Робоча програма з медичної І біологічної фізики (назва дисципліни) для студентів спеціальності «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа»Сторінка3/4
Дата конвертації10.09.2017
Розмір0.5 Mb.
1   2   3   4


Тематичний план практичних занять

Основи біологічної фізики


5

Незатухаючі, затухаючі та вимушені коливання. Хвилі. Фізика слуху. Аудіометрія, вивчення межі чутності.

4

6

Вивчення особливості поширення та біофізичні основи дії ультразвуку на біологічні тканини (лаб № 53).

4

7

Вивчення в'язкості біологічних рідин (лаб № 8)

4

8


Фізичні основи гемодинаміки.

Методи вимірювання тиску крові і швидкості кровообігу. Пульсові хвилі (лаб № 1).


4


9

Термодинаміка відкритих медико-біологічних систем.

4

10

Біофізика мембранних процесів.

4

11

Компютерний контроль знань .

2Разом


26

Тематичний план практичних занять

Основи медичної фізики

12

Вивчення роботи реографа(лаб № 51).

4

13

Вивчення роботи електрокардіографа (лаб №41)

4

14

Механізми дії зовнішніх полів на біооб'єкти.(лаб № 43)

4

15

Вивчення роботи фізіотерапевтичної апаратури (лаб № 45).

4

16

Фізичні принципи оптичної мікроскопії, рефрактометрії. Оптична система ока людини (лаб № 36).

4

17


Теплове та рентгенівське випромінювання.

4


18

Радіоактивність, основні види і властивості. Дозиметрія іонізуючого випромінювання.

4

19

Вивчення закону поглинання світла. Концентраційна колориметрія (лаб №49)

4
20

Підсумковий комп’ютерний контроль засвоєння модуля .

4Р а з о м

36


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ (ІНДИВІДУАЛЬНОЇ)

РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи

студентів по розділу “Математична обробка медико-біологічних даних”

з/п


Т Е М А

Кількість

годин


1

Оволодіти уміннями розв’язувати диференціальні рівняння.

3

2

Оволодіти уміннями застосовувати теореми додавання і множення ймовірностей для розв’язування задач.

2

3


Навчитися використовувати методи математичної статистики для розв’язування задач медико-біологічного характеру.

2Підготовка до письмової контрольної роботи

1
Р А З О М

8Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи

студентів по розділу “Основи біологічної фізики”


4

Навчитися пояснювати незатухаючі, затухаючі та вимушені коливання.

4

5

Оцінювати та трактувати результати досліджень спектральної чутливості вуха на порозі чутності.

4

6

Оволодіти уміннями визначати коефіцієнт в’язкості та коефіцієнт поверхневого натягу.

4

7

Осцилометричні методи вимірювання артеріального тиску крові.

2

8

Ознайомитися з термодинамічним метод вивчення медико-біологічних систем.

4

9

Ознайомитися з біофізичними принципами рецепції на прикладі зорової рецепції. Пояснювати природу виникнення концентраційного потенціалу.

4
Індивідуальна робота –підготовка огляду наукової літератури у формі реферату за одною із зазначених тем.

2


Р а з о м

24Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи

студентів по розділу “Основи медичної фізики

10


Пояснювати фізичні основи електрокардіографії та механізми формування біопотенціалів. Оволодіти навичками роботи з електрокардіографом.

2


11

Оволодіти уміннями роботи з клінічним реографом.

2

12

Пояснювати основні взаємодії електромагнітного і магнітного полів з біологічними тканинами.

2

13

Набути навички роботи з УВЧ апаратом, апаратом для місцевої дарсонвалізації та апаратом для ультразвукової терапії.

2

14

Оволодіти уміннями вимірювати розміри мікрооб’єктів за допомогою оптичного мікроскопу.

2

15

Навчитися досліджувати залежність показника заломлення розчину від його концентрації рефрактометричним методом.

2

16

Пояснювати механізми поглинання та розсіювання світла та явище дисперсії.

2

17

Визначення освітленості за допомогою люксметра (лаб №48)

1

18

Пояснювати механізми теплового випромінювання.

2

19

Пояснювати явище фотоефекту та люмінесценції.


2

20

Дати пояснення принципу дії газового лазера та навчитися визначати його технічні характеристики: довжину хвилі, енергію та імпульс кванта.

2

21

Індивідуальна робота – підготовка огляду наукової літератури у формі реферату за одною із зазначених тем.

2
Р А З О М

23

Перелік тем дисципліни „Медична і біологічна фізика”,

що виносяться для самостійної (індивідуальної) роботи

студентів у формі реферату


№ з/.п

Тема


Література

1

Деформаційні властивості біологічних тканин.

1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого. - К.,1999.

2. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. -М.,1983.

3. А.Н.Ремизов. " Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.


2

Поверхневий натяг. Коефіцієнт поверхневого натягу та методи його визначення. Газова

емболія.


1. "Медична і біологічна фізика" /Під ред. О.В.Чалого. - К.,1999.

2. "Биофизика", под ред. Ю.А.Владимирова. - М.,1983.

3. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.


3

Основні положення рівноважної термодинаміки. Ентропія. ІІ закон термодинаміки. Принцип Больцмана. Термодинамічні потенціали.

1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого.- К.,1999.

2. "Биофизика"/ Под ред.Ю.А.Владимирова. -М.,1983.

3. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.


4


Термодинаміка і проблема охорони навколишнього середовища.

1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого. - К.,1999.

2. "Биофизика"./ Под ред. Ю.А.Владимирова. - М.,1983.

3. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.


5

Основні положення нерівноважної термодинаміки (лінійний закон, виробництво ентропії, спряження потоків).

1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого. - К.,1999.

2. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. - М.,1983.

3. А.Н.Ремизов." Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.


6

Стаціонарний стан відкритих систем. Теорема Пригожина.

1. "Медична і біологічна фізика" /Під ред. О.В.Чалого. - К.,1999.

2. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. - М.,1983.

3. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.


7

Відкриті біологічні системи, далекі від рівноваги. Поняття про синергетику.

1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого. - К.,1999.

2. М.В.Волькенштейн. "Биофизика". - М.,1987.

3. Г.Хакен. "Синергетика". -М.,Мир,1980.


8Ультразвук. Основні властивості і особливості поширення ультразвуку. Дія ультразвуку на біологічні тканини та органи людини.

1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого. - К.,1999.

2. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. - М.,1983.

3. А.Н.Ремизов. " Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.


9

Інфразвук, фізичні характеристики інфразвуку. Дія інфразвуку на біологічні тканини та органи людини.

1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого, К.,1999.

2. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. -М.,1983.

3. А.Н.Ремизов " Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.


10

Магнітні властивості біологічних тканин. Фізичні основи магнітобіології.

1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого. - К.,1999.

2. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. -М.,1983.

3. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.


11

Іонні струми в біологічних мембранах. Поняття про воротні струми.

1. "Биофизика"/ Під ред. П.Г.Костюка. - К.,1988.

2. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. М.,1983.
12

Прилади медичної оптики (поляриметр, рефрактомктр, концентраційний колориметр, нефелометр та інші).


1. "Медична і біологічна фізика" / Під ред. О.В.Чалого. - К.,1999.

2. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.
13


Фотоефект та його застосування. Фотоелектричні прилади в медицині.

1. "Медична і біологічна фізика" /Під ред. О.В.Чалого. - К.,1999 .

2. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая физика". - М.,1992
14

Сучасна діагностична і фізіотерапевтична апаратура.

1. "Медична і біологічна фізика"./ Під ред. О.В.Чалого. - К.,1999.

2. А.Н.Ремизов. "Медицинская и биологическая физика". - М.,1992.15

Застосування люмінісценції в медицині.

1. "Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого. - К.,1999.

2. "Биофизика"/ Под ред. П.Г.Костюка. - К.,1988.

3. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. - М.,1983.


16

Лазери та їх застосування в медицині.

1. "Медична і біологічна фізика" / Під ред. О.В.Чалого. - К.,1999.

2. "Биофизика""/ Под ред. П.Г.Костюка К.,1988.

3. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова,. -М.,1983.


17

Рентгенівське випромінювання та його застосування в медицині.

1. "Медична і біологічна фізика" / Під ред. О.В.Чалого. - К.,1999.

2. "Биофизика"/ Под ред. П.Г.Костюка К.,1988.

3. "Биофизика"/ Под ред. Ю.А.Владимирова. М.,1983.


18

Комп'ютери в медицині.

1. "Медична і біологічна фізика" / Під ред. О.В.Чалого . - К.,1999.

2. А.Н.Ремизов. -" Медицинская и биологическая физика"/ М.,1992.

3. О.В.Чалий, В.А.Дяков, І.Й.Хаїмзон. "Основи інформатики". -К.,1993.

Студенти відпрацьовують всі теми індивідуальної роботи під керівництвом викладача. За однією з обраних тем кожний студент повинен підготувати реферат. Оцінка за самостійну роботу виставляється наприкінці занять з лабораторного практикуму. Ця оцінка враховується при визначенні остаточної оцінки за весь курс "Медична і біологічна фізика".ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО

КОНТРОЛЮ
1. Класифікація явищ. Ймовірність випадкових явищ, теорема додавання ймовірностей.

2. Теорема множення ймовірностей для незалежних випадкових явищ, умовна ймовірність, теорема множення ймовірностей для залежних випадкових явищ.

3. Розподіл випадкових явищ, математичне очікування, дисперсія, середнє квадратичне відхилення.

4. Основні закони розподілу випадкових величин (нормальний закон, розподіл Пауссона, біноміальний розподіл та інші).

5. Деформації, їх види . Пружність та пластичність. Закон Гука. Модуль Юнга. Коефіцієнт Пауссона. Деформаційні властивості біологічних тканин.

6. Поверхневий натяг. Коефіцієнт поверхневого натягу та методи його визначення. Газова емболія.

7. Внутрішнє тертя. В'язкість. Формула Ньютона для внутрішнього тертя. Ньютонівські та неньютонівські рідини. В'язкість крові.

8. Стаціонарний плин рідин. Рівняння неперервності. Лінійна та об'ємна швидкості. Основне рівняння динаміки рідин.

9. Ламінарний та турбулентний плин. Число Рейнольдса. Рівняння Бернуллі. Плин в'язких рідин. Формула Пуазейля. Гідравлічний опір.

10. Основні положення рівноважної термодинаміки. Ентропія. Принцип Больцмана. Значення термодинаміки в проблемі охорони навколишнього середовища.

11. Основні положення нерівноважної термодинаміки (лінійний закон, виробництво ентропії, спряження потоків). Стаціонарний стан відкритих систем. Теорема Пригожина.

12. Незатухаючі та вимушені коливання, диференційні рівняння та їх розв'язок. Резонанс. Автоколивання.

13. Затухаючі коливання. Диференційне рівняння затухаючих коливань, його розв'язання. Коефіцієнт затухання, декремент і логарифмічний декремент.

14. Механічні хвилі. Рівняння хвилі. Потік енергії. Вектор Умова.

15. Акустика. Фізичні характеристики звуку. Фізика слуху, характеристики слухового відчуття. Закон Вебера-Фехнера.

16. Аудіометрія. Шкала інтенсивності та шкала гучності звуку, одиниці. Пороги чутності та больового відчуття. Аудіограма.

17. Ультразвук. Основні властивості та особливості поширення ультразвуку. Інфразвук, фізичні характеристики інфразвуку. Дія ультразвуку та інфразвуку на біологічні тканини та органи людини.

18. Електричні характеристики біологічних тканин. Закон Ома в диференційній формі. Провідність біологічних тканин. Ємнісні властивості. Еквівалентна електрична схема.

19. Біофізичні основи електрографії. Поняття про еквівалентний електричний генератор. Концепція Ейнтховена про генез ЕКГ (інтегральний електричний вектор серця, дипольний потенціал, система відведень).

20. Серце як струмовий електричний диполь (струмовий диполь та його характеристики, дипольний потенціал серця).

21. Ланцюг змінного струму, що містить активний, ємнісний та індуктивний опір. Поняття про векторну діаграму. Імпеданс.

22. Імпеданс біологічних тканин. Дисперсія імпедансу. Фізичні основи реографії.

23. Магнітне поле та його характеристики. Закон Біо-Савара-Лапласа. Магнітні властивості речовин. Фізичні основи магнітобіології.

24. Теорія електромагнітних хвиль Максвелла (струм зміщення, рівняння Максвелла, швидкість розповсюдження електромагнітних хвиль).

25. Фізичні процеси в біооб'єктах під дією електричних, магнітних полів та електромагнітного поля (поляризація, струми провідності, індуктивні та зміщення).

26. Фізичні основи терапевтичних методів (гальванізація, франклінізація, діатермія, індуктотермія, дарсонвалізація, УВЧ- та НВЧ-терапія, мікрохвильова резонансна терапія). Теплова та специфічна дія.

27. Структурна організація біологічних мембран. Фізичні властивості біомембран. Рідкокристалічний стан біомембран. Динамічні властивості мембран.

28. Пасивний транспорт речовин крізь мембранні структури. Рівняння Фіка. Швидкість дифузії. Рівняння Нернста-Планка. Електрохімічний градієнт і потенціал. Рівняння Теорелла.

29. Активний транспорт, основні види. Молекулярна організація активного транспорту на прикладі роботи К-Na-насосу. Спряження потоків.

30. Природа мембранного потенціалу спокою (рівноважні потенціали Нернста для різноманітних іонів, дифузійний потенціал, потенціал Доннана).

31. Природа мембранного потенціалу спокою (стаціонарний потенціал Гольдмана-Ходжкіна-Катца, умови стаціонарності, основні рівняння електродифузії іонів в стаціонарному стані, проникності мембрани для іонів в стані спокою).

32. Потенціал дії (ПД). Гіпотеза виникнення ПД. Еквівалентна електрична схема мембрани. Феноменологічні рівняння Ходжкіна-Хакслі. Поняття про воротні іонні струми.

33. Поширення потенціалу дії в біологічних мембранах. Телеграфне рівняння. Швидкість поширення потенціалу. Особливості поширення потенціалу дії в мієліновому волокні.

34. Елементи геометричної оптики. Центрована оптична система. Оптична мікроскопія. Характеристики мікроскопу.

35. Поляризація світла. Способи одержання поляризованого світла. Подвійне променезаломлення. Призма Ніколя. Закон Малюса.

36. Оптично активні речовини. Кут обертання площини поляризації. Закон Біо. Концентраційна поляризація.

37. Поглинання світла. Закон Бугера. Поглинання світла розчинами. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Концентраційна колориметрія.

38. Розсіяння світла в дисперсних середовищах. Молекулярне розсіяння світла. Закон Релея. Нефелометрія.

39. Основні уявлення квантової механіки: хвильові властивості мікрочастинок, формула де Бройля, хвильова функція та її фізичний зміст, співвідношення невизначеностей Гейзенберга. Поняття про електронний мікроскоп.

40. Квантовомеханічна модель атома водню. Рівняння Шредингера. Квантові числа. Енергетичні рівні. Принцип Паулі.

41. Випромінювання та поглинання світла атомами та молекулами. Спектри випромінювання і поглинання. Спектрофотометрія.

42. Теплове випромінювання тіл, його характеристики. Абсолютно чорне та сірі тіла. Закон Кірхгофа. Теплове випромінювання

тіла людини. Поняття про термографію.

43. Закон випромінювання абсолютно чорного тіла: закон випромінювання Планка, закон Стефана-Больцмана, закон зміщення Віна.

44. Фотоефект та його застосування. Внутрішній та зовнішній фотоефекти. Фотоелектричні прилади в медицині.

45. Люмінесценція: види, основні закономірності, властивості. Закон Стокса. Застосування люмінесценції в медицині.

46. Індуковане випромінювання. Рівноважна та інверсна заселеність енергетичних рівнів. Лазери, принцип дії та застосування в медицині.

47. Резонансні методи квантової механіки, їх застосування в медицині. Електронний парамагнітний та ядерний магнітний резонанси.

48. Рентгенівське випромінювання, спектр та характеристики, застосування в медицині. Взаємодія рентгенівського випромінювання з речовиною. Закон послаблення рентгенівського випромінювання.

49. Радіоактивність. Види радіоактивності. Основний закон радіоактивного розпаду. Період напіврозпаду. Активність, одиниці активності.

50. Іонізуюче випромінювання та його види. Взаємодія іонізуючого випромінювання з речовиною. Захист від дії іонізуючого випромінювання. Біофізичні основи взаємодії іонізуючого випромінювання з біологічними тканинами.

51. Дозиметрія іонізуючого випромінювання. Експозиційна та поглинена дози. Біологічна дія випромінювання, біологічна еквівалентна доза. Потужність дози. Одиниці доз та потужностей доз.Перелік питань для перевірки

вихідного рівня знань студентів


 1. Швидкість, одиниці вимірювання.

 2. Прискорення, одиниці вимірювання.

 3. Залежність переміщення і швидкості від часу при рівномірному русі.

 4. Залежність переміщення і швидкості від часу при рівноприскореному русі.

 5. Період, частота, лінійна і кутова швидкість, доцентрове прискорення при рівномірному русі по колу.

 6. ІІ закон Ньютона.

 7. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння.

 8. Закон Гука.

 9. Сила тертя ковзання.

 10. Момент сили. Умови рівноваги тіл.

 11. Імпульс тіла.

 12. Механічна робота.

 13. Потужність.

 14. Кінетична енергія.

 15. Потенціальна енергія деформованої пружини і тіла піднятого над поверхнею землі.

 16. Закон Паскаля для рідин і газів.

 17. Архімедова сила.

 18. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії.

 19. Рівняння Менделєєва-Клапейрона.

 20. І закон термодинаміки.

 21. Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна.

 22. Абсолютна та відносна вологість повітря.

 23. Коефіцієнт поверхневого натягу.

 24. Закон Кулона.

 25. Напруженість електричного поля.

 26. Відносна діелектрична проникність речовини.

 27. Робота електричного поля при переміщенні електричного заряду.

 28. Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів.

 29. Зв’язок між напругою і напруженістю однорідного електричного поля.

 30. Ємність плоского конденсатора.

 31. Енергія електричного поля.

 32. Сила струму.

 33. Закон Ома для однорідної ділянки кола.

 34. Опір провідника.

 35. Закон Ома для повного кола.

 36. Закон Джоуля-Ленца.

 37. Закони електролізу.

 38. Індукція магнітного поля.

 39. Сила Ампера.

 40. Сила Лоренца

 41. Магнітна проникність.

 42. Магнітний потік.

 43. Закон електромагнітної індукції.

 44. Енергія магнітного поля.

 45. Частота і період коливань пружинного маятника.

 46. Частота і період коливань математичного маятника.

 47. Зв’язок довжини хвилі з швидкістю її поширення і періодом (частотою).

 48. Формула Томсона.

 49. Умова резонансу у колі змінного струму.

 50. Коефіцієнт трансформації.

 51. Швидкість поширення електромагнітних хвиль.

 52. Закони заломлення світла.

 53. Абсолютний та відносний показники заломлення.

 54. Умова повного внутрішнього відбивання.

 55. Формула тонкої лінзи.

 56. Умови максимумів та мінімумів інтерференційної картини.

 57. Формула дифракційної решітки.

 58. Маса та імпульс в теорії відносності.

 59. Зв’язок між масою та енергією.

 60. Маса, імпульс та енергія фотона.

 61. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту.

 62. Тиск світла.

 63. ІІ постулат Бора (правило частот).

 64. Дефект маси.

 65. Енергія зв’язку атомних ядер.Перелік завдань для контрольної роботи

з вищої математики

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка