Робоча програма з медичної І біологічної фізики (назва дисципліни) для студентів спеціальності «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа»Сторінка4/4
Дата конвертації10.09.2017
Розмір0.5 Mb.
1   2   3   4

Контрольна робота проводиться у письмовій формі


за індивідуальними білетами. Тривалість – 3 год.
Кожний білет містить такі завдання:


 1. Похідна простої функції – 1 приклад.

 2. Похідна складної функції – 1 приклад.

 3. Часткові похідні та повний диференціал – 1 приклад.

 4. Невизначений інтеграл – 1 приклад.

 5. Визначений інтеграл – 1 приклад.

 6. Диференціальне рівняння І порядку зі змінними, які розділяються (загальний або частковий розв’язок) – 1 приклад.

 7. Лінійне однорідне диференціальне рівняння ІІ порядку з постійними коефіцієнтами – 1 приклад.

 8. Завдання з основ теорії ймовірностей.

 9. Завдання з основ математичної статистики.Шкала конвертації балів за дисципліну „Медична і біологічна фізика“—1 курс


 1. Конвертація балів за поточний контроль

(120 балів – max, 108 балів – поточний контроль,

12 балів за самостійну роботу)
А. 92 – 108 балів – “5”
Б. 71 – 91 балів – “4”
В. 36 – 70 балів –“3”

Самостійна робота: 12 балів – “5”, 8 балів – “4”, 4 бали – “3” 1. Підсумковий модульний контроль – 80 балів.


А. 72 – 80 балів - „5“ (90% і вище)
Б. 60 – 71 балів - „4“ (75% - 89%)
В. 50 – 59 балів - „3“ (62,5% - 74%)
Менше 50 балів - „2“ 1. Конвертація балів за дисципліну.


А. 170 - 200 балів - „5“
Б. 131 – 169 балів - „4“
В. 90 – 130 балів - „3“
Менше 90 балів - „2“

фОРМИ КОНТРОЛЮ
Оцінка з дисципліни визначається з урахуванням результатів поточної навчальної діяльності студента та оцінок засвоєння ним окремих модулів відповідно до Положення про рейтингову систему оцінки навчальної діяльності студентів ВМ (Ф) НЗ України.

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей тем, на практичних підсумкових заняттях – відповідно до конкретних цілей змістових модулів. Рекомендується застосовувати на всіх практичних заняттях контроль теоретичної підготовки та контроль засвоєння практичних навичок.

Підсумковий контроль засвоєння модуля відбувається по завершенню вивчення блоку відповідних змістових модулів шляхом написання контрольної роботи або тестування. Максимальна кількість балів, що присвоюється студенту при засвоєнні модуля (залікового кредиту ЕСТS) – 200.
Єдина шкала оцінок для студентів


Оцінка ЕСТS

Оцінка в Україні

Статистичний показник

А

Відмінно

Найкращі 10% студентів

В

Добре

Наступні 25% студентів

С

Задовільно

Наступні 30% студентів

D

Задовільно

Наступні 25% студентів

E

Задовільно

Останні 10% студентів

Fx

Незадовільно з можливістю повторного складання

Повторне складання

F

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

Обов’язковий повторний курс навчання

Для тих студенті, хто бажає покращити свою успішність до вищої оцінки при засвоєнні дисципліни (модуля), можливе проведення повторного підсумкового контролю в комісії. Методика проведення підсумкового контролю визначається вищим навчальним закладом й відображається у робочій навчальній програмі з дисципліни.ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:
1. Медична і біологічна фізика / За ред. О.В.Чалого, 2-е видання - К. : Книга-плюс,

2005.


2. Медична і біологічна фізика / За ред. О.В.Чалого. т.1 - К. : Віпол, 1999;

т.2 - К. : Віпол, 2001.

3. Медична і біологічна фізика (практикум) / за ред. О.В.Чалого. – К.: Книгаплюс, 2003.

4. Свердан П.Л. Вища математика: Аналіз інформації у математиці та медицині. – Львів, Світ, 1998.

5. Чалий О.В., Стучинська Н.В., Меленевська А.В. Вища математика. – К.: Техніка, 2001.

6. Костюк П.Г., Зима В.Л., Магура І.С., Мірошниченко М.С., Шуба М.Ф. Біофізика.

- К.: Обереги, 2001.

7. Тиманюк В.А., Животова Е.Н. Биофизика. – Харьков, Изд-во НФАУ, 2003.

8. Зима В.Л. Біофізика. Збірник задач.  К.: Вища шк., 2001.

9. Русяев В.Ф., Мищенко С.В., Пронина Н.В. Медицинская физика (сборник

вопросов и задач). – Полтава, АСМИ, 2001.


 1. Под ред. Проф. А.В.Чалого . Медицинская и биолгическая физика.- Винница. Нова книга. 2011Додаткова:
1. Ремизов А.Н.. Медицинская и биологическая физика. - М: Высш. шк., 1992.

2. Антонов В.Ф. и др.. Биофизика. – М.: Владос, 2000.

3. Эссаулова И.Л., Блохина М.Е, Гонцов Л.Д. Руководство к лабораторным работам по медицинской и биологической физике. - М : Высш. шк., 1987.

4. Ремизов А.Н., Исакова Н.Х.,.Максина Л.Г. Сборник задач по медицинской и биологической физике. - М : Высш. шк., 1978.

5. Владимиров Ю.А., Рощупкин Д.И., Потапенко А.Я., Деев А.И. Биофизика. - М : Медицина, 1983.

6. Рубин А.Б. Биофизика.- М: Высш. шк. 1987.

7. Волькенштейн М.В. Биофизика .- М : Высш. шк. 1987.

8. Ливенцев Н.М. Курс физики. - М.: Высш. шк. 1978.

6. Самойлов В.О. Медицинская биофизика. - Л. : Изд-во ВМА, 1986.

9. Губанов Н.И., Утенбергов А.А. Медицинская биофизика. - М: Медицина, 1981.

10. Лабораторный и лекционный эксперимент по медицинской и биологической физике / Под ред. Кройтора Д.С., Ремизова А.Н., Самойлова В.О. - Кишинёв: Лумина, 1983.

11. Агапов Б.Т., Максютин Г.В., Островерхов П.И. Лабораторный практикум по физике. - М: Высш. шк., 1982.

12. Хакен Г. Синергетика.  М.: Мир. 1980.

13. Чернавский Д.С. Синергетика и информатика.  М.: УРСС, 2004.

14. Чалый А.В., Цехмистер Я.В.. Флуктуационные модели процессов самоорганиза

ции. К.: Випол, 1994.15. Чалый А.В. Неравновесные процессы в физике и биологии. - К.: Наук. думка, 1997.

16. Чалий О.В. Синергетичні принципи освіти та науки.  К.: Віпол, 2000.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка