Робоча програма з медичної І біологічної фізики (назва дисципліни) для студентів спеціальності «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа»Сторінка1/4
Дата конвертації10.09.2017
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3   4
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ


Перший проректор, професор
Т.О. Перцева

Вчене звання, ініціали, прізвище

” _____ ” _______________ 2012 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА
З медичної і біологічної фізики


(назва дисципліни)
для студентів спеціальності «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа»

План навчального процесу

Курс

(або курси),

на яких

викладаєтьсядисципліна

Семестр

(чи


семестри)

Кількість годин

Форма

контролю


Лекції,

семінари,

практичні


Кредит

Всього

Ауд

СРС

1

1 - 2

5,5

165

110

55

Підсумковий

модульний

контроль


30, 80

Робочу програму склали: доц. Іванова О.І. Програму обговорено на засіданні кафедри


” 10” червня 2014 р. Протокол № 7

Завідувач кафедри __________________________ Дубінський О.Г.


Програму ухвалено на засіданні предметної методичної комісії ДДМА
” -” 2014 р., Протокол №
Голова предметної методичної комісії _______________________________ проф. Родинський О.Г.

Затверджено на засіданні ЦМК ДДМА ”19” червня 2012 р. Протокол № 8


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма з медичної і біологічної фізики приведена у відповідність до нормативних документів МОН та МОЗ України щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої медичної і фармацевтичної освіти. Згідно до цих вимог Програма з медичної і біологічної фізики для вищих медичних закладів освіти України ІІІ – ІV рівнів акредитації складена для спеціальностей “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа” напряму підготовки “Медицина” відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 № 239 та навчального плану, затвердженого наказом МОЗ України від 18.06.02 №221.

Згідно з навчальним планом вивчення медичної і біологічної фізики здійснюється в І або в ІІ семестрах.

Програма структурована на модулі, змістовні модулі, теми відповідно до вимог “Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” (наказ МОЗ України від 12.10.2004 р. № 492).

Медична і біологічна фізика як навчальна дисципліна:


 • інтегрується з такими дисциплінами як медична хімія, медична біологія та ін.;

 • закладає основи вивчення студентами нормальної фізіології, біонеорганічної, фізико-колоїдної та біоорганічної хімії, гістології. патологічної фізіології, радіаційної медицини, загальної гігієни, кардіології, офтальмології, отоларингології та ін.

Програму дисципліни “Медична і біологічна фізика” структуроване модулем, який в свою чергу поділяють на 9 змістових модулів.


Математична обробка медикобіологічних даних
Змістові модулі:
1. Основи математичного аналізу.

2. Основи теорії ймовірності та математичної статистики.


Основи біофізики
Змістові модулі:
3. Основи біоакустики, біореології та гемодинаміки.

4. Термодинаміка біологічних систем.

5. Біофізика мембранних процесів.


Основи медичної фізики.
Змістові модулі:

6. Електродинаміка, її медичне застосування. Основи медичної апаратури.

7. Оптичні методи та їх використання у біології та медицині.

8. Квантово-механічні методи дослідження.

9. Радіаційна фізика. Основи дозиметрії.
Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) практичні заняття, в) самостійна робота студентів, г) консультації.

Лекційний курс дисципліни "Медична і біологічна фізика" супроводжується практичними заняттями, які за методикою їх організації є лабораторними.

Лабораторний практикум дає студентам додаткові практичні навички в галузі медичної і біологічної фізики, зокрема при використанні сучасного діагностичного та фізіотерапевтичного електронного обладнання, приладів дозиметричного радіаційного контролю, візкозиметричних та оптичних методів у медицині тощо. На практичних заняттях студентам рекомендується записувати протоколи проведених досліджень, де формулювати мету дослідження, наводити коротко хід роботи, результати досліджень та висновки.

Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей. Засвоєння змістових модулів (проміжний контроль) – на практичних підсумкових заняттях. Для цього використовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: розв’язування задач, комп’ютерні тести, проведення лабораторних досліджень з трактуванням та оцінкою їх результатів, контроль практичних навичок.

Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється по їх завершенню на підсумкових контрольних заняттях. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів і має визначення за системою ЕСТS та шкалою, прийнятою в Україні.

Для тих студентів, які хочуть поліпшити оцінку з дисципліни, по завершенню вивчення дисципліни передбачається термін для перескладання.Структурний план підготовки з дисципліни “Медична і біологічна фізики” для студентів медичного факультету за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”.

Структура

Навчальної

дисципліни


Кількість годин, з них

Рік

нав-


чан-

ня


Види контролю

всього,

год./кре-

дитів


Аудиторних

СРС

лекц.

Практ.

за-


нять
165/5,5

30

80

55

1Змістових модулів 230/1

4

18

8
Контрольна робота.

Змістових модулів 360/2

10

26

24
Контрольна робота. Контроль практичних навичок.

Змістових модулів 475/2,5

16

36

23
Контроль практичних навичок.

Підсумковий контроль засвоєння модуля1 кредит ЕСТS – 30 год. Аудиторне навантаження – 66,7%, СРС – 33,3%.МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

Згідно з вимогами ОКХ кінцевими цілями навчання дисципліни "Медична і біологічна фізика" є:

Пояснювати фізичні основи та біофізичні механізми дії зовнішніх факторів (полів) на системи організму людини

Пояснювати фізичні основи діагностичних і фізіотерапевтичних (лікувальних) методів, що застосовуються у медичній апаратурі

Трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі життєдіяльності людини

Досягнення цих цілей дозволить студентам-медикам оволодіти фізичними і біофізичними, фізико-технічними і математичними знаннями та вміннями, які необхідні для безпосереднього формування лікаря - професіонала своєї справи, а також для вивчення інших навчальних теоретичних і клінічних дисциплін у вищих медичних навчальних закладах .

У результаті вивчення дисципліни "Медична і біологічна фізика" студенти повинні

ЗНАТИ :


- основи вищої математики, теорії ймовірності, математичної статистики;

- загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі процесів, які відбуваються в організмі людини;

- характеристики фізичних зовнішніх факторів, що впливають на організм людини, та біофізичні механізми цих впливів;

- призначення та принципи роботи електронної медичної апаратури, техніку безпеки при роботі з нею.

ВМІТИ :

- проводити математичну обробку медико-біологічної інформації;- користуватися медичною апаратурою, що застосовується в діагностиці, електростимуляції та фізіотерапії (зокрема, в електрокардіографії, реографії, імпеданс-плетизмографії, аудіометрії, оптичних та квантово-механічних приладах і системах, приладах радіометричного та дозиметричного контролю).

ЗМІСТ ПРОГРАМИМатематична обробка медикобіологічних даних.
Змістовий модуль 1. Основи математичного аналізу
Конкретні цілі:

 • Трактувати поняття диференціалу, часткових похідних, повного диференціалу;

 • Застосовувати диференціали у наближених обчисленнях;

 • Пояснювати математичні основи методів інтегрування невизначених та визначених інтегралів;

 • Трактувати поняття диференційних рівнянь.

Тема 1. Основи диференціального обчислення.

Диференціал функції однієї змінної. Часткові похідні і диференціали функції двох і більше змінних. Повний диференціал.

Тема 2. Основи інтегрального обчислення.

Невизначений і визначений інтеграли. Інтегрування методом заміни змінної та частинами.

Тема 3. Поняття про диференціальні рівняння.
Змістовий модуль 2. Основи теорії ймовірності та математичної статистики
Конкретні цілі:


 • Трактувати поняття ймовірності випадкової події;

 • Засвоїти теореми додавання та множення ймовірностей;

 • Трактувати поняття математичного очікування, дисперсії та середнього квадратичного відхилення;

 • Застосовувати закони розподілу випадкових величин.


Тема 4. Елементи теорії ймовірності. Елементи математичної статистики

Теореми додавання і множення ймовірностей.

Математичне сподівання, дисперсія, середнє квадратичне відхилення. Закони розподілу випадкових величин. Довірні ймовірності та довірні інтервали. Функціональна і кореляційна залежності. Рівняння регресії. Коефіцієнт кореляції.

Основи біологічної фізики.
Змістовий модуль 3. Основи біоакустики, біореології та гемодинаміки.
Конкретні цілі:


 • Класифікувати механічні коливання і хвилі.

 • Трактувати основні фізичні поняття та закони біомеханіки, біоакустики, біореології та гемодинаміки.

 • Пояснювати фізичні основи аудіометрії як методу дослідження слуху;

 • Трактувати біофізичні механізми дії ультразвуку та інфразвуку на організм людини та пояснювати механізми, що лежать в основі використання ультразвуку в медицині.

 • Пояснювати фізичні основи методів вимірювання коефіцієнтів поверхневого натягу і в’язкості крові та методів вимірювання тиску крові і швидкості кровообігу.

.

Тема 5. Медична фізика та її методи. Значення кількісних показників у медицині та специфіка медико-біологічних досліджень.

Незатухаючі, затухаючі та вимушені коливання. Диференційні рівняння гармонічних, затухаючих, вимушених коливань та їх розв'язання. Декремент і логарифмічний декремент затухання. Резонанс. Автоколивання. Релаксаційні коливання.

Хвильові процеси та їх характеристики. Рівняння хвилі. Диференційне хвильове рівняння. Потік енергії. Вектор Умова. Ефект Допплера.


Тема 6. Фізика слуху. Об'єктивні та суб'єктивні характеристики звуку. Інтенсивність, рівень інтенсивності, гучність, їх одиниці. Поріг чутності і больового відчуття. Закон Вебера-Фехнера. Біофізичні основи слухового відчуття. Фізичні основи аудіометрії. Аудіограма та криві однакової гучності.

Ультразвук та інфразвук. Джерела та уловлювачі ультразвуку й інфразвуку. Особливості поширення та біофізичні основи дії ультразвуку й інфразвуку на біологічні тканини. Використання ультразвуку в медицині.


Тема 7. Основи біореології. Деформаційні властивості біологічних тканин. Закон Гука. Модуль Юнга і коефіцієнт Пуассона. Текучість і релаксація напруги.

Поверхневий натяг. Коефіцієнт поверхневого натягу. Методи його визначення. Газова емболія.

Тема 8. Внутрішнє тертя, в'язкість. Формула Ньютона для сили внутрішнього тертя. Ньютонівські та неньютонівські рідини. Методи та прилади для вимірювання в'язкості. Реологічні властивості крові. В'язкість крові та її використання у діагностиці захворювань.

Стаціонарний плин рідин. Рівняння неперервності і рівняння Бернуллі. Лінійна та об`ємна швидкості. Основне рівняння динаміки рідин. Плин в'язких рідин. Формули Пуазейля і Гагена-Пуазейля. Гідравлічний опір.

Реологічні властивості крові. В'язкість крові та її використання у діагностиці захворювань.

Ламінарна та турбулентна текучість рідини. Число Рейнольдса. Методи вимірювання тиску крові і швидкості кровообігу. Пульсові хвилі.


Змістовий модуль 4. Термодинаміка відкритих біологічних систем. Елементи молекулярної біофізики.
Конкретні цілі:

 • Трактувати основні положення термодинаміки відкритих біологічних систем.

 • Застосувати термодинамічний метод вивчення медико-біологічних систем.

 • Аналізувати міжмолекулярні взаємодії в біополі мерах.

 • Трактувати процеси впорядкування у фізичних, хімічних і медико-біологічних системах.

 • Пояснювати значення термодинаміки і синергетики.

 • Пояснювати фізичні та біофізичні характеристики ока людини та механізми фоторецепції.


Тема 9. Термодинаміка відкритих медико-біологічних систем і елементи молекулярної біофізики.

Міжмолекулярна взаємодія у біополімерах (ковалентна взаємодія, електростатична і дисперсійна взаємодія, гідрофобна взаємодія, водневий зв'язок). Структурна організація білків і нуклеїнових кислот.

Термодинамічний метод вивчення медико-біологічних систем. Перший і другий закони термодинаміки, ентропія, термодинамічні потенціали.

Термодинаміка відкритих систем поблизу рівноваги (лінійний закон для потоків і термодинамічних сил, перехресні процеси переносу, співвідношення Онсагера, виробництво ентропії, спряження потоків, стаціонарний стан, теорема Пригожина).

Термодинаміка відкритих систем, далеких від рівноваги (процеси впорядкування у фізичних, хімічних і медико-біологічних системах, поняття про синергетику). Значення термодинаміки і синергетики у проблемі охорони навколишнього середовища.

Біофізика процесів рецепції на прикладі зорової рецепції. Загальні характеристики ока людини. Приведене око Вербицького. Недоліки оптичної системи ока людини. Будова сітківки ока. Фотоізомеризація родопсину.


Змістовий модуль 5. Біофізики мембранних процесів.

Конкретні цілі:

 • Аналізувати структурні елементи біологічних мембран, їх фізичні та динамічні властивості.

 • Пояснювати механізми пасивного та активного транспорту речовин крізь мембранні структури клітин;

 • Трактування рівняння Фіка, коефіцієнт проникності мембрани, швидкість дифузії, рівняння Нернста-Планка, електрохімічний потенціал, рівняння Теорелла.

 • Аналізувати молекулярну організацію активного транспорту на прикладі роботи Na+-К насосу.

 • Пояснювати іонну природу мембранного потенціалу спокою (рівноважний потенціал Ернста, дифузійний потенціал, потенціал Доннана, стаціонарний потенціал Гольдмана-Ходжкіна-Катца).

 • Трактувати механізм виникнення потенціалу дії, швидкість та особливості його поширення в аксонах.


Тема 10. Предмет та методи біофізики. Біологічна фізика, її предмет та методи досліджень, зв'язок з іншими науками. Основні розділи біофізики.

Структурні елементи біологічних мембран. Фізичні властивості біомембран. Рідкокристалічний стан біомембран. Динамічні властивості мембран.

Пасивний транспорт речовин крізь мембранні структури.

Рівняння Фіка. Коефіцієнт проникності мембрани для певної речовини. Рівняння Нернста-Планка. Електрохімічний потенціал і рівняння Теорелла. Активний транспорт, основні види. Молекулярна організація активного транспорту на прикладі роботи Na+-K+ насосу. Спряження потоків. Швидкість дифузії.

Мембранні потенціали спокою та дії.

Природа мембранного потенціалу спокою (рівноважний потенціал Нернста, дифузійний потенціал, потенціал Доннана, стаціонарний потенціал Гольдмана-Ходжкіна-Катца).

Потенціал дії. Потенціал дії (ПД) та причини його виникнення. Еквівалентна електрична схема мембрани. Феноменологічні рівняння Ходжкіна-Хакслі. Поняття про воротні іонні струми. Рівняння Ходжкіна-Хакслі для процесу поширення ПД у нервових волокнах. Швидкість і особливості поширення ПД в аксонах.
ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ФІЗИКИ.
Змістовий модуль 6. Електродинаміка, її медичне застосування. Основи медичної апаратури.
Конкретні цілі:


 • Трактувати генез електрокардіограми на підставі аналізу основних концепцій електрокардіографії.

 • Пояснювати фізичні основи дії постійного і змінного електричного полів на організм людини та вирізняти фізіотерапевтичні (лікувальні) методики, що їх використовують;

 • Аналізувати еквівалентні електричні схеми біологічних тканин та крові, дисперсії імпедансу біологічних тканин в нормі і патології

 • Класифікувати електронну медичну апаратуру, що застосовується в діагностиці, електростимуляції та фізіотерапії.

 • Пояснювати механізм дії магнітного (постійного і змінного) та електромагнітного полів на біооб’єкти, на основі аналізу фізичних та біофізичних процесів, що відбуваються у біологічних тканинах під дією фізичних полів в організмі людини.

 • Зробити висновок про біофізичні механізми взаємодії електричного і магнітного полів з біологічними тканинами.


Тема 11. Поняття про електрографію органів і тканин.

Фізичні та біофізичні основи електрокардіографії. Перша концепція Ейнтховена про генез ЕКГ (серце - електричний диполь, потенціал електричного диполя, система відведень). Закон Ома в диференційній формі, електропровідність біологічних тканин. Друга концепція ЕКГ (серце - струмовий диполь, потенціал струмового диполя).Тема 12. Фізичні та біофізичні основи реографії.

Зв'язок деформації кровоносних судин із зміною їх електричного опору. Ланцюги змінного струму, що містять активний, ємнісний та індуктивний опори. Векторні діаграми та імпеданс.Тема 13. Магнітне поле та його характеристики. Закон Біо-Савара-Лапласа. Магнітні властивості речовин. Фізичні основи магнітобіології.

Електромагнітні коливання і хвилі у біологічних середовищах. Струми зміщення. Рівняння Максвелла. Хвильові рівняння та швидкість поширення електромагнітних хвиль у біооб'єктах.

Тема 14. Дія електричного поля на біологічні тканини. Фізичні та біофізичні процеси, що відбуваються у біологічних тканинах під дією постійного і змінного електричного поля (струми провідності та зміщення, теплові ефекти). Лікувальні фактори та їх використання у медичних методиках (гальванізація, електрофорез, франклінізація, електростимуляція, електроімпульсація, діатермія, електротомія, електрокоагуляція тощо).

Дія постійного і змінного магнітного поля на біооб'єкти. Первинні механізми, індукційні струми, теплові ефекти. Лікувальні фактори та їх використання у медичних методиках (магнітотерапія, індуктотермія, тощо).

Дія електромагнітного поля на біооб'єкти. Первинні механізми, струми і теплові ефекти, специфічна дія. Лікувальні фактори та їх використання у медичних методиках (УВЧ-терапія, НВЧ-терапія, мікрохвильова резонансна терапія тощо).

Використання електронної медичної апаратури у діагностиці, електростимуляції та фізіотерапії. Електроди та датчики. Підсилення та генерація сигналів. Правила безпеки при роботі з електронною медичною апаратурою.Змістовий модуль 7. Оптичні методи та їх використання у біології та медицині.
Конкретні цілі:

 • Визначати оптичні характеристики ока та мікроскопа як центрованої оптичної системи

 • Трактувати фізичні механізми, що лежать в основі рефрактометрії та концентраційної колориметрії.

 • Демонструвати навички роботи з рефрактометром.

 • Пояснювати фізичні механізми, що лежать в основі рефрактометрії та концентраційної поляриметрії.

 • Аналізувати процеси взаємодії світла з речовиною та пояснювати фізичні основи


Тема 15. Елементи геометричної оптики. Центрована оптична система. Оптична мікроскопія. Основні характеристики мікроскопа. Оптична рефрактометрія.

Поляризація світла. Способи одержання поляризованого світла. Подвійне променезаломлення. Призма Ніколя. Закон Малюса. Оптично активні речовини. Закон Біо. Концентраційна поляриметрія.

Поглинання світла. Закон Бугера. Поглинання світла розчинами, закон Бугера-Ламберта-Бера. Концентраційна колориметрія.

Розсіяння світла. Розсіяння світла в дисперсійних середовищах. Молекулярне розсіяння світла. Закон Релея. Нефелометрія.

Дисперсія світла. Рефрактометрія і волоконна оптика, їх використання у медицині.
Змістовий модуль 8. Елементи квантової механіки.
Конкретні цілі:


 • Пояснювати оснівні закони теплового випромінювання тіл.

 • Трактувати теплове випромінювання тіла людини та фізичні основи методу термографії.

 • Трактувати фізичні механізми, що лежать в основі вимірювання розмірів мікрооб’єктів за допомогою електронного мікроскопа.

 • Порівнювати відповідні характеристики оптичного та електронного мікроскопів.

 • Засвоїти основні закономірності люмінесценції та визначати напрями застосування люмінесценції в медицині.

 • Пояснювати фізичні основи роботи лазера та принцип його дії. Класифікувати лазери та вирізняти напрями використання лазера в медицині.

 • Пояснювати основи застосування квантовомеханічних резонансних методів в медицині.Тема 16. Теплове випромінювання тіл, його характеристики.

Абсолютно чорне та сірі тіла. Закон Кірхгофа. Закони випромінювання абсолютно чорного тіла: закон випромінювання Планка, закон Стефана-Больцмана, закон зміщення Віна. Теплове випромінювання тіла людини. Поняття про термографію.

Люмінесценція. Види люмінесценції, основні закономірності, властивості. Закон Стокса. Застосування люмінесценції в медицині.

Явище фотоефекту. Зовнішній та внутрішній фотоелектричні ефекти та їх використання у медицині.

Резонансні методи квантової механіки. Ядерний магнітний резонанс, електронний парамагнітний резонанс, їх застосування в медицині (ЯМР-томографія тощо).
Змістовий модуль 9. Радіаційна фізика. Основи дозиметрії..
Конкретні цілі:


 • Пояснювати первинні механізми взаємодії рентгенівського випромінювання з речовиною та вирізняти напрями застосування рентгенівського випромінювання в медицині;

 • Аналізувати основні види, властивості та дози радіоактивного випромінювання

 • Пояснювати основні механізми взаємодії іонізуючого випромінювання з біологічними об’єктами, робити висновки щодо шляхів захисту від дії іонізуючого випромінювання.


Тема 17. Рентгенівське випромінювання.

Спектр та характеристики. Первинні механізми взаємодії рентгенівського випромінювання з речовиною. Закон послаблення і захист від рентгенівського випромінювання. Застосування рентгенівського випромінювання в медицині (рентгенівська терапія, рентгенівська томографія тощо)Тема 18. Радіоактивність, основні види і властивості.

Закон радіоактивного розпаду. Період напіврозпаду. Активність, одиниці активності. Іонізуюче випромінювання, властивості і основні механізми взаємодії з біологічними об'єктами. Захист від дії іонізуючого випромінювання. Фізичні та біофізичні проблеми, пов'язані з аварією на Чорнобильській АЕС.

Дозиметрія іонізуючого випромінювання. Експозиційна та поглинена дози. Еквівалентна біологічна доза. Потужність доз. Одиниці доз і потужностей доз.

Орієнтовна структура залікового кредиту –: Математична обробка медикобіологічних даних.Т е м а

Лекції

Пр. зан

СМС

Індивідуальна

роботаЗмістовий модуль 1. Основи математичного аналізу.


1. Основи диференціального обчислення.

2

4

2

2


Підготовка огляду наукової літератури.

2. Основи інтегрального обчислення.

4

3. Поняття про диференціальні рівняння.

4Змістовий модуль 2. Основи теорії ймовірності та математичної статистики.


3. Елементи теорії ймовірності.

12


Підготовка огляду наукової літератури.

4 Елементи математичної статистики.

1

4

Підсумкова контрольна
2

2
Усього годин - 30

4

18

8

Кредитів ЕСТS – 1,0
Аудиторна робота – 73,3%

СРС –

26,7%


Основи біологічної фізики

Змістовий модуль 3. Основи біоакустики, біореології та гемодинаміки.


6. Медична фізика та її методи.

Основні поняття механіки поступального та обертального рухів.

Незатухаючі, затухаючі та вимушені коливання.

Хвильові процеси та їх характеристики.

Фізика слуху.

Ультразвук та інфразвук.2

4

2

22

2


Підготовка огляду наукової літератури та написання реферату за однією з тем.

7. Основи біореології.

2

4

2

8. Поверхневий натяг. Внутрішнє тертя, в'язкість.

2

3

9. Основи гемодинаміки
4

2

Змістовий модуль 4. Термодинаміка відкритих біологічних систем.

Термодинамічний метод вивчення медико-біологічних систем. Термодинаміка відкритих систем. Біофізика процесів рецепції на прикладі зорової рецепції.

2
4

Підготовка огляду наукової літератури та написання реферату за однією з тем.


Змістовий модуль 5. Біофізики мембранних процесів.21. Предмет та методи біофізики.

Структурні елементи біологічних мембран.2

4

2

Підготовка огляду наукової літератури та написання реферату за однією з тем.

22. Пасивний транспорт речовин крізь мембранні структури.
2

1

23. Мембранні потенціали спокою. Потенціал дії.

2
2

Підсумковий тестовий контроль
2

410

26

24
Кредитів ЕСТS – 2

Аудиторна робота – 60%

СРСР –

40%
Орієнтовна структура залікового кредиту –: Основи медичної фізики.
ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ФІЗИКИ

Змістовий модуль 6. Електродинаміка, її медичне застосування. Основи медичної апаратури.


9. Поняття про електрографію органів і тканин.

2

4

1

Підготовка огляду наукової літератури та написання реферату за однією з тем.

10. Фізичні та біофізичні основи реографії.

2

4

1

11. Магнітне поле та його характеристики.

Дія електричного поля на біологічні тканини.

Дія постійного і змінного магнітного поля на біооб'єкти.

Дія електромагнітного поля на біооб'єкти.2

4

212. Загальна характеристика і класифікація електронних медичних приладів.

2

4

2

Підготовка до контрольної роботи2

Змістовий модуль7. Оптичні методи та їх використання у біології та медицині.


13. Елементи геометричної оптики.

Поляризація світла.2

4

1

Підготовка огляду наукової літератури та написання реферату за однією з тем.

14.Поглинання світла.2

Розсіяння світла.

Дисперсія світла.


Змістовий модуль 8. Елементи квантової механіки.


16. Теплове випромінювання тіл, його характеристики.

2

4
Підготовка огляду наукової літератури та написання реферату за однією з тем.

17. Люмінесценція. Явище фотоефекту. Резонансні методи квантової механіки.
2

Змістовий модуль 9. Радіаційна фізика. Основи дозиметрії.


19. Рентгенівське випромінювання.

2

4

2

Підготовка огляду наукової літератури та написання реферату за однією з тем.

20. Радіоактивність, основні види і властивості. Дозиметрія іонізуючого випромінювання.

2

4

2

Підсумкова контрольна робота, та підсумковий тестовий контроль засвоєння модулю 2: “Основи медичної фізики”.

4

3

Індивідуальна робота3
Усього годин - 105

16

36

23
Кредитів ЕСТS – 3,5
Аудиторна робота – 69,3%

СРС –

30,7%  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка