Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Туристського країнознавства для напрямку підготовкиСторінка1/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.71 Mb.
#10720
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5
Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан географічного факультету

___________ (проф. Руденко В.П.)

«_____» ______________2011року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з Туристського країнознавства


для напрямку підготовки 1401 Сфера обслуговування

спеціальності 7.14010301 Туризмознавство (за видами)

Факультет географічний

Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування
Нормативні

дані

Форма

навчання


Курс

Семестр

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год.)

Лабораторних

(год.)

Індивідуальна робота (год.)

Самостійна робота (год.)

Розрахункові графіки роботи (сем.)

Курсові роботи (сем.)

Заліки (семестр)

Екзамен (семестр)

Денна

2

4

81

2,25

32

18

-

4

27

-

-

-

4

Заочна

2

4

81

2,25

8

6

-

4

63

-

-

-

4

Робоча програма складена на основі авторської навчальної програми розробленої доцентом Аніпко Наталією Петрівною та затвердженої протоколом №1 від 30 серпня 2011 року

Робоча програма складена доцентом Аніпко Наталією Петрівною
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування

Протокол № 1«30» серпня 2011 року

Завідувач кафедри ________ (д.геогр.н., доц. К.Й. Кілінська)

Схвалено методичною радою географічного факультету

Протокол № 1

«1 » _вересня_2011 р.
Голова методичної ради

Географічного факультету ______________ (проф. В.П. Руденко)
  1. Пояснювальна записка

Навчальна дисципліна “Туристичне країнознавство” посідає чільне місце серед дисциплін, що вивчаються у вищих навчальних закладах, які готують фахівців туристичній галузі. Вивчення дисципліни сприяє розширенню світогляду спеціалістів, підвищує теоретичний рівень, стимулює самопізнання, оскільки дає можливість зрозуміти специфіку туризму кожного регіону світу з урахуванням його історичних і національних особливостей.

Основними організаційними формами вивчення дисципліни “Туристичне країнознавство” є лекції, практичні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійних робіт та контрольні заходи (екзамен).

Для засвоєння студентами програмного матеріалу передбачені індивідуальні завдання: підготовка рефератів; самостійна робота, що передбачає вивчення літературних навчальних джерел, періодичних видань.Кількість кредитів – 2,25


Загальна кількість годин – 81

Кількість годин на тиждень – 1,5 год.


4 семестр


Кількість годин на лекції – 32 год.

на практичні – 18 год.

на самостійну роботу – 27 год.

на індивідуальну роботу – 4 год.

Вид підсумкового контролю – іспит


    1. Мета викладання дисципліни

Мета курсуознайомити студентів і методикою і особливостями комплексного дослідження туристичної індустрії країн та регіонів світу, даними про основні види туристично-рекреаційних ресурсів, головними туристичними центрами і регіонами світу.

1.2 Завдання вивчення дисципліни

Завдання дисципліни:  1. розкрити об’єкт, предмет та головні завдання туристичного країнознавства;

  2. сформувати уявлення про специфіку розвитку туризму в різних туристичних регіонах і країнах світу;

  3. показати причинно-наслідкові зв’язки в особливостях формування основних туристичних центрів;

  4. висвітлити тенденції розвитку туризму в основних регіонах світу.

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент

у процесі вивчення дисципліни

В результаті вивчення даного курсу студенти повиннізнати:

- основи туристичного дослідження країн світу;

- особливості сучасного розвитку та перспективи розвитку туризму в різних країнах та регіонах світу;


  • рекреаційно-туристичні ресурси (природно-географічні, природно-антропогенні, суспільно-історичні) різних країн та регіонів світу;

  • туристично-рекреаційне районування світу.

вміти: - застосовувати у процесі туристичного дослідження країн та регіонів світу основи теорії туристичного країнознавства;

- застосовувати набуті знання для розробки туристичних маршрутів та по компонентних і комплексних туристичних характеристик країн й регіонів світу;

- користуватись схемами туристично-рекреаційного районування світу;

- застосовувати набуті знання для аналізу рекреаційно-туристичного потенціалу краї та регіонів світу.Структура змістових модулів , навчальних елементів
дисципліни “Туристичне країнознавство” та навчальної діяльності студента


Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Лаб

Види діяльності та поточного контролю на занятті

Кількість балів за вид робо-ти

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів

за види навч.

занять НЕ


Л

С

Ср

Пр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗМ 1. Методичні основи туристичного дослідження країн

Результати навчання.

Знати та розуміти об’єкт, предмет, методи і завдання туристичного країнознавстваНЕ 1.1 (Лекція)

Вступ. Туристичне країнознавство як наука і навчальна дисциплінаОб’єкт, предмет та функції туристичного країнознавства. Завдання, методи дослідження туристичного країнознавства, зв'язок з іншими науками.

1

-

-

-

-

Конспект лекції


Знати та розуміти зміст рекреаційно-туристичного районування, схеми районування світу

НЕ 1.2. (Лекція)

Рекреаційно-туристичне районування
Зміст та етапи рекреаційно-туристичного районування. Туристичний район як основна одиниця рекреаційно-туристичного районування. Районоутворюючі фактори. Рекреаційно-туристичне районування за кордоном. Схеми рекреаційно-туристичного районування світу.

2

Конспект лекції, фронтальне опитування

2
2

Вміти скласти картосхеми рекреаційно-туристичного районування та знати їх зміст

(Самостійна робота)

Рекреаційно-туристичного районування світу
Складання картосхем рекреаційно-туристичного районування світу
5


опитування

2
2

Вміти скласти туристичну характеристику столиці країни, розробити тематичний тур, знати основні поняття по темі практичної роботи

Практична робота № 1. Туристична характеристика столиці країни та розробка тематичного туру


За планом, який подається, скласти туристичну характеристику столиці країни та розробити тематичний тур (країна на вибір. На карту міста нанести основні туристичні пам’ятки та пунктиром позначити розроблений тур. Вивчити поняття та терміни по темі практичної роботи №1 (місто, західноєвропейський тип міста, азіатський (східний) тип міста, африканський тип міста, північноамериканський та австралійський типи міст, латиноамериканський тип міста, пам’ятка архітектури).46
6

Результати навчання.

Знати суть і зміст глобалізації у світі
НЕ 1.3. (Лекція)

Глобальні просторові структури

та туристичне країнознавствоСуть і зміст глобалізації у світі. Структурування ринку виробника турпродукту. Транснаціональні компанії та монополізація. Геопросторова структура світового туристичного ринку.


2

Конспект лекції, фронтальне опитування


Знати різні методики туристичного дослідження країн

НЕ 1.4. (Лекція)


Каталог: res -> geo -> robociprog -> kilin
kilin -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Методики викладання предмету у вищій школі для напрямку підготовки
kilin -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з предмету Основи міжнародної еколого-економічної діяльності
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з н п. «Корпоративне управління готельно-курортною сферою»
kilin -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
kilin -> Робоча програма з курсу «Основи наукових досліджень» напрям спеціальності 1401 Сфера обслуговування для спеціальності
robociprog -> Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
kilin -> Робоча програма з курсу Туристсько-рекреаційного потенціалу території напряму підготовки 14010301
kilin -> Навчально методичний комплекс дисципліни «географія туризму світу»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка