Робоча програма токсикологічна хімія 12020101 «Фармація» Факультети: фармацевтичний, підготовки іноземних громадянСторінка2/8
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

1.2.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
з/п

Тема лекції

К-сть

годин

1.

Основи аналітичної та практичної токсикології. Теоретичні основи токсикологічної хімії і судової хімії та хіміко-токсикологічного аналізу і судово-токсикологічного аналізу. Класифікації отрут та отруєнь. Основні закономірності поведінки отруйних речовин в організмі. План судово-токсикологічного дослідження.

2

2.

Група отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу настоюванням досліджуваних об’єктів водою (мінеральні кислоти, луги та їх солі). Токсикологічна характеристика, особливості їх виділення з біологічного матеріалу та виявлення і кількісне визначення

2

3.

Група отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу дистиляцією з водяною парою (леткі речовини). Токсикологічна характеристика та особливості виділення летких речовин із об’єктів дослідження.

2

4.

Дослідження летких речовин у дистиляті та біологічних рідинах за допомогою хімічних методів та методу газорідинної хроматографії. Якісний та кількісний аналіз.

2

5.

Група отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу мінералізацією (метали). Токсикологічна характеристика, виділення та методи судово-токсикологічного аналізу.

2

6.

Група отруйних речовин, які ізолюються полярними розчинниками (лікарські речовини). Хімічна будова і токсикологічна характеристика лікарських речовин, механізми токсичної дії, поведінка та розподіл в організмі, збереження в органах трупів, методи виділення із об’єктів дослідження

2

7.

Токсикологічна характеристика та особливості хіміко-токсикологічного аналізу лікарських речовин кислого та слабоосновного характеру. Методи якісного та кількісного аналізу лікарських речовин у витяжках із кислого середовища.

2

8.

Токсикологічна характеристика та особливості хіміко-токсикологічного аналізу лікарських речовин основного характеру. Методи якісного та кількісного аналізу лікарських речовин у витяжках із лужного середовища.

2

9.

Інструментальні методи, які використовуються в судовій експертизі при виконанні хіміко-токсикологічних та судово-токсикологічних досліджень.

2

10.

Отрути природного походження (отрути рослин, грибів, тварин і комах). Класифікації природних отрут, токсикологічна характеристика, механізми токсичної дії, розподіл в організмі, методи виділення із об’єктів дослідження та хіміко-токсикологічний аналіз при діагностиці отруєнь. Надання допомоги при отруєннях.

2

11.

Основи лабораторної експрес-діагностики гострих отруєнь. Експрес-аналіз гострих інтоксикацій різними групами лікарських речовин та отрутами природного походження.

2

12.

Група отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу органічними розчинниками (пестициди). Загальна характеристика пестицидів: класифікації, токсичність, механізми токсичної дії, біотрансформація. Токсикологічна характеристика та методи аналізу пестицидів 1-го, 2-го, 3-го, 4-го та 5-го поколінь. Токсикологічна характеристика, методи виділення фосфорорганічних пестицидів (ФОП) та інших фосфорорганічних сполук (ФОС) із біологічного матеріалу. Діагностика отруєнь ФОС та надання медичної допомоги.

2

13.

Методи хіміко-токсикологічного аналізу фосфорорганічних пестицидів у витяжках із біологічного матеріалу. Попередні проби і методи аналітичного «скринінґу» в діагностиці гострих отруєнь пестицидами. Імунохімічні методи аналізу пестицидів.

2

14.

Токсикологічна характеристика та методи аналізу отрут, які потребують особливих методів виділення (фториди, кремнійфториди, бром, йод).

2

15.

Токсикологічна характеристика чадного газу, особливості його виявлення та визначення в організмі людей. Методи виявлення карбоксигемоглобіну та карбоксиміоглобіну. Спектрофотометричне визначення карбоксигемоглобіну та карбоксиміоглобіну. Методи природної та штучної детоксикації організму при отруєнні чадним газом.

2


1.2.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

практичних занять з токсикологічної хімії для студентів

фармацевтичного факультету

заняття

Тематика занять

Кількість годин

1.

2.

3.4.

5.
6.


7.

8.
9.

10.

11.


12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.


19.

20.
21.

22.

23.
24.


25.

26.


27.
28.

Техніка безпеки при роботі в лабораторіях токсикологічної хімії.Теоретичні основи токсикологічної хімії та хіміко-токсикологічного аналізу. Вступ в токсикологічну хімію. Зовнішній огляд об’єктів дослідження, попередні випробування та складання плану судово-токсикологічного дослідження. . Токсикологічна характеристика та аналіз групи отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу настоюванням досліджуваних об’єктів водою (мінеральні кислоти, луги та їх солі). Виділення з біологічного матеріалу та виявлення і кількісне визначення нітратів і нітритів.

Група отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу дистиляцією з водяною парою (леткі речовини): ціаніди,галоїдопохіднівуглеводнів,спирти,формальдегід,ацетон,оцтової кислота,фенол та анілін.

Способи виділення летких речовин із об’єктів дослідження.

Виявлення летких речовин у дистиляті хімічними реакціям.Схема дослідження у дистиляті ціанідів,галоїдопохіднихвуглеводнів,спиртів,формальдегіду,ацетону,оцтової кислоти,фенолу та аніліну.

Умови дослідження дистиляту та біологічних рідин (кров,сеча) на леткі речовини методом газорідинної хроматографії (ГРХ).Якісний та кількісний аналіз летких речовин у дистиляті та біологічних рідинах методом газорідинної хроматографії. Поточний контроль Змістового модуля 1.

Токсикологічна характеристика групи отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу методом мінералізації (метали) .Проведення мінералізації біологічного матеріалу та денітрації. Дослідження осаду з мінералізату на барій та свинець.

Дослідження рідкої частини мінералізату на наявність і вміст марганцю, хрому, срібла, міді та цинку.

Дослідження рідкої частини мінералізату на наявність і вміст кадмію,талію,вісмуту,стихію,арсену.Виділення ртуті із біологічного матеріалу та її дослідження у деструктаті. Поточний контроль Змістового модуля 2.Підсумковий контроль Модуля 1. Тестовий контроль системи «КРОК-2»

Група отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу підкисленою водою, або підкисленим етанолом (лікарські речовини).Токсикологічна характеристика, механізми токсичної дії та методи виділення лікарських речовин із біологічного матеріалу.Методи ізолювання, очищення та концентрування витяжок за методом О.О.Васильєвої.

Дослідження модельних «кислих»( хлороформних витяжок із кислого середовища ) на наявність похідних піразолону, ксантину, барбітурової та саліцилової кислот за допомогою хімічних реакцій.

Дослідження «кислих» хлороформних витяжок фізико-хімічними методами на наявність і вміст лікарських речовин.

Дослідження модельних «лужних» хлороформних витяжок (хлороформних витяжок із лужного середовища) на наявністьпохіднихтропану,хіноліну,ізохіноліну,ациклічних алкалоїдів за допомогою барвних, осадових та мікрокристалоскопічних реакцій реакцій.

Дослідження модельних «лужних» хлороформних витяжок на наявність похідних фенотиазину, 1,4-бенздиазепіну, пара-амінобензойної кислоти за допомогою барвних, осадових та мікрокристалоскопічних реакцій реакцій.

Дослідження модельних «лужних» хлороформних витяжок (хлороформних витяжок із лужного середовища) на наявність і вміст лікарських речовин хроматографічними методами (ТШХ, ГРХ,), спектрофотометричними (УФ-, ІЧ-спектрофотометрія),фотоколориметричними та імуноферментними методами аналізу.

Виділення із біологічного матеріалу та методи аналізу отрут грибів. Поточний контроль Змістового модуля 3.

Експрес-аналіз гострих інтоксикацій барбітуратами.

Експрес-аналіз гострих інтоксикацій похідними 1,4-бензодіазепіну.

Експрес-аналіз гострих інтоксикацій похідними фенотіазину.

Експрес-аналіз гострих інтоксикацій опіатами та канабіноїдами. Поточний контроль Змістового модуля 4.Підсумковий контроль Модуля 2. Тестовий контроль системи «КРОК-2»

Токсикологічна характеристика та методи ізолювання фосфорорганічних пестицидів (ФОП) та інших фосфорорганічних сполук (ФОС) із біологічного матеріалу.


Дослідження витяжок із біологічного матеріалу на вміст пестицидів ензимними методами (хроматоензимний метод, імуноферментний аналіз (ІФА), холінестеразна проба).

Дослідження витяжок із біологічного матеріалу на вміст ФОС хімічними реакціями.

Дослідження витяжок із біологічного матеріалу на вміст ФОС хроматографічними методами.

Кількісне визначення фосфорорганічних пестицидів в об’єктах дослідження. Поточний контроль Змістового модуля 5.

Токсикологічна характеристика та методи аналізу отруйних речовин, які потребують особливих методів виділення (фториди, кремнійфториди, бром, йод).

Токсикологічна характеристика чадного газу, особливості його виявлення та визначення в організмі людей. Методи виявлення карбоксигемоглобіну та карбоксиміоглобіну. Спектрофотометричне визначення карбоксигемоглобіну та карбоксиміоглобіну. Поточний контроль Змістового модуля 6.Підсумковий контроль Модуля 3. Тестовий контроль системи «КРОК-2»


4

4

4


4

4

4


4

4

22

2

22

2
2
2

2
2
2
2
2

2

2


2
2

2

2


2


1.2.3.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

самостійної позааудиторної роботи з токсикологічної хіміїдля студентів фармацевтичного факультету


№п/п

ТЕМА

К-ть годин

1

Введення до предмету токсикологічної хімії та судової хімії. Загальні принципи класифікації отрут. Шляхи проникнення отрут в організм, транспортні механізми всмоктування і взаємозвязок з їх фізичними і хімічними властивостями отруйних речовин.Основні закономірності поведінки і розподілу отруйних речовин в організмі та екскреція. Токсикологічне значення, виділення з біологічного матеріалу, методи виявлення та кількісного визначення хлоридної, сульфатної та нітратної кислот, а також нітратів та нітритів.

4

2

Загальна і токсикологічна характеристика групи отруйних речовин,які ізолюються з біологічного матеріалу методом дистиляції з водяною парою(леткі речовини).Причина і частота отруєнь леткими речовинами.Особливості комбінованих отруєнь.Методи виділення летких речовин з об'єктів біологічного походження.Засоби детоксикації організму при отруєнні леткими речовинами.

4

3

Загальна та токсикологічна характеристика фосгену – продукту окислення хлороформу та трихлоретилену ( під дією світла і кисню повітря).Експрес-методика виявлення фосгену.

4

4

Токсикологічна характеристика та методи аналізу „сивушних” олій, ароматичних вуглеводнів, альдегідів, естерів, фенолформальдегідних смол,компонентів нафтопереробних продуктів і парфюмерних засобів хімічними реакціями та методом ГРХ.

4

5

Токсикологічна характеристика металів. Макроелементи та мікроелементи. Методи виділення металів із об'єктів дослідження біологічного походження. Підготовка мінералізату до аналізу.Дослідження осаду з мінералізату на барій та свинець.

6

6

Особливості дослідження рідкої частини мінералізату на наявність і вміст марганцю, хрому, срібла, міді та цинку фізичними та фізико-хімічними методами (атомно-абсорбційна спектроскопія, ренгенофлуоресцентний бездифракційний метод тощо).

4

7

Дослідження рідкої частини мінералізату на наявність і вміст кадмію, талію, бісмуту, стибію та арсену фізичними та фізико-хімічними методами (атомно-абсорбційна спектроскопія, ренгенофлуоресцентний бездифракційний метод тощо).Особливості виділення ртуті із біологічного матеріалу та методи її якісного та кількісного аналізу.

4

8.

Загальна та токсикологічна характеристика, механізми фармакологічної та токсичної дії лікарських речовин. Класичні методи виділення лікарських речовин з біологічного матеріалу при проведенні судово-токсикологічної експертизи. Окремі (спеціальні) методи виділення. Вплив різних факторів на ефективність виділення досліджуваних речовин. Методи очищення та відокремлення токсичних речовин від супутніх ендогенних домішок: різні види хроматографії, електрофорезу, екстракція, діаліз та електродіаліз, сублімація.

Методи природньої та штучної детоксикації організму при гострих отруєннях лікарськими речовинами.6

9.

Токсикологічна характеристика лікарських речовин, що екстрагуються із кислого середовища. Методи аналізу у „кислій” хлороформній витяжці похідних піразолону, ксантину, барбітурової та саліцилової кислот. Фізико-хімічні методи дослідження.

4

10.

Токсикологічна характеристика лікарських речовин, що екстрагуються із лужного середовища. Дослідження у ”лужних” хлороформних витяжках похідних тропану, хіноліну, ізохіноліну, ациклічних алкалоїдів, а також похідних фенотіазину, 1,4-бенздіазепіну,п-амінобензойної кислоти за допомогою хімічних реакцій, хроматографічних, спектрофотометричних та імуноферментних методів аналізу. Кількісне визначення лікарських речовин у витяжках з біологічного матеріалу.

4

11.

Токсикологічна характеристика та методи хіміко-токсикологіч-

ного аналізу отрут природнього походження: фітотоксинів ( рицин, нікотин, атропін, скополамін), зоотоксинів(тетродоток-

син), отрут грибів (мікотоксини), токсинів водорослів (альготоксин). Діагностика отруєнь та детоксикація організму.


6

12.

Загальна характеристика барбітуратів: властивості, застосуван-

ня, токсичний вплив, клінічна картина гострих отруєнь, мета-

болізм, розподіл в організмі та екскреція. Попередні проби та експрес-аналіз гострих інтоксикацій барбітуратами.


4

13.

Загальна характеристика похідних 1,4-бензодіазепіну: властивості, застосування, токсичний вплив, клінічна картина гострих отруєнь, метаболізм, розподіл в організмі та екскреція. Попередні проби та експрес-аналіз гострих інтоксикацій похідними 1,4-бензодіазепіну.

4

14.

Загальна характеристика похідних фенотіазину: властивості, застосування, токсичний вплив, клінічна картина гострих отруєнь, метаболізм, розподіл в організмі та екскреція. Попередні проби та експрес-аналіз гострих інтоксикацій похідними фенотіазину.

4

15.

Загальна характеристика алкалоїдів опію та канабіноїдів: властивості, застосування, токсичний вплив, клінічна картина гострих отруєнь, метаболізм, розподіл в організмі та екскреція. Попередні проби та експрес-аналіз гострих інтоксикацій опіатами та канабіноїдами.

4

16.

Токсикологічне значення фосфор- та хлорвмісних пестицидів. Загальна та токсикологічна характеристика, механізм токсич-

ної дії, біотрансформація, розподіл в організмі та екскреція ФОП та ХОП. Методи виділення із об'єктів дослідження та ме-

тоди хіміко-токсикологічного аналізу ХОП і ФОП. Діагности-

ка гострих отруєнь та надання медичної допомоги.8

17.

Дослідження витяжок із біологічного матеріалу на вміст пести-

цидів ензимними методами (хроматоензимний метод, імуноферментний аналіз (ІФА), холінестеразна проба).8

18.

Дослідження витяжок із біологічного матеріалу на вміст ФОС хімічними реакціями.

8

19.

Дослідження витяжок із біологічного матеріалу на вміст ФОС хроматографічними методами.

8

20.

Кількісне визначення фосфорорганічних пестицидів в об'єктах дослідження.

8

21.

Токсикологічна характеристика та методи аналізу отрут, які потребують особливих методів виділення (фториди, кремній-

фториди, бром, йод).8

22.

Токсикологічна характеристика чадного газу, особливості його виявлення та визначення в організмі людей. Методи виявлення карбоксигемоглобіну та карбоксиміоглобіну. Спектрофотометричне визначення карбоксигемоглобіну та карбоксиміоглобіну.

81.2.4.СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ МОДУЛІВ

СТРУКТУРОВАНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ З ДИСЦИПЛІНИ “ТОКСИКОЛОГІЧНА ХІМІЯ


Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навч.

Види контрольних заходівВсього годин / кредитів

Аудиторних

СРС

Лекції

Практичні заняття

Підсумковий контроль
216 / 6,0

30

64

8

114

4, 5
Модуль 1

Змістових модулів 272 / 2,0

10

28

4

30

4

Усне, письмове опитування, тестування, контроль практичних навичок за допомогою лабораторних дослідів, проведення хімічного аналізу

Модуль 2

Змістових модулів 2
72 / 2,0

12


22

2

36

5

Те саме

Модуль 3

Змістових модулів 2
72 / 2,0

8


14

2

48

5

Те саме


Структура залікового кредиту Модулю 1
Тема

Лек-ції

Лаб.

Заня-ття

СРС

Індивідуаль-на

робота

Змістовний модуль 1

1.

Теоретичні основи токсикологічної хімії та хіміко-токсикологічного аналізу. Основні закономірності поведінки отруйних речовин в організмі. Огляд об’єктів дослідження, попередні випробування та складання плану судово-токсикологічного дослідження. Токсикологічна характеристика та аналіз групи отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу настоюванням досліджуваних об’єктів водою (мінеральні кислоти, луги та їх солі). Виділення з біологічного матеріалу та виявлення і кількісне визначення нітратів і нітритів.

4

4

6

Контрольна робота з вирішенням ситуаційних задач

2.

. Група отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу дистиляцією з водяною парою (леткі речовини). Токсикологічна характеристика та методи виділення летких речовин із об’єктів дослідження.Теорія сильних електролітів. Закон діючих мас.

2

4

4
3.

Тема 3. Аналіз дистиляту на наявність летких речовин за допомогою хімічних методів.

2

4

2
4.

Тема 4. Якісний аналіз летких речовин у дистиляті методом газорідинної хроматографії. . Кількісний аналіз летких речовин у дистиляті методом газорідинної хроматографії.

Поточний контроль Змістового модуля 1.
4

6
Змістовний модуль 2
5.

Токсикологічна характеристика та методи виділення металів. Дослідження осаду мінералізату на наявність металів.

2

4

4

Контрольна робота з вирішенням ситуаційних задач

6.

Дослідження рідкої частини мінералізату на наявність металів. Виявлення і визначення марганцю, хрому, срібла, міді та цинку.
4

2

7.

Дослідження рідкої частини мінералізату на наявність і вміст кадмію, талію, бісмуту, стибію та арсену Виділення ртуті із біологічного матеріалу та її дослідження у деструктаті.

Поточний контроль Змістового модуля 2.
4

6

8.

Підсумковий контроль Модуля 1

Тестовий контроль системи «КРОК-2»
4Усього годин72

10

30

32Кредитів ECTS – 2,0

Аудиторна робота –55,56%, СРС –44,44%Структура залікового кредиту Модулю 2
Тема

Лек-ції

Лаб.

Заня-ття

СРС

Індивідуальна

робота

Змістовний модуль 3

1.

Токсикологічна характеристика, механізми токсичної дії та методи виділення лікарських речовин природного (алкалоїди) та синтетичного походження із біологічного матеріалу.

2

2

6

Контрольна робота з вирішенням ситуаційних задач

2.

Дослідження хлороформних витяжок із кислого середовища («кислих» хлороформних витяжок) хімічними реакціями.

2

2

2

3.

Дослідження «кислих» хлороформних витяжок фізико-хімічними методами.
2

2

4.

Дослідження хлороформних витяжок із лужного середовища («лужних» хлороформних витяжок) за допомогою барвних, осадових та мікрокристалоскопічних реакцій.

2

4

4

5.

Дослідження «лужних» хлороформних витяжок хроматографічними методами (ТШХ, ГРХ, ВЕРХ), спектрофотометричними (УФ-, ІЧ-спектрофотометрія) та імуноферментними методами аналізу. Кількісне визначення лікарських речовин у витяжках із біологічного матеріалу.

2

2

8

6.

Отрути природного походження (отрути рослин, грибів, тварин і комах). Загальна та токсикологічна характеристика, виділення із біологічного матеріалу та методи хіміко-токсикологічного аналізу. Діагностика отруєнь та детоксикація організму.

Поточний контроль Змістового модуля 3.

2

2

4

Змістовний модуль 4

7.

Експрес-аналіз гострих інтоксикацій барбітуратами.

2

2

2

Контрольна робота з вирішенням ситуаційних задач

8.

Експрес-аналіз гострих інтоксикацій похідними 1,4-бензодіазепіну.
2

2

9.

Експрес-аналіз гострих інтоксикацій похідними фенотіазину.
2

2

10.

Експрес-аналіз гострих інтоксикацій опіатами та канабіноїдами.

Поточний контроль Змістового модуля 4.
2

4

Контрольна робота з вирішенням ситуаційних задач
Підсумковий контроль модуля 2

Тестовий контроль системи «КРОК-2»
2Усього годин-72

12

24

36
Кредитів ECTS – 2,0


5балів

АУДИТОРНА робота – 50%, СРС- 50%.

Структура залікового кредиту Модулю 3
Тема

Лек-ції

Лаб.

Заня-ття

СРС

Індивідуальна

робота

Змістовний модуль 5

1.

Загальна характеристика пестицидів: класифікації, токсичність, механізми токсичної дії, біотрансформація. Токсикологічна характеристика та методи аналізу пестицидів 1-го, 2-го, 3-го, 4-го та 5-го поколінь. Токсикологічна характеристика та методи виділення фосфорорганічних пестицидів (ФОП) та інших фосфорорганічних сполук (ФОС) із біологічного матеріалу.

4

2

18

Контрольна робота з вирішенням ситуаційних задач

2.

Дослідження витяжок із біологічного матеріалу на вміст пестицидів ензимними методами (хроматоензимний метод, імуноферментний аналіз (ІФА), холінестеразна проба).
2

4

3.

Дослідження витяжок із біологічного матеріалу на вміст ФОС хімічними реакціями.
2

2

4.

Дослідження витяжок із біологічного матеріалу на вміст ФОС хроматографічними методами.
2

6

5.

Кількісне визначення фосфорорганічних пестицидів в об’єктах дослідження.

Поточний контроль Змістового модуля 5.
2

6
Змістовний модуль 6

7.

Токсикологічна характеристика та методи аналізу отруйних речовин, які потребують особливих методів виділення (фториди, кремнійфториди, бром, йод).

2

2

6

Контрольна робота з вирішенням ситуаційних задач

8.

Токсикологічна характеристика чадного газу, особливості його виявлення та визначення в організмі людей. Методи виявлення карбоксигемоглобіну та карбоксиміоглобіну. Спектрофотометричне визначення карбоксигемоглобіну та карбоксиміоглобіну.

Поточний контроль Змістового модуля 6.

2

2

6
Підсумковий контроль Модуля 3.

Тестовий контроль системи «КРОК-2»
2Контрольна робота з вирішенням ситуаційнихзадач
СРС - 48

Усього годин-72

8

16

48
Кредитів ECTS – 2,0


5балів

АУДИТОРНА робота – 33%, СРС- 67%.


  1. ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ.

  2. Поточний контроль (перевірка та прийом протоколів з виконання практичної роботи, усне, письмове та тестове опитування, оцінка придбаних студентами практичних навичок).

 1. Контроль змістових модулів здійснюється на практичних заняттях та передбачає написання тестових завдань, письмових опитувань тощо.

 2. Підсумковий модульний контроль (письмове та тестове опитування, контроль практичних навичок).


Поточний контроль засвоєння теми проводиться на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами. Поточний контроль передбачає написання тестових завдань, письмових та усних опитувань тощо.

Підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється на останньому занятті та передбачає письмове опитування, написання студентом теоретичних та тестових завдань, а також контроль практичних навичок.

Самостійна робота студентів контролюється під час кожного практичного заняття або підсумкового модульного контролю та передбачає тестове й усне опитування.

Успішність кожного студента з токсикологічної хімії оцінюється за 200-бальною рейтинговою шкалою. Максимальна кількість балів, що виставляється студенту за кожний опанований модуль – 200 балів, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів.

Оцінка з дисципліни за шкалою ЕСТS, підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється додатково за графіком, затвердженим у навчальному закладі.

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань.
Поточна навчальна діяльність оцінюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями, під час індивідуальної роботи викладача зі студентами та під час поточного контролю змістових модулів, який включає оцінювання навчальної діяльності тем лабораторних занять і самостійної роботи.

За поточну навчальну діяльність в межах змістових модулів студент може отримати 120 балів. Одержані бали додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність.Максимальна кількість балів в сумі за модуль 1 складає 120 (7 занять × 16=112, індивідуальна самостійна робота студента – 8).

Максимальна кількість балів в сумі за модуль 2 складає 120 (11 занять × 10=110, індивідуальна самостійна робота студента – 10).

Максимальна кількість балів в сумі за модуль 3 складає 120 (7 занять × 16=112, індивідуальна самостійна робота студента – 8).

Мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового модульного контролю модулю 1 – 56 (7 занять × 8 = 56).

Мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового модульного контролю модулю 2 – 55 (11 занять × 5 = 55).

Мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового модульного контролю модулю 3 – 56 (7 занять × 8 = 56).
Оцінювання за модулями 1 та 3


Засоби контролю по кожній темі:

Кількість балів по кожній темі

Тестовий контроль різного рівня

8

Індивідуальне опитування

4

Практичні навички

4

Сумарна оцінка

16

Допуск до підсумкового модулю (сума балів за поточну навчальну діяльність)

56


Оцінювання знань студентів за практичне заняття:

Засоби контролю по кожній темі

Кількість балів

Тестовий контроль різного рівня

20% правильних відповідей та менше

0

30% правильних відповідей

1

40% правильних відповідей

2

50% правильних відповідей

3

60% правильних відповідей

4

70% правильних відповідей

5

80% правильних відповідей

6

90% правильних відповідей

7

100% правильних відповідей

8

Індивідуальне опитування при захисті протоколу

Студент з важкістю відтворює основний навчальний матеріал, з помилками та неточностями дає визначення основним поняттям та визначенням теми.

0

Студент виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його правильна, але недостатньо осмислена.

1

Студент виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його правильна але недостатньо осмислена. Не вміє самостійно аналізувати програмний матеріал.

2

Студент має системні, міцні знання в межах вимог навчальної програми, усвідомлено використовує їх. Уміє самостійно аналізувати, проте не дає відповіді на 1-2 питання з попереднього матеріалу.

3

Студент має системні, міцні знання в межах вимог навчальної програми, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал.

4

Правильність виконання практичних навичок

Студент не відтворює значну частину практичної роботи, допускає неправильне виконання завдань, працює лише з допомогою викладача з необхідними для виконання практичної роботи нормативно-правовими документами.

0

Студент виконує основні положення та завдання практичної роботи, допускає певні неточності при виконанні завдань, працює з допомогою викладача з необхідними для виконання практичної роботи нормативно-правовими документами.

1

Студент самостійно виконує завдання практичної роботи (не завжди у правильній послідовності), користується джерелами інформації та нормативно-правовими документами після зауважень викладача.

2

Студент самостійно правильно виконує завдання практичної роботи, користується джерелами інформації та нормативно-правовими документами після зауважень викладача.

3

Студент самостійно правильно виконує завдання практичної роботи, самостійно користується джерелами інформації та нормативно-правовими документами.

4


Критерії оцінювання знань студентів з модулів 1 та 3


Шкала оцінювання

Критерії оцінювання

15-16

Виставляється за безпомилкове, чітке виконання практичних умінь та навичок, необхідних для здійснення певних задач діяльності, а також за повну ґрунтовну відповідь на теоретичні контрольні та додаткові запитання.

13-14

Виставляється за повне виконання практичних умінь та навичок, необхідних для здійснення певних задач діяльності, а також за неповну відповідь на контрольні запитання.

11-12

Виставляється за несуттєві неточності виконання практичних умінь та навичок, необхідних для здійснення певних задач діяльності, а також за неповну і неточну відповідь на контрольні запитання.

9-10

Виставляється за орієнтування в поняттях та визначеннях з предмету та виконанні практичної роботи.

8

Виставляється за орієнтування в поняттях та визначеннях з предмету та неповному виконанні практичної роботи.

6-7

Виставляється за орієнтування в поняттях та визначеннях з предмету, але не може сформулювати власної думки при виконанні типових задач діяльності.

4-5

Виставляється за орієнтування в поняттях та визначеннях з предмету.

2-3

Виставляється за несуттєві неточності при визначенні понять з предмету.

0-1

Виставляється за відсутність вхідних та вихідних знань.


Оцінювання за модулем 2


Засоби контролю по кожній темі:

Кількість балів по кожній темі

Тестовий контроль різного рівня

4

Індивідуальне опитування

3

Практичні навички

3

Сумарна оцінка

10

Допуск до підсумкового модулю (сума балів за поточну навчальну діяльність)

55


Оцінювання знань студентів за практичне заняття:


Засоби контролю по кожній темі

Кількість балів

Тестовий контроль різного рівня

40% правильних відповідей

0

55% правильних відповідей

1

70% правильних відповідей

2

85% правильних відповідей

3

100% правильних відповідей

4

Індивідуальне опитування при захисті протоколу

Студент не відтворює значну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про обєкт вивчення.

0

Студент з важкістю відтворює основний навчальний матеріал, з помилками та неточностями дає визначення основним поняттям твизначенням теми.

1

Студент виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його правильна, але недостатньо осмислена.

2

Студент має системні, міцні знання в межах вимог навчальної програми, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал.

3

Правильність виконання практичних навичок

Студент не відтворює значну частину практичної роботи, має нечіткі уявлення про обʼєкт вивчення, не має необхідних для виконання практичної роботи нормативно-правових документів.

0

Студент виконує основні положення та завдання практичної роботи, допускає не точності при виконанні завдань, працює з допомогою викладача з необхідними для виконання практичної роботи нормативно-правовими документами.

1

Студент самостійно правильно виконує завдання практичної роботи, користується джерелами інформації та нормативно-правовими документами після зауважень викладача.

2

Студент самостійно правильно виконує завдання практичної роботи, самостійно користується джерелами інформації та нормативно-правовими документами.

3


Критерії оцінювання знань студентів з модуля 2Шкала оцінювання

Критерії оцінювання

10

Виставляється за безпомилкове, чітке виконання практичних умінь та навичок, необхідних для здійснення певних задач діяльності, а також за повну ґрунтовну відповідь на теоретичні контрольні та додаткові запитання.

9-8

Виставляється за повне виконання практичних умінь та навичок, необхідних для здійснення певних задач діяльності, а також за неповну відповідь на контрольні запитання.

7-6

Виставляється за несуттєві неточності виконання практичних умінь та навичок, необхідних для здійснення певних задач діяльності, а також за неповну і неточну відповідь на контрольні запитання.

5

Виставляється за орієнтування в поняттях та визначеннях з предмету та виконанні практичної роботи.

4

Виставляється за орієнтування в поняттях та визначеннях з предмету та неповному виконанні практичної роботи.

3

Виставляється за орієнтування в поняттях та визначеннях з предмету, але не може сформулювати власної думки при виконанні типових задач діяльності.

2

Виставляється за орієнтування в поняттях та визначеннях з предмету.

1

Виставляється за несуттєві неточності при визначенні понять з предмету.

0

Виставляється за відсутність вхідних та вихідних знань.


Критерії оцінювання індивідуальної самостійної роботи студентів


Шкала оцінювання

Критерії оцінювання

10

Підготовка наукової статті по темі науково-дослідної роботи, яка виконується на кафедрі

9-8

Підготовка тез доповідей по темі науково-дослідної роботи, яка виконується на кафедрі і виступ на конференції

7-6

Підготовка тез доповідей по темі науково-дослідної роботи, яка виконується на кафедрі

5

Розробка та виготовлення наочних засобів (стендів) для забезпечення навчального процесу

4

Розробка та виготовлення наочних засобів (таблиць) для забезпечення навчального процесу

3

Розробка та виготовлення наочних засобів (презентацій) для забезпечення навчального процесу

2

Підготовка реферату та захист його на практичному занятті

1

Підготовка реферату


   1. Засоби проведення підсумкового контролю рівня знань

Модуля 1, Модуля 2 та Модуля 3 та його форми.

Модульний підсумковий контроль здійснюється по завершенню модуля. До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.

Форма підсумкового контролю стандартизована і включає контроль теоретичної та практичної підготовки.Максимальна кількість балів, яку студент може набрати під час складання підсумкового модульного контролю складає 80 балів.

Засоби контролю по кожному підсумковому модульному контролю

Кількість балів

1.

Тестовий контроль

0-40

2.

Розв’язування індивідуальних завдань

0-10

3.

Виконання практичного завдання

0-10

4.

Індивідуальне опитування

0-20

Разом

0-80

За практичну підготовку студент може максимально отримати 10 балів: виконано вірно – 10 балів, виконано з недоліком, виправленим студентом самостійно – 8, виправлено студентом після зауваження викладача – 5 балів, не виконано – 0 балів.

Теоретична підготовка студента включає:


 • теоретичні завдання – 20 балів;

 • тестовий контроль – 40 балів (кожний тест – 1 бал).

За розв’язування індивідуальних завдань студент може максимально отримати 10 балів:

-задача розв’язана вірно і отримана правильна відповідь – 10 балів;

-задача розв’язана вірно і отримана правильна відповідь, але при цьому не вказано умови проходження реакції– 9 балів;

-допущено математичні неточності, що не впливають на правильний результат; задача розв’язана вірно, але не вказано розмірності величин, що використовуються – 8 балів;

-допущені помилки в рівняннях реакцій, що не впливають на позитивний результат – 7 балів;

-розв’язок задачі не закінчено при вірному ході розв’язання (не виконано 1-2 математичні дії) – 6 балів;

-розв’язок задачі не закінчено або допущені помилки; правильно виконано не менше 2/3 необхідних дій – 5 балів;

-задача розв’язана з помилками при розставленні коефіцієнтів у рівняннях реакцій, за якими ведеться розрахунок (при вірному ході розв’язання) – 4 бали;

-допущено математичні помилки, які призвели до невірного результату (при вірному ході розв’язання) – 3 бали;

-задача розв’язано невірно, але є 2-3 правильні фрагменти розв’язання – 2 бали;

-задача розв’язано невірно, але є 1 правильний фрагмент розв’язання (рівняння реакції)– 1 бал;

-рішення відсутнє або принципово невірне – 0 балів.Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні завдань модуля не менше 50 балів.

1.4. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


   1. 1.4.1 ОСНОВНА:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка