Робоча програма навчальної дисципліни захист майнових правСторінка1/7
Дата конвертації24.04.2016
Розмір1.27 Mb.
#14266
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7


Київський національний університет

імені Тараса Шевченка
Юридичний факультет

Кафедра господарського права


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи

___________ Лотюк О.С.

«____»___________20__ року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Захист майнових прав

суб’єктів господарювання


для студентів

галузь знань – 0304 «Право»

напрям підготовки – 6.030401 «Правознавство»освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»

спеціалізація: 12.00.04 – господарське право; господарсько–процесуальне право

Київ –2014


Робоча програма навчальної дисципліни: “Захист майнових прав суб’єктів господарювання” для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство», спеціальності 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право; спеціалізація: господарсько–процесуальне право.

«____» ______________ 2014 року – 57 с.
Розробники:

Кологойда Олександра В'ячеславівна,

доцент кафедри господарського права юридичного факультету, к.ю.н., доцент


Робоча програма дисципліни “Захист майнових прав суб’єктів господарювання” затверджена на засіданні кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Протокол № 4 від “....” грудня 2013 року
Завідувач кафедри господарського права доктор юридичних наук, професор

_____________________ Щербина В.С.

«___» __________ 20___ року
Схвалено науково - методичною комісією юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної комісії _____________ Безклубий І.А.

«___» __________ 20___ року
Схвалено предметною комісію з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету
Протокол №___ від «___» __________ 20___ року
Голова предметної комісії _____________ Луцишин З.О.

«___» __________ 20___ року


Кологойда О.В., 2014 р.


ВСТУП


Дисципліна «Захист майнових прав суб'єктів господарювання» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань господарське-процесуальне право, з напряму підготовки правознавство, спеціальності 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.

Дана дисципліна нормативна за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право (спеціалізацією: господарсько-процесуальне право). Викладається у 1 семестрі 2 курсу магістратури в обсязі – 72 год. (2 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 17 год., практичні заняття – 17 год., самостійна робота – 7 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – комплексним іспитом.Метою і завданням навчальної дисципліни «Захист майнових прав суб'єктів господарювання» є вивчення студентами загальних засад правової охорони та захисту майнових прав суб’єктів господарювання, способів, форм та засобів захисту, строків у межах яких здійснюються та захищаються права суб’єктів господарювання, особливостей захисту майнових прав суб’єктів господарювання у відносинах власності та захист майнових прав інтелектуальної власності. Захист прав та законних інтересів суб'єктів господарської діяльності є однією з найбільш актуальних проблем сьогодення. Останнім часом все більш актуальною стає потреба суб'єктів підприємництва в інститутах, що забезпечують примусовий захист прав та охоронюваних законом інтересів. У зв’язку з цим підвищуються вимоги до майбутніх фахівців господарсько-правової спеціалізації щодо володіння загальними та спеціальними знаннями основ правової охорони та захисту майнових прав суб’єктів господарювання та навичками їх практичного застосування у повсякденній правозастосовній практиці.

Структура курсу: 1. Загальна частина. 2. Спеціальна частина.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:Знати: нормативно-правові актів, що визначають правові основи здійснення та захисту майнових прав суб’єктів господарювання; роз’яснення вищих судових інстанцій, судову практику по вирішенню корпоративних спорів, спорів у справах про захист прав інтелектуальної власності.

Вміти:закріплювати та поглиблювати отримані на лекціях знання шляхом самостійного опрацювання згадуваних лектором нормативно-правових актів та джерел спеціальної літератури, додаткової літератури з відповідних тем спецкурсу; використовувати набуті знання з інших навчальних дисциплін, зокрема, цивільного, господарського, господарського процесуального права; користуватися інформаційними та аналітичними ресурсами мережі Інтернет; виконувати завдання для самостійної роботи, вирішувати задачі.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Захист майнових прав суб’єктів господарювання» є модулем у складі одноіменного спецкурсу в циклі професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціалізації «Господарський процес».

Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна «Захист майнових прав суб’єктів господарювання» є спецкурсом щодо вивчення таких базових дисциплін як «господарське право», «господарське процесуальне право».

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 – 1 - 3, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 4 – 5. Обов’язковим для іспиту/заліку є відвідування практичних занять, написання 2 модульних контрольних робіт.

Оцінювання за формами контролю:
ЗМ1

ЗМ 2

Min. – 0 балів

Max. – 20 балів

Min. – 0 бали

Max. – 20 балів

Усна відповідь

1

3

1

3

Доповнення

0

1

0

1

Реферат

1

3

1

3

Модульна контрольна робота 1

0

5Модульна контрольна робота 20

5

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів для допуску до складання іспиту обов’язково слід перескласти пропущені заняття та написати модульні контрольні роботи для досягнення критично-розрахункового мінімуму. У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1.10.2010 р.

При простому розрахунку отримаємо:
Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Іспит

Підсумкова оцінка

Мінімум

10

10

1

21

Максимум

20

20

59

99

При цьому, кількість балів:

  • 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

  • 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

  • 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

  • 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

  • 75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

  • 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

  • 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».

Шкала відповідності (за умови іспиту) Шкала відповідності (за умови заліку)


За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

Зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

1 – 59

не зарахованоЗа 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

5

Відмінно

85 – 89

4

Добре

75 – 84

65 – 74

3

Задовільно

60 – 64

35 – 59

2

не задовільно

1 – 34Каталог: images -> abook file
abook file -> З навчальної роботи
abook file -> Навчально-методичний комплекс з курсу
abook file -> Рефератів з курсу «Актуальні питання Загальної частини кримінального права окремих європейських держав»
abook file -> Сіньова Людмила Миколаївна юрист І категорії кафедри трудового права та права соціального забезпечення, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Програма з дисципліни «Юридична психологія»
abook file -> Програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено на засіданні кафедри трудового права та права соціального забезпечення
abook file -> Голова Вченої Ради юридичного факультету д ю. н. Гриценко І. С. Київ 2013 Науково-методична та навчальна программа
abook file -> Юридичний факультет
abook file -> Бондар Ірина Вадимівна, асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Рефератів з курсу «Актуальні проблеми кримінального права України та Правові основи протидії корупції»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал