Робоча програма основи конституційного права України (назва навчальної дисципліни) 1 2 010 00Сторінка1/4
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.68 Mb.
#19518
ТипРобоча програма
  1   2   3   4


Міністерство охорони здоров’я України

Державний вищий навчальний заклад

Івано-Франківський національний медичний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

_________проф. Ерстенюк А.М.


«_____»____________.2012 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА
Основи конституційного права України_____

(назва навчальної дисципліни)


_________ _7.12010001 Лікувальна справа

(шифр, назва спеціальності)


Факультет ____медичний

Кафедра ____українознавства_____


Нормативні дані

Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Проміжний модульний контроль


Підсумковий модульний контроль


Всього

Аудиторних

С

Р

С


Лекції

Практичні занят­тя

Лабораторні заняття

Семінар­ські

заняття
Денна

І

1-2

90

0

0

0

30

60

-

Залік

,ІІ семестр, 31 тижденьРобочу програму склали: ст.. викл. Романів Т.Б.

Івано-Франківськ – 2012


Робоча програма складена старшим викладачем кафедри українознавства Романів Т.Б. на основі програми курсу за вибором «Основи конституційного права України» для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти України ІІІ-ІУ рівнів акредитації зі спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа» Романів Т.Б., погодженої Директором Центрального методичного кабінету з ВМО МОЗ України І.С.Вітенком 30.06.2011р., Директором Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції МОЗ України В.В.Вороненком 28.07.2011р., затвердженої заступником Міністра О.К.Толстановим 29.07.2011р.

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри ____ серпня 2012 р.

Протокол №
Завідувач кафедри акад.. АН ВШ Качкан В.А.

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії «…..» _______ 2012 р.


Протокол №____

Голова циклової комісії проф. Децик О.З.


Зміст

1. Робоча навчальна програма


1.1. Робочий навчальний план

1.2. Тематичні плани

1.2.1. Тематичний план семінарських занять

1.2.2. Тематичний план для самостійної позааудиторної роботи

1.2.3. Структура залікових кредитів модулів

1.3. Засоби проведення контролю знань студентів

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми

1.3.3. Контроль успішності студентів.

1.4. Перелік навчально-медичної літератури

1.4.1. Основна література

1.4.2. Додаткова література

1.4.3. Законодавство
2. Методичне забезпечення навчального процесу
2.1. Загальні методичні матеріали

2.1.1. Мета і завдання викладання предмету

2.1.2. Аналіз зв’язків навчальної дисципліни з суміжними предметами

2.1.3. Методи активізації та інтенсифікації навчання

2.1.4. Основні знання та вміння, які набувають студенти

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок

2.2. Методичні матеріали для викладачів

2.2.1. Методичні розробки для викладачів до проведення семінарських занять з студентами

2.3. Методичні матеріали для студентів

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до семінарських занять

2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів

2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форми

2.3.4. Програмові вимоги до заліку

3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
І.І. Робочий навчальний план

«Лікувальна справа»


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


КІЛЬКІСТЬ ГОДИН, З НИХ


РІК, СЕМЕСТР


ВИД КОНТРОЛЮ


ВСЬОГО


Лекції


СЕМІНАРИ


СРС

1-й рік,


І-ІІ семестр


Залік


КРЕДИТИ

3,0

0

1

2ВСЬОГО

90

0

3060Примітка: 1 кредит ЕСТS – 30 год.

Аудиторне навантаження – 33%, СРС – 67%

1.2. Тематичні плани семінарських занять

1.2.1. Тематичні плани семінарських занять І семестрНазва теми

Кількість годин

1.

Конституційне право України, як провідна галузь національного права України, юридична наука, навчальна дисципліна.

2

2.

Основи сучасної теорії Конституції-Основного Закону держави.

2

3.

Історія Конституції України.

2

4.

Основи конституційного ладу України.

2

5.

Конституційно-правове регулювання територіальної організації держави

2

6.

Конституційно-правові засади правового положення людини і громадянина.

2

7.

Правове становище громадян України в галузі охорони здоров’я.

2

8

Народовладдя (вибори і референдум).

2

Разом

16

1.2.2. Тематичні плани семінарських занять ІІ семестрНазва теми

Кількість годин

1.

Верховна Рада України.

2

2.

Президент України: конституційний статус та повноваження.

2

3.

Кабінет Міністрів України, центральні та місцеві органи влади.

2

4.

Органи судової влади України.

2

5.

Конституційно-правові основи органів Прокуратури України.

2

6.

Місцеве самоврядування в Україні.

2

7.

Правова культура студентів-медиків. Залік

2

Разом

14

1.2.3. Тематичний план самостійної поза аудиторної роботи

з.п.

Види СРС

Кількість годин

Вид контролю

1.

Підготовка до семінарських навчальних занять

30

Поточний

2.

Складання таблиць, схем, розв’язування творчо-аналітичних завдань, опрацювання Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим, законів України, в яких конкретизується положення Основного Закону України.

28

Поточний

3.

Підготовка до заліку

2

Підсумковий

ВСЬОГО/год.

60

1.2.4. Структура залікових кредитів модулів.теми

Назва

теми

Кількість годин

Семінарські

заняття

Самостійна робота

1.

Конституційне право України, як провідна галузь національного права України, юридична наука, навчальна дисципліна.

2

2

2.

Основи сучасної теорії Конституції-Основного Закону держави.

2

4

3.

Історія Конституції України.

2

4

4.

Основи конституційного ладу України.

2

4

5.

Конституційно-правове регулювання територіальної організації держави

2

4

6.

Конституційно-правові засади правового положення людини і громадянина.

2

6

7.

Правове становище громадян України в галузі охорони здоров’я.

2

4

8.

Народовладдя (вибори і референдум).

2

4

9.

Верховна Рада України.

2

4

10.

Президент України: конституційний статус та повноваження.

2

4

11.

Кабінет Міністрів України, центральні та місцеві органи влади.

2

4

12.

Органи судової влади України.

2

4

13.

Конституційно-правові основи органів Прокуратури України.

2

4

14.

Місцеве самоврядування в Україні.

2

4

15.

Залік

2

4

Разом

30

60

1.3. Засоби проведення контролю знань студентів.

 1. Засоби проведення поточного контролю знань студентів.

Поточний контроль здійснюється на семінарських заняттях в усній формі (включає два змістових аспекти: а) перевірку якості засвоєного студентами матеріалу з теми семінарського заняття та самостійно-опрацьованих Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим, законів України в яких конктретизуються положення Основного Закону; б) їх сумлінність і активність під час заняття) та у письмовій: (а) конституційно - правовий диктант; б) вирішення кросворду на конституційно-правову тематику; в) заповнити пропуски слів (словосполучень), що пропущені у наведеному конституційному положенні), («формули», ситуативні тести (задачі)) .

Оцінювання поточної навчальної діяльності

Під час оцінювання засвоєння кожної теми семінарського заняття студенту виставляються оцінки за багатобальною шкалою з використанням прийнятих в університеті та затверджених цикловою методичною комісією критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для вивчення теми семінарського заняття.

Пропонуємо рецензувати відповідь студента на семінарському занятті за такою схемою:

1.В якій мірі відповідь розкриває питання (вичерпно, дещо неповно, зовсім не розкриває)?

2.Якою була структура відповіді (стрункою, недостатньо чіткою, плутаною)?

3.Як підібрано ілюстративний матеріал (цитати, приклади, бібліографію)?

4.Культура мовлення (нормативність наголосів, багатство лексики, довершеність стилістики).

5.Чи були зроблені логічні висновки і наскільки вони правильні?

6.Запропонуйте оцінку і обґрунтуйте її.

Студенти часто готуючись до семінарських занять зазнають інформаційного стресу, коли за жорстко регламентований період потрібно повторити великий за обсягом матеріал. І якщо сангвініки та холерики ще витримують такі перевантаження, то студенти з меланхолічною чи флегматичною складовою темпераменту розгублюються, гублять думку і не можуть правильно розв’язати проблему, особливо тоді, коли це потрібно зробити швидко, а інформації бракує. Тому викладачам слід дотримуватися технологій самостійної роботи студентів, що зберігає їхнє здоров’я, тобто можливість викладачеві діяти в індивідуальному темпі, пристосованому до особливостей нервової системи, тим самим даючи можливість студентам ефективно справлятися із поставленими завданнями.

Обов’язковою умовою і основним принципом цих технологій є врахування індивідуальних психічних особливостей студента в управлінні його навчально-пізнавальною діяльністю.

Результати відповідей студентів на семінарських заняттях оцінюються за восьми бальною шкалою (від 0 до 8 балів).Критерії оцінювання

I. Початковий

1 Студент розрізняє об'єкти вивчення, відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення.

2 Студент відтворює частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання, відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення.

II. Середній

3. Студент з допомогою викладача відтворює основний навчальний матеріал, може повторити за зразком певну операцію, дію.

4. Студент відтворює основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати закон, теорію, правило, виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при виконанні завдань за зразком

III. Достатній

5 Студент правильно відтворює навчальний матеріал, знає основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролює власні навчальні дії

6 Знання студента є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності

IV. Високий

7. Студент добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією. Має повні, глибокі знання, здатний(а) використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення

8. Студент має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми. Усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення

Семінарські заняття проводяться згідно з розкладом, визначеним навчальною частиною вищого навчального закладу, який доводиться до відома викладачів і студентів.

Оцінка, отримана студентом на семінарському занятті з історії України, заноситься в відомість та академічний журнал групи.

Студенти, які отримали бал нижче мінімально позитивного з семінарського заняття мають право відпрацювати протягом 2-х тижневого терміну після отримання поточної незадовільної оцінки, але не пізніше дня проведення підсумкового модульного контролю.Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають максимальному балу «8» балів за семінарське заняття, на кількість тем семінарських занять у модулі «15» і становить 120 балів.

Максимальний бал за семінарське заняття у модулі вираховується шляхом поділу 120 балів на кількість семінарських занять (15).

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент для допуску до підсумкового модульного контролю, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають мінімальному позитивному балу «4» за семінарське заняття на кількість семінарських занять (15) у модулі, при цьому семінарські заняття, які відведені робочою навчальною програмою з дисципліни для складання підсумкового модульного контролю в даний розрахунок не включаються.

Мінімальний позитивний бал за семінарські заняття, який повинен набрати студент для допуску до підсумкового модульного контролю вираховується з розрахунку не менше 50% від максимального балу «120» за семінарські заняття у модулі і становить 60 балів.

Приклад розрахунку оцінок поточної успішності студентів та кількості балів за індивідуальну самостійну роботу студента.


Бали, які відповідають оцінкам в залежності від різної кількості тем практичних (семінарських) занять у модулях

15

Максимальний бал за заняття

8

Мінімальний позитивний бал за заняття

4

Бали, які відповідають незадовільній оцінці

0-3

Кількість балів за індивідиві-дуальну самостійну роботу

0


1.3.2. Засоби підсумкового контролю знань студентів. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку за підсумками вивчення всього курсу.

Залік здійснюється після завершення вивчення предмета. Кредитно-модульна система організації навчального процесу передбачає оцінювання знань студента на кожному занятті. Залік отримують студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою і набрали мінімальну кількість балів (60) та не мають пропусків семінарських занять.

Залік виставляється на останньому занятті.


1.4. Перелік навчально-методичної літератури

1.4.1. Підручники та навчальні посібники

 1. Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред.. В.П.Колісника та Ю.Г.Барабаша. – Х.: Право, 2010. – 416с.

 2. Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред.. В.П.Колісника та Ю.Г.Барабаша. – Х., 2008. – С. 63-96.

 3. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. - Т.1. - К.: Атіка, 2007. - С.75-106.

 4. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Вид. 6-те, випр.. та доповн. – К.: Атіка, 2009. – 608 с.

 5. Кравчук К.Г. Опорні конспекти з основ права: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2005. - С.

 6. Майданик О.О. Конституційне право України: Навч. посіб. – К.: Алерта, 2011. – 380 с.

 7. Мельник А.Ф. Державне управління: підручник // А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна; за ред. А.Ф. Мельник. – К.: Знання 2009. – 582 с.

 8. Нор В., Стецюк П. Конституція – Основний Закон України в запитаннях і відповідях. – Львів-Київ: Кальварія-Абрис, 1996. – С.8-16.

 9. Пилипенко П.Д., Грищук В.К., Кельман М.С. та ін. Основи правознавства: Навчальний посібник. - Львів: "Магнолія плюс"; СПД ФО "В.М.Піча", 2006. - С.

 10. Погорілко В.Ф., Федоренко В.М. Конституційне право України Академічний курс: Підруч.: У 2 т. – Т. 1. / За ред.. Погорілка. – К.: ТОВ Видавництво «Юридична думка», 2006. – 544 с.; Т 2 / за ред. Ю.С. Шемчушенка К.: ТОВ Видавництво «Юридична думка», 2008. – 800 с.

 11. Погорілко В., Федоренко В. Конституційне право України: Підр. - К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344с.

 12. Погорілко В., Федоренко В. Конституційне право України. Академічний курс: Підр. у 2- томах. - Т.1. - Юридична думка, 2006. – 544с.

 13. Погорілко В., Федоренко В. Конституційне право України: Підр. - К., 2007. – 344с.

 14. Погорілко В.Ф., Баймуратов М.О., Бальций Ю.Ю. та ін. Муніципальне право України: Підручник / За ред. Баймуратова М.О. – 2-ге вид. доп. – К.: Правова єдність, 2009. – 720 с.

 15. Погорілко В.Ф., Федоренко В.М. Конституційне право України Підручник. - К.: Правова єдність. – 2010. – 430 с.

 16. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України: Навч. посіб. – К., 2007. – 632

 17. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України: Навч. пос. – К. Юрінком Інтер, 2008. – 632 с.

 18. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник.- К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512с.

 19. Чушенко В.І., Заєць І.Я. Конституційне право України: Підручник. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – С. 91-128.

 20. Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Основи правознавства: Навч. посіб. -К.: Каравела, 2005. - С.

 21. Шляхтун П.П. Конституційне право.: Словник термінів. - К.: Либідь, 2005. - 568с.


1.4.2. Довідники та енциклопедії:

 1. Коментар до Конституції України. – К.: Ін-т законодавства ВР України, 1998.

 2. Юридична енциклопедія. Т. 1-6. – К.: В-цтво «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 2002. 1998-2004.

 3. Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментарі, офіційне тлумачення) Зб. Нормативних актів у 2 кн. – К.: Атіка, 2004.

 4. Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2005. – Т. 1-4 К.: Юрінком Інтер, 2001-2005.

 5. Правові позиції Конституційного Суду України в рішеннях та висновках (1997-2003). – К.: Атака, 2003.


1.4.3. Законодавство

1. Конституція України Текст Основного Закону з офіційними тлумаченнями Конституційного Суду. Огляд і коментарі В.Ф.Погорілка та В.Л.Федоренка. – К.: Наукова думка, 2006. – 212с.

2. Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим. Зб. нормат. Актів.- К.: Юрінком Інтер, 1999. – 96 с.
2. Методичне забезпечення навчального процесу.

2.1. Загальні методичні матеріали.
2.1.1. Мета і завдання дисципліни.

Мета вивчення курсу за вибором

Глибоке і всебічне вивчення студентами-медиками Конституції України-Основного Закону держави, що закріплює демократичний і конституційний лад, основи статусу особи і народовладдя, організації та діяльності органів держаної влади і місцевого самоврядування.

Вироблення навичок опрацювання науково-теоретичної літератури, нормативних та інших практичних матеріалів, необхідних для належного засвоєння предмета навчальної дисципліни, а також для розвитку сталих умінь до самостійного вивчення і викладення одержаної інформації.

Формування вміння правильно оцінювати конкретні конституційно-правові явища, знати та вміти правильно застосовувати відповідне конституційне законодавство.Завдання курсу за вибором

Дати студентам знання про Конституцію України, закріплені нею інститути.

Привити практичні навички в користуванні Конституцією України для захисту конституційних прав і свобод та демократичного конституційного ладу.

Сприяти формуванню правової і політичної культури студентів-медиків, як необхідної умови їх громадсько-політичної та соціально-економічної активності.

Прищепити студентам інтерес до роботи з правовою літературою, напрацьованою юридичної практикою.

Виховувати сумлінне ставлення до конституційних обов’язків.

Корегування самоорганізації процесу набуття знань для досягнення максимального результату самостійної пізнавальної діяльності.2.1.2. Аналіз зв'язків з суміжніми предметами.

Предмети, які забезпечують курс "Основи конституційного права України»Забезпечувані курсом "Основи конституційного права України" інші предмети

Історія України (проблеми державності)

Політологія

Ділова українська мова

Соціальна медицина, економіка і організація

охорони здоров'я

Основи економічної теорії

Правознавство


Історія України (проблеми державності)

Політологія

Ділова українська мова

Соціальна медицина, економіка і організація

охорони здоров'я

Основи економічної теорії

Правознавство


Зв'язки між забезпечуваними предметами здійснюються шляхом проведення:

а) міжкафедральних відвідувань лекцій і семінарських занять;

б) особистих спілкувань;
в) участю у роботі центральної та профільної методичних комісій;

г) міжкафедральних навчально-методичних конференцій;

д) виданням методичних розробок, підготовкою спільних наочних посібників; таблиць, стендів.

2.1.3. Методи активізації та інтенсифікації навчання


 1. Підкреслення актуальності усіх тем курсу , їх звязку з медициною та необхідність практичного застосування.

 2. Творчо-аналітичні завдання.

 3. Тестовий контроль, ситуативні тести (задачі), правовий диктант, кросворди, формули, заповнення пропусків слів словосполучень у наведеному законодавчому положенні.

 4. Складання планів або тез відповідей на запитання.

 5. Організація конкурсів письмових робіт.

 6. Студентські конференції.

7 Використання тематичних стендів та інших засобів унаочнення.

  1. Студентські диспути.

  2. Стимулювання науковою роботою з виголошенням доповідей та їх обговорення на занятті.


2.1.4. Основні заняття та вміння, які набувають студентиЗнання

Вміння

1.Знати походження термінів "конституційне право, державне право", їх сутність, роль і місце конституційного права в системі національного права, інститути і норми конституційного права, конституційно-правові санкції, відповідальність в конституційному праві, джерела конституційного права України, поняття і предмет науки конституційного права, систему науки конституційного права, методологію науки конституційного права України, українських вчених-конституціоналістів.

2 Засвоїти теоретичні знання про прийняття перших у світі Конституцій, про особливості


функціонування Основного Закону в різні історичні епохи, класифікацію конституцій та юридичні ознаки, функції та принципи Конституції, час і обставини прийняття конституційних актів української державності, їх особливості.

3.Зрозуміти, засвоїти та осмислити зміст понять, що містять у приамбулі та в розділі І (Загальні засади) Основного Закону України (блок проблем, пов'язаних із громадянством України, державним (офіційним) статусом української мови, мов національних меншин, різноманітністю форм власності суспільного життя, світоглядів якою є державою Україна, заходи зовнішньополітичної діяльності України).

.4.Засвоїти суму знань які стосуються основ конституційного статусу громадян України, громадянських, економічних, політичних, соціальних та культурних прав і свобод їх конституційних обов'язків. Знати конституційні гаранти реалізації, судові гарантії захисту та Конституційні гаранти охорони прав і свобод.

5.Знати як у Конституції України закріплюється питання безпосередньої демократії, зокрема таких її форм, як вибори народних депутатів України, депутатів сільських, селещних і міських Рад, референдуми. Знати, яка відмінність між поняттями «плебісцит», «референдум», «всенародне обговорення». Засвоїти: основні конституційні положення щодо структури, повноважень та організації діяльносте вищого законодавчого органу - Верховної Ради України; зміст конституційних положень про порядок обрання і прерогативи Презедента України - Глави держави, а також про організацію діяльності Адміністрації Президента України, дорадчих органів при Президентові України; порядок призначення, склад, повноваження, організацію роботи, особливості нормативно-правових актів, які приймає Кабінет Міністрів України, місце Кабінету міністрів серед інших вищих органів влади в Україні; Механізм функціонування міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, права і повноваження місцевих держадміністрацій, їх відповідальність перед населенням; Систему органів прокуратури України, конституційні функції прокуратури, органи, які здійснюють судочинство в Україні, статус суддів судів загальної юрисдикції, склад, порядок призначення повноваження та особливості організації діяльності Конституційного Суду України

6.Знати поняття державного устрою та його форми, принципи територіальної організації України, систему адміністративно-територіального устрою України, статус міст Києва та Севастополя, яке місце займає Автономна Республіка Крим в системі адміністративного устрою України.
7.Знати поняття та основні принципи місцевого самоврядування в Україні, статус органів місцевого самоврядування, систему місцевого самоврядування в Україні, політико правовий механізм функціонування місцевого самоврядування.
8.Знати: порядок внесення змін до Конституції України; коло суб’єктів, яким надано право порушувати питання про зміну положень Основного Закону; за яких умов Конституція України не може бути змінена; з якого часу Конституція України набула чинності; місце в сруктурі Конституції. «Перехідних положень», їх суть і зміст


Пояснити, що спільне і відмінне в сутності понять «конституційне право" і "державне право".

Дати системно-структурну характеристику конституційного права України.

Проаналізувати джерела консти­туційного права України.

З'ясувати предмет, систему і методологію науки конституційного права.

Довести необхідність вивчення основ конституційного права студентами-медикам.
На конкретних прикладах показати загальну тенденцію розвитку конституційних систем у напрямку обмеження державної влади законами, проявів тоталітаризму, все ширшої демократизації суспільства як запоруки економічної і політичної стабільності та всебічного культурного розвитку.

Використовувати методи порівняння, аналізу для з'ясування характерних рис конституцій різних країн.

Охарактеризувати Конституції України за класифікаційними чинниками.

Пояснити, яку роль відіграє конституція у житті держави і суспільства, у чому полягають суб'єктивні труднощі новітнього конституційного процесу в Україні, яке значення мало для України прийняття Конституції.

Систематизувати у логічній послідовності фактичний матеріал.

Дати порівняльний аналіз Конституції України і Конституцій зарубіжних країн.

Прогнозувати розвиток українсько­го конституціоналізму.
Навчитися вільно оперувати й застосовувати при вивченні суміжних дисциплін та у повсякденному житті поняття, що містяться у приамбулі та у розділі І Конституції України, працювати з текстом Конституції, з'ясувати зміст окремих слів.

Знаходити причини і наслідки у їх нерозривному поєднанні, знаходити суть проблеми, робити висновки.

Пояснити статус держави Україна, чому український народ є носієм суверинітету та єдиним джерелом влади в Україні, чим зумовлена структура Конституції України, яка роль в ній преамбули.

Визначити форми держави України (форму правління, державний устрій і політичний режим).


Вміти застосувати набуті знання на практиці, вивчаючи статистичні дані, матеріали з періодичних видань, науково-популярну і художню літературу.

Класифікувати конституційні права і свободи громадян.

Визначити основи статусу особи в Українській державі.

Пояснити необхідність конституційних обов'язків громадян, яка роль належить інституту громадянства в житті українського народу, за якою ознакою права людини відрізняються від прав громадянина.

Охарактеризувати міжнародно-правовий аспек прав людини.
Розрізняти форми безпосередньої демократії в Україні, активне виборче право і пасивне виборче право. Брати активну участь в організації та проведенні виборів, референдумів, мітингів, зборів тощо.

Дотримуватись принципів виборчого права.

Показати на пркладах конституційних положень про Верховну раду, як реалізується на практиці ідея розподілу влад у демократичній державі, як у Конституції закладено противаги спробам всатановлення диктатури, проявам авторитаризм}7.

Пояснити, чому Верховна рада України є єдиним органом законодавчої влади; в чому полягає відмінність законодавчої влади від інших гілок влади.

Порівняти організацію діяльності і прерогативи Президента України та глав інших держав.

Пояснити: чим зумовлені конституційні вимоги до кандидата на пост Президента України, завдяки яким функціям і повноваженням Президент України виступає уособленням держави та єдності українського народу, чому необхідний принцип несумісності посади Президента україни з виконанням інших обов'язків у структурах державної влади, чому процедура імпічменту Президента України є ускладненою.

На конкретних прикладах показати важливість роботи органів виконавчої влади для вирішення проблем економічної, соціальної та культурної сфери, виваженість продуманість їх рішень.

Пояснити: що спільного і відмінного в органів виконавчої влади України, якими є взаємовідносини місцевих органів виконавчої влади з Президентом України і Кабінетом Міністрів України.

Вміти звертатися до суду для вирішення цивільних та ряду інших справ, збирати та готувати необхідні документи розгляду справи у суді.

Пояснити чому Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції.

Використовуючи положення Конституції України від 8 грудня 2004р. скласти схему взаємних векторів механізму «ваг і стримувань» між органами законодавчої, виконавчої та судової влади України.
Вміти визначити форму державного устрою України, пояснити особливості політико-правового статусу міст Києва та Севастополя, показати на прикладах цілеспрямованість провокацій навколо Кримського півострова.
Вміти схематично зобразити систему місцевого самоврядування.

Пояснити яку роль відіграє місцеве самоврядування у життєзабезпеченні населення сіл, селищ, міст.


Пояснити чому процедура внесення змін і доповнеь є ускладненою, чому Конституція України набуває чинності не з дня її опублікування, а з дня її прийняття, чи доцільно вносити часто зміни до Основного Закону України.

2.2. Методичні матеріали для викладачів
2.2.1. Методичні розробки для викладачів до проведення семінарських занять з студентами


Каталог: images -> Portal -> Kafedra Ukrainoznavstvo -> medychnyj fakultet -> Pediatriya -> kurs I -> metodychni materialy
kurs I -> Робоча програма етичні проблеми в медицині 1 2 01 00 01 Лікувальна справа
metodychni materialy -> Календарно-тематичний план та навчально-методична інформація з
kurs I -> Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет
metodychni materialy -> Робоча програма соціологія та медична соціологія
metodychni materialy -> Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка