Робоча програма навчальної дисципліни зв’язки з громадськістю галузь знань 0302 МіжнародніСкачати 178.92 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір178.92 Kb.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
Галузь знань 0302 Міжнародні відносини

Напрям підготовки 6.030201 Міжнародні відносини

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

_____________________
Нормативна

Напрям підготовки

_________________
Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування): Міжнародні відносиниРік підготовки:

Змістових модулів – 2Загальна кількість годин – 72
ІІ-ий

Лекції
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

4 год.

Практичні, семінарські
2 год.

ЛабораторніСамостійна робота66 год.

Вид контролю: залік 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою курсу є забезпечення успішного засвоєння студентами професійних принципів PR; надання майбутнім фахівцям комплексних знань та умінь щодо визначення і використання основних елементів PR-технологій; теоретичне обґрунтування і практична апробація основних методів і прийомів PR у сфері політики та міжнародних відносин з їх адаптацією до ситуації в сучасному суспільно-політичному та міжнародному становищі України.

Основними завданнями, яку ставить навчальна дисципліна є:

- ознайомлення студентів з такими поняттями, як «зв’язки з громадськістю», «комунікація», «громадськість», «імідж», «кризовий PR», «політичний PR», «державний брендінг» тощо;

- розгляд і практичне використання прийомів створення іміджу;

- вивчення особливостей формування іміджу організації, фірми, підприємства, а зокрема країни в цілому;

- налагодження та підтримка добрих стосунків у процесі політичного та соціального спілкування;

- розкриття конкретних PR-методик;

- вивчення тактики вербального і невербального впливів на громадськість;

- головні аспекти маніпулювання суспільною свідомістю;

- вивчення діяльності служб PR;

- оволодіння знаннями для формуванні цілеспрямованих комунікацій з різними групами громадськості – органами влади, політичними партіями, фінансовими структурами, акціонерами, партнерами, засобами масової інформації, структурами міжнародного життя тощо, а також із власними співробітниками.


Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • основні теоретичні засади, понятійно-категоріальний апарат науки PR;

 • особливості історичного розвитку зв’язків з громадськістю;

 • типології громадськості у сфері PR;

 • основні принципи створення іміджу в системі PR;

 • роль та значення PR у кризових ситуаціях;

 • основи політичного PR;

 • специфіку PR у міжнародних відносинах.

вміти:

 • орієнтуватися в теоретично-практичних аспектах науки PR;

 • аналізувати головні принципи, проблеми, особливості, сучасні тенденції PR-діяльності;

 • визначати та прогнозувати специфіку розвитку української PR-сфери в зовнішній політиці держави.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 годин / 2 кредити ECTS.3. Програма навчальної дисципліни
Змістовний модуль № 1. Основи зв’язків з громадськістю
Тема 1. Зв’язки з громадськістю: поняття, суть, принципи.

PR в повсякденному житті; визначення поняття «зв’язків з громадськістю»; відмінність PR-у від реклами, маркетингу, пропаганди, пабліситі, журналістики; завдання та принципи PR.


Тема 2. Історичний розвиток зв’язків з громадськістю

Витоки PR-у; розвиток компонентів PR: робота з пресою, пабліситі і консалтинг; основні тенденції розвитку PR-у в кін. ХХ – поч. ХХІ ст.; основні моделі зв’язків з громадськістю.


Тема 3. Громадськість у сфері PR

Поняття громадськості; типологія груп громадськості. Визначення цільових груп громадськості; пріоритетні групи громадськості.


Тема 4. Створення іміджу в системі PR

Імідж в сучасних комунікаційних потоках; проблема іміджу в різних сферах соціального житті; складові іміджу; символізація поведінки лідера організації; типологія іміджів; технології побудови іміджу засобами PR.


Змістовний модуль №2. PR технології в політиці та міжнародному житті
Тема 5. PR у кризових ситуаціях

Поняття та типологія криз; особливості поведінки людини у кризовій ситуації; управління проблемами з метою запобігання кризовим ситуаціям; інформування про ризик; управління в умовах кризи; комунікація у кризових ситуаціях; фактори успіху; боротьба з чутками.


Тема 6. Основи політичного PR-у

Лобізм: суть, легітимність, практика; методи лобіювання; лобізм в Україні.


Тема 7-8. PR у міжнародних відносинах

Політика державного брендінгу; українські перспективи державного брендінгу.4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

У тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Основи зв’язків з громадськістю

Тема 1. Зв’язки з громадськістю: поняття, суть, компоненти9

2

-7

Тема 2. Історичний розвиток зв’язків з громадськістю6

-

-6

Тема 3. Громадськість у сфері PR6

-

-6

Тема 4. Створення іміджу в системі PR8

2

-6

Проміжний модуль (есе)7

-

-7

Разом за змістовим модулем 136

4

-32

Змістовий модуль 2. PR технології в політиці та міжнародному житті

Тема 5. PR у кризових ситуаціях6

-

-6

Тема 6. Основи політичного PR-у7

-

-7

Тема 7. PR у міжнародних відносинах7

-

-7

Тема 8. PR у міжнародних відносинах9

-

27

ПМК7

-

-7

Разом за змістовим модулем 236

-

234

Усього годин
72

4

266


5.Тема практичного заняттяз/п


Назва теми

Кількість

годин


1

PR у міжнародних відносинах

26. Методи навчання:

читання лекцій із застосуванням технічних засобів навчання, аналіз сучасних тенденцій розвитку PR в Україні, з врахуванням українського та закордонного досвіду та практики, робота з відеоматеріалами та електронними ресурсами.Методичні рекомендації до написання тематичного есе:
В есе мають бути логічно та коротко викладена тема та основні аспекти, пов’язані з сферою PR.

Есе складається зі вступу (1 абзац), основного тексту викладу, самостійних висновків, списку використаних джерел та літератури.Технічні вимоги. Текст має бути набраний на комп’ютері (Times New Roman, 12 кегль, 1 інтервал), кожна сторінка з полями нумерується. Обсяг есе не повинен перевищувати 5-6 сторінок.

Зверніть увагу. Якщо робота виконана без дотримання рекомендацій та вимог, вона повертається студенту на доопрацювання без перевірки.

7. Методи контролю:

поточне оцінювання, проміжний модульний контроль (есе), підсумковий модульний контроль.
Модуль 1

Проміжний модуль 1 (есе)

Підсумковий модульний контроль

Сума

Т1


30

30

40

100ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

ТА САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

(орієнтовні теми есе)


  1. Актуалізація PR в сучасному українському суспільстві.

  2. Історичні моделі PR. Сучасна модель PR в Україні.

  3. Проаналізуйте сучасні дослідження ринку PR-послуг в Україні.

  4. Дайте коротку характеристику різновидів PR.

  5. Проаналізуйте відмінність PR від іміджу.

  6. Подайте приклади використання елементів PR в історії України.

  7. Дізнайтесь, яку роль в розвитку PR відіграли Айві Л. Лі, Ф. Барнум, Е. Бернайз та ін. в теорії та практиці PR.

  8. Проаналізуйте основні моделі PR.

  9. Проаналізуйте детально фактори ситуативного підходу Дж. Грюніга.

  10. Дайте характеристику груп споживачів, які лежать в основі «Сітки типології споживачів».

  11. Визначте пріоритетні групи громадськості вашого навчального закладу.

  12. Роль PR у жорстких (закритих) і гнучких (відкритих) соціальних системах.

  13. Поняття і види громадськості в системі PR.

  14. Можливість та необхідність використання системи зв’язків з громадськістю в сфері політичного життя суспільства.

  15. Чутки та боротьба з ними.

  16. Плітки та боротьба з ними.

  17. Чорний гумор як елемент PR.

  18. Невербальні канали передачі інформації, їх функції, особливості декодування.

  19. Соціальні ролі PR-менеджерів.

  20. Форми переконуючої комунікації: пропаганда, реклама, риторика.

  21. Зарубіжний досвід державного брендінгу

  22. Імідж в системі PR.

  23. Подібне та відмінне PR-агенства та PR-відділу.

  24. Стратегія і технології створення іміджу.

  25. Визначення цільових та пріоритетних груп громадськості.

  26. Процес сприйняття нової інформації.

  27. Значення зв’язків громадськості у сучасному соціальному середовищі.

  28. Етапи реалізації PR-програми.

  29. Принципи та завдання PR.

  30. Зв’язки з громадськістю та споріднена з ними діяльність.

  31. Етап визначення проблеми у програмі зв’язків з громадськістю.

  32. Етап планування і програмування у PR-програмі.

  33. Функції PR-діяльності в організаціях і соціальних системах різного характеру.

  34. Принципи написання та розсилки прес-релізу.

  35. Витоки та історія розвитку PR.

  36. Громадська думка: суть, шляхи вивчення та дослідження.

  37. Дія та комунікація як один з етапів PR.

  38. Спін-майстер.

  39. Особливості внутрішнього та зовнішнього PR-у.

  40. Поняття інформаційного голоду.

  41. Методика організації прес-конференції та семінару.

  42. Процес комунікації в PR.

  43. Особливості політичного PR.

  44. Державний брендінг.


8. Шкала оцінювання


Підсумковий рейтинговий бал

Підсумкова оцінка за шкалою ECTS

Підсумкова оцінка за

4-бальною шкалою

91-100

A

5 (відмінно)

83-90,9

B

4 (добре)

76-82,9

C

(4 добре)

68-75,9

D

3 (задовільно)

61-67,9

E

3 (задовільно)

20-60,9

FX

2 (незадовільно з можливістю повторного складання)

0-19,9

F

2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу)


Оцінка «відмінно» ставиться студенту за таких умов:

– виконання повного обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

– високого рівня теоретичної та практичної підготовки, прояву впевненості, творчості, ініціативності, організованості;

– чітких і логічних відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт.Оцінка «добре» ставиться студенту за таких умов:

– виконання повного обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

– чітких і логічних відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт;

– у разі недостатнього рівня аналізу, творчості, ініціативності.Оцінка «задовільно» ставиться студенту за таких умов:

– нечітких відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт;

– у разі недостатнього рівня аналізу, творчості, ініціативності

– виконання програми курсу та індивідуальних завдань;Оцінка «незадовільно» ставиться студенту за таких умов:

 • невиконання обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

 • невчасного виконання завдань передбачених курсом без поважних причин.


9. Методичне забезпечення:
опорні конспекти лекцій, ілюстративні матеріали, інтернет-ресурси.
10. Рекомендована література: 1. Аги У., Кэмерон Г. и др. Самое главное в PR / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2004.

 2. Алешина И. Паблик Рилейшнз для менеджеров и маркетологов. – M., 1997.

 3. Антипов К.В., Баженов Ю.К. Паблик рилейшнз для коммерсантов: Учебно-практическое пособие. – М.: Изд. дом «Дашков и Ко», 2000.

 4. Балабанова Л., Савельєва К. Паблік Рілейшнз: навч. посібник. – К., 2008.

 5. Бебик В.M. Політичний маркетинг і менеджмент. – К., 1996.

 6. Бебик В.М. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному Олімпі. – К.,1993.

 7. Блек С. Паблик рилейшнз. Что это такое? – М., 1990.

 8. Борисов Б.Л. Реклама и паблик рилейшнз. Алхимия власти. – М., 1998.

 9. Браун Л. Имидж – путь к успеху. – СПб., 1996.

 10. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Паблик Рилейшнз. – СПб., 1995.

 11. Горкина М.Б., Мамонтов А.А., Манн И.Б. PR на 100%: Как стать хорошим менеджером по PR. – 2-е изд., пер.и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.

 12. Грушин Б.А. Массовое сознание. – М., 1987.

 13. Доти Д. Паблисити и паблик рилейшнз. – М., 1996.

 14. Зверинцев А. Коммуникативный менеджмент. Рабочая книга менеджера ПР. – СПб., 1997.

 15. Иванова К. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов. – М. и др.: 2006.

 16. Имидж лидера. Психологическое пособие для политиков. – М., 1996.

 17. Карпенко В. Інформаційна політика та безпека. – К.: Нора-друк, 2006.

 18. Карпенко О. Історія піару та реклами на теренах України //Джерело доступу: http://korekta.io.ua/s93998/oleksiy_karpenko._istoriya_piaru_ta_reklami_na_terenah_ukraeni

 19. Катлип С., Сентер А., Блум Г. Паблик Рилейшнз: теория и практика. – М., СПБ., К., 2008.

 20. Китчен Ф. Паблик Рилейшнз: принципы и практика: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

 21. Клоков И. Черный PR. Запрещенные приемы нападения и защиты. – М. и др., 2007.

 22. Королько В. Основи паблік рілейшнз. – К., 1997.

 23. Королько В., Некрасова О. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика. – К.: «Києво-Могилянська академія», 2009.

 24. Королько Основы Паблик Рилейшнз. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2001.

 25. Лебедева Т.Ю. Искусство обольщения. Паблик рилейшнз по-французски. Концепции. Практика. – М., 1996.

 26. Мейтленд Ян. Рабочая книга PR-менеджера. – М. и др., 2008.

 27. Музыкант В. Формирование брэнда средствами PR и рекламы. – М., 2006.

 28. Невзлин Л.Б. Паблик рилейшнз. Кому это нужно? – K., 1993.

 29. Недоходюк Г.Д. PR у системі вищої освіти // Вища освіта України. Додаток 3 (Т.2). 2006 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору».

 30. Нэпп М., Холл Д. Невербальное общение: учебник. – М.: «Олма-Пресс»; СПБ: «Прайм-Еврознак», 2004.

 31. Ольшанский Д. Политический PR. – М. и др., 2003.

 32. Ольшанский Д., Пеньков В. Политический консалтинг. – М. и др., 2005.

 33. Панарин И.Н. Информационная война и дипломатия. – М., 2004.

 34. Пашенцев Е. Паблик рилейшнз: от бизнеса к политике. – М.: «Финпресс», 2000.

 35. Пиз А. Язык телодвижений. – Н.Новгород, 1992.

 36. Політичний консалтинг в Україні. – К.: 2005.

 37. Почепцов Г.Г. Имиджелогия. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2000.

 38. Почепцов Г.Г. Имиджмейкер. Паблик рилейшнз для политиков и бизнесменов. – К., 1995.

 39. Почепцов Г.Г. Медиа: теория массовых коммуникаций. – К.: Альтерпресс, 2008.

 40. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз. – К., 1996.

 41. Почепцов Г.Г. Паблік рілейшнз. – К., 2000.

 42. Почепцов Г.Г. Психологические войны. - М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2000.

 43. Почепцов Г.Г. Символы в политической рекламе. – К., 1997.

 44. Самые успешные PR-кампании в мировой практике. – М., 2002.

 45. Сендидж Ч. И. и др. Реклама: теория и практика. – М., 1990.

 46. Сучасний виборчий PR: навч. посібник. – К., 2004.

 47. Улмер Р., Селлнау Т., Сиджер М. Эффективная кризисная коммуникация. От кризиса к возможности. – Харьков, 2011.

 48. Ушакова Т.Н. и др. Ведение политических дискусий. – М., 1995.

 49. Хейвуд Р. Все о Public Relations. Как добиться успеха в бизнесе, используя связи с общественностью. – М., Лаборатория базовых знаний, Бином, 1999.

 50. Чумиков А.Н. Связи с общественностью. – М.: Дело, 2000.

 51. Шевченко О. PR-технології в міжнародних відносинах (європейський досвід та перспективи України). – К., 2003.

 52. Шишкина М.А. Паблик рилейшнз в системе социального управления. – СПб., Изд-во СПбУ, 1999.

 53. Smith R. Public Relations History // Джерело доступу: http://www.snybuf. edu/~ ronsmith/rdshistory.htm


Інтернет-ресурси:


 1. http://www.prnewsonline.com

 2. http://yurotdel.com/stati/pablik-rileishnz.html

 3. http://h.ua/story/176292/ та ін.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка