Робоча програма вступного іспиту за спеціальністю 0305081 «Фінанси І кредит» 2014 год



Скачати 310.51 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір310.51 Kb.
#10975
ТипРобоча програма



Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(повне найменування вищого навчального закладу)


Кафедра Фінансів і банківської справи
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор інституту економіки і менеджменту ДВНЗ ПДТУ

_________________ Р.О.Толпежніков
“______”_______________2014_ року

РОБОЧА ПРОГРАМА


вступного іспиту

за спеціальністю 8.0305081 «Фінанси і кредит»

7.0305081 «Фінанси і кредит»

2014 год


Робоча програма вступного іспиту за спеціальністю 8.0305081 «Фінанси і кредит», 7.0305081 «Фінанси і кредит», освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр», «спеціаліст».
«27» березня 2014 г.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фінансів і банківської справи.


Протокол від. “27 ” березня 2014 р. №15

Завідувач кафедри фінансів і банківської справи


____________________ (Омельченко Л.С.) “27 ” березня 2014 р.

Содержание

1. Програма дисципліни «Фінанси підприємств» 4

2. Програма дисципліни «Страхування» 11

3. Програма дисципліни «Банківська система» 15

4. Програма дисципліни «Податкова система» 22



Програма дисципліни «Фінанси підприємств»



Тема 1. Основи фінансів підприємств

Поняття й сутність фінансів підприємств. Функції фінансів як внутрішня властивість і форма вияву їх сутності. Фінанси підприємств за умов формування ринкової економіки. Сфери фінансових відносин підприємств. Фінансові відносини між підрозділами підприємств, між суб`єктами господарювання, з державою, з банками, страховими компаніями.

Грошові доходи, грошові фонди, фінансові ресурси підприємств. Методи й способи формування фінансових ресурсів. Джерела формування фінансових ресурсів. Внутрішні й зовнішні джерела. Власні, позичені та залучені кошти. Державне регулювання формування фінансових ресурсів підприємств.

Основи організації фінансів підприємств: саморегулювання, самоокупність, самофінансування. Особливості організації фінансів залежно від форми власності. Галузі економіки, організації бізнесу, сфери діяльності. Фінансова діяльність підприємства. Зміст, завдання та організація фінансової роботи на підприємствах.


Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств

Сутність і значення грошових розрахунків у діяльності підприємств. Принципи організації розрахунків. Порядок відкриття підприємствами розрахункового, поточного, валютного, позичкового, депозитного та інших рахунків у банку. Використання коштів з розрахункового рахунку.

Форми безготівкових розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, акредитивами, векселями, платіжними вимогами. Розрахунки за надання факторингових послуг підприємствам. Вимоги до їх проведення й сфера використання.

Готівково-грошові розрахунки на підприємстві та сфера їх застосування. Організація грошово-готівкових розрахунків.

Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і значення для забезпечення господарської діяльності. Порядок пред`явлення претензій по розрахунках. Економічні й фінансові санкції у системі грошових розрахунків і платежів.


Тема 3. Грошові находження підприємств

Економічна характеристика, склад і кваліфікація грошових находжень підприємств.

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг). Фактори, які впливають на величину виручки. Особливості формування виручки від реалізації на підприємствах різних галузей економіки. Розрахунок та планування виручки. Формування виручки від реалізації продукції в часі. Визначення моменту реалізації. Розподіл виручки від реалізації продукції. Формування валового й чистого доходу.

Грошові находження від іншої реалізації: основних засобів, матеріалів, нематеріальних активів, інші находження. Находження від фінансових інвестицій: дивіденди від корпоративних прав, від державних цінних паперів. Проценти, нараховані підприємствами по депозитних рахунках. Находження коштів від здавання в оренду основних фондів, від застосованих фінансових санкцій. Бюджетні дотації, субвенції. Отримання фінансової допомоги. Страхові відшкодування.


Тема 4. Формування і розподіл прибутку

Економічний зміст прибутку. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Балансовий прибуток і його склад.

Прибуток від реалізації продукції. Фактори, які впливають на формування прибутку. Собівартість продукції та її вплив на прибуток.

Встановлення цін на продукцію і їх вплив на формування прибутку. Рентабельність продукції. Прибуток від реалізації інших активів. Прибуток від активів. Позареалізаційний прибуток, його склад і формування. Методи розрахунку прибутку. Рентабельність підприємства. Розподіл прибутку підприємств, його зміст і економічне значення. Розподіл прибутку між державою й суб’єктами господарювання.

Формування чистого прибутку підприємств і його використання. Фонди грошових коштів підприємства, що утворюються за рахунок чистого прибутку. Виплата дивідендів. Нерозподілений прибуток і його використання.
Тема 5. Оподаткування підприємств

Система оподаткування підприємств, Ії функції та призначення. Види податків, що їх сплачують підприємства. Механізм і напрямки впливу оподаткування на фінансово-господарську діяльність.

Напрямі податки й особливості їх впливу на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання.

Акцизний сбір. Об’єкти оподаткування. Ставки акцизного збору. Порядок його обчислення.

Податок на додану вартість. Платники податку. Об’єкти оподаткування та визначення оподаткованого обороту. Пільги щодо податку. Порядок відшкодування сум податку на додану вартість, сплачених підприємством за матеріальні ресурси (роботи, послуги), основні засоби.

Прямі податки. Податок на прибуток підприємств. Порядок визначення оподаткованого прибутку. Вплив оподаткування прибутку на фінансово-господарську та інвестиційну діяльність підприємств.

Податок на нерухомість підприємств. Плата за землю. Податок з власників транспортних засобів. Місцеві податки й збори, які сплачують підприємства.

Обов’язкові відрахування підприємств у цільові державні фонди та їх вплив на фінансово-господарську діяльність.

Особливості оподаткування суб’єктів господарювання в окремих сферах діяльності: комерційних банків, страхових компаній, інвестиційних компаній.
Тема 6. Обігові кошти

Сутність обігових коштів та їх організація. Склад і розміщення обігових коштів.

Необхідність і методи визначення потреби в обігових коштах. Метод прямого розрахунку й сфера його застосування. Поняття норм і нормативів обігових коштів, їх розрахунок. Економічний метод обчислення потреби в обігових коштах і його використання.

Джерела формування обігових коштів. Власні обігові кошти. Позичені й залучені обігові кошти.

Показники стану обігових коштів. Нестача власних обігових коштів, її визначення і джерела поповнення.

Показники ефективності використання обігових коштів. Оборотність обігових коштів і способи її прискорення. Коефіцієнти, що характеризують використання обігових коштів.




Тема 7. Кредитування підприємств

Індивідуальний кругообіг коштів підприємства, необхідність збалансування матеріальних і фінансових ресурсів – основа залучення кредитів.

Форми кредитів, які використовуються у господарській діяльності підприємств. Банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний кредити.

Різновиди банківських кредитів: за строками користування, за забезпеченням, за ступенем ризику, за методами надання, за строками погашення. Принципи кредитування.

Визначення потреби підприємства в кредитах. Кредитний договір: сутність і порядок укладення. Відповідальність сторін за порушення умов кредитного договору. Способи отримання кредиту. Оцінка кредитоспроможності підприємства. Порядок погашення кредиту. Позичковий процент, фактори, що на нього впливають, джерела сплати. Товарний кредит, умови його отримання підприємствами та погашення.
Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів

Склад і структура основних фондів підприємств показники стану й ефективності використання основних виробничих фондів. Відтворення основних фондів. Знос і амортизація основних фондів.. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань.

Сутність і склад капітальних вкладень. Джерела фінансування капітальних вкладень. Власні фінансові ресурси підприємств: амортизаційні відрахування, чистий прибуток, інші ресурси.

Залучення коштів від інших суб’єктів господарювання: продаж акцій, пайові внески.

Кредитування відтворення основних фондів. Державне фінансування капітальних вкладень. Ремонт основних фондів і його фінансове забезпечення.
Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємства

Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення. Показники фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники бухгалтерської звітності, які використовуються для оцінки фінансового стану. Сутність ліквідності підприємства. Показники ліквідності та методика їх визначення. Оцінка показників ліквідності. Фактори, що впливають на стан ліквідності. Сутність платоспроможності. Фактори, що впливають на платоспроможність підприємств. Методика їх визначення. Оцінка показників платоспроможності. Фінансова стійкість підприємства, її сутність. Система показників фінансової стійкості підприємства, методика її розрахунку й оцінки. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.



Тема 10. Фінансове планування на підприємствах

Зміст і завдання фінансового планування. Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах.

Методи фінансового планування. Балансовий метод. Програмно-цільовий метод. Нормативний метод. Метод коефіцієнтів.

Інформаційна база фінансового планування. Аналіз фінансових показників звітного періоду. Показники виробничо-господарської діяльності планового періоду як вихідна база для фінансового планування. Фінансовий план як складова частина бізнес-плану. Зміст та структура фінансового плану підприємства (баланс доходів і видатків). Розрахунок показників дохідної і видаткової частини фінансового плану. Виконання фінансового плану. Зміст і призначення перевірочної таблиці (шахматки) до фінансового плану. Порядок її складання. Зміст оперативного фінансового плану надходження коштів і здійснення платежів, його призначення.



Тема 11. Фінансова санація підприємств

Фінансова криза на підприємстві та причини її виникнення. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок проведення. Санаційний аудит. Розробка програми санації. Банкрутство підприємства: причини та наслідки. Внутрішньогосподарський механізм фінансової стабілізації. Мобілізація внутрішніх фінансових джерел санації. Державна фінансова підтримка санації підприємства.

Санація реорганізацією (реструктуризацією). Приватизаційні аспекти санації суб’єктів господарювання. Реалізація програми фінансової санації підприємства як окремий етап санаційного процесу.

Контрольні питання


1. Фінанси підприємств, їх зміст і організація.
2. Фінансові ресурси підприємств.
3. Управління фінансами підприємств.
4. Використання виручки від реалізації продукції.
5. Формування валових доходів підприємств.
6. Прибуток, його формування на підприємстві.
7. Формування валових витрат підприємства.
8. Показники стану і використання основних фондів підприємствах.
9. Джерела формування основних фондів підприємств.
10. Фінансове забезпечення нематеріальних активів підприємств.
11. Кредитування підприємств в сучасних умовах.
12. Фінансове планування на підприємствах.
13. Організація фінансового планування на підприємствах.
14. Методи фінансового планування на підприємствах.
15. Оперативно - фінансове планування на підприємствах.
16. Оцінка фінансового стану підприємств.
17. Оцінка ліквідності підприємств.
18. Оцінка платоспроможності підприємств.
19. Оцінка рентабельності роботи підприємств.
20. Комплексна оцінка фінансового стану підприємств.

Рекомендована література


Базова


 1. Господарський Кодекс України. № 436 – IV, від 16 січня 2003 року. Відомості Верховної Ради, 2003 №№18-22.

 2. Податковий Кодекс України, К.- 2010.

 3. Закон Украины "О предприятиях в Украине", К. – 1991.

 4. Закон Украины "О предпринимательстве", К. – 1992.

 5. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р.

 6. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 липня 1991 р.

 7. Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затверджена постановою Правління національного банку України 29 березня 2001 р.

 8. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1. - К.: «Ника-Центр», 1999.

 9. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.2. - К.: «Ника-Центр», 1999.

 10. Зятковський І.В. Фінанси підприємств. – К.: Кондор, 2003.

 11. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2009.


Додаткова

 1. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств. – К.: Ельга, Ніка-центр, 2002.

 2. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. – 2-ге вид. – К.: Лібра, 1999.


Програма дисципліни «Страхування»


Тема 1. Страховий захист, функції і принципи страхування, його інвестиційний аспект.

Страховий захист і його місце в управлінні ризиками. Сутність, функції, принципи страхування. Роль страхування в ринковій економіці. Закон України «Про страхування». Стихійне лихо. Нещасні випадки. Історія страхування. Ризикова функція страхування. Функція створення і використання страхових резервів. Функція заощадження коштів. Превентивна функція Вільний вибір страховика і виду страхування. Страховий інтерес. Максимальна сумлінність. Франшиза. Суброгація. Контрибуція Перестрахування. Роль страхування в ринковій економіці


Тема 2. Класифікація страхування. Страхові ризики і їх оцінка

Поняття класифікації, її ознаки. Класифікація страхування за різними ознаками Класифікація за історичною ознакою. Класифікація за економічними ознаками. Класифікація за юридичними ознаками. Класифікація страхування за об'єктами. Системи страхової відповідальності. Система дійсної вартості Система граничного відшкодування. Майнове страхування. Обов'язкове і добровільне страхування.

Поняття ризику, основні характеристики Класифікація ризиків. Природне походження ризиків. Антропогенні ризики. Ризик - менеджмент у страхуванні. Оцінка ризику.
Тема 3. Страховий ринок.

Страховий ринок України. Види страхових компаній, порядок їх створення і діяльність в Україні. Посередники страхового ринку Страховий брокер. Актуарій. Аварійний комісар. Сюрвейєр. Диспашер. Організаційна структура страхової компанії. Принцип лінійного підпорядкування. Принцип функціонального підпорядкування. Принцип лінійно - штабного підпорядкування. Філія страховика. Централізована система. Децентралізована система Представництво страховика. Органи управління страховою компанією. Наглядова рада. Правління страхової компанії. Голова правління. Сутність і завдання маркетингу в страхуванні. Реалізація страхових послуг.


Тема 4. Державне регулювання страхової діяльності. Особисте страхування.

Правове забезпечення страхування. Закон про страхування. Органи нагляду за страховою діяльністю, їх функції. Напрямки страхового нагляду. Взаємовідносини страховики і держави Гарантії прав та законних інтересів страховиків. Взаємовідносини страховика та держави, страховика та страхувальника.

Страхування життя, його види. Страхування від нещасних випадків і медичне страхування. Страхування дітей. Страхування до вступу в шлюб (весільне). Страхування додаткової пенсії. Страхування ренти і пенсій. Індивідуальне колективне добровільне страхування від нещасних випадків. Обмеження страхування. Групи ризику страхування Порядок проведення страхових виплат Добровільне медичне страхування.
Тема 5. Страхування майна юридичних осіб. Перестрахування та співстрахування

Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха та крадіжки Страхова сума. Порядок укладання і припинення дії договору страхування. Пільги. Зобов'язання сторін. Визначення збитку і страхового відшкодування Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств Визначення збитку і страхового відшкодування.

Перестрахування, його сутність. Оригінальна комісія. Перестрахувальна комісія. Форми проведення перестрахувальних операцій. Співстрахування, його механізм.
Тема 6. Доходи, витрати і прибуток страховика. Фінансова надійність страховика. Фінансова надійність страховика.

Доходи страховика. Доходи від страхової діяльності. Страхова сума. Страховий тариф Структура страхового тарифу Витрати страхової компанії. Ліквідаційні витрати. Прибуток страховика. Прибуток від страхової діяльності. Оподаткування страхових компаній. Схема оподаткування валового доходу та прибутку страховиків.

Поняття фінансової надійності. Вільні резерви, достатність страхових резервів. Страхові резерви Технічні резерви Система технічних резервів, згідно з директивами СС, Інвестиційна політика страховика Оцінка платоспроможності страховика.

Контрольні питання


1. Сутність і необхідність страхового захисту в країні з ринковою економікою.
2. Історія виникнення страхового захисту.

3. Функції, принципи і роль страхування в суспільному житті країни з ринковою економікою.

4. Поняття класифікації, класифікація за різними ознаками.

5. Сутність класифікації та її критерії.

6. Форми страхування, їх характеристика.

7. Страховий ринок України.

8. Види страхових компаній, порядок їх створення та діяльність в Україні.
9. Посередники страхового ринку.

10. Організаційна структура страхової компанії.

11. Органи управління страховою компанією.

12. Сутність і завдання маркетингу в страхуванні.

13. Реалізація страхових послуг.

14. Системи організаційної роботи страхових компаній з філіями.

15. Роль реклами в поширенні в поширенні страхових продуктів.

16. Страховий ринок України, його інфраструктура і функції.

17. Роль маркетингу у розвитку страхових послуг на страховому ринку України.

18. Страхування життя, його види.

19. Страхування від нещасних випадків, його види і форми.

20. Обов'язкове та добровільне медичне страхування, їх особливості.


Рекомендована література


Основна
1.Конституція України - К.: Преса України, 1997.

2.Бюджетний кодекс України //Урядовий кур'єр, 25.07.2001 р. №131

3.Податковий кодекс України от 4.12.2010.

4.Страхування: Підручник / Керівник авт кол. і наук. ред. С.С. Осадець - Вид. 3-е, без змін -К: КНЕУ, 2012. - 604 с

5.Залетов О М. Убезпечення життя: Монографія. - К.: Міжнародна агенція «Бізон», 2010 - 688 с - (Серія «Бібліотека страхування»),

6.Ткаченко Н В. Страхування. Практикум: Навчальний посібник - К : Ліра - К, 2012. - 270 с.

7.Т.Г Логутова. Страхування Навчальний посібник. Маріуполь. - ПДТУ. 2010. — 309 с.

Додаткова

8. Говорушко Т. А.Страхові послуги. Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2011. — 376 с.

9.Романенко О Р Фінанси: Підручник — К.: КНЕУ, 2012.

10.Фінанси Навч посіб. / О.П. Близнюк, Л.1. Лачкова, В І Оспіщев та ін.; За ред. ВІ Оспіщсва—К : Знання, 2012

11.Фінанси: курс для фінансистів: Навч посіб / За ред. В І.Оспіщева —К.: Знання, 2012.

12.Фінанси підприємств: Підручник / За рсд. A.M. ГІод-дєрьогіна. — К.: КНЕУ, 2012.

13.Финансы. Денежное обращение Кредит: Учеб. для вузов / Под ред. Г.Б. Поляка. — К.: КНЕУ, 2013

14.Лактіонова О.Ю. «Фінанси» Конспскт.ПДТУ 2013 г.
Програма дисципліни «Банківська система»
Тема 1. Еволюція банківської діяльності

Уявлення про сутність банку з позиції його історичного розвитку. Період зародження банку і банківської справи. Основні етапи розвитку банківської діяльності. Умови переростання кредитора в банк. Характерні особливості банку як суб’єкта господарювання.


Тема 2. Характеристика банківської системи, та особливості побудови в різних країнах.

Визначення поняття «банківська система» та підходи до її структуризації. Основні цілі діяльності банківської системи. Функції банківської системи як самостійної економічної структури. Взаємодія банківської системи з іншими системними структурами. Типи банківських систем.

Специфіка характерних рис банківської системи: поєднання багатьох однотипних елементів, підпорядкованих однаковим цілям; динамічність системи, закритість системи, саморегуляція системи. Банківські системи зарубіжних країн, особливості їх побудови та функціонування.
Тема 3. Банківська система України

Формування банківської справи в Україні, основні етапи розвитку. Розбудова національної банківської системи та законодавче підґрунтя її формування. Створення центрального банку України – НБУ. Формування другого рівня банківської системи. Проблемні та кризові явища в банківській системі України. Стратегія розвитку банківської системи України.

Класифікація банків у банківської системі України. Мали, середні, великі та найбільші банки, їх роль та особливості функціонування.
Тема 4. Комерційний банк як ключова складова банківської системи.

Комерційний банк як основна ланка банківської системи: сутність, цілі та принципи діяльності в умовах ринкової економіки.

Види комерційних банків, порядок створення і організаційна структура. Організація діяльності комерційного банку.

Механізм забезпечення фінансової стійкості та ефективності діяльності комерційних банків.


Тема 5. Сутність банківської діяльності та основні принципи здійснення банківських операцій.

Банківські операції: класифікація та принципи проведення.

Характеристика пасивних банківських операцій. Склад і структура ресурсів комерційних банків. Власні та залучені ресурси, їх економічна характеристика. Капітал банку, його структура і формування. Статутний фонд, резервний фонд, спеціальні фонди, прибуток. Операції, пов’язані з формуванням ресурсів банку.

Характеристика комісійно-посередницьких операцій банку.


Тема 6. Кредитно-інвестиційна діяльність комерційних банків.

Характеристика активних банківських операцій. Кредитні операції в структурі банківських активів. Економічна основа банківського кредиту.

Принципи банківського кредитування. Суб’єкти кредитних відносин. Види банківських кредитів та їх класифікація.

Інвестиційна діяльність комерційних банків

Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності
Тема 7. Організація та регулювання платіжної системи.

Кореспондентські відносини між банківськими установами. Система електронних міжбанківських розрахунків. Здійснення міжбанківських розрахунків через прямі кореспондентські відносини.

Система електронних платежів НБУ. Структура і моделі функціонування.
Тема 8. Макроекономічні засади функціонування банківської системи.

Учасники процесу створення грошей. Виплив центрального банку на пропозицію грошей. Мультиплікативне розширення депозитів. Мультиплікативне згортання депозитів. Модель попиту на гроші для економічного агента - товаровиробника.

Грошова база, контроль за нею з боку центрального банку. Грошові мультиплікатори. Аналіз поведінки вкладників та банків як факторів впливу на пропозицію грошей.

Порядок ведення емісійних операцій. Організація касової роботи. Організація роботи з готівкою в комерційних банках. Система контролю справжності грошових знаків і монет. Система безпечної роботи з готівкою в установах банків. Прогнозування грошової емісії та потреби в готівці.

Макроекономічна рівновага та макроекономічна нестабільність.

Механізм грошової трансмісії: теоретичні аспекти, канали впливу на економічну діяльність, їх дієвість в Україні.


Тема 9. Економічний аналіз діяльності банку та оцінка його фінансового стану.

Аналіз банківської діяльності – принципи, методи, органи виконання. Інформаційна база аналізу банківської діяльності. Загальні підходи до аналізу банківської діяльності. Вертикальний, горизонтальний, коефіцієнтний аналіз.

Аналіз власного капіталу комерційного банку. Нормативи НБУ щодо власного капіталу комерційних банків, методика їх розрахунку. Показники достатності капіталу. Показники ефективності використання статутного капіталу.

Аналіз зобов’язань комерційного банку. Загальні визначення. Напрями аналізу. Показники аналізу строкових депозитів. Показники аналізу депозитів до запитання. Показники аналізу міжбанківських кредитів. Аналіз ефективності використання банком ресурсної бази.

Аналіз активів банку. Загальні визначення. Нормативи НБУ щодо ліквідності та ризикованості активів комерційних банків, методика їх розрахунку. Показники аналізу масштабів і динаміки кредитних вкладень. Показники аналізу оборотності кредитів. Показники аналізу ефективності кредитної діяльності. Показники аналізу валютних операцій банку. Нормативи НБУ щодо інвестування в цінні папери, методика їх розрахунку.

Оцінка результатів діяльності та фінансового стану банку. Загальні визначення. Аналіз доходів та витрат комерційного банку. Основні показники, що характеризують прибутковість банку. Методика їх розрахунку. Показники ефективності діяльності персоналу банку.


Тема 10. Регулювання діяльності банків.

Економічна сутність та необхідність регулювання банківської діяльності банків. Створення правової та нормативної бази, що регламентує діяльність банків. Чинники, що визначають необхідність створення державної системи банківського регулювання. основні завдання системи банківського регулювання.

Інституціональна побудова системи в розвинутих країнах і в Україні. Принципи ефективного банківського регулювання, розроблені Базельським Комітетом з питань банківського регулювання.

Державна реєстрація банків. Ліцензування банківської діяльності. Установлення економічних нормативів, що регламентують банківську діяльність.

Вимоги до банків щодо формування резервів на покриття ризиків від проведення активних операцій. Гарантування банківських депозитів.. Методичне забезпечення НБУ організацій бухгалтерського обліку в банках, складання звітності та проведення аудиту.

Рефінансування комерційних банків, як форма регулювання їх діяльності. Суб’єкти кредитних відносин із центральними банками. Види та особливості кредитних операцій центральних банків. Механізми кредитування, що використовує НБУ. Цінові та кількісні кредитні тендери. Кредити овернайт, що видаються через постійно діючу лінію рефінансування. Умови видачі та погашення. Класифікація кредитів рефінансування. Облікові кредити, ломбардні кредити, короткострокові та середньострокові кредити. Кредити, надані за рахунок проведення тендерів, кредити-овернайт та прямі кредити. Ставки рефінансування та чинники, що впливають на їх динаміку.


Тема 11. Банківський нагляд.

Організація системи банківського нагляду в системі НБУ та світовий досвід. Мета та сфера банківського нагляду. Нормативні акти НБУ, що регламентують діяльність банківського нагляду. Резерви забезпечення ризиків. Форми здійснення наглядових та регулятивних функцій. Ступені контролю.

Реєстрація і ліцензування банків. Перевірка звітності, наданої банками. Контроль за дотриманням банками вимог наглядових органів. Організація безвиїзного нагляду та процесу інспектування банків. Застосування заходів впливу до банківських установ при порушенні банківського законодавства.

Організація банківського нагляду в зарубіжних країнах


Контрольні питання
1. Принципи побудови дворівневої банківської системи. Функції банків верхнього і нижнього рівнів.

2. Моделі організації взаємодії банківської системи і держави.

3. Вплив зовнішніх фінансових криз на банківську систему України

4. Базові операції комерційних банків та їх взаємозв'язок. Сутність і класифікація банківських операцій

5. Особливості функціонування спеціалізованих банків

6. Основна мета діяльності комерційних банків та способи її досягнення

7. Порівняльний аналіз операцій з формування кредитних ресурсів банку.

8. Принципи банківського кредитування та особливості їх застосування при аналізі кредитної діяльності сучасних банків

9. Аналіз структурних особливостей кредитного портфеля банківської системи України

10. Сутність інвестиційної діяльності банків. Класифікація інвестицій. Ризики банківських інвестицій.

11. Міжнародна кредитна діяльності українських банків. Основні види операцій, партнери, формування вартості кредиту.

12. Операції відкриття та використання банками кореспондентських рахунків.

13. Напрями аналізу власного капіталу банку

14. Напрями аналізу пасивів банку

15. Напрями аналізу активів банку

16. Напрями аналізу фінансових результатів банку

17. Нормативні вимоги НБУ до капіталу банку, їх сутність і методи розрахунків.

18. Нормативні вимоги НБУ до ліквідності активів банку, їх сутність і методи розрахунків.

19. Нормативні вимоги НБУ, щодо кредитних ризиків банку, їх сутність і методи розрахунків.

20. Показники ефективності діяльності комерційного банку, їх сутність і методи розрахунків.

Рекомендована література
Основна:


 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» №2121–ІІІ від 07.12.2000р. / Відомості Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.nau.ua

 2. Закон України «Про Національний банк України» вiд 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №29. – Ст. 238.

 3. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року N 2664-III // Відомості Верховної Ради України. –2002. – №1. – Ст.1.

 4. Баленчук П. Д. Банківське право: українське та європейське: навч. посібник / П. Д. Біленчук, О. Г. Диннік, І. О. Лютий, О. В. Скороход; [За ред. П. Д. Біленчука]. – К.: Атіка, 1999. – 400 с.

 5. Вовчак, О.Д. кредит і банківська справа : [підручник] / О.Д. Вовчак, Н.М. Рудищин, Т.Я. Андрейків. – К.: Знання, 2008. – 564 с.

 6. Кириченко О.А. Банківський менеджмент / Кириченко О.А., Гіленко І.В., Роголь С., Сиротян С.В., Нємой О. : [навч. посіб.]. – К.: Знання-Прес, 2006. – 438 с.

 7. Костюченко О.А. Банківське право: Банківська система. Національний банк. Банківський нагляд: [підручник] / О.А. Костюченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.

 8. Петрук О.М. Банківська справа / [за ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця] : [навч. посіб.]. – К.: Кондор, 2009. – 464 с.

 9. Петрук О. М. Банківські операції : [підручник]. / А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін.; [За ред. д-ра економ. наука, проф. А.М.Мороза]. – К. : КНЕУ, 2000. – 384 с.

 10. Сухарський В. С. Ощадно-банківська справа : [посібник] / В. С. Сухарський, В. В. Сухарський. – [2-ге вид., допов. та перероб.] – Тернопіль : Астон, 2003. – 464с.

Додаткова:



 1. Білуха Т. М. Фінансовий контроль : теорія, ревізія, аудит / Білуха Т. М., Микитенко Т. В. – К. : Українська академія оригінальних ідей. – 2006. – 888 с.

 2. Вовчак О.Д. Банківська інвестиційна діяльність в Україні / [монографія]. – Львів: Вид-во Львів. комерційної академії, 2005. – 544 с.

 3. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. Банківська справа: [навч. посібник]. - Львів: „Новий Світ – 2000”, 2008. – 560с.

 4. Вовчак О.Д., Скаско О.І., Стасів А.М. Банківський нагляд. – Львів: „Новий Світ-2000”, 2005. – 472с.

 5. Вовчак О.Д., Шпаргало Г.Є., Андрейків Т.Я. Платіжні системи. - К.: Знання, 2008. – 247c.

 6. Петрук О. М. Фінансово-банківська статистика : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук, Є. І. Ткач. – К. : Либідь, 2007. – 512с.

17. Адамик Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник. - Тернопіль: "Карт-бланш", 2007.- 393 с.

18. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. д-ра. екон. наук, проф. А. М. Мороза, канд. екон. наук, доц. М. Ф. Пуховкіної. К.: Вид-во КНЕУ, 2005. — 556 с.

19. Минц А.Ю. Конспект лекций «Центральный банк и денежно-кредитная политика» Сайт ПГТУ 2007

20. Хаджинова Е.В. Конспект лекций «Денежно-кредитные системы зарубежных стран» Сайт ПГТУ 2007


Програма дисципліни «Податкова система»
Тема 1. Податки в економічній системі держави

Сутність податків. Становлення і розвиток оподаткування. Визначення податків. Функції податків. Податки як джерело формування доходів бюджету. Регулююча функція. Основні напрямки регулювання економіки через податки. Види податків. Елементи оподаткування: суб'єкт, об'єкт, джерело і одиниця оподаткування, ставка оподаткування. Методи побудови податкових ставок. Тверді та процентні ставки. Види процентних ставок: пропорційні, прогресивні, регресивні. Класифікація податків, її ознаки. Прямі і непрямі податки, загальнодержавні і місцеві, податки на доходи, капітал і споживання.


Тема 2. Наука про податки як складова фінансової науки

Зародження та розвиток науки про податки в різних економічних школах: англійській, німецькій, шведській, австрійській, італійській та ін. Принципи оподаткування. Чотири принципи оподаткування А. Сміта. Принципи обкладання податками А. Вагнера. Необхідність і зміст принципів справедливості, рівності, обов'язковості, стабільності, економічної обгрунтованості та доступності. Еволюція теорії оподаткування та теорія суспільних благ. Оподаткування як фіскальне ціноутворення на суспільне благо.


Тема 3. Податкова система і податкова політика

Теоретичні засади побудови податкових систем. Принципи побудови та критерії оцінки податкових систем. Сучасні податкові системи, їх загальна характеристика. Податкова політика держави та її напрямки. Податкова політика в державному регулюванні економіки. Основні етапи становлення податкової системи України. Склад та структура податкової системи України. Види податків, їх класифікація. Платники податків: їх права та обов'язки. Законодавчо-нормативні акти, що регламентують оподаткування в Україні.


Тема 4. Податкові системи зарубіжних країн

Загальна характеристика податкових систем з ринковою економікою. Податкова система США: склад та структура податкової системи, види та форми оподаткування. Податкова система Німеччини: особливості її побудови та розвитку. Податкова система Франції. Податкова система Великобританії. Податковий федералізм в розвинутих країнах. Податкова система Росії.


Тема 5. Інтеграція податкової системи України до європейського економічного простору

Необхідність і суть інтеграції податкових систем у сучасному глобальному середовищі. Гармонізація податкових систем країн-учасницьЄС. Створення митних союзів. Гармонізація непрямого оподаткування. Розробка узгодженої податкової політики в ЄС. Основні проблеми гармонізації оподаткування в Україні відповідно до умов у ЄС.


Тема 6. Податок на додану вартись(ПДВ)

Платники податку. Ставки податку: базова та пільгова. Об'єкт оподаткування і порядок його визначення. Оподатковуваний оборот. Порядок обчислення ПДБ: податковий кредит, податкове зобов'язання. Порядок відшкодування ПДВ з бюджету. Пільги з податку, їх економічний зміст. Строки сплати і податковий вексель.


Тема 7. Акцизний податок

Акцизний податок як непрямий податок. Платники і об'єкти. Види ставок та їх характеристика. Обчислення сум акцизного податку. Порядок і строки сплати. Оподатковуваний оборот. Особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Акцизні марки.


Тема 8.Державне мито

Мито і його види. Митна вартість як основа оподаткування митом. Ставки мита та їх різновиди; адвалорні, специфічні та комбіновані, повні, пільгові преференційні. Єдиний митний тариф. Методи визначення митної вартості. Бюджетне значення мита. Порядок обчислення мита.


Тема 9. Податок на прибуток підприємств

Податок на прибуток підприємств і його роль у формуванні доходів бюджету. Платники, об'єкт та ставки, Механізм розрахунку податку на прибуток, Валовий дохід. Скоригований валовий дохід. Склад валових витрат виробництва та обігу. Норми амортизації. Операції особливого виду та їх оподаткування. Пільги та строки сплати. Відповідальність за порушення ПК "Про оподаткування прибутку підприємств".


Тема 10. Податок з доходів фізичних осіб

Принципи оподаткування доходів фізичних осіб. Елементи податку: платники, об'єкт та ставки. Види та порядок розрахунку соціальних пільг з податку. Оподаткування різних видів доходів. Особливості оподаткування доходів, одержаних нерезидентами. Сутність податкового кредиту. Структура видатків, що включаються до податкового кредиту фізичної особи. Оподаткування доходів, одержаних від здійснення підприємницької діяльності.


Тема 11. Вплив внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на доходи платників

Сутність зборів на соціальне страхування та їх види. Розмір заробітку, на який нараховуються страхові внески. Порядок нарахування та сплати суми страхових зборів до Пенсійного фонду, до Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, до Фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття, на соціальне страхування від нещасного

випадку па виробництві та професійного захворювання, які спричинили трату працездатності, Розмір максимальної заробітної плати на яку нараховуються внески на соціальне страхування. Джерела та ставки зборів на соціальне страхування з роботодавців та працівників. Відповідальність та контроль за правильністю сплати зборів.
Тема 12. Податки на власність

Податок з власників транспортних засобів. Світовий досвід оподаткування нерухомості, майна і землі. Перспективи розвитку оподаткування власності в Україні. Податок на нерухомість: доцільність введення і особливості обрахунку.


Тема 13. Плата за ресурси та послуги

Плата за землю в Україні. Плата за лісові ресурси. Плата за воду. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Держбюджету. Рентна плата за нафту і газ, що видобуваються на території України. Держмито.


Тема 14. Загальнодержавні податки та збори

Податок на прибуток підприємств. Податок на доходи фізичних осіб. Податок на додану вартість. Акцизний податок. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Єкологічний податок. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні. Плата за користування надрами. Плата за землю. Збір за користування радіочастотним ресурсом України. Збір за спеціальне використання води. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів. Фіксований сільськогосподарський податок. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Мито. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.


Тема 15. Місцеві податки і збори

Необхідність, сутність та види місцевих податків і зборів, сплачуваних суб'єктами підприємницької діяльності. Обов'язкові місцеві податки і збори, які повинні запроваджуватися органами місцевого самоврядування за наявності об'єктів оподаткування. Склад місцевих податків: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Єдиний податок. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Збір за місця для паркування транспортних засобів. Туристичний збір.


Тема 16. Податковий процес та контроль

Організаційні основи і принципи податкового процесу. Правові засади організації податкової служби і податкова робота. Організаційна структура та функції органів державної податкової служби. Можливості апеляції і

Контрольні питання
1. Розвиток податкової системи України .

2. Податкова політика України в сучасних умовах.

3. Економічна сутність і функції податків .

4. Податки в ринковій економіці , їх роль і значення .

5. Класифікація податків .

6. Прямі і непрямі податки і збори , їх особливості .

7. Організація податкової роботи в Україні . Роль , завдання та функції податкової служби.

8. Відповідальність суб'єктів господарювання за порушення податкового законодавства.

9. Загальнодержавні податки і збори , їх роль , значення і порядок сплати .

10. Місцеві податки і збори , їх роль , значення і порядок сплати .

11. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва .

12. Оподаткування доходів фізичних осіб.

13. Податок на додану вартість , його значення та порядок сплати .

14. Податок на прибуток , його економічний зміст . Порядок обчислення і сплати .

15. Акцизний збір та порядок його сплати .

16. Джерела сплати податкових платежів суб'єктами господарювання.

17. Майнове оподаткування і його значення в сучасних умовах. Види майнового оподаткування .

18. Плата за землю. Основи побудови земельного податку.

19. Єдиний податок . Платники податку та умови переходу на єдиний податок.

20. Порядок нарахування та внесення обов'язкових платежів на соціальні заходи .

Рекомендована література
Базова

1. Податковий кодекс України ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, N 13-14,

2. Білик Н. Д , Золотько І. А. Податкова система України: Навч -метод, посібник для самостійного вивчення дисципліни — К.: КНЕУ, 2013.— 198 с.

3. Буряковский В. В. и др. Налоги: Учебное пособие.— Днепропетровск: Пороги, 2013, 230 с.


Додаткова

4. Король Н„ Довгаїюк Н., Ярмоленко Ю. Оптимізація податкових перевірок як механізм удосконалення повернення ІІДВ експортерам // Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал «Підприємництво, господарство і право» К, ТОВ «Гарантія» 2012 р № 10, С 12—17

5. Все про податки Довідник / М. Я. Азаров, В. Д. Кольга, В. А. Онищенко — К Експерт-Про, 2013 - 490 с

6. Довгалюк В. І. Методичні вказівки до семінарських і практичних занять з дисципліни «Податкова система» (для студентів спеціальності «Фінанси» денної форми навчання). Хмельницький ПВНЗ «Хмельницький економічний університет» 2013. 48 с

7. Довгалюк Н. І. Податковий аудит: контролюючі органи та види перевірок Хмельницький НВП «Евріка» ТОВ, 2013 — С. 44

8. 3олотько І. А. Податкова система: Навч посібник К : КНЕУ, 2011. 200 с.

9. Методичні вказівки для практичних та семінарських занять з курсу «Податковий менеджмент» (для студентів спеціальності «Фінанси» денної форми навчання) / Ю. ІО Ярмоленко Хмельницький: ХЕУ—2013. 84 с

10.Нечаіі Н. Н. Подушний податок історія введення // Вісник податкової служби України — 2000 №4 – С. 62–63

М.Нечай Н. Н. Податкова система в період нової економічної політики // Вісник податкової служби України — 2012 — №38. – С. 57–60

12. Онищенко В. А. Податковий контроль (основи організації) – К. Ред. журн. «Вісник податкової служби України», 2013. — 432 с



13.Суторміна И. М., Федосов И. М., Андрущенко II. Л. Держава податки, бізнес (із світового досвіду фіскального регулювання економіки). — К: Либідь, 2012 - 328 с
Каталог: fileadmin -> files -> abiturient -> 2014 progr priem -> 4Vstup na OKR Spetc magistr -> Ekonomich
fileadmin -> План роботи з батьками 1 клас тема Вікові та індивідуальні особливості 6-літніх дітей. План Рушійні сили розвитку особистості
fileadmin -> Программа вступительного экзамена в аспирантуру по всем специальностям «философия» Владимир 2013
fileadmin -> Програма курсу «Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек»
fileadmin -> Положення про організацію освітнього процесу у Львівській комерційній академії загальні положення нормативно-правова база організації освітнього процесу
fileadmin -> Методические рекомендации по философии для студентов рниму выпуск 12. Москва 2015 Методические рекомендации по философии для студентов рниму. Выпуск 12. М., 2015.
fileadmin -> Департамент образования Ярославской области
fileadmin -> Учебно-методическое пособие для подготовки к экзамену по психиатрии
Ekonomich -> Н и Державний вищий навчальний заклад
Ekonomich -> Рабочая программа вступительного экзамена по специальности 03060101 «Менеджмент организаций и администрирование» 2014 год

Скачати 310.51 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:




База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка