Робоча програма навчальної дисципліни зоопсихологія та порівняльна психологія європейська кредитно-трансферна система Університет «крок», 2013 рік Стадник В. А., 2013 рікСкачати 112.82 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір112.82 Kb.
#3441
ТипРобоча програма

Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»

Кафедра психологіїРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЗООПСИХОЛОГІЯ ТА ПОРІВНЯЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Європейська кредитно-трансферна система • Університет «КРОК», 2013 рік

         • Стадник В.А., 2013 рік


Київ – 2013


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Програмно-цільові установки курсу “Зоопсихологія та порівняльна психологія ” визначаються відповідно до вимог ОПП і вимог професійної діяльності сучасного практичного психолога.

Вивчаючи курс, студент повинен знати:


 • Предмет, завдання, методи зоопсихології та порівняльної психології.

 • Характеристику психічної діяльності тварин та людей.

 • Основні форми поведінки тварин.

 • Особливості пам’яті та научіння тварин.

 • Специфіку мислення та комунікативна поведінка тварин.

 • Стадії еволюції психіки.

Курс “Зоопсихологія та порівняльна психологія” спрямований також на формування професійних умінь студентів-психологів:

 • Здійснювати аналіз психічної діяльності тварини та людини.

 • Диференціювати форми поведінки тварини.

 • Проводити порівняльний аналіз мислення та комунікативної поведінки тварини і людини.
 1. Програма навчальної дисципліни


Розділ 1. Предмет, завдання, методи зоопсихології та порівняльної

психології

Тема 1. Предмет, завдання, методи зоопсихології та порівняльної психології

Порівняльна психологія та зоопсихологія як науки. Спільне та відмінне у предметі порівняльної психології та зоопсихології. Об'єктивні методи вивчення психіки тварин і людини. Методи зоопсихологічних досліджень.


Тема 2. Загальна характеристика психічної діяльності тварин та людей.

Вроджена і набута поведінка. Інстинкт. Внутрішні та зовнішні фактори інстинктивної поведінки. Наслідування. Роль наслідування у становленні психіки. Розвиток психічної діяльності у пренатальному періоді. Особливості постнатального розвитку поведінки тварин. "Дослідницька" поведінка та орієнтація.


Тема 3. Основні форми поведінки тварин


Репродуктивна поведінка і статевий відбір. Піклування про потомство. Територіальна поведінка. Домінування та ієрархія. Дослідницька поведінка.
Тема 4. Індивідуальна пам’ять та научіння тварин

Пам'ять і научіння як функції головного мозку. Поетапне научіння та латентне научіння. Імітаційне та евристичне научіння. Структурно-функціональні основи пам'яті. Види пам'яті. Пошуки механізмів пам'яті.
Розділ 2. Елементарне мислення та комунікативна поведінка тварин.
Тема 1. Елементарне мислення та комунікативна поведінка тварин

Специфіка мислення тварин. Форми мислення тварин. Методика вивчення мис­лення тварин. Особливості інтелектуальної поведінки шимпанзе. Комунікативна поведінка тварин. Типи спільностей у тварин. «Мова» тварин. Індивідуальна дистанція у тварин.
Тема 2. Еволюція психіки та антропогенез

Елементарна сенсорна психіка. Рухова активність та елементарна просторова орієнтація. Перцептивна психіка. Психічне відображення та поведінка на стадії перцептивної психіки. Проблема інтелекту тварин. Психічне відображення та поведінка на стадії інтелекту.


3. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

1

Предмет, завдання, методи зоопсихології та порівняльної психології

2

Фіксовані комплекси дій — одиниці інстинктивної поведінки.

3

Внутрішні та зовнішні фактори інстинктивної поведінки.

4

Фази інстинктивної дії.

5

Канали передавання інформації

6

Психіч ний компонент інстинктивної поведінки.
Разом


4. Самостійна робота

з/п


Назва теми

1

Еволюція нервової системи та нервових процесі

2

Подразливість. Чутливість. Елементарна сенсорна психіка.

3

Рухова активність і елементарна просторова орієнтація.

4

Психічне відображення на рівні перцептивної психіки.

5

Проблема інтелекту тварин.

6

Здатність тварин до оцінювання знань і намірів інших особин.
Разом


5. Індивідуальні завдання

Якщо в межах часу самостійної роботи студентів передбачається виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (навчального проекту) до окремого розділу, теми або дисципліни в цілому:Зміст індивідуального навчально-дослідного завдання (навчального проекту)

Тема 1. Предмет, завдання, методи зоопсихології та порівняльної психології

Тема №2. Інстиктивна поведінка тварин

Тема3 Психічна діяльність тварин в онтогенезі

Тема 4 Елементарна сенсорна та перцептивна психіка

Тема 5 Научіння тварин

Тема 6 Поведінка тварин

Тема 7 Інтелектуальна поведінка тварин


Тема 8 Онтогенетичний розвиток пам"яті

Тема 9. Ієрархія та домінування у тварин

Тема 10. Еволюція психіки і антропогенез


6. Методи навчання

Навчальні заняття проводяться в аудиторіях Університету у формі лекцій, семінарів, індивідуальних занять та консультацій.

Лекційний курс передбачає надання для студентів знань з найбільш складних та дискусійних проблем щодо професійної психології, професійних та особистих якостей юриста-практика. При цьому основні питання лекційного курсу сформовано таким чином, щоби їх зміст логічно доповнювався, поглиблювався та розширявся змістом питань семінарських занять та самостійної роботи студентів.

Метою лекційного курсу - є тлумачення, інтерпретація та трансформація від лектора до студентів сучасних знань про юридичну науку, юридичну освіту, юридичну практику та професійні і особисті якості юриста.

Зазначена мета передбачає реалізацію наступних завдань: • надати можливість студентам з’ясувати та занотувати найбільш складні теоретичні та практичні проблеми «Професійної психології»;

 • навчити творчому мисленню та вмінню розрізняти різний ступінь важливості розглядуваних проблем, їх взаємозв’язок та взаємозумовленість;

 • навчити умінню плідної творчої праці в умовах колективних занять;

 • створити теоретичне підґрунтя для можливості ефективної підготовки до семінарських занять та самостійного опанування матеріалом запропонованої для самостійної роботи тематики.

Основними методами лекційних занять є вільна інтерпретація та трансформація лектором сучасних знань Лекційний матеріал подається у поєднанні вербальної інтерпретації психологічних та юридичних дефініцій та понять з поєднанням наочного матеріалу.

Організація семінарських занять здійснюється у таких формах як усна доповідь студентів, реферативні повідомлення, науково – дослідницькі повідомлення, дискусії тощо.

Індивідуальне навчальне заняття проводять з окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей.

Індивідуальні навчальні заняття організуються за окремим графіком з урахуванням індивідуального навчального плану студента й можуть охоплювати частину або повний обсяг занять з однієї або кількох навчальних дисциплін, а в окремих випадках — повний обсяг навчальних занять для конкретного освітнього або кваліфікаційного рівня.

Консультація — форма навчального заняття, за якої студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи студентів залежно від того, чи викладач консультує студентів з питань, пов’язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань навчальної дисципліни.

Під час проведення лекційних, практичних (семінарських) занять, поряд з традиційними використовуються інноваційні форми та методи викладання навчального матеріалу, а саме: - інтерактивні лекції, обговорення, диспути, дебати, дискусії, реферативні доповіді, розгляд практичних ситуацій тощо.

Введення модульно-рейтингової системи вивчення курсу надає можливість реального поєднання процесу викладання та самостійної роботи студентів.

Самостійна робота студентів (СРС) є складовою навчального процесу, важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє активізації засвоєння студентами знань та їх реалізації.

Мета СРС — сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.

Завдання СРС — засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також виявлення прогалин у системі знань із предмета.

Самостійна підготовка до лекцій передбачає ознайомлення з основними положеннями опорного конспекту лекцій з дисципліни і рекомендованою до теми літературою. До семінарського заняття студенти самостійно готують питання та вирішують ситуаційні завдання. Самостійна робота студентів передбачає також написання рефератів, які потім заслуховуються і обговорюються в аудиторії. Самостійною роботою також є підготовка доповідей на наукові студентські конференції, а також участь в юридичних гуртках університету.

Для самостійної роботи запропоновано ті питання, які не заплановані як обов'язкові (перелік додається). Вибір цих тем базується на інтересах студентів майбутніх спеціалістів. Формою контролю за цим процесом стають теоретичні дискусії на семінарських заняттях та індивідуальні співбесіди зі студентами

Самостійна робота студентів передбачає вирішення трьох завдань: • Опрацювання запропонованих навчально-методичним комплексом питань до кожної окремо визначеної тематичним планом теми;

 • Підготовка наукового повідомлення з одного із декількох запропонованих питань;

 • Самостійне опрацювання дефініцій відповідно до конкретно визначених новітніх підручників та навчальних посібників.

Формами контролю за самостійною роботою студентів є: співбесіда, колоквіум, круглий стіл, реферат.

Співбесідою передбачається скорочена доповідь викладачеві і аналізу підібраних матеріалів по темі та надати особисті висновки.

Колоквіумом передбачається розгорнутий виступ студента з групи (курсу) за обраною ним темою.

Круглий стіл передбачає колективне обговорення групою (курсом) теми, яку призначає викладач з колективним складанням висновків.

Реферат (доповідь) передбачає написання з обраної теми скороченої роботи, до складу якої входить: обґрунтування важливості обраної теми, стислим викладом матеріалів підібраної літератури з даної теми, докладний розгляд питань, обґрунтування висновків. До реферату додається список використаної літератури. Обсяг реферату - не менше 10 рукописних сторінок.

Кращі реферати можуть бути використані студентами під час підготовки доповідей на студентські конференції.


7. Методи контролю

Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи, які включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль знань студентів здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного завдання.

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного контролю:

а) усне опитування конкретно визначених студентів;

б) заслуховування реферативних повідомлень студентів та персональна оцінка рівня знань;

в) заслуховування науково – дослідницьких повідомлень та персональна оцінка рівня знань доповідача;

г) проведення письмових контрольних робіт;

д) письмові експрес опитування.

Формою підсумкового контролю з дисципліни «Зоопсихологія та порівняльна психологія» є екзамен.


8. Критерії підсумкового оцінювання

Проміжок за шкалою Університету

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 та вище

Відмінно (A)

Відмінно

80–89

Дуже добре (B)

Добре

70–79

Добре (C)

60–69

Задовільно (D)

Задовільно

50–59

Достатньо (E)

25–49

Незадовільно (FX)

Незадовільно

1–24

Неприйнятно (F)


9. Рекомендована література
Базова література

 1. Гриншпун И.Б.Введение в психологию: Учебное пособие.– М.: Международная педагогическая академия, 1994. - 152 с.

 2. Крайг Г. Психология развития. - 7-е международное издание. - СПб: Питер, 2000. - 992 с.

 3. Крыжановская Л.М. Психология мышления: Монография.- М.: Психолог, 1996. - 344 с.

 4. Основи психології: Підручник/ За ред. О.В.Киричука; В.А.Роменця. – К.: Либідь, 1995. - 632 с.

 5. Туриніна О. Л., Сердюк Л.З.Порівняльна психологія. — К.: МАУП, 2005.

Допоміжна


 1. Бондаренко Л.И. Основные этапы человеческого сознания.- К.: Вища школа, 1979.

 2. Брушлинский А.В. О природных предпосылках психического развития человека.- М.: Знание, 1977.

 3. Войтонис Н.Ю. Предыстория интеллекта. - М.: Из-во АН СССР, 1949.

 4. Вопросы зоопсихологии, этологии и сравнительной психологии / Под ред. К.Э.Фабри.-М.: Мир, 1975.

 5. Дьюсбери Д. Поведение животных.- М.: Мир, 1982.

 6. Зорина З.А., Полетаева И.И. Зоопсихология. Элементарное мышление животных.-М.: 2001.

 7. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики.- М.: Мир, 1981.

 8. Мак-Фарленд Д. Поведение животных.- М.: Мир, 1988.

 9. Менинг О. Поведение животных.- М.: Мир, 1982.

 10. Праоторов Г.В. Зоопсихология для гуманитариев.- Новосибирск, 2001.

 11. Сравнительная психология: Хрестоматия. - Спб., 2004.

 12. Фабри К.Э. Основы зоопсихологии.- М.: Мир, 1995.

 13. Чайченко Г.М. Зоопсихологія та порівняльна психологія. - К.: Вища школа, 1992.Каталог: media -> library -> category -> knmzd -> rpnd
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни гендерна психологія університет «крок», 2013 рік київ 2013
rpnd -> Дипломної освіти інститут Європейська кредитно-трансферна система Університет «крок», 2013 рік Київ 2013 рік
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми економічної психології спеціальність 03010201 «Психологія»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни вікова психологія європейська кредитно-трансферна система  Університет «крок», 2013 рік Київ 2013 рік Мета та завдання навчальної дисципліни
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права Київ Мета та завдання навчальної дисципліни
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни екзистенціальна психологія та психотерапія Спеціальність 03010201 «Психологія»
rpnd -> Програма навчальної дисципліни п 9 менеджмент зовнішньоекономічної діяльності напрям підготовки
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційний менеджмент» напрям підготовки 030204 «Міжнародна інформація»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни управління інформаційними зв’язками

Скачати 112.82 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал