Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»Скачати 321.18 Kb.
Дата конвертації02.04.2016
Розмір321.18 Kb.
#190
ТипРобоча програма

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія» розроблена для студентів, які навчаються на завершальному етапі практичної та теоретичної підготовки студентів за спеціальністю «Психологія».Метою навчального курсу є процес формування у студентів-психологів цілісних знань про предмет та структуру юридичної психології, її зміст та особливості їх застосування у системі правовідносин.

Основними завданнями навчального курсу є наступні:

 • формування у студентів професійної самосвідомості щодо використання психологічних знань із системі правовідносин;

 • надання відповідних знань з діяльності психологів у правозахисних структурах, які використовуються ними при вирішенні професійних завдань;

 • формування у майбутніх фахівців психологічної та психолого-педагогічної культури, необхідної для вирішення професійних завдань;

 • створення умов для формування професійного мислення спеціалістів, які працюватимуть у системі «людина - право - людина».

У результаті вивчення зазначеного навчального курсу студенти повинні знати:

 • зміст та предмет вивчення юридичної психології;

 • мати уявлення про юридичну психологію як науку і знати її понятійно-категоріальний апарат;

 • наукові методи, які використовуються у юридичній психології;

 • психологічні та соціально-психологічні закономірності правотворчої та правозастосувальної діяльності;

 • психологічний зміст діяльності юриста, адвоката, слідчого тощо;

 • мати уявлення про досягнення практичної юридичної психології та можливості їх використання у професійній діяльності фахівця;

 • знати психологічні ознаки кримінальної та девіантної поведінки людини.

вміти:

 • використовувати теоретичні знання з юридичної психології у практичній діяльності;

 • володіти психотехнологіями, які використовуються у юридичній психології та вміти використовувати їх на практиці;

 • складати психологічний портрет людини, яка являє професійний інтерес та, виходячи з цього, планувати свою поведінку з урахуванням діючого законодавства.

3. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Загальні основи юридичної психології
ТЕМА 1. Становлення і теоретична основа юридичної психології
Історія розвитку юридичної психології в Україні та за її межами. Предмет та система юридичної психології. Складові частини юридичної психології. Завдання, які вирішує юридична психологія. Методи юридичної психології та. їх характеристика. Структура юридичної психології і її міждисциплінарні зв'язки. Місце юридичної психології в системі юридичних та психологічних наук.

Теоретико-методологічні основи юридичної психології. Системно структурний аналіз процесу діяльності, який розглядається у взаємозв'язку із структурою особистості і системою правових норм. Методологічні принципи юридичної психології.

Особливості використання знань з юридичної психології у професійній діяльності психолога .

Основні поняття: юридична психологія, цензура, право, судова психологія, злочинець, психологія злочинця, поліграф-детектор, методи психології, Кримінальний процес, Кримінальне право, Криміналістика, кримінологія, Цивільний процес, Цивільне право; Сімейне право; Трудове право.
ТЕМА 2. Психологія професійної діяльності юриста (психологія юридичної праці)
Предмет і задачі психології юридичної праці. Основні особливості професійної діяльності юриста:


 1. Правова регламентація (нормативність) професійної поведінки, схвалюваних рішень працівниками, які професійно беруть участь у правозастосувальній діяльності.

 2. Обов'язковий характер професійних повноважень посадовців правоохоронних органів.

 3. Екстремальний характер правоохоронної діяльності багатьох юристів (органи суду, прокуратури, податкової служби, поліції): нервово-психічні перевантаження через відповідальність, великий об'єм складної роботи в умовах дефіциту часу і інформації).

 4. Нестандартний творчий характер праці.

 5. Процесуальна самостійність, персональна відповідальність юристів.

Етика і психологія правозастосувальної діяльності. Професійна етика. Етична культура. Принципи юридичної етики – справедливість, безпристрасність, об'єктивність, незалежність і дотримання прав людини. Справедливість як основний принцип професійної моралі юриста. Етичний кодекс психолога.

Основні підструктури професійної діяльності юриста: • Пізнавально-прогностична (розслідування злочинів як різновид загального процесу пізнання).

 • Комунікативна (комунікативна компетентність як найважливіший чинник проф. придатності).

 • Організаційно-управлінська (організаторські якості, уміння виділяти головне, прогнозувати наслідки схвалюваних рішень, самостійність, відповідальність, комунікативна компетентність, нервово-психічна стійкість, адекватна самооцінка, висока мотивація досягнення успіху).

 • Виховна (участь у проведенні профілактичних заходів в ході боротьби з правопорушеннями, роз'яснення законодавства).

Пофесіограма правозастосувальної діяльності. Профорієнтація. Психолого-педагогічні аспекти формування особистості правознавця.

Основні поняття: юридична праця, юрист, професійна етика, етична культура, принципи юридичної етики, професійна діяльність юриста, етичний кодекс психолога, професіограма, профорієнтація, профвідбір.
ТЕМА 3. Правова психологія
Право як фактор соціальної регуляції. Правова психологія. Правова регуляція як основна форма соціальної регуляції, що забезпечує впорядковану життєдіяльність суспільства. Тлумачення сутності права.

Право і особистість. Гуманістична сутність сучасного права і правового світогляду. Особисті, політичні, соціальні, економічні та культурні права людини.

Правова соціалізація особистості. Правова регуляція як одна з форм загальносоціальної регуляції поведінки людей. Правосвідомість і правовиконавча поведінка. Основні аспекти правосвідомості:


 • Пізнавальний (адекватне відображення правових цінностей в свідомості індивіда).

 • Оцінний (ставлення людини до правових явищ).

 • Регулятивний (контроль процесу конкретної правозначущої дії і оцінка її результатів.).

Правомірна поведінка. Законослухняна поведінка. Соціальна дезадаптація. Делінквентна поведінка.

Основні поняття: право, правова психологія, правова регуляція, соціальна група, соціальні установки, соціальна спрямованість, соціалізація особистості, соціальна норма, правова соціалізація, правовиконавча поведінка, правосвідомість, правомірна поведінка, законослухняна поведінка, адаптація, соціальна дезадаптація, девіантна поведінка, делінквентна поведінка.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Судова психологія
ТЕМА 4. Кримінальна психологія
Предмет і завдання кримінальної психології.

Фактори, що впливають на формування девіантної і делінквентної поведінки: біологічні передумови, соціальні, індивідуальні фактори.

Психологія злочинного діяння. Структурні елементи злочинного діяння. Мета, мотив дії, мотивація. Бажання, прагнення та намір як стадії перед дії. Злочинний намір. Психологічна структура злочину. Психологія кримінальної поведінки.

Психологія особистості злочинця. Психологічна типологія особистості злочинців. Психологічні особливості злочинів професіоналів (рецидивістів).

Психологічні особливості і структура злочинних груп. Психологія організації злочинних угрупувань.

Психологія масових явищ. Психологічні особливості натовпу. Психологічні основи тероризму.Основні поняття: девіантна поведінка, делінквентна поведінка, кримінальна поведінка, мета, мотив, мотивація, бажання, прагнення, намір, злочин, злочинна дія, злочинець, рецидивіст, злочинна група, натовп, тероризм.
ТЕМА 5. Психологія слідчих дій
Загальна характеристика психологічних особливостей слідчої діяльності. Злочинна поведінка як об'єкт слідчо-розшукової діяльності. Спосіб здійснення злочину. Система поведінкових ознак злочинця.

Огляд місця події. Умови організації діяльності слідчого при огляді місця події: визначення вихідних позицій, висунення чітких припущень вірогідності, обмеження поля діяльності і строга послідовність дій. Психологічні особливості здійснення обшуку. Вилучення, упізнавання та відтворення свідчень на місці як самостійні слідчі дії.

Психологічна динаміка допиту. Особливості допиту підозрюваного, потерпілого, свідків, неповнолітніх. Психологія очної ставки.

Психологія слідчого експерименту. Залучення психологів-фахівців до участі у слідчому експерименті.

Психологічне обстеження особистості потерпілого. Спеціальні методи дослідження особистості і поведінки потерпілого: аналіз слідчої і судової статистики, слідчої і судової практики, вивчення матеріалів судово-психологічної і судово-психіатричної експертиз, спеціальної статистики про потерпілих тощо.

Основні поняття: злочинна поведінка, спосіб здійснення злочину, злочинець, огляд місця події, включене спостереження, обшук, вилучення доказів, конфіскація, упізнання, свідки, свідчення на місці, допит, підозрюваний, потерпілий, очна ставка, слідчий експеримент, судово-психологічна експертиза.
ТЕМА 6. Судово-психологічна експертиза
Форми застосування психологічних знань при вирішенні задач із розкриття і розслідування злочинів і ресоціалізації осіб, що вчинили злочини.

Предмет та об’єкт судово-психологічної експертизи. Компетенція та юридичні підстави для проведення судово-психологічної експертизи. Етапи судово-психологічної експертизи (СПЕ): 1. вивчення експертом поставлених перед ним питань і з'ясування предмету СПЕ;

 2. постановка завдань дослідницького характеру;

 3. відбір методів дослідження відповідно до поставлених завдань;

 4. безпосереднє проведення дослідження:

а) психологічний аналіз матеріалів кримінальної справи;

б) спостереження за досліджуваним;

в) бесіди з досліджуваним;

г) застосування інструментальних методів вивчення індивідуально-психологічних особливостей досліджуваного; 1. аналіз і обробка отриманої інформації;

 2. робота із спеціальною літературою;

 3. складання висновку експерта.

Обов'язкові та необов'язкові (факультативні) приводи призначення судово-психологічної експертизи. Основні види судово-психологічної експертизи: судово-психологічна експертиза емоційних станів, судово-психологічна експертиза потерпілих у справах про статеві злочини, експертиза соціально-психологічних особливостей членів злочинного угрупування, судово-психологічна експертиза встановлення здатності неповнолітнього правопорушника усвідомлювати значення здійснених ним дій, судово-психологічна експертиза індивідуально-психологічних особливостей, посмертна судово-психологічна експертиза.

Завдання та особливості проведення комплексної судової психолого-психіатричної експертизи.Основні поняття: експерт, експертиза, судово-психологічна експертиза, обов’язкова судово-психологічна експертиза, факультативна судово-психологічна експертиза, комплексна судова психолого-психіатрична експертиза.

ТЕМА 7. Психологічні аспекти судового процесу у кримінальних справах
Судовий процес як найважливіша стадія кримінального процесу. Етапи судового процесу: підготовча частина, судове слідство, судові дебати, останнє слово підсудного; ухвалення вироку. Психологічний зміст судової діяльності.

Психологія особистості судді як носія судової влади. Професіограма судді. Важливі функції діяльності судді: соціальна, реконструктивна, комунікативна, організаційна, засвідчувальна.

Психологія промови прокурора. Етапи виступу прокурора:


 1. вступна частина;

 2. виклад фактичних обставин і фабули справи;

 3. аналіз і оцінка зібраних у справі доказів;

 4. обґрунтовування кваліфікації злочину;

 5. характеристика особистості підсудного і потерпілого;

 6. пропозиція про міру покарання;

 7. питання відшкодування заподіяного злочином збитку;

 8. аналіз причин і умов, що сприяли здійсненню злочину, пропозиції щодо їх усунення;

 9. Висновок.

Психологічні особливості діяльності адвоката. Психологія взаємовідносин між адвокатом і підзахисним. Захисна промова адвоката та її складові: вступ; аналіз фактичних обставин справи; аналіз особистісних особливостей підзахисного; аналіз мотивів здійснення діяння підзахисним; висновок.

Психологічні аспекти справедливості і законності карно-правового покарання. Психологія постанови вироку.Основні поняття: судовий процес, кримінальний процес, судове слідство, судові дебати, останнє слово підсудного, суддя, прокурор, адвокат, фабула справи, підзахисний, презумпція невинності.
ТЕМА 8. Психологічні аспекти цивільно-правового регулювання

і судочинства
Психологія цивільно-правового регулювання та цивільного судочинства. Цивільне право, об'єкти цивільних правовідносин: засоби виробництва, предмети споживання, нерухоме майно і інші матеріальні блага, невід’ємні права особистості, її свобода, честь і гідність. Психологія взаємодії людей у сфері цивільно-правових відносин.

Психологічні аспекти цивільного процесу. Стадії цивільного судочинства: підготовча; дослідження обставин справи – розгляд по суті; судові дебати; постанова і оголошення судового рішення. Етично-психологічний зміст цивільно-правових норм: заперечення операцій, здійснених внаслідок обману, насильства, загрози, зловмисної угоди представника сторони з іншою стороною, здійснення операції на вкрай невигідних умовах під впливом збігу важких обставин тощо.

Судово-психологічна експертиза в цивільному судочинстві. Компетенція судово-психологічної експертизи в цивільному судочинстві. Етапи організації судово-психологічної експертизи: попереднє дослідження матеріалів справи, ознайомлення з об’єктом дослідження; з’ясування обставин, що дають можливість проведення експертного дослідження; експериментальне дослідження, використання психодіагностичний тестів; складання заключення; оголошення заключення у суді.

Психологічні аспекти діяльності арбітражного суду. Типологія (для досягнення нової угоди, для досягнення перерозподільчої угоди, для продовження досягнутих раніше домовленостей, з метою нормалізації стосунків) та етапи проведення переговорів (етап взаємного уточнення позицій та інтересів; етап внесення пропозицій та етап узгодження позицій, визначення загальної можливої згоди).Основні поняття: цивільне право, цивільне судочинство, судово-психологічна експертиза, арбітраж, арбітражний суд.
ТЕМА 9. Пенітенціарна психологія
Предмет і задачі пенітенціарної (виправної) психології. Міжгалузеві зв’язки пенітенціарної психології: психологія праці, інженерна психологія, психологія мистецтва, загальна та соціальна психологія.

Психологічні проблеми виконання покарання у вигляді позбавлення волі. Психологічне вивчення особистості засудженого. Використання загалньопсихологічних методів з метою виховного впливу на засуджених: спостереження, експеримент, бесіда, незалежних характеристик, анкетування, аналізу продуктів діяльності.

Психологічна характеристика методів впливу на засудженого. Джерела отримання інформації про особистість засудженого. Передумови вибору методів психолого-педагогічного впливу: вивчення особистості засудженого, його поведінки в генезисі, ставлення до праці, навчання, режиму, комплексу мір соціального впливу.

Психологічні особливості ресоціалізації засуджених. Комплексна програма підготовки засуджених до життя на волі: 1) правовий аспект; 2) психологічний аспект; 3)соціальний аспект, 4) професійний аспект; 5) освітній аспект; 6) медичний аспект; 7) фізкультурно-оздоровчий аспект.Професійна деформація працівників пенітенціарної системи.

Основні поняття: пенітенціарна або виправна психологія, психологія праці, інженерна психологія, психологія мистецтва, загальна та соціальна психологія, ресоціалізація, професійна деформація.
4. Структура навчальної дисципліни

для студентів зі спеціальності «Психологія»

(факультет педагогіки та психології)


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль І. Загальні основи юридичної психології

Тема 1. Становлення і теоретична основа юридичної психології10

2

1

-

-

7

Тема 2. Психологія професійної діяльності юриста (психологія юридичної праці)6

2

-

-

-

4

Тема 3. Правова психологія6

-

-

-

-

6

Змістовий модуль ІІ. Судова психологія

Тема 4. Кримінальна психологія10

2

1

-

-

7

Тема 5. Психологія слідчих дій8

-

-

-

-

8

Тема 6. Судово-психологічна експертиза10

2

2

-

-

6

Тема 7. Психологічні аспекти судового процесу у кримінальних справах (Судова психологія)8

2

-

-

-

6

Тема 8. Психологічні аспекти цивільно-правового регулювання і судочинства6

-

-

-

-

6

Тема 9. Пенітенціарна психологія8

-

-

-

-

8

Усього годин72

10

4

-

-

58

5. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Кримінальна психологія

1


План заняття

 1. Фактори, що впливають на формування девіантної і делінквентної поведінки. Психологія кримінальної поведінки.

 2. Психологічний аналіз особистості злочинця.

 3. Психологічні особливості і структура злочинних груп.


Теми доповідей та рефератів

 1. Девіантна поведінка та її особливості

 2. Психологічні особливості злочинців-професіоналів (рецидивістів). Психологічна структура злочину.

 3. Психологія розвитку тіньової економіки.

 4. Психологічні основи тероризму.


Питання, що виносяться на самостійне опрацювання

 1. Психологічні особливості вивчення особи, яка підозрюється у скоєнні злочину.

 2. Психологія масових явищ.

 3. Психологічна характеристика злочинної субкультури та її вплив на культуру підприємництва.


Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 28, 29, 31, 34, 36.

6. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Становлення і теоретична основа юридичної психології

1

2

Судово-психологічна експертиза

2Практичне заняття №1. Становлення і теоретична основа юридичної психології

План заняття

 1. Історія становлення юридичної психології в Україні.

 2. Предмет і завдання юридичної психології.

 3. Характеристика методів, які використовуються у юридичній психології.

 4. Методологічні принципи юридичної психології


Теми доповідей та рефератів

 1. Історія розвитку юридичної психології в Україні та за її межами у XX ст.

 2. Особливості використання знань з юридичної психології у професійній діяльності правознавця та менеджера з безпеки підприємництва.


Питання, що виносяться на самостійне опрацювання

 1. Історія розвитку юридичної психології за кордоном.

 2. Складові частини юридичної психології.

 3. Місце юридичної психології в системі юридичних та психологічних наук.

 4. Теоретико-методологічні основи юридичної психології.


Рекомендована література: 2, 4, 5, 8, 9, 11, 21, 23, 27, 32, 35, 36.

Практичне заняття № 2. Судово-психологічна експертиза)
План заняття

  1. Задачі та компетенція судово-психологічної експертизи.

  2. Методи та організація судово-психологічної експертизи.

  3. Обов'язкові і факультативні приводи призначення судово-психологічної експертизи.

  4. Загальна характеристика основних видів судово-психологічної експертизи.

  5. Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза.

  6. Порядок підготовки направлення на проведення судово-психологічної експертизи та особливості врахування її результатів у судовому процесі.


Теми доповідей та рефератів

   1. Судово-психологічна експертиза емоційних станів.

   2. Психолінгвістична експертиза.

   3. Психологічна експертиза в складі комплексних експертиз у справах про дорожньо-транспортні пригоди.

   4. Експертиза здатності свідчити.


Питання, що виносяться на самостійне опрацювання

 1. Судово-психологічна експертиза потерпілих у справах про статеві злочини.

 2. Судово-психологічна експертиза індивідуально-психологічних особливостей

 3. Експертиза соціально-психологічних особливостей членів злочинного угрупування.

 4. Судово-психологічна експертиза встановлення здатності неповнолітнього правопорушника щодо розуміння значення здійсненних ним дій.

 5. Посмертна судово-психологічна експертиза.

 6. Судово-психологічна експертиза в справах про події, пов'язані з керуванням технікою.


Рекомендована література: 2, 3, 5, 10, 15, 16, 18, 22, 27, 30, 32, 34

8. Самостійна робота
п/п

Назва теми


Кількість

годин

1.

Становлення і теоретична основа юридичної психології

7

2.

Психологія професійної діяльності юриста (психологія юридичної праці)

4

3.

Правова психологія

6

4.

Кримінальна психологія

7

5.

Психологія слідчих дій

8

6.

Судово-психологічна експертиза

6

7.

Психологічні аспекти судового процесу у кримінальних справах (Судова психологія)

6

8.

Психологічні аспекти цивільно-правового регулювання і судочинства

6

9.

Пенітенціарна психологія

8
Всього:

58


9. Індивідуальні завдання
Індивідуальне навчально-дослідне завдання охоплює два види навчальної роботи студента:

 1. написання реферату;

 2. Збір та підготовка банку психодіагностичних методик для проведення судово-психологічної експертизи.
   1. Вимоги до написання реферату

Реферат – вид кваліфікаційної роботи, форма самостійної навчальної діяльності студента спрямована на детальне знайомство з будь-якою темою в межах даної навчальної дисципліни. Основне завдання роботи над рефератом з предмету – поглиблене вивчення конкретної проблеми курсу, отримання більш повної інформації. Науково-дослідний аспект в реферативній роботі не передбачений. Тема реферату повинна бути запропонована викладачем, але може бути сформульована і самим студентом (за умови обґрунтування її доцільності і згоди викладача керувати її виконанням).

При підготовці реферату необхідно використати достатню для розкриття теми кількість джерел, які безпосередньо відносяться до теми, що вивчається(книг і статей). За роботу над рефератом студент отримує максимально 2 бали.

При виконанні реферативної навчальної роботи студент повинен засвоїти наступні основні уміння: • самостійний пошук інформації по заданій темі;

 • відбір інформації, необхідної для повного висвітлення проблеми, що вивчається; відділення цієї інформації від другорядної(в межах даної теми);

 • аналіз і синтез знань по проблемі;

 • логічне і послідовне розкриття теми;

 • узагальнення психологічних знань по проблемі і формулювання висновків із літературного огляду матеріалу;

 • правильне оформлення реферату.

Реферативна робота включає наступні розділи:

 • титульний лист;

 • зміст;

 • вступ;

 • основна частина;

 • висновки;

 • література.

Об‘єм реферату повинен бути достатнім для розкриття проблеми, що розглядається. При підготовці реферату на комп’ютері рекомендується використовувати кегль(розмір шрифту) 14 через 1.5 інтервалу в редакторі Microsoft Word. Кількість листків – 8-10. Окремо додається дискета комп’ютерного набору. Теми рефератів пропонуються у планах семінарських та практичних занять.
2) Джерельна база для підготовки банку психодіагностичних методик з метою проведення судово-психологічної експертизи


п/п

Зміст завдань самостійної роботи

К-сть балів

Примітка

1.

Збір та підготовка банку психодіагностичних методик для проведення судово-психологічної експертизи

2


Джерельна база:

 1. Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. – Киев: «Здоровье», 1986, - 278 с.

 2. Вінс В.А. Практикум з патопсихології: Навчально-методичний посібник. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – 79 с.

 3. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в клинике. (практическое руководство) – М.: Апрель-Пресс, издательство Института психотерапии, 2004. – 224с.

2.

Підготовка та проведення судово-психологічної експертизи (зміст запиту – на вибір студента)

4


Джерельна база:

 1. Енгалычов В.Ф., Шипшин С.С. Судебно-психологическая экспертиза: Меодическое руководство. Калуга-Обнинск - М., 1997.

 2. Коченов М.М. Введение в судебно-психологическую экспертизу. - М., 1980.

 3. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: Учеб. пособие/ В.Д.Балин, В.К.Гайда, В.К.Гербачевский и др. // Под общей ред. А.А.Крылова, С.А.Маничева. – СПб: Изд-во «Питер», 2000. – 560с.

 4. Сахнова Т.В. Основы судебно-психологической экспертизы по гражданским делам. - М., 1997.


10. Методи навчання


 • лекції з використанням нестандартних, творчих завдань;

 • робота у дискусійних дослідницько-навчальних групових семінарах;

 • розв’язування психологічних задач;

 • апробація діагностичного інструментарію;

 • індивідуальна самостійна робота студентів;

 • індивідуальні консультації викладача.


11. Методи контролю
Виступи на семінарських чи практичних заняттях оцінюються максимальною кількістю балів. При цьому враховується:

 • повнота відповіді;

 • усвідомлення та послідовність висвітлення матеріалу;

 • вміння самостійно використовувати теорію в практичних ситуаціях;

 • логіка викладу матеріалу, включаючи висновки та узагальнення;

 • розуміння змісту понятійного апарату;

 • знання матеріалу, літератури, періодичних видань.


Критерії оцінок такі:

 • 5 балів (відмінно – 90-100% засвоєного матеріалу) виставляється за повну, точну відповідь на поставлене запитання, включаючи точні визначення та вміння розкривати їх зміст. Відповідь повинна бути викладена логічно, без суттєвих помилок, з необхідними доказами, узагальненнями та висновками.

 • 4 бали (добре – 75-89% засвоєного матеріалу ) виставляється за повну відповідь на поставлене запитання, включаючи точні визначення та вміння розкривати їх зміст. Відповідь повинна бути дана в логічній послідовності з необхідними доказами, узагальненнями та висновками (допускаються незначні неточності у визначеннях, змісті викладеного матеріалу, датах, оцінках).

 • 3 бали (задовільно – 50-74% засвоєного матеріалу) виставляються тоді, коли у відповіді є незначні помилки, матеріал поданий недостатньо систематизовано і непослідовно, висновки обґрунтовані, але мають неточності.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

факультету педагогіки і психології, спеціальність «Психологія» (з.ф.н.) П-51


Модуль І

(практичний)

Всього за практичний модуль

Модуль ІІ

(теоретичний)

Всього за модуль рубіжного контролю

Модуль ІІІ

(самостійна робота)

Всього за модуль самостійної роботи

Загальна кількість балів

Змістовий модуль 1

1-й

контроль

Робота в модульному середовищі

Рейтинг за

практичні заняття

Всього за змістовий модуль 1
Заняття 1. (Тема 1, 4)

Заняття 2. (Тема 6)

Виконання завдань самостійної роботи

Реферати

10

10

8

2

30

30

50

50

20

20

100


Орієнтовна оцінка різних видів навчальної діяльності студентів (у балах)


 1. Виступ на семінарському чи практичному занятті - 1-10 балів

 2. Підготовка та захист реферату - 2 бали

 3. Виконання завдань для самостійної роботи: - 8 балів:

- Збір та підготовка банку психодіагностичних методик для проведення судово-психологічної експертизи - 4 бали

- Підготовка та проведення судово-психологічної експертизи (зміст запиту – на вибір студента) - 4 бали 1. Робота у модульному середовищі - 20 балів 2. Атестація - 50 балівШкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни13. Методичне забезпечення


 • опорні конспекти лекцій;

 • нормативно-правові документи;

 • зразки корекційних програм практичного психолога;

 • діагностичні методики;

 • зразки схем, таблиць;

 • зразки поетапного вирішення психологічної проблеми.


14. Рекомендована література


 1. Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Зминов В. Е. Психология преступника и расследования преступлений. - М.: Юристь, 1996. - 336 с.

 2. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Юридическая психология: - Учебник. – Харьков: Изд-во Нац. Ун-та внутр.дел, 2001. – 640с.

 3. Бандурка А. М., Друзь В. А. Конфликтология: Учеб. пособие для вузов. - Харьков: Ун-т внутр. дел, 1997. - 350 с.

 4. Бедь В. В. Юридична психологія: Навчальний посібник. - Львів: Новий світ, 2000. - 376 с.

 5. Васильев В. Л. Юридическая психология. - СПб.: Питер, 2003. - 656с: ил. (Серия «Мастера психологии»).

 6. Глазырин Ф.В. Конспект лекций по судебной психологии. Часть особенная. – Свердловск: УрГу, 1978. - 44с.

 7. Денисюк С.Ф., Шепитько В.Ю. Обыск в системе следственных действий (Тактико-криминалистический анализ): Научно- практическое пособие. - Харьков: Консум, 1999. - 160 с.

 8. Еникеев М. И. Практикум по юридической психологии. - М.: Изд-во «НОРМА», 2001. - 592 с.

 9. Еникеев М.И. Общая, социальная и юридическая психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2003. – 752с.

 10. Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Основы юридической психологии: Учебник. Издание второе. - Харьков: одиссей, 2006. – 352с.

 11. Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. - К.: Концерн «Видавничий Дім « Ін Юре», 2004. - 424 с.

 12. Корольчук М. С. Психофізіологія діяльності / Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Ельга, 2003. - 400 с.

 13. Кошинець В.В., Марчак В.Я. Спеціальні психологічні знання в кримінальному процесі: теоретичні засади та практичні проблеми: навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 215с.

 14. Краткая сыскная знциклопедия: Деятельность оперативно- розыскная, контрразведывательная, частная сыскная (детектив ная). /Авт.-сост. докт. юрид. наук, проф. А. Ю.Шумилов. - М.: Изд-ль Шумилова И. И., 2000. - 227 с. - (Библиотека оперативника (открытый фонд)).

 15. Кудрявцев В. Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования: Учеб.пособие. - М.: Издательская группа «ФОРУМ-ИНФРА-М», 1998.-216 с.

 16. Медведєв В.С. Кримінальна психологія: Підручник. – К.: Атіка, 2004. – 368с.

 17. Морозов О.М. Патопсихологічний аналіз особистості в правоохоронній практиці: Монографія. - К.: Атіка, 2009. – 320с.

 18. Ольшанский Д. В. Психология тероризма. - СПб.: Питер. - 228 с.

 19. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. / Под ред. К. К.Горяинова, В.С. Овчинского, Г. К. Синилова, А. Ю. Шумилова. — М.: ИНФРА-М, 2004. - 848 с.

 20. Пономарев И. Б. Избранные труды: Юридическая психология, конфликтология, психология управления, практическая психология в органах внутренних дел. - М.: ИМЦ ГУК МВД РФ, 2002. - 376с.

 21. Прикладная юридическая психология: Учеб.пособие для вузов. / Под ред. проф. А. М. Столяренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 639 с.

 22. Прыгунов П. Я. Практикум по психологии ролевого поведения для сотрудников правоохранительных органов. - М.: МОДЗК, 2003. - 206 с.

 23. Прыгунов П. Я. Юридична психологія. Тестові завдання. Навчально-методичний посібник. – К.: КНТ, 2006. – 100с.

 24. Психологический практикум для юристов. Учебное пособие. - М.: Издательство «ЗКМОС», 2001. - 144 с.

 25. Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. — 352 с.

 26. Романов В. В. Актуальные проблемы судебно-психологической экспертизы в уголовном и гражданском процессе. - Учебное пособие. - М.: МПСИ, Издательство НПО «МОДЗК», 2001. - 48 с.

 27. Саніахметова Н. О. Правовий захист підприємництва в Україні: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 336 с.

 28. Символика тюрем: Нравы уголовного мира всех стран и народов. / Сост. Н. В. Трус. - Мн.: Литература, 1996. - 512с. - (Энциклопедия преступлений и катастроф).

 29. Соснин А. С, Прыгунов П.Я. Менеджмент безопасности предпринимательства. — К.: Изд-во «Европейского университета», 2004. - 556 с.

 30. Столяренко А. М. Психологические приемы в работе юриста: Практ. пособие. - М.: Юрайт, 2000. - 288 с.

 31. Столяренко А. М. Экстремальная психопедагогика: Учебное пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2002. - 607 с.

 32. Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология: Вопросы и ответы. – М.: Юриспруденция, 2006. – 256с.

 33. Чуфаровский Ю. В. Психология оперативно-розыскной деятельности. - М.: Изд-тво «МЗ-Пресс», 2001. - 208 с.

 34. Энциклопедия юридической психологии / Под общ. ред. проф. Столяренко А. М.. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 607 с.

 35. Юридическая психология: Хрестоматия. / Сост. В.В.Романов, Е.В.Романова. - М.: Юрист, 2000. - 448 с.

 36. Юридична психологія: Навчальний посібник. (Під заг. ред. проф. Кондратьєва Я. Ю.). - К.: Юріком, 2000. - 345 с.


15. Інформаційні ресурси

Бібліотеки, інтернет-ресурси, електронні книги.
Каталог: sites -> default -> files -> Programs
Programs -> Мета навчального курсу
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
Programs -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета
Programs -> Пояснювальна записка у сучасних умовах реалізації положень Булонської конвенції, європейської глобалізації освітнього простору особливого значення набуває наука психолінгвістика
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
Programs -> Пояснювальна записка соціальна трансформація в суспільстві неминуче призводить до змін у ставленні до людей похилого віку. Змінюється зміст основних понять "старість" І "психічне здоров’я в пізньому віці"
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни Предмет вивчення

Скачати 321.18 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка