Робоча програма з навчальної дисципліни ортопедична стоматологія для студентів III курсу вищих медичних навчальних закладівСторінка1/6
Дата конвертації12.04.2016
Розмір0.92 Mb.
#2356
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6


Міністерство охорони здоров’я України

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

з науково- педагогічної роботи

Голова ЦМК

___________ проф. М.Р. Гжегоцький

“____”___________ 2011р.


Стоматологічний факультет

Кафедра ортопедичної стоматології

м. Львів. вул., Пекарська 69б


РОБОЧА ПРОГРАМА

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

для студентів III курсу вищих медичних навчальних закладів

ІІІ-ІУ рівнів акредитації


Спеціальність: „Стоматологія" - 7.110106
ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

на методичній нараді кафедри на профільній методичній

“ 12” травня2011р. комісії

Протокол № 11 “18” травня 2011р.

Завідувач кафедри Протокол № 2

проф. Макєєв В.Ф. Голова профільної метод. комісії

проф. Смоляр Н.І.


Львів – 2011

1 .ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програму складено у відповідності з наступними нормативними документами: • типовим навчальним планом додипломної підготовки лікарів освітньо- кваліфікаційного рівня „спеціаліст" за спеціальністю 7.110106 - „Стоматологія", розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТ8) і затвердженим наказом МОЗ України від 07.12.2009 р. за № 929 „Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст кваліфікації „лікар-стоматолог" у вищих навчальних закладах ІУ рівня акредитації за спеціальністю „Стоматологія"; освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ) і освітньо-професійною програмою (ОПП) підготовки фахівців, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 28 07.03р. за № 239 „Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 - Медицина, спеціальності 7.110106 - Стоматологія";

 • рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03. 2004р. за № 152 „Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін" зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.1004 Р. за № 492 „Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін";

 • наказом МОЗ України від 31.01.03 р. за № 148 „Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти";

 • інструкцією про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів. - К.: Книга плюс, 2005).

Ортопедична стоматологія як навчальна дисципліна:

 • а) ґрунтується на вивченні студентами морфологічних дисциплін, фізіології, фармакології, патоморфології, патофізіології, пропедевтиці ортопедичної стоматології й інтегрується з цими дисциплінами;

 • б) закладає основи вивчення студентами теоретичних знань, опануванню практичними навичками та вміннями з ортопедичної стоматології, що передбачає інтеграцію викладання дисципліни з терапевтичною, хірургічною та стоматологією дитячого віку та формування умінь застосувати знання та навички у професійній діяльності;

 • в) формує майбутнього фахівця, здатного вирішувати клінічні задачі з використанням набутих знань та вмінь з дисципліни, закладає основи здорового способу життя та профілактики порушення функцій в процесі життєдіяльності.

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) практичні заняття, в) самостійна робота студентів (СРС).

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів ортопедичної стоматології.

Практичні заняття за методикою їх організації є клінічними, бо передбачають:


  1. обстеження пацієнтів в клінічному кабінеті з використанням стоматологічного обладнання та інструментарію;

  2. проведення аналізу діагностичних моделей пацієнтів з різними видами патології зубо- щелепного апарату, вибору методів відновлення дефектів зубів та зубних рядів;

  3. відпрацювання студентами практичних навичок під час клінічного прийому тематичних пацієнтів,

  4. вирішення ситуаційних задач (оцінка діагностичних моделей, оклюдограм, даних рентгенологічного обстеження та ін. ), що мають клінічне спрямування, а також вирішування тестових ситуаційних задач (формат А).

Студенти на практичних заняттях, під час клінічного прийому пацієнтів заповнюють медичну карту обстежуваного пацієнта, а також рекомендується заповнювати іншу звітну документацію (щоденник роботи лікаря, наряди на виконання зуботехнічних робіт).

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни структурована на 6 модулів, до складу яких входять блоки змістових модулів.

Оцінка за модуль визначається з урахуванням оцінок поточного контролю та оцінки підсумкового модульного контролю, яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Оцінка з дисципліни визначається як середня арифметична оцінок модулів дисципліни.

Кредит (СгесШ) включає усі види робіт студента, передбачених у затвердженому індивідуальному плані: аудиторну, самостійну, підготовку до державної атестації, складання ліцензійних інтегрованих іспитів „Крок 1" і „Крок 2", практично-орієнтованого державного іспиту, виробничу практику, виконання курсових робіт тощо.

Відсутність у графіку навчального процесу екзаменаційних сесій, так як контроль засвоєння студентом кожного модулю навчальної дисципліни здійснюється після вивчення цього модулю (виключення - державний екзамен з дисципліни українська мова (за професійним спрямуванням), 1 курс); та дисципліни "Основи економічних теорій", "Історія медицини", "Основи психології, основи педагогіки", "Безпека життєдіяльності, основи охорони праці", "Основи біоетики та біобезпеки", "Фізичне виховання", "Медична психологія", "Цивільний захист", "Медичне правознавство", "Охорона праці в галузі", "Курси за вибором", вивчення яких здійснюється відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу, а формою підсумкового контролю знань є залік); паралельне застосування для оцінювання студентів абсолютної шкали оцінювання та шкали оцінювання ЕСТ8, яка є рейтинговою.

Студенти обирають курси за вибором відповідно до навчального плану. Вивчення щонайменше одного курсу щорічно є обов'язковим.

Загальне навчальне навантаження включає час на проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, консультацій, практик, самостійної та індивідуальної роботи і контрольних заходів.

Графіком передбачено додатковий термін для завершення вивчення окремих модулів (їх перескладання, підвищення рейтингу тощо) - 1 - 2 тижні після закінчення семестру на 1- 4 курсах. На 6-му тижні шостого семестру передбачено складання інтегрованого іспиту "Крок 1. Стоматологія".

Десятий семестр на 5 курсі передбачає, крім навчання студента, підготовку до державної атестації та її проведення.

При вивченні дисципліни "ортопедична стоматологія, в т.ч. імплантологія" на 5 курсі за спеціальністю "стоматологія" (12 кредитів, 360 годин, з них 230 аудиторних) передбачити 1,5 кредиту на вивчення імплантології (45 годин загального навантаження).

Виробнича практика на 2 курсі проводиться упродовж навчального року: з догляду за хворими - 60 годин на 3 семестрі у відділеннях стаціонару;сестринська практика - 60 годин на 4 семестрі у стоматологічних поліклініках.

Професійна клінічна практична підготовка студентів на 3, 4 та 5 курсах здійснюється відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик під час вивчення професійно- орієнтованих дисциплін та під час виробничої практики. Виробнича лікарська практика на З курсі (4 тижні) та 4 курсі (6 тижнів) та 5 курсі (3 тижні) проводиться або упродовж навчального року або у літній період за рішенням Вченої ради ВНЗ.

Обсяг практичної роботи студентів в амбулаторно-поліклінічних установах становить не менше 25% від кількості навчальних годин, передбачених на практичні заняття з дисципліни.

Розклад навчальних занять рекомендується складати таким чином: на 1 - 3 курсах за „стрічковим" або блочно-модульним чи змішаним принципами; на 4 - 5 курсах - за модульно-цикловим принципом шляхом ротації модулів.

Державна атестація випускників включає державний екзамен з української мови (за професійним спрямування), стандартизований тестовий та практично орієнтований державні іспити.

Державний екзамен з української мови (за професійним спрямування) проводиться по завершенню вивчення зазначеної дисципліни.Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями.

Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: комп'ютерні тести, розв'язування ситуаційних задач, проведення обстеження тематичних пацієнтів, встановлення діагнозу, планування об"єму обстеження, трактування їх результатів; контроль практичних навичок, інші.Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється по завершенню вивчення модулю. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів і має визначення за системою ЕСТS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

Терміни складання і перескладання підсумкового модульного контролю. • складання - на основному навчальному занятті з дисципліни;

 • перескладання - упродовж 20 днів після завершення модуля

 • перескладання - упродовж 10 днів після 1 перескладання

Студент може підвищити свою оцінку з дисципліни шляхом перескладання підсумкового модульного контролю за дозволом проректора з навчальної роботи (не більше трьох раз за весь період навчання)

Стандартизований тестовий державний іспит складається з двох тестових екзаменів „Крок 1" і „Крок 2". Тестовий екзамен „Крок 1.Стоматологія" є інтегрованим екзаменом, який проводиться на 6-му тижні шостого семестру і вимірює показники якості фахової компоненти базової вищої освіти. Тестовий екзамен „Крок 2. Стоматологія" є складовою державної атестації випускників вищих медичних навчальних закладів і вимірює показники якості фахової компоненти повної вищої медичної освіти.

Практично-орієнтований державний іспит проводиться у формі державних випускних екзаменів або комплексного випускного іспиту. Форма проведення практично орієнтованого державного іспиту визначається вищим навчальним закладом.

Вчена рада вищого навчального закладу може вносити зміни до розподілу годин між дисциплінами в межах 15% загальної кількості годин, але з будь-якої окремої навчальної дисципліни кількість годин не може бути зменшена більш, як на 10% відносно тієї, яка передбачена на відповідну дисципліну даним навчальним планом. При цьому повинно бути забезпечене засвоєння всіх навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому програмами цих дисциплін, затвердженими МОЗ України.

Військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу, затвердженою Міністерством оборони України, Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством освіти і науки України, проводиться на 1-4 курсах у вищих медичних навчальних закладах, які визначені постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1025 "Про заходи щодо оптимізації мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів".

Кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) - це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів).

ЕСТS (European Credit Transfer System) - Європейська система перерахування кредитів.
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ З ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них


Рік навч.


Види контролю


Всього

годин/кредитівАудиторних


СРС

Лекцій

Прак. занять
735

42

468

225Кредитів

ІСТS

24,5
Ортопедична стоматологія

225/7,5

18

142

65

3-й

ПМК

Модуль 1

Змістових модулей 3

5семестр


105/3,5


10


72


33
Поточний

Змістових модулей 2

6 семестр


120/4


8


7032
Поточний2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета вивчення ортопедичної стоматології - кінцеві цілі встановлюються на основі ОПП підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістового модулю (професійна та практична підготовка) і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до кожного модулю або змістового модулю сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.

Кінцеві цілі розташовані на початку програми й передують її змісту, конкретні цілі передують змісту відповідного змістового модулю.


Кінцеві цілі дисципліни

 • проводити обстеження стоматологічного хворого;

 • трактувати функціональну анатомію зубощелепного апарату;

 • застосовувати основні принципи асептики, антисептики, знеболювання;

 • діагностувати невідкладні стани в клініці ортопедичної стоматології;

 • надавати необхідну невідкладну допомогу в клініці ортопедичної стоматології;

 • аналізувати результати обстеження стоматологічного хворого в клініці ортопедичної стоматології;

 • обґрунтовувати і формулювати попередній клінічний діагноз в клініці ортопедичної стоматології;

 • проводити обстеження хворих функціональними методами;

 • обґрунтовувати і формулювати синдром ний діагноз в клініці ортопедичної стоматології;

 • визначати основні синдроми і симптоми в клініці ортопедичної стоматології;

 • ставити остаточний клінічний діагноз основних захворювань в клініці ортопедичної стоматології;

 • виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань у клініці ортопедичної стоматології;

 • пояснювати принципи відновлювального ортопедичного лікування та реабілітації у щелепно-лицевих хворих;

 • проводити ортопедичне лікування основних стоматологічних захворювань;

 • трактувати загальні принципи лікування хворих з різними дефектами твердих тканин зубів, зубних рядів та іншою патологією зубощелепної системи;

 • демонстрування володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці ортопедичної стоматології.


3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Модуль 1. Незнімне протезування та часткове знімне протезування

Змістовий модуль 1 Обстеження пацієнта в клініці ортопедичної стоматології. Клінічний аналіз оклюзії. ЗнеболенняКонкретні цілі:

 • проводити обстеження пацієнта;

 • аналізувати результати обстеження стоматологічного хворого в клініці ортопедичної стоматології;

 • планувати додаткове обтеження хворого;

 • пояснювати результати клінічних та спеціальних (додаткових) методів дослідження;

 • визначати тактику лікування хворого в клініці ортопедичної стоматології

 • пояснювати функціональну анатомію компонентів жувального апарату

 • аналізувати фактори оклюзії

 • порівнювати різні види артикуляторів

 • вміти проводити загіпсовку моделей в артикуляторі

 • проводити аналіз діагностичних моделей в артикуляторі

 • визначати показання до проведення знеболення при препаруванні вітальних зубів

 • вибирати метод проведення знеболення при препаруванні зубів

 • діагностувати можливі ускладнення місцевої анестезії

 • надавати медичну допомогу при невідкладних станах (запаморочення, колапс, гіпертонічний криз, гіпоглікемічна кома, епілепсія, анафілактичний шок).


Тема 1. Обстеження пацієнта в клініці ортопедичної стоматології. Клінічні методи обстеження

Анамнез та клінічне обстеження. Основні скарги. Медичний анамнез. Стоматологічний анамнез.

Обстеження. Зовнішній загальний огляд. Скронево-нижньощелепний суглоб. Обстеження жувальної мускулатури.

Внутрішньоротове обстеження. Обстеження пародонта (ясна, пародонт, клінічний рівень прикріплення). Дентальна карта.

Оклюзійне обстеження (контакт зубів у центральном співвідношенні та в центральній оклюзії). Загальне розташування зубів, бічні та протрузійні контакти. Оцінка наявних ортопедичних конструкцій.


Тема 2. Додаткові (спеціальні) методи обстеження. Попередній та остаточний діагноз

Спеціальні (додаткові) методи обстеження: рентгенографічні методи обстеження. Цифрова рентгенографія. Панорамні рентгенограми. Компьютерна томографія.

Діагностичні моделі. Гальванометрія. Мастикаціографія. Електроміографія. Реографія. Термоодонтодіагностика. Електроодонтодіагностика. Гнатодинамометрія. Методи визначення ефективності жування ( статичний за Агаповим; функціональні жувальні проби за І.С.Рубіновим).

Діагноз. Обґрунтування діагнозу. Історія хвороби, правила її ведення. План та задачі ортопедичного лікування. Попереднє лікування перед протезуванням. Види та задачі протезування.


Тема 3. Компоненти жувальної системи, їх характеристика

Компоненти жувальної системи. Анатомія (СНЩС, зв'язки, м'язи, зубощелепна, система). Фактори оклюзії: суглобовий шлях, рух Бенета. оклюзійна площина, крива Шпеє крива Уілсона, морфологія оклюзії. Дисгармонія оклюзії, її клінічні прояви, методи діагностики (оклюдографія).
Тема 4. Види оклюзії, їх характеристика та ознаки

Центральне співвідношення. Рухи нижньої щелепи в сагітальній, горизонтальній, фронтальній площинах. Функціональні рухи (жування). Бруксизм. Двустороння збалансована оклюзія. Одностороння збалансована оклюзія (групова функція).Каталог: files -> kafedry -> ortopst -> navmetod
kafedry -> Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів ІІІ курсу
kafedry -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»
kafedry -> Імені данила галицького
kafedry -> Міністерство охорони здоров‘я україни львівський національний медичний університет
kafedry -> Методичні вказівки до практичних занять для студентів медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів
kafedry -> Методичні рекомендації з курсу «Історія української культури»
kafedry -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»
kafedry -> Програма навчальної дисципліни «медичне правознавство» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
kafedry -> Методичні рекомендації для керівників баз стажування з підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю Психіатрія
navmetod -> Навчальна програма з пропедевтики


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка