Робоча програма навчальної дисципліни зоологія безхребетних напряму підготовки 040102 Біологія для спеціальності 070402 БіологіяСкачати 296.37 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір296.37 Kb.


Міністерство освіти та науки, молоді і спорту України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра зоології та екології тварин
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Перший проректор

______ проф. В.В. Александров

«____» ______________2010 р.
Робоча програма навчальної дисципліни

ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ

напряму підготовки 6.040102 – Біологія

для спеціальності 8.070402 – Біологія

біологічного факультету


Кредитно-модульна система організації

навчального процесу

Харків-2010


Зоологія безхребетних. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Біологія, спеціальністю Біологія.

28 травня 2010 р. - 15 с.


Розробники:

А.Ю. Утєвський, доцент, зав. кафедрою зоології та екології тварин

Робоча програма затверджена на засіданні каф. зоології та екології тварин.

Протокол № ___ від «___» _____________ 2010 р.

Завідувач кафедри зоології та екології тварин

________ (А.Ю. Утєвський)

«___» _____________ 2010 р.
Схвалено методичною комісією біологічного факультету

Протокол № ___ від «___» _____________ 2010 р.

Голова методичної комісії

_________ (Л.О. Красільнікова)

«___» _____________ 2010 р.
1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань,

напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика

навчальної дисципліниденна форма

навчання


заочна форма

навчання


Кількість кредитів – 3,5

Галузь знань

0401 – «Природничі науки».
Напрям підготовки

6.040102 – «Біологія».

Нормативна

Кількість модулів – 3

Спеціальність

8.070402 – «Біологія»

Рік підготовки:

Індивідуальне навчально-дослідне завдання –


1

1-й

Загальна кількість годин -121

Семестр:

2

2

Тижневих годин

для денної форми навчання

аудиторних – 3
самостійної роботи

студента – 4Освітньо-кваліфікаційний

рівень:
БакалаврЛекції

17 год.

8 год.

Лабораторні

34 год.

8 год.

Самостійна робота

70,5 год.

105,5 год.
ІНДЗ: 16 год.

Вид контролю: модульний контроль та іспитПримітка:
Співвідношення кількості годин аудиторних занять

до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 51 / 70,5

для заочної форми навчання –16 / 105,5


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: сформувати основу для класичної біологічної освіти та наукового світогляду відносно безхребетних, що складають головне біологічне різноманіття на планеті.

Завдання: засвоїти всебічні знання щодо еволюції, особливостей будови й функцій, різноманіття, способу життя, практичного значення безхребетних.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: головні етапи еволюції безхребетних; систематику та їх філогенетичні зв’язки, особливості будови основних морфо-функціональних систем різних типів, різноманіття та значення груп, що вивчаються.

вміти: аналізувати причинно-наслідкові зв’язки, що відбиваються у будові, поширенні, способі життя, безхребетних, значенні для людини.


3. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1.
Тема 1. Вступ. Методи зоології. Походження еукаріот. Різноманіття найпростіших.

Визначні біологи та зоологи. Зоологія – сучасна інтегральна наука про тварин. Методи зоології: порівняльноморфологічний, порівняльноанатомічний, порівняльногістологічний, каріологічний, молекулярногенетичний, порівняльноембріологічний, філогенетичний, зоогеографічний, екологічний, етологічний. Польові методи досліджень. Кладистика.

Сучасні уявлення про геохронологію. Основні етапи еволюції безхребетних. Роль симбіозу в еволюції найпростіших – походження еукаріот. Рівні інтеграції сімбіонтів.

Еволюція поглядів на систему органічного світу. Філогенетичні зв’язки макротаксонів, макротаксономія, філема органічного світу. Система царств. Різноманіття найпростіших. Паразитичні найпростіші.


Тема 2. Походження багатоклітинних: Тип Губки.

Теорії походження багатоклітинних: целюоярізації, плакули, планули, гастреї, фагоцітели. Макротаксономія багатоклітинних. Хоанофлагеляти та їх колонії. Диференціація клітин в колоніях та походження губок. Морфологія та клітинний склад губок. Особливості ембріогенезу. Класифікація та різноманіття губок. Тип Пластинчаті.


Тема 3. Диференціація тканин: Типи Кишковопорожнинні та Реброплави.

Походження Кишковопорожнинних. Диференціація тканин. Початок формування систем органів. Морфологія та анатомія кишковопорожнинних, радіальна симетрія. Систематика та життєві цикли. Екологічне та геологічне значення. Реброплави – виникнення мезодерми.


Модуль 2.
Тема 4. Походження тришаровості. Різноманіття пласких червив.

Перехід до повзання по субстрату. Зміна типу симетрії. Морфологічні та анатомічні наслідки зміни екологічної ніши – розвиток шкіряном’язового мішка, мезодерми та видільної системи. Систематика, морфологія, анатомія Плоских червив. Паразитичні форми та їх життєві цикли.


Тема 5. Походження порожнинних тварин.

Причини формування порожнин тіла. Морфологія та ембріогенез первинної та вторинної порожнин тіла. Зв’язок зі освоєнням нових екологічних ніш. Немертини та кровоносна система. Первиннопорожнинні – різноманіття типів. Вториннопорожнинні, системи органів, кровоносна та видільна системи. Кільчасті черви.


Тема 6. Артроподи – вихід безхребетних на суходіл. Різноманіття артропод.

Артроподизація первиннопорожнинних, молекулярногенетичні дані. Тардігради та Оніхофори. Формування зовнішнього скелету та зміни в системах органів. Особливості будови м’язової, кровоносної, видільної та дихальної систем. Будова порожнини тіла. Вихід на суходіл. Систематика, морфологія та анатомія артропод. Будова тіла, голови, ротових придатків та кінцівок.


Тема 7. Тип Молюски.

Сучасні уявлення про еволюцію та філогенію молюсків, молекулярногенетичні дані. Систематика, морфологія, анатомія молюсків.


Модуль 3
Тема 8. Лофофорові та вториннороті.

Філогенетичні зв’язки з вториннопорожнинними та кільчастими червами. Мохуватки, Брахіоподи, Фороніди. Зміни в способі дроблення, закладці роту та вторинної порожнини тіла. Гілкошкірі, Хетогнати, Гемі хордові. Різноманіття та систематика голкошкірих.


Тема 9. Еволюційні стратегії безхребетних.

Загальний огляд еволюції безхребетних. Основні напрямки філогенезу – аналогії та гомології, ускладнення систем органів, артроподизація, формування скелетних структур – від зовнішніх до хорди.


4. Структура навчальної дисципліни


Назви модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

лекц.

лаб.

с.р.

лекц.

лаб.

с.р.

Модуль 1

Тема 1. Вступ. Методи зоології. Кладистика. Походження еукаріот.

18

2

6

10

27

3

2

16

Тема 2. Походження багатоклітинних: Різноманіття найпростіших. Тип Губки, Тип Пластинчаті.

10

2

2

6

6

Тема 3. Диференціація тканин: Тип Кишковопорожнинні та Реброплави.

10

2

2

6

6

Разом з модулем 1

38

6

11

22

27

3
28

Модуль 2

Тема 4. Походження тришаровості. Різноманіття пласких червив.

12

2

4

6

52

4

4

8

Тема 5. Походження порожнинних тварин. Круглі та кільчасті черви.

16

2

6

8

10

Тема 6. Артроподи – вихід безхребетних на суходіл. Різноманіття артропод.

18

2

6

10

18

Тема 7. Тип Молюски

10

2

2

6

8

Разом з модулем 2

56

8

19

30
4
44

Модуль 3

Тема 8. Лофофорові та вториннороті.

10

2

2

6

37

1

2

8

Тема 9. Еволюційні стратегії безхребетних.

18

2

2

14

26

Усього годин

122

18

34

72

122

8

8

1065. Теми лабораторних занять
денна форма навчання
Тема практичних занять

ГодиниВступ до курсу. Різноманіття найпростіших: джгутикові, саркодові.

Паразитичні форми2Екскурсія до музею природи. Різноманіття безхребетних.

2Алвеоляти: герегаріни, кокцидії, інфузорії.

2Багатоклітинні. Тип Губки. Тип Кишковопорожнинні. Гідроїдні.

2Тип Кишковопорожнинні. Сцифоїдні та Коралові поліпи. Тип Реброплави.

2Модульний контроль.

2Тип Плоскі Черви. Загальна будова. Клас Турбелярії.

2Тип Плоскі Черви. Клас Сисуни, клас Стьожкові черви.

2Первиннопорожнинні. Паразитичні форми.

2Тип Членистоногі. Підтип Зябродишні. Підтип Трилобітоподібні. Підтип Хеліцерові.

2Тип Членистоногі. Підтип Трахейнодихаючі. Клас Комахи.

2Тип Кільчасті черви.

2Модульний контроль.

2Тип М’якуни.

2Тип Моховатки. Тип Плечоногі.

2Тип Голкошкірі.

2


заочна форма навчання


п/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Найпростіші, губки, кишковопорожнинні

2

2

Пласкі черви, круглі та кільчасті черви, м’якуни, артроподи.

4

3

Вториннороті.

2


6. Самостійна робота
денна форма навчання


п/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Опрацювання лекційного матеріалу

10

2

Сучасні методи систематики. Кладистика.

8

3

Систематика найпростіших.

8

4

Систематика губок, кишковопорожнинних. Будова реброплавів.

4

5

Паразитичні пласкі черви

4

6

Систематика та різноманіття первиннопорожнинних

6

7

Порівняльна морфологія та ембріологія: Губки, Кишковопорожнинні, Пласкі черви, Немертіни, Первиннопорожнинні, Кільчасті черви, Молюски, Членистоногі, Лофофорові, Голкошкірі. Превинно- та вториннороті.

12

8

Систематика, різноманіття та філогенія Артропод.

8

9

Систематика, різноманіття та філогенія М’якунів.

4

10

Походження вторинноротих. Систематика, та різноманіття.

4

заочна форма навчання


п/п


Назва теми

Кількість

Годин


1

Походження еукаріот. Різноманіття найпростіших.

8

2

Систематика найпростіших. Паразитичні форми

8

3

Походження багатоклітинних: Тип Губки.

6

4

Диференціація тканин: Тип Кишковопорожнинні. Будова реброплавів.

6

5

Походження трихшаровості. Різноманіття пласких червів. Паразитизм.

8

6

Походження порожнинних тварин. Систематика та різноманіття первиннопорожнинних. Паразитизм. Кільчасті черви.

10

7

Артроподи – вихід безхребетних на суходіл. Різноманіття артропод.

10

8

Систематика та філогенія Артропод.

8

9

Різноманіття та еволюційні стратегії вториннопорожнинних.

8

10

Систематика, різноманіття та філогенія М’якунів.

8

11

Походження вторинноротих. Систематика, та різноманіття.

8

12

Порівняльна морфологія та ембріологія: Губки, Кишковопорожнинні, Пласкі черви, Немертіни, Первиннопорожнинні, Кільчасті черви, Молюски, Членистоногі, Лофофорові, Голкошкірі. Превинно- та вториннороті.

188. Методи навчання
Лекції охоплюють центральні та найбільш складні проблеми зоології безхребетних.. Використовуються: інформаційно-повідомлюючий, аналітико-синтетичний, пояснювально-ілюстративний, пояснювально-спонукальний, проблемний методи

Простіші питання, що добре висвітлені в літературі, виносяться на самостійне вивчення. Окрім підручників та посібників студентам пропонується також опрацьовувати свіжі наукові статті в періодичних виданнях - для набуття навичок роботи з літературою за фахом. Також увага приділяється правилам належного пошуку наукової інформації в мережі Інтернет. Використовуються: пошуковий, інструктивно-практичний, аналітико-синтетичний, частково-пошуковий методи.

На лабораторних заняттях студенти вивчають морфологію та анатомію безхребетгих, користуючись мікроскопами та мікропрепаратами, тотальними препаратами, макетами та мультимедіа-матеріалами. Важливою складовою частиною опанування навчальної дисципліни є робота з альбомами для малювання, у яких студенти виконують рисунки мікропрепаратів, тотальних препаратів та макетів за тематикою навчальної дисципліни, креслять схеми життєвих циклів. Таким чином вони вдосконалюють навички біологічного рисунку. Використовуються: репродуктивний, пояснювальний, інструктивно-практичний, дослідницький методи.

9. Форми і методи контролю та розподіл балів, які отримують студенти
Денна форма навчання


Поточний контроль

Сума

Модуль 1

(теми 1,2,3)Модуль 2

(теми 4,5,6,7)
Модуль 3


Модуль 4

іспит


5 – відвідання лабораторних занять

20 – контрольна робота

5 – відвідання лабораторних занять

20 – контрольна робота

5 – контроль ведення лаб. альбому

5 – контроль ведення конспекту лекцій та самостійної роботи

40

100Заочна форма навчання


Поточний контроль та самостійна робота

Сума

Модуль 1*

(Теми 1,2,3)Модуль 2*

(Теми 4,5,6,7)Модуль 3

(ІНДЗ)


Модуль 4

іспит

5 – контроль ведення конспекту

15 – контрольна робота

5 – відвідання лекційних та лабораторних занять

5 – контроль ведення конспекту

15 – контрольна робота

5 – відвідання лекційних та лабораторних занять

20 – домашнє завдання

30

100


Примітка: * Через брак часу на контроль успішності студентів заочної форми навчання він може проводитися сумісно за модулями 1 та 2.
Самоконтроль

Методичні посібники з відповідних розділів навчальної дисципліни містять завдання для самопідготовки і самоконтролю, який студенти можуть здійснювати, використовуючи підручники під час вирішення завдань.


Контрольні роботи

За письмову відповідь на кожне відкрите запитання (відповідно за однією з тем навчальної дисципліни) студент отримує до 5 балів. Розмір роботи – в аркушах або літерах – принципового значення не має. Відповідь може бути розгорнутою або ж конспективною, чи навіть схематичною, проте обов’язково повинна змістовно розкривати тему запитання. До 3 балів з загальної кількості ставиться за викладення базових визначень, класифікацій, схем, простий опис явищ тощо (репродуктивний рівень). Ще 2 балами оцінюється наведення доречних прикладів, всебічність розгляду питання, аналіз, розкриття механізмів явищ, пояснення зв’язку питання з основними проблемами біології індивідуального розвитку (творчий рівень). За грубі змістовні помилки у відповіді або невідповідність її поставленому запитанню оцінка може бути знижена. Список контрольних запитань наведено в додатку.


Контроль ведення лабораторного альбому та конспекту

А денному відділенні відділенні у межах 3-го модулю по 5 балів ставиться за безпосереднє оформлення альбому (належну кількість рисунків, їх детальність, акуратність, наявність відповідних підписів), можливість дати пояснення зображенням та оформлення конспекту

На заочному відділенні у межах 1-го та 2-го модулів по 5 балів ставиться за безпосереднє оформлення альбому (належну кількість рисунків, їх детальність, акуратність, наявність відповідних підписів) та оформлення конспекту.
Контроль ведення конспекту

(для студентів заочної форми навчання)
Оскільки студенти заочної форми навчання опановують більшість матеріалу самостійно, вони мають скласти конспект, в якому мають висвітлити базові відомості з зоології безхребетних відповідно до списку завдань, який вони отримують на установчій сесії. Більшість завдань передбачає наведення схеми з належними підписами та з коротким роз’яснюючим коментарем.

Бали виставляються окремо за кожне виконане завдання відповідно до рівня його складності. Ці бали складаються та утворюють загальну оцінку за ведення конспекту. Склад конспекту наведено в додатку.


Оцінювання ІНДЗ

Виконання ІНДЗ оцінюється до 20 балів (заочна форма навчання).

Готовий текст роботи приймається до розгляду за умови відповідності тематиці навчальної дисципліни та оцінюється за такими критеріями:

Змістовність та логічність викладення матеріалу – до 5 балів.

Додержання стандартів оформлення (робота структурована, містить титульний аркуш належного зразка, вступ, опис дослідження, обґрунтовані висновки та адекватні посилання на літературні джерела; сторінки пронумеровані та скріплені між собою) – до 5 балів.

Наявність, доречність та якість ілюстративного матеріалу – до 5 балів.

Студенти заочної форми навчання отримують до 5 балів за розгорнутий огляд літератури за темою дослідження.
Підсумкова шкала оцінювання


Сума балів

за всі види навчальної діяльності

протягом семестру


Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

A

зараховано

80 – 89

B

70 – 79

C

60 – 69

D

50 – 59

E

0 – 49

Fx

не зараховано


10. Навчально-методичне забезпечення
На початку семестру студенти кожної академічної групи отримують:

1. адаптовану версію робочої програми з зоології безхребетних, що містить перелік тем, список рекомендованої літератури та інформаційних ресурсів, пакет контрольних завдань (заочне відділення), критерії та шкалу оцінювання; контрольні запитання до испиту;

2. пакет літератури, що містить основні підручники, навчальні та методичні посібники в електронній формі (формати .pdf та .djvu),

3. добірку мультимедіа-матеріалів (фотографії, інтерактивні анімації, презентації, відеороліки та документальні фільми) з тематики навчальної дисципліни.


На лабораторних заняттях студенти працюють з навчально-лабораторним обладнанням (передусім – зі світловими мікроскопами), постійними та тимчасовими препаратами, лабораторними практикумами.

За бажанням студенти можуть отримати конспект окремих лекцій.


11. Рекомендована література
Основна

 1. Руперт Э.Э., Фокс Р.С., Барнс Р.Д. Зоология беспозвоночных: Функциональные и эволюционные аспекты (в четырех томах). – М. «Академия», 2008

 2. Барнс Р., Кейлоу П., Олив П., Голдинг Д. Беспозвоночные. - М., "Мир", 1992.

 3. Щербак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г. Зоологія безхребетних (у трьох книгах). - К, "Либідь", 1995.

 4. Иванов А.В., Полянский Ю.И., Стрелков А.А. Большой практикум по зоологии беспозвоночных (в 3-х томах).- М., Высшая школа, 1981.

 5. Иванова-Казас О.М. Эволюционная эмбриология животных. СПб.: Наука, 1995

 6. Догель В.А. Сравнительная анатомия беспозвоночных.-М., Учпедгиз, 1938.

 7. Беклемишев В.Н. Основи сравнительной анатомии беспозвоночньк. - Л, "Советская наука, 1944.

 8. Алимов А.Ф. (гл. ред.). Протисты: Руководство по зоологии. - СПб, "Наука", 2000.


Допоміжна

 1. Жизнь животных. Т. 1-3. П. ред. М.С. Гилярова и Ф.Н. Правдина. М., Просвещение, 1984

 2. Grzimek`s Animal Life Encyclopedia. — 2nd ed. — Farminfton Hills, MI: Gale Group, 2003. Volume 1. Lower Metazoans & Lesser Deuterostomes. — 514 p.

 3. Janet Moore An Introduction to the Invertebrates. Cambridge University Press, 2006.

 4. Глущенко ВИ., Акулов А.Ю., Леонтьев Д.В., Утевский СЮ. Основы общей систематики. - Харьков, ХНУ, 2004.

 5. Догель В.А., Зенкевич Л. А. (ред.) Руководство по зоологии, том 1, 2, 3. - М.-Л. Изд-во АНСССР, 1937, 1940, 1951.

 6. Зеликман А.Л. Практикум по зоологии беспозвоночньк. - М., "Висшая школа", 1969.

 7. Иванов А.В., Мончадский АС, Полянский Ю.И., Стрелков А.А. Большой практикум по зоологии беспозвоночньк. - Л, "Советская наука, 1946.

 8. Белоусов Л. В. Основы общей эмбриологии. М.: Наука, 2005.

 9. Lynn Margulis, Michael J. Chapman. Kingdoms & Domains: An Illustrated Guide to the Phyla of Life on Earth. W. H. Freeman and Company, 2009

 10. Margulis, Lynn.; Schwartz, Karlene V.; Dolan, Michael. Diversity of Life : The Illustrated Guide to the Five Kingdoms. Jones & Bartlett Publishers, Inc., 1999.

 11. Joel Cracraft, Michael J. Donoghue Assembling the Tree of Life. Oxford University Press, 2004.

 12. Armand R. Maggenti, Scott L. Gardner Dictionary of Invertebrate Zoology. digitalcommons.unl.edu, 2005.


12. Інформаційні ресурси мережі Інтернет


http://elementy.ru/

Науково-популярний сайт «Елементи»

http://molbiol.ru/

Науково-популярний сайт «Молекулярна біологія»

http://www.zoomet.ru/metod_bezpozv.html

Безплатна электронная биологическая библиотека

http://www.zin.ru/link_r.htm

Полезные ссылки Зоологического института РАН

http://bvi.rusf.ru/sista.htm

Архив БВИ: Систематика

http://tolweb.org/tree/

Tree of life

http://www.ebio.ru/pro00.html

Биология: электронный ученик

Екзаменаційні питання з курсу“ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ”


 1. Загальна характеристика саркодових.

 2. Загальна характеристика мастігофор.

 3. Тип Апікомплексні. Грегарини. Будова та життєвий цикл.

 4. Тип Апікомплексні. Кокцидії. Будова та життєві цикли.

 5. Загальна характеристика типу Інфузорії.

 6. Загальна характеристика типу Губки.

 7. Загальна характеристика типу Cтрикаючі.

 8. Загальна характеристика класу Гідроїдні.

 9. Загальна характеристика класу Сцифоїдні медузи.

 10. Загальна характеристика класу Коралові поліпи.

 11. Загальна характеристика типу Реброплави.

 12. Загальна характеристика типу Плоскі черви

 13. Загальна характеристика класу Війчасті черви.

 14. Загальна характеристика класу Трематоди.

 15. Загальна характеристика класу Стьожкові черви.

 16. Загальна характеристика типу Немертини.

 17. Загальна характеристика Псевдоцеломічних тварин

 18. Загальна характеристика типу Круглі черви

 19. Загальна характеристика типу Коловертки.

 20. Загальна характеристика типу Кільчасті черви.

 21. Загальна характеристика класу Поліхети

 22. Загальна характеристика класу Олігохети

 23. Загальна характеристика класу П’явки

 24. Загальна характеристика типу Членистоногі.

 25. Загальна характеристика класу Трилобіти.

 26. Загальна характеристика класу Хеліцерові.

 27. Загальна характеристика типу М'якуни.

 28. Загальна характеристика типу Моховатки.

 29. Загальна характеристика типу Плеченогі.

 30. Загальна характеристика типу Погонофори.

 31. Загальна характеристика типу Голкошкірі.

 32. Особливості будови поліхет.

 33. Особливості будови малощетинкових червів.

 34. Особливості будови п'явок.

 35. Особливості будови панцирних м'якунів.

 36. Особливості будови двостулкових м'якунів

 37. Особливості будови черевонгих м'якунів.

 38. Особливості будови головоногих м'якунів.

 39. Особливості будови ракоподібних.

 40. Особливості будови багатоніжок.

 41. Особливості будови хеліцерових.

 42. Цикл розмноження форамініфер.

 43. Цикл розмноження грегарин.

 44. Цикл розмноження кокцидії Еіmегіа.

 45. Цикл розмноження малярійного плазмодія.

 46. Цикли розмноження трематод.

 47. Цикл розвитку печінкового сисуна.

 48. Цикл розвитку бичачого солітеру.

 49. Цикл розвитку свинячого солітеру.

 50. Цикл розвитку ехінококу.

 51. Життєвий цикл аскариди.

 52. Цикл розвитку трихінели.

 53. Паразитичні джгутикові.

 54. Органоїди руху найпростіших.

 55. Токсоплазма та токсоплазмози.

 56. Клітинний склад губок.

 57. Клітинний склад стрикаючих.

 58. Статевий процес у інфузорій

 59. Типи порожнин тіла у багатоклітинних безхребетних тварин.

 60. Особливості зовнішньої будови представників класу Комахи.

 61. Покрови комах.

 62. Основні ряди класу Комахи.

 63. Органи чуття у комах.

 64. Пристосування комах до польоту.

 65. Особливості життєвого циклу комах з неповним та повним перетворенням.

 66. Будова мантійного комплексу м'якунів.

 67. Типи симетрії у безхребетних.

 68. Зміна функцій органів руху безхребетних у ході еволюції

 69. Адаптації органів дихання, пов'язаних з виходом безхребетних на суходіл.

 70. Пристосування паразитичних червів до життя в організмі хазяїна.

 71. Будова та функції целома.

 72. Будова та функції псевдоцеля

 73. Походження міксоцеля

 74. Походження еукаріот

 75. Порівняння особливостей розмноження гідроїдних та сцифоїдних кишковопорожнинних.

 76. Огляд кровоносної системи безхребетних.

 77. Еволюція дихальної системи безхребетних.

 78. Еволюція органів руху у безхребетних.

 79. Еволюція травної системи безхребетних.

 80. Еволюція нервової системи безхребетних.

 81. Еволюція видільної системи безхребетних.

 82. Еволюційні стратегії Псевдоцеломічних тварин

 83. Еволюційні стратегії Целомічних тварин

 84. Еволюційні стратегії Вторинноротих

 85. Різноманіття Екдизозоа

 86. Різноманіття Лофотрохозоа

 87. Загальні уявлення про філогенетичні зв’язки безхребетних

 88. Основні етапи еволюції Землі, рух континентів, утворення океанів.

 89. Первинно- та вториннороті – напрямки еволюції

 90. Значення найпростіших в природі та в житті людини.

 91. Значення круглих червів у природі та житті людини.

 92. Значення поліхет у природі та житті людини.

 93. Значення ракоподібних у природі та житті людини.

 94. Значення комах у природі та житті людини.

 95. Отруйні безхребетні тварини.

 96. Значення м'якунів у природі й для життя людини.

 97. Значення стрикаючих.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка