82.

Додаткова література: 12,13, 17,27, 28, 30 , 32.
Тема 3. Сутність і закономірності психічного розвитку дитини (6 год.).

1. Конспект першоджерела Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Рад. школа, 1989. – 608 с. (С. – ).

2. Реферат на тему: Питання соціалізації дитини.

Основна література: 8, 9, 12, 11, 23, 41, 57,59, 62, 68, 71, 74, 76, 80, 82.

Додаткова література: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12,13, 17,27, 28, 30 32.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДИТИНИ ПЕРЕДДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Тема 4. Психічний розвиток дитини у фазі новонародженості та немовлячому віці (8 год.).

1. Конспект першоджерела Выготский Л.С. Психология. – М.: Эксмо-Пресс, 2000. – 1008 с. (С. – ).

2. Реферат на тему: Роль рухової активності у розвитку дитини фази новонародженості та немовлячому віці.

Основна література: 8, 9, 12, 18, 19, 20, 21, 22.

Додаткова література: 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13.
Тема 5. Особливості розвитку психіки дитини раннього віку (6 год.).

1. Конспект першоджерела Заброцький М.М. Основи вікової психології: Навч. посіб. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2002. – 112 с. (С. – ).

2. Реферат на тему: Формування предметної діяльності та зародження нових видів діяльності у ранньому віці.

Основна література:6, 11, 16, 17,20, 21, 23, 31, 39, 41, 44, 48, 50, 54, 57, 57.

Додаткова література: 17, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІІ

Психологічна характеристика діяльності дитини

Тема 6. Особливості розвитку спілкування дитини з дорослими (6 год.)

1. Конспект першоджерела Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения: Научные исследования Ин-та общей и педагогической психологии АПН СССР. – М.: Педагогика, 1986. – 144 с. (С. – ).

2. Конспект першоджерела Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. – Минск.: Университетское, 1990. – 560 с.( С. - ).

Основна література:1, 6, 7, 10, 11, 18, 20, 39, 44, 48, 51, 55, 60, 62, 77, 82.

Додаткова література: 2, 4, 5, 15, 16, 17, 20, 21, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36.
Тема 7. Розвиток дитячої гри та особливості становлення навчальної діяльності дошкільників (6год.).


 1. 1. Конспект першоджерела Педагогика и психология игры: Межвуз. сб. научн. тр. / Отв. ред. Н. П. Аникеева и др. – Новосибирск : НГПИ, 1985. – 128 с. (С. – ).

2. Реферат на тему: Розвиток мотивації учіння дітей старшого дошкільного віку.

Основна література: 8, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22.

Додаткова література: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13.

Тема 8. Розвиток продуктивних видів діяльності та елементів трудової діяльності дитини (6 год.).

1. Конспект першоджерела Котирло В.К. Гра, навчання та праця в житті дошкільника. – К.: Знання, 1968. – 46 c. (С. 1–46).

2. Реферат на тему: Вплив конструктивної діяльності на психічний розвиток дошкільників.

Основна література:2, 5, 6, 9,11, 14, 19,22, 25,29, 30, 32, 38, 42, 43, 45, 46, 63, 64, 66, 74,87, 88.

Додаткова література: 3, 6, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 25, 35.

Оцінювання результатів самостійної роботи представлені у таблиці 7.1.

Таблиця 7.1

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ магістра

Змістовий модуль та теми курсу

Академічний контроль

Бали

Термін виконання (тижні)

Змістовний модуль І.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Тема 1. Предмет та завдання психології дитячої. Основні теорії психічного розвитку дитини.

Самостійна робота

МКР


10
Тема 2. Методологія та методи психології дитячої. Психолого-педагогічний експеримент – зміст, функції і складові елементи.

Самостійна робота

Семінарське заняття,

МКР


10
Тема 3. Сутність і закономірності психічного розвитку дитини.

Самостійна робота

Семінарське заняття,

Практичне заняття,

МКР


10
Змістовний модуль IІ.

ОСОБЛИВОСТІ психічного розвитку дитини та дослідження рівнів розвитку

дошкільників

Тема 4. Психічний розвиток дитини у фазі новонародженості та немовлячому віці.

Самостійна робота

Семінарське заняття,

МКР


10
Тема 5. Особливості розвитку психіки дитини раннього віку.

Самостійна робота

Семінарське заняття,

Практичне заняття,

МКР


10
Змістовий модуль III.

МЕТОДИЧНЕ ЗАПЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ У ДОШКІЛЬНИХ навчальних закладах

Тема 6. Особливості розвитку спілкування дитини з дорослими.

Самостійна робота

Семінарське заняття,

Практичне заняття,

МКР


10

Тема 7. Розвиток дитячої гри та особливості становлення навчальної діяльності дошкільників.

Самостійна робота

Семінарське заняття,

Практичне заняття,

МКР


10
Тема 8. Розвиток продуктивних видів діяльності та елементів трудової діяльності дитини.

Самостійна робота

Семінарське заняття,

Практичне заняття,

МКР

10

Разом:50 год.

Разом: 80 балів


VІІI. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА

(навчальний проект)
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності бакалавра, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання бакалаврами ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Психологія дитяча» – це вид науково-дослідної роботи бакалавра, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.
Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:


 • науково-педагогічне дослідження у вигляді реферату (охоплює весь зміст навчального курсу) – 30 балів.

Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 8.1 і 8.2.
Таблиця 8.1

Критерії оцінювання ІНДЗ

(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)
п/п

Критерії оцінювання роботи

Максимальна кількість балів за кожним критерієм

1.

Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження

2 бали

2.

Складання плану реферату

3 бал

3.

Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучас­ного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного пи­тання.

7 балів

4.

Дотримання правил реферуванням наукових публікацій

5 бали

5.

Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження

8 бали

6.

Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел)

5 балів

Разом

30 балів

Таблиця 8.2

Шкала оцінювання ІНДЗ

(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)
Рівень виконання

Кількість балів, що відповідає рівню

Оцінка за традиційною системою

Високий

29-30

Відмінно

Достатній

24-28

Добре

Середній

19-23

Задовільно

Низький

0-18

Незадовільно

Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни„Психологія дитяча”.


 1. Предмет та методи психології дитячої.

 2. Сучасний стан і завдання психології дитячої.

 3. Історія виникнення й розвитку психології дитячої.

 4. Теорія розвитку вищих психічних функцій Л.С.Виготського.

 5. Провідна діяльність та її розвиток у дітей немовля чого віку.

 6. Особливості психічного розвитку немовляти.

 7. Психологічні новоутворення раннього дитинства.

 8. Психологічні особливості розвитку особистості дитини дошкільного віку.

 9. Гра як провідний вид діяльності дошкільного віку.

 10. Трудова діяльність дошкільника.

 11. Розвиток побутової діяльності дошкільника.

 12. Становлення навчальної діяльності у дошкільному віці.

 13. Розвиток спілкування дитини з дорослими та однолітками.

 14. Характеристика основних форм спілкування з близьким дорослим у ранньому дитинстві.

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни „Психологія дитяча”.

Бакалавр може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ – 30 балів.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка