Робоча програма з навчальної дисципліни " участь захисника у кримінальному судочинстві"Скачати 479.43 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір479.43 Kb.
#10072
ТипРобоча програма
1   2   3

Поточний контроль


МК-1МК-330

10

Максимум 60 балів за шкалою ECTS.

Одиниця оцінки за національною шкалою дорівнює “12”, (60:5=12)Максимум 40 балів за шкалою ECTS


Таблиця 3.2

Співвідношення оцінок національної шкали та шкали ECTS

Семестрова оцінка

За національною

шкалою


За шкалою ECTS

Кількість набраних балів

Оцінка

відмінно

90-100 балів

А

добре

85-89 балів

В

75-84 бали

С

задовільно

70-74 бали

D

60-69 балів

Е

незадовільно


35-59 балів

FX

з можливістю повторного складання1-34 бали

F

з обов'язковим повторним курсом3.3.4. Якщо навчальна дисципліна вивчається протягом декількох семестрів з підсумковим контролем в останньому семестрі у формі заліку, то підсумковий семестровий контроль за кожний семестр визначається у порядку згідно з табл.3.1. Сума балів підсумкового контролю всіх семестрів ділиться на кількість семестрів.

3.3.5. Критерії оцінювання знань студентів під час вивчення навчальної дисципліни:

- відмінному рівню відповідає теоретично правильна і вичерпна відповідь на поставлені питання, в якій студент показав всебічне системне знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, вивчення якого передбачене програмою дисципліни; уміння використовувати знання для вирішення практичних задач; вміння аргументувати своє ставлення до дискусійних та неоднозначних проблем;

- доброму рівню відповідає теоретично правильна, але не вичерпна відповідь, в якій студент показав системне знання програмного матеріалу, однак допустив незначні помилки та неточності, а також показав достатній рівень знань з основного програмного матеріалу дисципліни;

- задовільному рівню відповідає в цілому правильна відповідь на поставлене питання, але в якій студент не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання рекомендованої літератури;

- незадовільному рівню відповідає неправильна або неповна відповідь на запитання, в якій студент продемонстрував значні прогалини у знаннях з основного програмного матеріалу; ухилився від аргументувань; показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів.

3.3.6. Результат заліку фіксує викладач, який веде семінарські заняття.3.5.7. Семестрова оцінка виставляється у відомості обліку успішності та індивідуальному навчальному плані студента.


4.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Про адвокатуру:Закон України від 19.12.1992 р. //Відомості Верховної Ради України. -1993.-№9. Ст. 62.

 2. Науково-практичний коментар до закону України “ Про адвокатуру ”. – К., - Юрінком, 2003.

 3. Положення про кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури від 5.05.1993 р.//Адвокатура в Україні. - К.,2000.

 4. Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури від 5.05.1993р.//Адвокатура в Україні. - К.,2000.

 5. Кримінально-процесуальний кодекс України.

 6. Цивільно-процесуальний кодекс України, 2001 р.

 7. Господарський процесуальний кодекс України,2001р.

 8. Кримінальний кодекс України.

 9. Цивільний кодекс України.

 10. Про виконавче провадження: Закон України //Відомості Верховної Ради України. - №24.-Ст.207.

 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.1993 р. №302 «Про порядок реєстрації адвокатських об’єднань»//Адвокатура в Україні. –К., 2000.

 12. Постанова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр адвокатів України»//Адвокатура України:правове регулювання і судова практика. - К.,2003.

 13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок реєстрації адвокатських об`єднань» від 27 квітня 1993 . № 302.

 14. Основні положення про роль адвокатів, прийняті VІІІ Конгресом ООН у серпні 1990 р.//Адвокатура України:правове регулювання і судова практика. - К.,2003.

 15. Рішення Конституційного Суду України від 16.11.2000р.№13- рп/2000//Адвокатура України:правове регулювання і судова практика. - К.,2003.

 16. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства (жовтень 1998 р.). .//Адвокатура України:правове регулювання і судова практика. - К.,2003.

 17. Статут громадської організації «Спілка адвокатів України ” : затверджений Установчим з’їздом Спілки адвокатів України 22.09.1990 року із змінами і доповненнями внесеними на 2-му позачерговому з`їзді Спілки адвокатів України 16.01.1993р. .//Адвокатура України:правове регулювання і судова практика. - К.,2003.

 18. Правила адвокатської етики від 1 жовтня 1999 р.//Юридичний вісник України.-1999.- № 6.

 19. Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 р. № 8. //Адвокатура України:правове регулювання і судова практика. - К.,2003.

 20. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України№9 від 1.ХІ.1996 р.//Адвокатура України:правове регулювання і судова практика. - К.,2003.

 21. Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина: Постанова Пленуму Верховного Суду України№7від 30.05.1997 р.//Адвокатура України:правове регулювання і судова практика. - К.,2003.

 22. Про практику застосування судами законодавства,яким передбачені права потерпілих від злочинів: Постанова Пленуму Верховного Суду України №13 від 2 липня 2004р.//Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах.-К.,2007.

 23. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. Київ,2007.

 24. Конвенція про захист прав і основних свобод людини. .//Адвокатура України:правове регулювання і судова практика. - К.,2003.

 25. Вибрані рішення Європейського суду з прав людини щодо України. Харків,2008.

 26. Международные документы по правам человека. Харьков,2005.

 27. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України // Відомості Верховної Ради України.-2006.-№30.-Ст.260.

 28. Практика Європейського Суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – К., 2004.

 29. Адвокатура України. Практичний посібник для адвоката. Правове регулювання і судова практика. Київ,2003.

 30. Ария С.Л. Защитительные речи и жалобы. - М., 1991.

 31. Барщевский М.Ю. Организация и деятельность адвокатуры в России. - М., 1997.

 32. Бернаш У., Решетникова И.В., Судебная адвокатура. - С.-Пб., 1996.

 33. Бойков А.Д. Этика профессиональной защиты по уголовным делам. - М., 1978.

 34. Варфоломєєва Т.В. Криминалистика и профессиональная деятельность защитника. - К., 1987.

 35. Варфоломєєва Т.В., Святоцький О.Д. Історія адвокатури України. - К., 1992.

 36. Ватман Д.П. Судебные речи. - М., 1989.

 37. Ватман Д.П. Адвокатская этика. - М., 1977.

 38. Ватман Д.П., Елизаров В.А. Адвокат в гражданском процессе. - М., 1969.

 39. Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі. Атіка, 2003.

 40. Гончаренко В.Г.Експертизи у судовій практиці. Київ,2005.

 41. ГончаренкоС. Професійні права адвоката і гарантії адвокатської діяльності у контексті прецедентного права Європейського суду з прав людини//Адвокат. - 2005.-№7

 42. Зейкан Я.П.Захисник у кримінальному судочинстві.-К.:Вища школа-2002.

 43. Зейкан Я.П. Право на захист у кримінальному процесі.: Юридическая практика, 2007.

 44. Зейкан Я.П.Захист у кримінальній справі. Науково- практичний коментар-Київ,КНТ,2007.

 45. Зейкан Я.П.Адвокат. Навички професії. Практичний посібник,-Київ,КНТ,2008.

 46. Зейкан Я.П,Гармаєв Ю.П.Адвокат у кримінальному судочинстві,- Харків юридичний,2007.

 47. Зейкан Я.П.Захист у цивільній справі.Київ,2007.

 48. Зейкан Я.П,М.Рябець та ін. Як досягти успіху у цивільній справі. Харків,2006.

 49. Калитвин В.В. Адвокат в гражданском судопроизводстве. - Воронеж, 1989.

 50. Кисенишский И.М. Судебные речи по уголовным делам. - М.: Международные отношения, 1989.

 51. Кравчук В.М. Стратегія і тактика цивільного процесу. Атіка, 2003.

 52. Маляренко В.Т.Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів. Київ,2005.

 53. Молдован В.В. Судова риторика. - К., 1996.

 54. Практика розгляду господарських спорів судами України. Юридическая практика, 2005.

 55. Сафулько С.Ф., Святоцький О.Д. Практичний посібник для адвоката. Правове регулювання і судова практика. – К., - 2003.

 56. Святоцкий А.Д. Адвокатура и защита прав граждан. - Львов, 1992.

 57. Святоцький О.Д. Сучасні системи адвокатури.-К., 1993.

 58. Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура. Історія і сучасність. - К., 1997.

 59. Святоцький О.Д., Михєєнко М.М. Адвокатура України. - К.: “Ін Юре”, 1997.

 60. Сергеич П. Искусство речи на суде. - М., 1988.

 61. Сучасні системи адвокатури.- К: Право України.-1993.

 62. Фурса С.Я. «Адвокатура України» в 2-х томах,Київ,2007.

 63. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Адвокат у цивільному процесі.Київ,2006.

 64. Фіолевський Д.П.Адвокатура.Киіїв,2006.

 65. Черкасова Н.В. Формирование и развитие адвокатуры в России. 60-80 годы ХІХ ст. - М., 1987.

 66. Судові промови адвокатів. – Київ, 2000 р.

 67. Журнал «Адвокат»,2005-2009рр.

 68. Вісник Верховного Суду України,2006-2009рр.Стьопіна Н.О.Адвокатура в Україні: Робоча програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з напрямку підготовки 0304 Право / [уклад..Н.О. Стьопіна]. - Хмельницький :

Хмельницький університет управління та права,2009.- 45с.
Стьопіна Наталія Олександрівна

Підписано до друку ___.2009 р. Формат А5. Папір друкарський. Друк різографічний. Умовн.друк.арк. ____. Обл.-вид.арк. ___.

Тираж __ прим. Зам. №___.

Видрукувано в Хмельницькому університеті управління та права

Комп’ютерний набір: Стьопіна Н.О.

Відповідальний за випуск: Стьопіна Н.О.

_________________________________________
29013, м. Хмельницький, вул. Театральна, 8

Редакційно-видавничий відділ університету


Для магістр.

Тематичний план навчальної дисципліни
НАЗВА ТЕМИ

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

Самос-

тійна

робота

п/п
в тому числі
Усього
лекції

Семінарські,

практичні заняття


1.

2

3

5


6
1.
Право на захист від обвинувачення у кримінальному процесі України

2


2


4


2.

Правові можливості захисника під час досудового слідства4

2

6


3.

Участь адвоката-захисника в суді першої інстанції
2

2

6

4.

Судові дебати
2

2

8

5.


Роль адвоката-захисника у провадженнях з перевірки вироків,постанов і ухвал

2

2

6

6.

Порядок складання адвокатами заяв до Європейського Суду з прав людини
2

2

4

7.

Особливості захисту прав та законних інтересів підозрюваних,обвинувачених,підсудних по окремим категоріям кримінальних справ


4

2

6

Усього

32

18

14

40

Каталог: files -> %D0%EE%E1%EE%F7%B3%20%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%E8%20%D5%D3%D3%CF -> 1.%DE%F0%E8%E4%E8%F7%ED%E8%E9%20%F4%E0%EA%F3%EB%FC%F2%E5%F2 -> %CF%B3%E4%E3%EE%F2%EE%E2%EA%E0%20%EC%E0%E3%B3%F1%F2%F0%B3%E2%20%E7%E0%20%F1%EF%E5%F6%B3%E0%EB%FC%ED%B3%F1%F2%FE%208.03040101 -> %CF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%E8%20%F2%E0%20%F0%EE%E1%EE%F7%B3%20%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%E8%20%ED%E0%E2%F7%E0%EB%FC%ED%E8%F5%20%E4%E8%F1%F6%E8%EF%EB%B3%ED -> %CA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE-%EF%F0%E0%E2%EE%E2%E0%20%F1%EF%E5%F6%B3%E0%EB%B3%E7%E0%F6%B3%FF
1.%DE%F0%E8%E4%E8%F7%ED%E8%E9%20%F4%E0%EA%F3%EB%FC%F2%E5%F2 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
1.%DE%F0%E8%E4%E8%F7%ED%E8%E9%20%F4%E0%EA%F3%EB%FC%F2%E5%F2 -> Робоча програма з навчальної дисципліни
1.%DE%F0%E8%E4%E8%F7%ED%E8%E9%20%F4%E0%EA%F3%EB%FC%F2%E5%F2 -> Програма для студентів юридичного факультету Семестр V (модуль 1, 2) VІ
1.%DE%F0%E8%E4%E8%F7%ED%E8%E9%20%F4%E0%EA%F3%EB%FC%F2%E5%F2 -> Міністерство освіти І науки
%CA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE-%EF%F0%E0%E2%EE%E2%E0%20%F1%EF%E5%F6%B3%E0%EB%B3%E7%E0%F6%B3%FF -> Робоча програма з навчальної дисципліни теоретико-прикладні проблеми кримінального права україни для підготовки фахівців
1.%DE%F0%E8%E4%E8%F7%ED%E8%E9%20%F4%E0%EA%F3%EB%FC%F2%E5%F2 -> Робоча програма з навчальної дисципліни історія держави І права україни для підготовки фахівців
%CF%B3%E4%E3%EE%F2%EE%E2%EA%E0%20%EC%E0%E3%B3%F1%F2%F0%B3%E2%20%E7%E0%20%F1%EF%E5%F6%B3%E0%EB%FC%ED%B3%F1%F2%FE%208.03040101 -> Робоча програма з навчальної дисципліни проблеми державного будівництва та управління в україні для підготовки фахівців

Скачати 479.43 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка