Робоча програма з дисципліни «Теорія галузевих ринків»Скачати 181.69 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір181.69 Kb.
Методичні матеріали з дисципліни «Теорія галузевих ринків»
1.Робоча програма з дисципліни «Теорія галузевих ринків»

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія України
Кафедра політичної економії
Затверджую:
Перший проректор
професор В.П. Іващенко

'___' __________ _____ рокуПрограма навчальної дисципліни

Теорія галузевих ринківНапрям:

6.030601

Менеджмент (МН01)Заочна форма навчанн

Розклад навчальних годин


Всього

в т.ч. по семестрах

Усього годин за навчальним планом

108

108


у тому числі:

Аудиторні заняття

16

16


з них:

- лекції12


12


- лабораторні заняття
- практичні заняття

4

4


- семінариСамостійна робота, у тому числі:


92

92


- підготовка до аудиторних занять
- підготовка до контрольних заходів
- виконання курсових проектів (робіт)
- виконання індивідуальних завдань

18

18


- опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

74

74


Підсумковий контроль (екзамен, залік)

екз.

екз.

Характеристика дисципліни

Навчальна дисципліна "Теорія галузевих ринків" не є нормативною та входить до циклу дисциплін вільного вибору вищого навчального закладу.
Мета вивчення дисципліни – аналіз закономірностей та особливостей функціонування основних моделей ринкових структур, основні принципи поведінки фірм та їх наслідки, особливості галузевої політики держави. 
Завдання дисципліни - розкрити загальне та особливе в поведінці економічних суб’єктів на галузевих ринках, інституціональні чинники та їх вплив на специфіку економічного розвитку підприємства-виробника продукції, основні принципи формування ефективної стратегії та тактики поведінки економічних суб’єктів.
Предмет дисципліни - сукупність ресурсних, економічних, інституціональних чинників, що визначають відмітні риси галузевих ринків та специфіку їх функціонування.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: теоретичні засади господарських ринків, сучасні підходи до визначення та аналізу ринкових структур, базові моделі короткострокової та довгострокової рівноваги фірми-виробника, засоби впливу на ринкові структури.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: оперувати програмним теоретичним матеріалом; викладати матеріал логічно і послідовно; диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; теоретично мислити, аналізувати та оцінювати факти, концепції, ідеї з критичної точки зору; аналізувати й оцінювати наслідки прийнятих рішень в короткостроковому та довгостроковому періодах; розробляти практичні рекомендації, які спрямовані на поліпшення стану суб’єктів галузевих ринків.
 Критерії успішності – отримання позитивних оцінок на семінарських заняттях, при виконанні тестових та контрольних робіт.
Засоби діагностики успішності навчання – комплект завдань для проведення модульних контрольних робіт, тестові та розрахункові завдання, комплект екзаменаційних білетів.
Зв’язок з іншими дисциплінами – передумовою вивчення є засвоєння дисциплін "Політична економія" та "Мікроекономіка". Набуті знання і вміння використовуються при вивченні наступних гуманітарних дисциплін.

Структура дисципліниМодуль

Тема лекції (заняття) та обсяг, годин

Шифр змістового модуля

Вид підсумкового контролю
1

Теоретичні основи аналізу поведінки економічних суб’єктів на галузевих ринках. Організація ринкових структур.

Лекції

1. 1. Предмет і методи аналізу галузевих ринкових структур.

4

2. Сучасні теорії фірми та галузі.

4

3. Поведінка фірм-виробників на галузевих ринках

2

Практичні роботи

1. Предмет і методи аналізу галузевих ринкових структур

2

2. Сучасні теорії фірми та галузі.Поведінка фірм-виробників на галузевих ринках

2

Самостійна робота

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

1. Організація ринкових структур та інституціональні чинники розвитку галузевих ринків.

6

Підготовка до аудиторних занять

7

Підготовка та складання підсумкового контролю

9

Усього:

36 

Контрольна робота (тестування)
2

Цінова дискримінація та галузеві бар’єри.

Лекції

1. Цінова дискримінація.

2

2. Концентрація, злиття фірм та бар’єри входження в галузь.

4

Практичні роботи

1. Цінова дискримінація.

2

2. Концентрація, злиття фірм та бар’єри входження в галузь.

2

Самостійна робота

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

1. Концентрація, злиття фірм та бар’єри входження в галузь.

12

Підготовка до аудиторних занять

5

Підготовка та складання підсумкового контролю

9

Усього:

36 

Контрольна робота (тестування)
3

Функціонування й рівновага галузевих ринків.

Лекції

1. Економічна рівновага галузевих ринків.

4

2. Державне управління галузевими ринками.

4

Практичні роботи

1. Економічна рівновага галузевих ринків.

4

2. Державне управління галузевими ринками

4

Самостійна робота

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

1. Державне управління галузевими ринками.

3

Підготовка до аудиторних занять

8

Підготовка та складання підсумкового контролю

9

Усього:

36 

Контрольна робота (тестування)
Зміст дисципліниЛекційний курс

№№
з/п

Назва розділу/теми та ії зміст

Тривалість
(годин)

1

1. Предмет і методи аналізу галузевих ринкових структур. Сучасні теорії фірми та галузі.

Економічна теорія, мікроекономіка, теорія галузевих ринків як економічні науки і навчальні дисципліни. Зародження, етапи еволюції і перспективи розвитку теорія галузевих ринків як науки. Предмет і методи теорії галузевих ринків.


Основні концепції фірми: 1) технологічна (теорія позитивних екстерналій командної роботи); 2) контрактна (теорія Коуза, транзакційні витрати та витрати контролю); 3) стратегічна.
Класифікація фірм: за розмірами, за формами власності, за організаційно-правовою структурою, за внутрішньою структурою управління.
Проблема «Керівник – підлеглий». Задачі керівника та підлеглого. Забезпечення економічної ефективності роботи фірми в умовах невизначеності. Витрати опортуністичної поведінки.
Проблема «Власник - менеджер». Задачі й цілі менеджера та власника. Засоби контролю та мотивації менеджерів.
Перехід прав власності до робітників. Участь робітників в управлінні підприємством, проблема ефективності. Захват менеджерами контролю над підприємством.
Галузь. Галузева структура.

2

2

Поведінка фірм-виробників на галузевих ринках. Цінова дискримінація.
Особливості досконалої конкуренції. Рівновага фірми у короткому періоді. Оптимізація рівня виробництва фірми при максимізації прибутку та мінімізації збитків. Рівновага галузі у короткому та довгому періодах.
Особливості поведінки чистої монополії. Визначення ціни та обсягу виробництва в умовах чистої монополії.
Характерні ознаки та основні причини існування олігополії. Моделі олігополії. Монополістична конкуренція. Визначення поведінки щодо ціни та обсягу виробництва в умовах монополістичної конкуренції.
Типи та види цінової дискримінації. Цінова дискримінація першого ступеня. Цінова дискримінація другого ступеня. Цінова дискримінація третього ступеня. Наслідки цінової дискримінації.

2

3

Концентрація, злиття фірм та бар’єри входження в галузь.
Засоби концентрації. Показники концентрації. Індекс концентрації. Індекс Херфинделя-Хіршмана. Індекс ентропії. Дисперсія ринкових часток. Індекс Джині.
Об’єднання . Види та типи економічних об’єднань. Горизонтальні та вертикальні об’єднання, проміжні, кінцеві та взаємозамінні продукти. Державний контроль за об’єднаннями, світовий досвід.
Бар’єри входження в галузь. Витрати на входження, безвозвратні витрати. Блокований, утриманий та відкритий вхід до галузі.

2

4

Економічна рівновага галузевих ринків.
Часткова ринкова рівновага. Загальна економічна (ринкова) рівновага. Загальна конкурентна рівновага. Двохгалузева модель загальної конкурентної рівноваги: пристосування в короткому та довгому періоді. Загальна рівновага та суспільний добробут. Парето-оптимальний стан економіки (Парето-оптимальність)

2

5

Державне управління галузевими ринками.
Державне регулювання галузевих ринків: необхідність, сутність, функції, принципи, цілі та об’єкти. Теорії державного регулювання галузевих ринків. Механізм регулювання галузевих ринків. Важелі державного регулювання галузевих ринків. Система органів державного регулювання економіки: принципи та функції. Правові та адміністративні методи державного регулювання галузевих ринків. Антимонопольне законодавство і практика його застосування. Регулювання діяльності природної монополії. Егалітарний, утилітарний, ринковий та роулсіанський підходи до справедливості розподілу на галузевих ринках. Розподільна та перерозподільна політика держави. Податкові інструменти. Межі державного впливу на економіку.

4


Практичні заняття

№№
з/п

Тема заняття та ії зміст

Тривалість
(годин)

1

Предмет і методи аналізу галузевих ринкових структур. Сучасні теорії фірми та галузі.Поведінка фірм-виробників на галузевих ринках. Цінова дискримінація.

2

2

Концентрація, злиття фірм та бар’єри входження в галузь. Економічна рівновага галузевих ринків. Державне управління галузевими ринками.

2


Розподіл самостійної роботи студентів з дисципліни

Теорія галузевих ринків”


Заочна форма навчання – 92 год.


  1. Виконання домашніх індивідуальних завдань та їх захист – 18 год.

Самостійне вивчення розділів програми, що не викладаються у лекціях – 74 год.
Рекомендована література
1. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микроэкономика. – СПб.: Питер, 2003. – 256 с.
2. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Микроэкономика: Пер. с англ. В. Лукашевича и др. / Под общ. ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича.- СПб.: Высш. шк, 1994.- 448 с.
3. Конспект лекцій з мікроекономіки / Під ред. Фаїзової О.Л. – Дніпропетровськ: “Центр економічної освіти”, 2001. – 112 с.
4. Косік А.Ф, Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 416 с.
5. Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2005. – С.119-261.
6. Економічна теорія. Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006.- С.117-258. 
7. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. - 631с.

 

Додаткова література:

1. Курс экономической теории. Общие основы экономической теории, микроэкономика, макроэкономика, основы национальной экономики: Учебное пособие // Руководитель авторского коллектива и научный редактор проф. А. В. Сидорович. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова. Издательство „ДИС”, 2007. 
2. Лановик Б. Д., Матисякевич З. М., Матейко Р. М. Історія господарства: Україна і світ. – К.: Вища школа, 1995.
3. Макаренко И. П. Макроэкономика. Модели и цифры. На примере экономики Украины // Ин-т эволюционной экономики. — К.: Сеста, 2000.
4. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки. – К.: Атіка, Ельга – Н, 2000.
5. Национальная экономика России: потенциалы, комплексы, экономическая безопасность. Учебник / Под ред. д.э.н., проф. В.И. Лисова. - М.: Экономика, 2000.
6. Национальная экономика: Учебник / Под общей ред. акад. РАЕИ В. А. Шульги. – М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2002.
7. Нуреев Р. М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: Учебное пособие. – М.: ИНФРА, 2001. 
8. Ойкен В. Основы национальной экономики. – М.: Экономика, 1996.
9.Основи економічних знань: Навч. посібник // А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. — К.: Вища школа, 2002. 
10.Основы экономической теории: Учебник / Под общ. ред. С. В. Мочерного. — К.: Т-во «Знання», 2000. 
11. Перехідна економіка: Підручник / За ред. В. М. Геєця. — К.: Вища шк., 2003. 
12. Перехідна економіка: Конспект лекцій / За ред. В. М. Тарасевича.- Дніпропетровськ: Січ, 2001.


Укладачі:

к.е.н., доц.

Н.І. Ткаченко

Завідувач кафедри політичної економії:д.е.н., проф.

В.М.Тарасевич

Програму затверджно на засіданні НМК за напрямом 6.030601 - "Менеджмент "


протокол № ________ від "_____" ____________ ________ року

Голова НМК за напрямом:к.е.н., доц

Д.Є.Козенков

Узгоджено:


Начальник навчального відділу:
А.І.Демченко  1. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Теорія галузевих ринків»

Навчальним планом НМетАУ визначено, що студенти заочної форми навчання виконують одне індивідуальне завдання з дисципліни «Теорія галузевих ринків».

Студентам запропоновані 66 варіантів індивідуальних завдань.

Індивідуальне завдання складається з теоретичного і проблемних питань, що виконують всі студенти. Відповідь на теоретичне запитання повинна ґрунтуватися на розкритті відповідних тем робочої програми.

Вимоги до виконання індивідуального завдання: відповідність змісту робочої програми дисципліни «Теорія галузевих ринків», чітке визначення сутності категорій, законів з посиланням на першоджерела, чітка логіка і необхідний обсяг, перелік літературних джерел.

Порядок виконання індивідуального завдання: вибір теми і складання плану, вивчення і конкретизація наукової літератури, статистичної інформації , написання індивідуального завдання, оформлення, підготовка до співбесіди з викладачем-консультантом, захист.

3.Тематика індивідуальних робіт з дисципліни «Теорія галузевих ринків»


1 Фірма. Сучасні концепції фірми: технологічний, контрактний і стратегічний підхід.
2 Ринок. Класифікація ринків, ідентифікація кордонів.
3 Галузь. Класифікація галузей, структура галузі.
4 Галузевий ринок. Показники розміру фірми.
5 Класифікація ринкових структур.
6 Досконала конкуренція. Ринкова структура та її основні риси.

7 Вплив віддачі від масштабу на рівновагу. Ціноутворення на рівні граничних витрат і його вплив на суспільний добробут.


8 Монополія. Види монополій. Х - неефективність монополії.

9 Громадські витрати існування монополії.


10 Монопольна влада. Визначення, прояви, нормальна і економічний прибуток.
11 Показники монопольної влади. Коефіцієнт Бейн (норма економічного прибутку). Коефіцієнт (індекс) Лернера. Коефіцієнт Тобіна (q - Тобіна). Коефіцієнт Папандреу.
12 Модель Курно. Конкуренція в обсязі випуску. Функції кращої реакції. Рівновага в моделі.

13 Модель для двох і N учасників. Вплив числа фірм на добробут. Модель з неоднорідними фірмами.


14 Модель лідера-веденого Штакельберга. Перевага першого ходу і рівновага. Вплив на добробут.

15 Модель Бертрана. Цінова конкуренція. Існування рівноваги.

16 Вплив виробничих обмежень, цикли Еджворта. Умови ціноутворення вище граничних витрат.
17 Модель домінуючої фірми Форхаймера. Умови реалізації домінування. Статичний і динамічний ціноутворення. Модель «самогубного ціноутворення» домінуючою фірми.
18 Порівняльний аналіз моделей. Вплив обмеженості виробничих потужностей.

19 Можливість і стійкість змови. Динамічні стратегії.


20 Диференціація продукту. Вертикальна і горизонтальна диференціація продукції, підходи до вимірювання ступеня диференціації продукції.
21 Найпростіші моделі. Ефекти власної та перехресної ціни.

22 Кількісні та цінові ігри при неоднорідних продуктах, модифікація моделей Курно і Бертрана.

23 Модель послідовних дій.
24 Монополістична конкуренція. Фірми та торгові марки.

25 Рівновага Чемберліна при монополістичній конкуренції. Вплив постійних витрат на кількість марок і стан ринку.

26 Аллокативная неефективність монополістичної конкуренції і доводи за продуктове різноманіття.
27 Просторові (адресні) моделі. Модель лінійного міста, «парасольки Хотеллінга», вплив структури витрат на рівень диференціації, послідовний вхід в галузь.

28 Модель кругового міста Салопа, оптимальний рівень диференціації і диференціація при вільному доступі на ринок.


29 Модель Ланкастера, продукт як сукупність споживчих характеристик.

30 Модель вертикальної диференціації продукту Саттона.


31 Заходи концентрації. Індекс концентрації. Індекс Херфінделя-Хиршмана. Індекс ентропії. Дисперсія ринкових часток і логарифмів ринкових часток. Індекс Джині.
32 Бар'єри входу в галузь. Витрати на вхід, безповоротні витрати.

33 Блокований, утриманий і відкритий вхід в галузь. Ціноутворення та ринкові сигнали.


34 Злиття. Види економічних об'єднань. Типи злиттів.

35 Горизонтальні і вертикальні злиття, проміжні, кінцеві і взаимозамінні продукти.

36 Контроль злиттів з боку держави, світовий досвід.
37 Ворожі поглинання. Причини поглинань. Цілі і способи поглинань.

38 Варіанти боротьби з ворожими поглинаннями. Взаємозв'язок з ринковою структурою.


39 Цінова дискримінація. Типи дискримінаційної політики, вчинена дискримінація, дискримінація в залежності від обсягу (дискримінація другого типу), дискримінація по групах споживачів (дискримінація третього типу).

40 Практика цінової дискримінації, сезонні продажі, нелінійне ціноутворення, сезонне ціноутворення.

41 Міжчасова цінова дискримінація, парадокс Коуза. Просторова цінова дискримінація.
42 Моделі ціноутворення. Дворівневі тарифи.

43 Нерівномірне ціноутворення, система накопичувальних знижок. Ціноутворення по витратах пікового навантаження.

44 Облік сезонного фактора в цінах, його вплив на доходи.

45 Хижацьке ціноутворення.


46 Спонукаюча реклама. Рівень реклами і рівень цін.

47 Рівень реклами і його вплив на суспільний добробут, негативний вплив існування монополії.

48 Теорема Дорфмана-Штайнера, модифікація для випадку олігополії.
49 Інформативна реклама.

50 Рівноважне число рекламодавців, суспільно оптимальний рівень реклами, залежність від імовірності досягнення споживача.

51 Вплив реклами на рівень цін.
52 Цільова реклама. Вплив попереднього досвіду споживання продукту на вибір споживача.

53 Методи реклами, порівняльний аналіз.


54 Вплив реклами на ринок.

55 Порівняльна реклама, стратегічне використання. Реклама і якість продукту.

56 Державне регулювання реклами.
57 Якість товару. Вибір рівня якості споживачем, залежність від доходу. Якість як міра продуктової диференціації, модифікація моделі Хотеллінга.
58 Ринок «лимонів» Акерлофа.

59 Застосування моделі Акерлофа, страхування, фаст-фуди, ринок праці, ринок кредитів.


60 Ринкові сигнали. Ціна як сигнал якості. Гарантії якості, симетрична інформація.

61 Державне регулювання якості продукції.


62 Види і типи галузевої політики.

63 Зовнішньоторгівельна політика.64 Ефективність торгових союзів і угод.
65 Антимонопольна політика.

66 Регулювання природних монополій. Ціноутворення по Рамсею.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка