Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Туристського країнознавства для напрямку підготовкиСторінка3/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.71 Mb.
#10720
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5
    Навігація по даній сторінці:
  • Тема 4


Зміст лекційного курсу

Теми лекцій

Плани лекцій

Рекомендована література

Тема 1. Туристичне країнозна-вство

як наука та навчальна дисципліна

Об’єкт, предмет та функції туристичного країнознавства. Завдання, методи дослідження туристичного країнознавства, зв'язок з іншими науками.

1. Глушко А.Н. География туризма : учебное пособие / А.Н. Глушко, А.М. Сазыкин. – Владивосток : ТИДОТ ДВГУ, 2002. – 265 с.

2. Сапожникова Е. Н. Страноведение. Теория и методика туристского изучения стран : учеб. пособие / Е. Н.Сапожникова. — М. : Академия, 2004. – 240 с.

3. Ирисова Т.А. К вопросу о формировании учебного курса «Туристское страноведение» для туристских ВУЗов / Т.А. Ирисова, Е.В. Колотова, Л.А. Седова: [Электронный ресурс] // Теория и практика физической культуры – 2002. – № 11. – Режим доступа к журналу: http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/2002n11/p48-49.htm.

Тема 2.

Рекреаційно-туристичне районуванняЗміст та етапи рекреаційно-туристичного районування. Туристичний район як основна одиниця рекреаційно-туристичного районування. Районоутворюючі фактори. Рекреаційно-туристичне районування за кордоном. Схеми рекреаційно-туристичного районування світу.


1. Дмитревский Ю. Д. Туристские районы мира / Ю. Д. Дмитревский. – М., 2000. – 224 с..

2. Масляк П.О. Рекреаційна географія : навч. посіб. / П.О Масляк. – К. : Знання, 2008. – 343 с.

3. Романов А.А.География туризма : учебное пособие / А.А. Романов, Р.Г. Саакянц. 3-е издание. – 2004. – 464 с.

4. Мацкевич Н.М. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туристичного руху [Електронний ресурс] / М. Н. Мацкевич // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту 2006. - №7. - С.68-70. – Режим доступу : http://www.tourlib.net/statti_ukr/mackevyc.

5. Романов А. А. Зарубежное туристское страноведение [Электронный ресурс] / А.А. Романов : учебное пособие. – М. : Советский спорт, 2001. –288 с. – Режим доступа: http://www.buklib.net.

6. Бессонова В. Б. Туристский регион: содержание и границы понятия (на примере анализа туристской учебной литературы) [Электронный ресурс] / В. Б. Бессонова // Туризм и культурное наследие : межвузовский сборник научных трудов. – 2006. – Выпуск 3. – С. 287-295. – Режим доступа: http://tourlib.net/statti_tourism/bessonova2.htm.

7. Александрова А. Ю. Международный туризм [Электронный ресурс]: учебник. - М. : Аспект Пресс, 2002. – 470 с. - Режим доступа: http://tourlib.net/books_tourism/aleks.htm.

Тема 3 Глобальні просторові структури

та туристичне країнозна-вствоСуть і зміст глобалізації у світі. Структурування ринку виробника турпродукту. Транснаціональні компанії та монополізація. Геопросторова структура світового туристичного ринку.


1. Алдакушкина Е.С. Особенности инновационных процессов в сфере услуг / Е.С. Алдакушкина // География инновационной сферы мирового хозяйства / под ред. Н.С. Мироненко. - М. : Пресс-Соло, 2000. – С. 317-330.

2. Александрова А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Александрова - М. : Аспект-Пресс, 2001. – 467 с.

3. Баранов А. В. Социально-демографическое развитие круп­ного города / А. В. Баранов. – М. : Финансы и статистика, 1981. – 191 с.

4. Блій Г. де. Географія: світи, регіони, концепти / Г.де Блій, П. Муллер; пер. з анг. ; передмова та розділ «Україна» О. Шаблія. - К. : Либідь, 2004. –740 с.

5. Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство : учебник / Дж.Р. Уокер ; пер. с англ. – М. : ЮНИТИ, 1999. – 463 с.

6. Липец Ю.Г. География мирово­го хазяйства : учеб. пособие для студентов / Ю.Г. Липец, В.А. Пуляркин, С. Б. Шлихтер. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 400 с.

7. Любіцева О.О. Геопросторові структури світового туристич­ного ринку / О.О. Любіцева // Географія і сучасність: з6. Наук. праць Націо­нального пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. – К. : Вид-во ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 2001. – Вип. 6. - С. 212–218.

8. Шлевков А. Тенденции развития мирового туризма в свете кризиса 11 сентября / А. Шлевков // Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2001. –№ 4(8). – С. 10–15.

Тема 4

Теоретико-методичні основи туристської характеристики країн
Методика вивчення політичних умов розвитку туризму. Методика проведення аналізу економіки й інфраструктури країни. Методика дослідження населення та народів. Країнознавчий підхід до вивчення ролі культури в туризмі. Мистецтво як компонент культури. Методика туристського дослідження окремих видів мистецтва. Традиції та народна творчість як компонент культури. Масова культура та її дослідження.

1. Косолапов А. Б. Туристское страноведение. Европа и Азия : учебно-практическое пособие / А. Б. Косолапов. – М. : КНОРУС, 2005. – 400 с.

2. Романов А.А. Зарубежное туристское страноведение : навчальний посібник / А.А. Романов. – М. : Сов. Спорт, 2001. – 288 с.

3. Сапожникова Е. Н. Страноведение : Теория и методика туристского изучения стран: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. pавед / Е. Н. Сапожникова . – М. : Академия, 2004. – 240 с.


Тема 5.

Світова спадщина ЮНЕСКО як важлива складова рекреаційно-туристичних ресурсів світу


Характеристика списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Критерії об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Розподіл об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО по регіонах світу.


1. Александрова А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Александрова. – М. : Аспект-Пресс, 2001. – 467 с.

2. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг / О.О. Любіцева. К. : Альтерпрес, 2002. – 436 с.

3. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу / І.В. Смаль. – Ніжин : Вид-во Ніжин. держ. ун-у імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.

Інтернет-джерела

4. Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Світова_спадщина_ЮНЕСКО.

5. Всемирное наследие. Гринпис России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/world-heritage/.

6. Офіційний сайт Світової спадщини ЮНЕСКО (англ.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://whc.unesco.org .

Тема 6.

Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні


Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні. Софійський собор. Києво-Печерська лавра. Ансамбль історичного центру Львова. Пункти геодезичної дуги Струве. Одвічні букові ліси Карпат. Резиденція Буковинських митрополитів.


1. Світова спадщина ЮНЕСКО в нашій країні. Іменем закону [Електронний ресурс] : громадсько-правовий тижневик. – 27 жовтня 2010 р. – Режим доступу : www.imzak.org.ua/articles/article/id/533.

2. Список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні // Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Список_об'єктів_Світової_спадщини_ЮНЕСКО_в_Україні.

3. Національна комісія України у справах ЮНЕСКО. Попередній список українських об'єктів-кандидатів (Tentative List) на включення до Списку Всесвітньої спадщини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mfa.gov.ua/unesco/22382.htm.

4. Мій Київ - Києво-печерська лавра [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mykiev.info/ua/churches_and.../kiev-pechersk-lavra.html.

5. Офіційний сайт Світової спадщини ЮНЕСКО (англ.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://whc.unesco.org .

Тема 7.

Туристично-країнознавча характери-тика

Європейського регіону


Рекреаційно-туристичні ресурси країн Європи. Західна Європа. Північна Європа. Центрально-Східна Європа. Південна Європа. Східно-Середземноморська Європа. Загальна характеристика розвитку рекреації та туризму в країнах Європейського регіону. Західна Європа. Північна Європа. Центрально-Східна Європа. Південна Європа. Східно-Середземноморська Європа.

1. Александрова А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Александрова. – М. : Аспект-Пресс, 2001. – 467 с.

2. Глушко А.Н. География туризма : учебное пособие / А.Н. Глушко, А.М. Сазыкин. – Владивосток : ТИДОТ ДВГУ, 2002. – 265 с.

3. Дмитревский Ю. Д. Туристские районы мира / Ю. Д. Дмитревский. – М., 2000. – 224 с..

4. Сапожникова Е. Н. Страноведение. Теория и методика туристского изучения стран : учеб. пособие / Е. Н.Сапожникова. — М. : Академия, 2004. – 240 с.

5. Косолапов А. Б. Туристское страноведение. Европа и Азия : учебно-практическое пособие / А. Б. Косолапов. – М. : КНОРУС, 2005. – 400 с.

6. Масляк П.О. Рекреаційна географія : навч. посіб. / П.О Масляк. – К. : Знання, 2008. – 343 с.

7. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг / О.О. Любіцева. К. : Альтерпрес, 2002. – 436 с.

8. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу / І.В. Смаль. – Ніжин : Вид-во Ніжин. держ. ун-у імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.

9. Романов А.А.География туризма : учебное пособие / А.А. Романов, Р.Г. Саакянц. 3-е издание. – 2004. – 464 с.

10. Романов А.А. Зарубежное туристское страноведение : навчальний посібник / А.А. Романов. – М. : Сов. Спорт, 2001. – 288 с.

Тема 8.
Туристично-країнознавча характеристика Азійського регіону

Рекреаційно-туристичні ресурси країн Азії.. Північна та Центральна Азія. Південно-Західна Азія. Південна Азія. Південно-Східна Азія. Східна Азія. Загальна характеристика розвитку рекреації та туризму в країнах Азійського регіону. Північна та Центральна Азія. Південно-Західна Азія. Південна Азія. Південно-Східна Азія. Східна Азія.


1. Александрова А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Александрова. – М. : Аспект-Пресс, 2001. – 467 с.

2. Глушко А.Н. География туризма : учебное пособие / А.Н. Глушко, А.М. Сазыкин. – Владивосток : ТИДОТ ДВГУ, 2002. – 265 с.

3. Дмитревский Ю. Д. Туристские районы мира / Ю. Д. Дмитревский. – М., 2000. – 224 с..

4. Сапожникова Е. Н. Страноведение. Теория и методика туристского изучения стран : учеб. пособие / Е. Н.Сапожникова. — М. : Академия, 2004. – 240 с.

5. Косолапов А. Б. Туристское страноведение. Европа и Азия : учебно-практическое пособие / А. Б. Косолапов. – М. : КНОРУС, 2005. – 400 с.

6. Масляк П.О. Рекреаційна географія : навч. посіб. / П.О Масляк. – К. : Знання, 2008. – 343 с.

7. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг / О.О. Любіцева. К. : Альтерпрес, 2002. – 436 с.

8. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу / І.В. Смаль. – Ніжин : Вид-во Ніжин. держ. ун-у імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.

9. Романов А.А.География туризма : учебное пособие / А.А. Романов, Р.Г. Саакянц. 3-е издание. – 2004. – 464 с.

10. Романов А.А. Зарубежное туристское страноведение : навчальний посібник / А.А. Романов. – М. : Сов. Спорт, 2001. – 288 с.

Тема 9.

Туристично-країнознавча характери-тика

Американського регіону


Рекреаційно-туристичні ресурси країн Північної Америки. США. Канада. Загальна характеристика розвитку рекреації та туризму в країнах Північної Америки. Туризм та рекреація США. Туризм та рекреація Канади.

1. Александрова А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Александрова. – М. : Аспект-Пресс, 2001. – 467 с.

2. Глушко А.Н. География туризма : учебное пособие / А.Н. Глушко, А.М. Сазыкин. – Владивосток : ТИДОТ ДВГУ, 2002. – 265 с.

3. Дмитревский Ю. Д. Туристские районы мира / Ю. Д. Дмитревский. – М., 2000. – 224 с..

4. Сапожникова Е. Н. Страноведение. Теория и методика туристского изучения стран : учеб. пособие / Е. Н.Сапожникова. — М. : Академия, 2004. – 240 с.

5. Косолапов А. Б. Туристское страноведение. Европа и Азия : учебно-практическое пособие / А. Б. Косолапов. – М. : КНОРУС, 2005. – 400 с.

6. Масляк П.О. Рекреаційна географія : навч. посіб. / П.О Масляк. – К. : Знання, 2008. – 343 с.

7. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг / О.О. Любіцева. К. : Альтерпрес, 2002. – 436 с.

8. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу / І.В. Смаль. – Ніжин : Вид-во Ніжин. держ. ун-у імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.

9. Романов А.А.География туризма : учебное пособие / А.А. Романов, Р.Г. Саакянц. 3-е издание. – 2004. – 464 с.

10. Романов А.А. Зарубежное туристское страноведение : навчальний посібник / А.А. Романов. – М. : Сов. Спорт, 2001. – 288 с.

Тема 10.

Туристично-країнознавча характери-стика Латиноамериканського регіону


Рекреаційно-туристичні ресурси країн Латинської Америки. Центральна Америка. Південна Америка. Загальна характеристика розвитку туризму в країнах Латинської Америки. Туризм та рекреація в країнах Центральної Америки. Мексика. Багамські острови. Туризм та рекреація в країнах Карибського басейну. Туризм та рекреація в країнах Південної Америки. Бразилія. Аргентина

1. Александрова А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Александрова. – М. : Аспект-Пресс, 2001. – 467 с.

2. Глушко А.Н. География туризма : учебное пособие / А.Н. Глушко, А.М. Сазыкин. – Владивосток : ТИДОТ ДВГУ, 2002. – 265 с.

3. Дмитревский Ю. Д. Туристские районы мира / Ю. Д. Дмитревский. – М., 2000. – 224 с..

4. Сапожникова Е. Н. Страноведение. Теория и методика туристского изучения стран : учеб. пособие / Е. Н.Сапожникова. — М. : Академия, 2004. – 240 с.

5. Косолапов А. Б. Туристское страноведение. Европа и Азия : учебно-практическое пособие / А. Б. Косолапов. – М. : КНОРУС, 2005. – 400 с.

6. Масляк П.О. Рекреаційна географія : навч. посіб. / П.О Масляк. – К. : Знання, 2008. – 343 с.

7. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг / О.О. Любіцева. К. : Альтерпрес, 2002. – 436 с.

8. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу / І.В. Смаль. – Ніжин : Вид-во Ніжин. держ. ун-у імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.

9. Романов А.А.География туризма : учебное пособие / А.А. Романов, Р.Г. Саакянц. 3-е издание. – 2004. – 464 с.

10. Романов А.А. Зарубежное туристское страноведение : навчальний посібник / А.А. Романов. – М. : Сов. Спорт, 2001. – 288 с.

Тема 11.

Туристично-країнознавча характери-стика

Африкансь-кого регіону

Рекреаційно-туристичні ресурси країн Африки. Північна Африка. Південно-Східна та Південна Африка. Західна Африка. Загальна характеристика розвитку туризму та рекреації в країнах Африканського регіону. Загальні риси розвитку туризму та рекреації в країнах Африканського регіону. Туризм та рекреація Єгипту. Туризм та рекреація Тунісу. Туризм та рекреація Південноафриканської республіки.

1. Александрова А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Александрова. – М. : Аспект-Пресс, 2001. – 467 с.

2. Глушко А.Н. География туризма : учебное пособие / А.Н. Глушко, А.М. Сазыкин. – Владивосток : ТИДОТ ДВГУ, 2002. – 265 с.

3. Дмитревский Ю. Д. Туристские районы мира / Ю. Д. Дмитревский. – М., 2000. – 224 с..

4. Сапожникова Е. Н. Страноведение. Теория и методика туристского изучения стран : учеб. пособие / Е. Н.Сапожникова. — М. : Академия, 2004. – 240 с.

5. Косолапов А. Б. Туристское страноведение. Европа и Азия : учебно-практическое пособие / А. Б. Косолапов. – М. : КНОРУС, 2005. – 400 с.

6. Масляк П.О. Рекреаційна географія : навч. посіб. / П.О Масляк. – К. : Знання, 2008. – 343 с.

7. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг / О.О. Любіцева. К. : Альтерпрес, 2002. – 436 с.

8. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу / І.В. Смаль. – Ніжин : Вид-во Ніжин. держ. ун-у імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.

9. Романов А.А.География туризма : учебное пособие / А.А. Романов, Р.Г. Саакянц. 3-е издание. – 2004. – 464 с.

10. Романов А.А. Зарубежное туристское страноведение : навчальний посібник / А.А. Романов. – М. : Сов. Спорт, 2001. – 288 с.

Тема 12. Туристично-країнознавча характери-стика

Австралії та Океанії


Рекреаційно-туристичні ресурси Австралії та Океанії. Австралія. Нова Зеландія. Океанія. Загальна характеристика розвитку туризму в Австралії та Океанії. Туризм та рекреація Австралії. Туризм та рекреація Нової Зеландії. Туризм та рекреація Океанії.

1. Александрова А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Александрова. – М. : Аспект-Пресс, 2001. – 467 с.

2. Глушко А.Н. География туризма : учебное пособие / А.Н. Глушко, А.М. Сазыкин. – Владивосток : ТИДОТ ДВГУ, 2002. – 265 с.

3. Дмитревский Ю. Д. Туристские районы мира / Ю. Д. Дмитревский. – М., 2000. – 224 с..

4. Сапожникова Е. Н. Страноведение. Теория и методика туристского изучения стран : учеб. пособие / Е. Н.Сапожникова. — М. : Академия, 2004. – 240 с.

5. Косолапов А. Б. Туристское страноведение. Европа и Азия : учебно-практическое пособие / А. Б. Косолапов. – М. : КНОРУС, 2005. – 400 с.

6. Масляк П.О. Рекреаційна географія : навч. посіб. / П.О Масляк. – К. : Знання, 2008. – 343 с.

7. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг / О.О. Любіцева. К. : Альтерпрес, 2002. – 436 с.

8. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу / І.В. Смаль. – Ніжин : Вид-во Ніжин. держ. ун-у імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.

9. Романов А.А.География туризма : учебное пособие / А.А. Романов, Р.Г. Саакянц. 3-е издание. – 2004. – 464 с.

10. Романов А.А. Зарубежное туристское страноведение : навчальний посібник / А.А. Романов. – М. : Сов. Спорт, 2001. – 288 с.


Зміст практичних занять


Теми практичних та семінарських занять

Плани практичних та семінарських занять

Рекомендована література

Практична робота № 1. Туристична характеристика столиці країни та розробка тематичного туру


За планом, який подається, скласти туристичну характеристику столиці країни та розробити тематичний тур (країна на вибір. На карту міста нанести основні туристичні пам’ятки та пунктиром позначити розроблений тур. Вивчити поняття та терміни по темі практичної роботи №1 (місто, західноєвропейський тип міста, азіатський (східний) тип міста, африканський тип міста, північноамериканський та австралійський типи міст, латиноамериканський тип міста, пам’ятка архітектури).


1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування. – К., 2001

2. Сапожникова Е.Н. Страноведение: Теория и методика туристского изучения стран: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. зведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 240 с.

Інтернет-джерела

http://www. uk.wikipedia.org – Вікіпедія - вільна енциклопедія.

http://www. 4post.com.uа - Найбільш відвідувані столиці світу.

http://www. stolicy.clow.ru – Столицы государств мира. Энциклопедия.

http://www. towns.org.ua – Города и столицы мира.

http://www. country.turmir.com – Столицы стран.

http://www. strani.ru -Країни та міста світу.

http://www. countries.ru - Страны мира.http://www. countries.dadesf.com –Страноведение.

http://www. geograf.at.ua - Географія. Країни світу.Практична робота № 2. Туристична характеристика об’єктів всесвітньої спадщини країни та розробка тематичного туру


За планом, який подається, скласти туристичну характеристику об’єктів всесвітньої спадщини країни та розробити тематичний тур (країна на вибір). Вивчити поняття та терміни по темі практичної роботи (Світова́ спадщина ЮНЕСКО, статус об'єкту Світової спадщини, культурні та природні критерії об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО).

1. Александрова А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Александрова. – М. : Аспект-Пресс, 2001. – 467 с.

2. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг / О.О. Любіцева. К. : Альтерпрес, 2002. – 436 с.

3. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу / І.В. Смаль. – Ніжин : Вид-во Ніжин. держ. ун-у імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.

Інтернет-джерела

4. Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Світова_спадщина_ЮНЕСКО.

5. Всемирное наследие. Гринпис России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/world-heritage/.

6. Офіційний сайт Світової спадщини ЮНЕСКО (англ.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://whc.unesco.org .

Практична робота № 3

Характеристика туристичної інфраструктури країни

За планом, який подається, скласти характеристику туристичної інфраструктури країни (країна на вибір); Вивчити поняття та терміни по темі практичної роботи №3 (туристична інфраструктура, галузевий склад туристичної інфраструктури, індустрія гостинності ).

Сапожникова Е.Н. Страноведение: Теория и методика туристского изучения стран: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. зведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 240 с.

Інтернет-джерела

http://www.turafisha.com.ua – Каталог стран мира.http://www. country.turmir.com – Путеводитель. Страны мира.

http://www. www.turne.com.ua – Страны мира и курорты.

http://www. www.tourua.com – Отели мира.

http://www. uk.wikipedia.org – Вікіпедія - вільна енциклопедія.

Практична робота № 4

Туристична характеристика країниЗа планом, який подається, скласти туристичну характеристику країни (країна на вибір). Вивчити поняття та терміни по темі практичної роботи (ринок туристичних послуг, рекреаційний потенціал країни, туристичний центр, рекреаційний регіон).


1. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. - К.: Альтерпрес, 2002. - 436 с.

2. Масляк П.О. Рекреаційна географія: навч. посібник. – К.: Знання, 2008. – 343 с.Інтернет-джерела

http://www.ukr-tur.narod.ru – Країни світу. Туризм.http://www. geograf.at.ua - Географія. Країни світу.

http://www. go2travel.ru - Города и страны мира.

http://www. travel.search.ua – Туристический атлас мира.

http://www. turafisha.com.ua – Каталог стран мира.

http://www. mirturisma.com.ua – Страны мира. Мир туризма.

Каталог: res -> geo -> robociprog -> kilin
kilin -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Методики викладання предмету у вищій школі для напрямку підготовки
kilin -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з предмету Основи міжнародної еколого-економічної діяльності
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з н п. «Корпоративне управління готельно-курортною сферою»
kilin -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
kilin -> Робоча програма з курсу «Основи наукових досліджень» напрям спеціальності 1401 Сфера обслуговування для спеціальності
robociprog -> Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
kilin -> Робоча програма з курсу Туристсько-рекреаційного потенціалу території напряму підготовки 14010301
kilin -> Навчально методичний комплекс дисципліни «географія туризму світу»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка